Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,408 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Systém vzdělávání a výuka zeměpisu na nižším sekundárním stupni v České republice a v Německu (komparativní analýza)
VÍT, Pavel
V bakalářské práci je přiblíženo téma školských systému České republiky a Německa, se zaměřením na spolkovou zemi Bádensko-Württembersko s důrazem na výuku zeměpisu. Tyto dva vzdělávací systémy jsou v této práci představeny a porovnány. V první části práce jsou také uvedeny základní informace o vzdělávacích plánech jednotlivých zemí taktéž s akcentem na zeměpis, stejně jako odlišnosti v organizaci vzdělávání. Druhá část se zabývá komparací učebnic pro žáky 6. ročníků nižšího sekundárního vzdělávání s důrazem na analýzu didaktické vybavenosti učebnic, která je důležitým ukazatelem, svědčícím o kvalitě učebnice a také množstvím nonverbálních prvků v učebnicích, jež pomáhají žákům získat lepší představu o tématu.
Práce sestry v gastroenterologické ambulanci
KOTKOVÁ, Stanislava
Bakalářská práce "Práce sestry v gastroenterologické ambulanci" mapuje práci sestry v gastroenterologické ambulanci. Sestra zde musí mít vzhledem k náplni své práce technické předpoklady, samozřejmostí je i umět si zorganizovat práci a umět správně pečovat o pacienta a komunikovat s ním. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím je práce sestry v gastroenterologické ambulanci velmi náročná. V teoretické části jsou popsány vyšetřovací metody a specifika práce sester. Výzkumná část byla realizována kvalitativním výzkumným šetřením pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Cílem práce bylo: 1. Zjistit zvláštnosti práce sestry v gastroenterologické ambulanci; 2. Zjistit možnosti dalšího vzdělávání sester pracujících v gastroenterologické ambulanci. K těmto cílům byly stanoveny tři výzkumné otázky: 1. Jaká je náplň práce sestry v gastroenterologické ambulanci? 2. Jaká jsou specifika komunikace sester s pacienty v gastroenterologické ambulanci? 3. Jaké možnosti dalšího vzdělávání v oboru mají sestry pracující v gastroenterologické ambulanci? Ačkoli výzkumné šetření bylo provedeno ve dvou různých nemocnicích, sestry se na náplni své práce téměř ve všem shodly. Z výzkumného šetření vyplynulo, že sestry toho mají na starost mnoho, zajištují správný chod ambulance, komunikují s lékařem, ale i s pacientem, pečují o endoskopy, odebírají biologický materiál atd. Dále bylo zjištěno, že sestry mají relativně dost možností dalšího vzdělávání, které jim nemocnice nabízí. Nejčastěji jsou to různé kurzy, semináře a školení. Výsledky této práce by mohly sloužit jako zdroj informací pro sestry pracující v gastroenterologické ambulanci nebo jako studijní materiál pro nově příchozí sestry. Dále by výsledky mohly být prezentovány v odborných časopisech a na odborných konferencích.
Vybrané nelékařské profese a jejich uplatnění v poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
DAŇHELOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými nelékařskými profesemi a jejich následným uplatněním poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Cílem bylo zjistit znalosti vrcholového, středního, liniového managementu na legislativní ukotvení kompetencí vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a porovnat uplatnění kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci poskytování ošetřovatelské péče na ARO. Pro splnění těchto cílů jsme si stanovili tyto výzkumné otázky: Jaké znalosti má vrcholový, střední, liniový management na legislativní ukotvení kompetencí vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Jaké uplatnění mají vybraní nelékařští pracovníci v poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem devět respondentek ze čtyř nemocnic. Výzkumný vzorek tvořily tři hlavní sestry jednotlivých nemocnic, tři vrchní sestry a tři staniční sestry pracující na ARO. Výsledky výzkumu ukazují, že zdravotnický asistent, nyní praktická sestra, na ARO nepracují buďto z důvodu malého množství kompetencí, které mohou vykonávat sami nebo. Dále výsledky ukazují, že většinové zastoupení v ošetřovatelském týmu na ARO tvoří všeobecné sestry. Jako další Výsledky ukázaly, že většina dotazovaných sester se orientuje v legislativních změnách.
Srovnání péče o děti do tří let věku v různých typech zařízení z hlediska hygienických podmínek
NOVÁKOVÁ, Magdalena
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou srovnání institucí, které poskytují péči o děti do věku tří let. V teoretické části jsou shrnuty požadavky na jednotlivé typy zařízení péče o děti. Jsou zde zahrnuty hygienické požadavky na prostory a provoz, stravování, počet dětí a pečujících osob. V porovnání jsou zahrnuty mateřské školy, dětské skupiny, lesní mateřské školy, zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu, živnosti péče o dítě do tří let věku a hlídací koutky pro děti. Cílem práce bylo udělat srovnání z hlediska hygienický požadavků na prostory a provoz jednotlivých typů zařízení. Dále také zhodnocení rizik ve stravování a porovnání vzdělávacích činností. Výzkumné otázky se týkaly hygienických požadavků na prostory a provoz, rizik ve stravování a rozdílů ve vzdělávací činnosti. V praktické části byl použit kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pečujícími osobami v zařízení péče o děti a vlastního pozorování dané instituce. Výzkumný soubor se skládal z pěti zařízení péče o děti v Jihočeském kraji - jedna mateřská škola, jedna lesní mateřská škola, jeden hlídací koutek a dvě dětské skupiny.
Současný stav oboru Dětská sestra a jeho dopady do praxe
TUŠLOVÁ, Michaela
Tato diplomová práce s názvem "Stav oboru dětská sestra a jeho dopady do praxe" se zabývá aktuálním tématem, a to problematikou vzdělávání dětských sester. Byly stanoveny dva cíle: 1. Zmapovat změny, které přinesl současný vývoj oboru Dětská sestra. 2. Zjistit, jaké problémy přinesla realizace změn ve vzdělávání Dětských sester do praxe. Cíle byly specifikovány čtyřmi výzkumnými otázkami a třemi hypotézami. Realizace výzkumného šetření byla provedena kombinací kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. Výzkumného šetření se účastnilo nejprve 5 vrchních sester z dětských oddělení. Dále sestry pracující na dětském oddělení v celkovém rozsahu 100 sester. V první části sběru dat byly realizovány rozhovory s vrchními sestrami. Bylo využito polostrukturované formy. Ve druhé etapě byla rozšířena písemná anketa mezi sestry pracující na dětském oddělení. Pro srovnání byla vytvořena online anketa určená především studentům zdravotnických oborů. V poslední fázi byly analyzovány dokumenty obsahující pracovní náplň sester pracujících na dětském oddělení. Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že se v praxi vyskytují problémy. Skupina dětských sester, které získaly způsobilost k výkonu povolání na střední zdravotnické škole, stárne. Nové dětské sestry v praxi chybí a na dětských odděleních působí i sestry všeobecné. Bylo zjištěno, že sestry s různou délkou praxe mají stejný názor na odlišnost ve vzdělávání sester pracujících s dětmi. Dále bylo zjištěno, že dětské a všeobecné sestry, pracující na dětském oddělení, vnímají problémy stejně. Avšak názor sester na aktuální délku studia se s délkou praxe liší. Výsledky diplomové práce budou využity k publikování v odborném tisku.
Příprava a vzdělávání žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji
KOSÁČKOVÁ, Jitka
Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je příprava žáků a pedagogů v oblasti bezpečnostních témat a posoudit u vybraných subjektů jejich zapojení do vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Jihočeském kraji. Teoretická část pojednává o vzdělávání a začlenění oblastí bezpečnostních témat do rámcových vzdělávacích programů. Podstatnou její částí je rozpracovaný rámcový vzdělávací program, ve kterém se stanovuje povinný obsah, podmínky vzdělávání a další povinné standardy. Byla provedena analýza právních norem, odborné literatury a vymezeny odborné pojmy, které se týkají řešené problematiky. Výzkumná část práce je zpracována zejména formou vlastního šetření a směřuje k naplnění cílů práce. Prvním cílem výzkumné části je posoudit zapojení vybraných subjektů do vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat v Jihočeském kraji a zodpovězení výzkumné otázky "Jak se vybrané subjekty zapojují do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji?". Při výzkumu je využit kvalitativní výzkum - metoda řízených rozhovorů s odpovědnými zástupci organizací zapojených do vzdělávání bezpečnostních témat v Jihočeském kraji. Druhým cílem bylo zjistit, jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat" a zodpovězení výzkumné otázky "Jaký je současný stav přípravy pedagogů v oblasti bezpečnostních témat?" Při výzkumu je využita metoda řízených rozhovorů s pedagogy vybraných základních škol Jihočeského kraje. Výsledky práce prokázaly, že současný stav zapojení vybraných organizací do vzdělávání bezpečnostních témat je na velmi dobré úrovni při realizaci preventivně výchovné činnosti a vydávání edukačních materiálů. Jednotlivé organizace přistupují při vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat individuálně a pro školy je problematické vytvořit si ucelený přehled a využít nabídky programů a materiálů. Pedagogové se v bezpečnostních tématech vzdělávají a dále předávají žákům, ale chybí zde koordinovanost a systémovost. Odpovědi na výzkumné otázky celkem jednoznačně ukázaly, že všechny oslovené organizace prosazují názor na začlenění nového předmětu s tématy v oblasti bezpečnosti do vzdělávacího procesu. U pedagogů naopak převyšuje názor na nezavádění samostatného předmětu s bezpečnostní problematikou.
Sestra v průběhu časů a její společenské a profesní postavení
ŘEZNÍČKOVÁ, Pavlína
Profese sestry se již od pradávna formuje a stále tento proces pokračuje. Nejprve existovala laická péče, dále charitativní péče a následně se z péče charitativní transformovala organizovaná léčebná péče. Kvalita ošetřovatelské péče se zvyšovala s narůstajícími odbornými poznatky těch, kteří ošetřovatelskou péči poskytovali. Historický vývoj slouží k pochopení a vytyčení dominantních faktorů vývoje sesterské profese. Profese sestry stále nabývá na důležitosti a s tím je spojené neustálé zvyšování kvalifikace. Pro zpracování bakalářské práce byly stanoveny tři cíle: 1) Analyzovat dostupnou literaturu týkající se sestry v průběhu časů a jejího společenského a profesního postavení. 2) Zmapovat sestru v průběhu časů a její společenské a profesní postavení. 3) Vytvořit informační materiál týkající se sestry v průběhu časů a jejího společenského a profesního postavení. Bakalářská práce je koncipována jako teoretická práce. Zpracována byla tedy metodou sekundární analýzy dat. Bylo zapotřebí prozkoumat nespočet odborné literatury, kvalifikačních prací, odborných textů a databází na internetu. A to v českém i anglickém jazyce. Výstupem práce a také jejím přínosem je informační materiál, který je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Práce objasňuje vývoj sesterského povolání a společenský status nejenom v českých zemích.
Ošetřovatelská péče o pacienta s akutní pankreatitidou
DOLEJŠÍ, Kateřina
Bakalářská práce nese název Ošetřovatelská péče o pacienta s akutní pankreatitidou. Práce se snaží přiblížit akutní pankreatitidu zdravotníkům i laické veřejnosti. Výskyt akutní pankreatitidy v současnosti stoupá. Vzestup pankreatitidy je spojený se zvýšenou konzumací alkoholických nápojů a zvýšené množství živočišných tuků v jídelníčku. První část se zaměřuje na lékařskou část zahrnující příznaky, příčiny, diagnostiku a léčbu. Ošetřovatelská péče je věnována pacientovi s akutní pankreatitidou na jednotce intenzivní péči, ale také na standardním oddělení. Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je edukace a výživa pacienta, která je nejdůležitější během hospitalizace i po propuštění. Sestra musí pacienta před odchodem z nemocnice edukovat o změně životního stylu (správné dietě, kterou musí dodržovat, o absolutním zákazu konzumace alkoholu a omezení tučných jídel). Je vhodné pacientovi domluvit konzultaci s nutriční terapeutkou. Byly určeny dva cíle 1. Zmapovat zvláštnosti ošetřovatelské péče o pacienta s akutní pankreatitidou 2. Popsat zásady, které musí pacient dodržovat po propuštění z nemocnice do domácího prostředí Bakalářská práce je psána teoretickou formou a je zpracována metodou review a syntézou. Při psaní teoretické práce bylo zapotřebí prozkoumat velké množství české i zahraniční literatury, bakalářských prací, odborných článků a databází na internetu. Při získávání informací k této práci bylo zjištěno, že edukace pacienta není vždy řádně prováděna. Právě neadekvátní edukace je příčina recidivy pankreatitidy. Recidivu onemocnění nemůže vždy zapříčiní neadekvátní edukace. Někteří pacienti, i když byly správně edukováni nebyly schopni přehodnotit a změnit životní styl, což vedlo k rehospitalizaci pacienta. Výstup, a také přínos této bakalářské práce je studijní materiál, který je určen jak pro nezdravotníky, tak i pro odborníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,408 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.