Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 454 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Správa autorských práv při poskytování služeb online streamingu hudebních děl ve světle Směrnice 2014/26/EU a její implementace v České republice a Dánsku
Kraus, Adam Daniel ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Správa autorských práv při poskytování služeb online streamingu hudebních děl ve světle Směrnice 2014/26/EU a její implementace v České republice a Dánsku Abstrakt Tato práce nabízí pohled na správu autorských práv pojících se s užitím hudebních děl online, se zvláštním zaměřením na užití v rámci poskytování online streamovacích služeb, společně s nahlédnutím jednotlivých aspektů této správy v kontextu změn, jež přinesla Směrnice 2014/26/EU a její implementace u nás a v Dánsku. Cílem této práce je primárně popsat různé modely správy práv a jejich význam pro uživatele děl a nositele práv k nim v současné éře digitálních užití a zároveň s tím rozebrat jednotlivé legislativní zásahy do těchto modelů, postavit je do vzájemné konfrontace a z této pak vyvodit možné úvahy de lege ferenda. V úvodní části práce je též popsána vlastní technologie streamingu, a to zejména s ohledem na její autorskoprávní aspekty, jejichž správné uchopení je zásadní pro řádný popis jednotlivých modelů ochrany a uplatňování autorských práv při užití děl touto formou. Práce je členěna do osmi kapitol. V první kapitole je popsán historický vývoj ochrany autorských děl v digitálním prostředí. Následující kapitola pak rozebírá dvě základní autorská práva pojící se s online užitím autorských děl, a to zejména s cílem vymezení jejich...
Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts
Massita, Natalia ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
In the past decade, the political world has seen a shift on the global institutions strategies on the fight against terrorism. The aftermath of the 9/11 launched an unprecedented fear over terrorist organizations and demanded immediate actions from global leaders. In this scenario, the cooperation among global institutions became necessary in order to formulate political strategies for counter-terrorism actions. Therefore, this research explores how the EU and ASEAN formulate their policies in the fight against terrorism with a main focus on the comparative analysis between these two organizations. The thesis will aim to analyze the legal and the organizational structure in order to understand the main gaps and the developments that EU and ASEAN acquired by their counter-terrorism measures. Structurally, first some historical background on terrorism and on the agenda of the institutions will be provided in order to give some basic knowledge on the matter. Second, the author will describe the efforts fulfilled by the counter-terrorism agenda and finally, a comparative analysis will be conducted for a broader understanding of the policies to fight terrorist groups.
Výkonný umělec a doba ochrany majetkových práv
Costantini, Simona ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je komplexně zpracovat téma doby trvání majetkových práv výkonného umělce, z pohledu historického vývoje až k současnému stavu právní úpravy (národní, evropské a mezinárodní). Práce reflektuje především změny vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Větší prostor je dále vyčleněn také pro nedávno přijatou Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (2012). Úvodní kapitola obsahuje historický přehled událostí a pramenů práva, vztažený k majetkovým právům výkonného umělce a době jejich trvání. Podrobněji je pojednáno o přelomových dokumentech jako je Římská úmluva, Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (WPPT) a Smlouva WIPO o audiovizuálních výkonech výkonných umělců (Pekingská smlouva). Podstatná část je také věnována harmonizaci doby ochrany majetkových práv výkonných umělců skrze evropské právo. Druhá kapitola se věnuje stručnému vymezení pojmu výkonný umělec a pojmů s ním souvisejících, s nimiž se setkáme v autorském zákoně a dalších právních předpisech ČR. Třetí kapitola podává ucelený přehled jednotlivých práv (osobnostních a majetkových)...
Porozumění vybraným tématům evropské integrace u středoškolských studentů
Šimonová, Zuzana ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Cílem diplomové práce je diagnostikovat porozumění vybraným tématům evropské integrace u studentů středních škol v návaznosti na zakotvení tématu v kurikulárních dokumentech. V teoretické části je představena analýza rámcových vzdělávacích programů. Na ni navazuje stručné shrnutí vývoje integračního procesu do současné podoby spolupráce a fungování institucí. Dále je zde představeno konstruktivistické pojetí výuky, z nějž vychází praktická část diplomové práce. V závěru této části jsou představeny výsledky rešerše dosavadních výzkumů v této oblasti. V praktické části diplomové práce byla realizována vlastní kvalitativní výzkumná sonda metodou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Získaná data byla následně kvalitativně analyzována. V závěru práce byly představeny výsledky výzkumné sondy, a tam kde to bylo možné, byly porovnány s výsledky dalších výzkumů. Z výsledků výzkumné sondy vycházela doporučení pro výuku.
Rozdíly v postavení maďarské a romské menšiny v současném Rumunsku
Stejskalová, Michaela ; Kocián, Jiří (vedoucí práce) ; Tejchman, Miroslav (oponent)
Tato práce se zaměřuje na postavení maďarské a romské menšiny v Rumunsku po přistoupení k EU v roce 2007 a zabývá se rozdíly mezi nimi. Zkoumá, v čem se odlišuje přístup rumunského státu a také Evropské unie k daným minoritám, a charakterizuje jejich největší problémy ve čtyřech zkoumaných oblastech - vzdělávání, zaměstnanosti, životní úrovni a také politické reprezentaci. Romská otázka se dostala v Rumunsku do popředí zájmu v souvislosti se snahou připojit se k evropskému integračnímu procesu. EU pravidelně monitorovala situaci, v jaké se romské etnikum nacházelo, a roku 2011 se rozhodla vydat celounijní rámec, dle kterého měly všechny členské státy vypracovat vlastní strategie pro inkluzi Romů. Rumunská vláda strategii v témže roce zhotovila a v roce 2014 ji aktualizovala. V souladu s ní mají postupovat všechny rumunské instituce, aby společně bojovaly proti diskriminaci při hledání zaměstnání, segregaci ve školství, nevyhovujícímu stavu bydlení, slabé reprezentaci ve veřejném prostoru a dalším problémům, kterým romští občané čelili a stále čelí. Maďarská menšina má v Rumunsku podstatně silnější pozici než romská. Těší se v porovnání s jinými minoritami solidnímu politickému zastoupení, od roku 1990 strana UDMR pravidelně zasedá v rumunském parlamentu, kde se pokouší prosazovat návrhy na...
Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda
Depo, Bogdana ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Wessels, Wolfgang (oponent) ; Rovná, Lenka (oponent)
Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska.
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2018
Čadová, Naděžda
V dubnu 2018 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.
Hodnocení evropské integrace – duben 2018
Krajňák, Tomáš
Do reprezentativního šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2018 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Podrobněji jsme se zaměřili také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky (ČR) a v jejich vlastním zájmu.
Lidskoprávní dialog mezi regionálními organizacemi: případová studie EU-ASEAN
Boháčová, Zuzana ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o lidskoprávním dialogu mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie. Přibližuje tento dialog v kontextu interregionálních vztahů a snaží se odpovědět na otázku, zdali je odlišný koncept členství v těchto regionálních organizacích překážkou ve vzájemném lidskoprávním dialogu. Zatímco pro Evropskou unii jsou hodnoty lidských práv a demokracie nezbytnou podmínkou pro členství v této organizaci a zároveň jsou součástí její identity, ASEAN žádné takové podmínky svým členům neukládá. Rozdíl mezi organizacemi je i v pojetí národní suverenity nebo přístupu k tomu jak své členy socializovat. Na konkrétních příkladech Východního Timoru a Myanmaru tak práce ukazuje rozdílné reakce organizací na porušování lidských práv v těchto zemích. Dále i pomocí rozboru společných dokumentů z ministerských zasedání ASEAN-EU práce rekapituluje průběh lidskoprávního dialogu mezi organizacemi od 90. let do dneška a ukazuje neshody, ke kterým během něj docházelo. V závěru tak práce dochází k názoru, že lidskoprávní dialog ve sledovaném období skutečně výrazně nepostoupil i z důvodu podstatně odlišného konceptu členství v daných organizacích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 454 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.