Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 449 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda
Depo, Bogdana ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Wessels, Wolfgang (oponent) ; Rovná, Lenka (oponent)
Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska.
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2018
Čadová, Naděžda
V dubnu 2018 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.
Hodnocení evropské integrace – duben 2018
Krajňák, T.
Do reprezentativního šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2018 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Podrobněji jsme se zaměřili také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky (ČR) a v jejich vlastním zájmu.
Lidskoprávní dialog mezi regionálními organizacemi: případová studie EU-ASEAN
Boháčová, Zuzana ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o lidskoprávním dialogu mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie. Přibližuje tento dialog v kontextu interregionálních vztahů a snaží se odpovědět na otázku, zdali je odlišný koncept členství v těchto regionálních organizacích překážkou ve vzájemném lidskoprávním dialogu. Zatímco pro Evropskou unii jsou hodnoty lidských práv a demokracie nezbytnou podmínkou pro členství v této organizaci a zároveň jsou součástí její identity, ASEAN žádné takové podmínky svým členům neukládá. Rozdíl mezi organizacemi je i v pojetí národní suverenity nebo přístupu k tomu jak své členy socializovat. Na konkrétních příkladech Východního Timoru a Myanmaru tak práce ukazuje rozdílné reakce organizací na porušování lidských práv v těchto zemích. Dále i pomocí rozboru společných dokumentů z ministerských zasedání ASEAN-EU práce rekapituluje průběh lidskoprávního dialogu mezi organizacemi od 90. let do dneška a ukazuje neshody, ke kterým během něj docházelo. V závěru tak práce dochází k názoru, že lidskoprávní dialog ve sledovaném období skutečně výrazně nepostoupil i z důvodu podstatně odlišného konceptu členství v daných organizacích.
China's Geopolitical Aspirations and Serbia's Role in the One Belt, One Road Initiative Analyzed Through the Context of the Heartland Theory by Halford John Mackinder
Kuljanin, Vedran ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Doboš, Bohumil (oponent)
Cílem této práce je poskytnout hloubkovou analýzu o předpokládané povaze čínské iniciativy One Belt, One Road (OBOR) prostřednictvím angažovanosti Číny ve východní Evropě, se zvláštním zaměřením na Srbsko. Současná geopolitická situace poskytuje jedinečnou příležitost k využití Heartland Theory, kterou poprvé představil Halford John Mackinder v roce 1904, který načrtává a ospravedlňuje expanzi státu přes Eurasii. Hlavními cíli této práce jsou diskuse o možných výsledcích pro Srbsko po zvýšení čínských investic a poskytnutí doporučení pro evropskou reakci. Být sousedním státem Heartland, potenciálním budoucím členem Evropské unie a v současné době vyvážený mezi evropskou a čínskou touhu, se Srbsko stalo jedinečným a důležitým státem, který je třeba zvážit při posuzování záměrů Číny v Evropě. Pokračující hospodářský a politický vzestup Číny v posledních letech jim umožnil stát se vlivnými v národech, které předtím nebyly v Číně propuštěny, a zlověstně začalo sledovat kroky, které Mackinder předpověděl před sto lety. Ačkoli teorie naznačuje záměr národa vládnout světu, což lze tvrdit, že Čína sleduje, cílem této diplomové práce je ve skutečnosti odhalit a ilustrovat účinky potenciálního pokroku Číny na světovou nadvládu na srbské snahy o vstup do Evropské unie Unie (EU). Prostřednictvím této analýzy...
EU's Imperialism: Contemporary CSDP Missions
Šmardová, Martina ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na současné mise Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie z pohledu kritické literatury zabývající se imperialismem, state-buildingem a capacity- buildingem. State-building a capacity-building se postupně stal dominantním přístupem vůči slabým a selhávajícím státům, který je v kritické literatuře, mj. z Davida Chandlera, z něhož bude práce vychází, spojován s uplatňováním moci a vlivu. Práce prostřednictvím analýzy intervenčních praktik ve zvolených případech tuto Chandlerovu tezi rozpracuje.
Social Irrationalism in the Era of Neo-liberal Crisis? The Role of Politics, Science, Agrochemical Industry, and Civil Society in the Context of the TTIP Debate
Kučera, David ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Transatlantické obchodní partnerství (TTIP) mělo být 'game-changer' a oživit ekonomiku EU vytvořením více pracovních míst a podpořit ekonomický růst po dozvucích finanční krize z roku 2008. Odstraněním zbývajících obchodních překážek by byla vytvořena transatlantická obchodní zóna, spojující dvě nejsilnější ekonomiky světa. Tato diplomová práce využívá čtyři koncepty neomarxistické teorie: klíčové premisy Amsterdamské školy, teorii státu Boba Jessopa a Nicose Poulantzase, kombinuje pojem rizikové společnosti Ulricha Becka s rolí intelektuálů Antonia Gramsciho a nastiňuje premisu komodifikace jako součást politické ekologie. Neomarxistické teoretické prizma ulehčí zmapování stěžejních sociálních agentů v roli zastánců agendy TTIP jako hegemonického projektu a sil bojujících proti dohodě jako proti-hegemonické hnutí. Tato práce dále odhaluje, jak byla smlouva TTIP legitimizována jejími zastánci, ale problémy transparentnosti a další rozporuplnosti kolem smlouvy přilákaly pozornost různorodých organizací občanské společnosti (CSOs), které byly znepokojeny potenciálním dopadem TTIP na veřejné zdraví a životní prostředí. Tři empirické případy zaměřující se na princip předběžné opatrnosti (PP), endokrinní disruptory (EDCs) a glyfosátovou ságu poukážou na to, proč se tyto debaty plné kontroverzí dostaly...
Irština jako menšinový úřední jazyk
Grospičová, Alena ; Říchová, Blanka (vedoucí práce) ; Romancov, Michael (oponent)
Tato práce se zabývá postavením irského jazyka jako menšinového jazyka v Severním Irsku a postojem Velké Británie k tomuto jazyku. Popisuje postavení irštiny od vzniku Severního Irska, její historii přes celé 20. století, až po její současnou situaci v rámci Severního Irska a Velké Británie. Irština je na území Severního Irska považována za menšinový jazyk. Prvního oficiálního uznání se jí dostalo až v rámci Velkopáteční dohody v roce 1998. Následovalo přijetí dalších smluv a strategií, mezi něž patří například Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky. V bakalářské práci jsou jednotlivé smlouvy rozebrány, nastíněny dopady přijetí a zavedení těchto opatření, popsány podpůrné programy, které se snaží irštinu na tomto území posunout dál a učinit ji funkčním jazykem, a i problémy, které naopak brání v rozvoji irštiny. Dále je zde pro srovnání uvedeno postavení irštiny na území Irské republiky, kde je tento jazyka podle Ústavy prvním úředním jazykem, ale v praxi tomu stále není.
Kosovo - angažovanost mezinárodního společenství
Gregorová, Jana ; Šístek, František (vedoucí práce) ; Žíla, Ondřej (oponent)
Balkánská oblast je význačná různorodostí kultur, náboženství a etnik. Tato různorodost předurčuje balkánský region k neklidným obdobím, která ho provázejí po celou jeho historie. Balkánský poloostrov byl tak vždy považován za značně nestabilní oblast. Bakalářská práce se zabývá kosovským konfliktem v 90. letech 20. století, který se v roce 1998 stupňuje, jeho průběhem a charakteristikou důvodů zapojení mezinárodního společenství do konfliktu. Konflikt mezi dvěma etnickými skupinami - kosovskými Albánci a Srby - přerostl ve válku spojenou s etnickými čistkami na obou stranách, která skončila po bombardování Srbska jednotkami NATO v čele s USA roku 1999. Práce nastiňuje historické pozadí balkánského regionu, stručně uvádí možné důvody pro nenávist mezi dvěma zmíněnými etnickými skupinami a prozkoumává vývoj v Kosovu koncem 20. století, kdy se konflikt vyhrocuje. Mezinárodní společenství se snažilo bezúspěšně o vyřešení konfliktu diplomatickou cestu. Práce se soustředí na angažování mezinárodního společenství, především OSN a NATO, v kosovském konfliktu a pokouší se objasnit důvody a charakter intervencí. Cílem práce je odpovědět na otázku, co vedlo mezinárodní společenství k intervenci v kosovském konfliktu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 449 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.