Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Neurální koreláty multimodálního afektivního primingu
MRHÁLEK, Tomáš
Disertační práce je věnována výzkumu neurálních korelátů vizuálních evokovaných potenciálů v průběhu experimentálního procesu sériového pasivního afektivního primingu. Cílem disertační práce je identifikovat dílčí procesy afektivní percepce, které jsou ovlivněny předchozí primingovou afektivní stimulací. Výzkumným designem je laboratorní EEG experiment využívající techniky afektivního primingu, konkrétně jeho sekvenční pasivní multimodální (auditivně-vizuálního) variace. Ve výzkumu je experimentálně manipulováno emočními charakteristikami podnětů, které jsou založeny na dimenzionální teorii emocí. Jako stěžejní dimenze byl zvolen arousal, který je interpretován jako psychická aktivace spojená s reakcemi na podněty. Studia byla realizována v neurolaboratoři PF JČU za využití 64 kanálového EEG Bisemi Active II. Probandům z řad studujících JČU, kterým byla snímána elektrická aktivita mozku při jejich expozici afektivním stimulům z mezinárodních emočně elicitačních databází. K analýzám bylo využito záznamů 28 osob. Nezávislou proměnnou v tomto případě byla variace primingu a arousalových charakteristik primingového podnětu z databáze afektivních melodií (Eerola a Vuoskoski, 2010) a zároveň arousalových charakteristik vizuálních obrazových podnětů (Marchewka, Zurawski, Jednorog & Grabowska, 2014). Jelikož vizuální percepce je nejprozkoumanějším procesem za využití ERP, rozdíly mezi výsledky disertační studie a komparativních studií mohou být základem pro interpretace mechanismu kontextuálního afektivního přenosu. Časový průběh reakcí a aktivace jsou experimentálně ovlivňovány jednotlivými experimentálními podmínkami, nezávislou proměnnou jsou rozdíly v latenci a amplitudě jednotlivých komponent evokovaných potenciálů reprezentujících dílčí psychické procesy. Využití odlišné modality spolu s vysokým mezistimulovým intervalem omezuje konflikt mezi percepčními procesy v selektivní pozornosti. Rozdíly ve vizuální percepci na základě arousalových afektivních charakteristik podnětů vykazují parietální zvýšení rané posteriorní negativity (EPR) a pozdního pozitivního potenciálu (LPP) u vysokoarousalových podnětů oproti podnětům nízkoarousalovým. Rozdíly v EPN naznačují prioritizaci rané pozornosti vůči těmto motivačně aktivizujícím podnětům. Efekt primingu se projevil v raných P1 a N1 komponentách okcipitoparietálně a v N2 komponentě centroparietálně, což naznačuje vyšší negativitu EPN jako důsledek předchozího primingu. Rozdíl v LPP v závislosti na primingové podmínce byl nalezen pouze pro vysokoarousalové cílové podněty. Důvod vyšší aktivace komponent P1 a N1 není známý, jedná se o příliš nízkou latenci pro její vysvětlení pomocí mechanismu zhodnocení. Výsledky ukazují spíše na vliv konfliktu mezi procesy pozornosti nebo na alternativní interpretaci afektivního primingu, založené na kontextuálním působení arousalu na evaluativní procesy. Primingový efekt pozdní komponenty LPP ukazuje na nižší parietální aktivaci primingových podnětů ve spojitosti s předchozím zvýšením aktivace komponent rané a střední latence.
Zhodnocení aplikace vybraného účetního softwaru ve firmě
Ležáková, Kamila ; Kopecká, Barbora (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na účetnictví už od historie a zavedení účetního systému. V práci je uvedena nabídka ekonomických a účetních softwarů na trhu, kritéria pro jejich výběr a srovnání. Praktická část analyzuje účetní software ve firmě ATOMIX Technology s.r.o., a srovnání s jinými softwary podle kritérií. Závěrem jsou zpracovány konkrétní návrhy a doporučení pro danou firmu.
Introduction of Lean Production Using Digitization
Jaroš, Stanislav ; Mikuláš, Juraj (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bachelor thesis focuses on digitalization in area of planning and managing of manufacturing company Konštrukta-TireTech a.s. Next step is designing specific software for effective management. The solution takes into account the latest trends from industry revolution 4.0.
Implementation of the information system
Kočan, Matej ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The thesis deals with the selection of a suitable information system for a selected company, which operates in the area of mechanical engineering and is engaged in the production of bearings. A suitable system is chosen from among several candidates and is selected by a rough and fine selection according to the company's requirements. The work also deals with the process of implementation of the new information
Návrh informačního systému
Šiška, Radek ; Koplík, Martin (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh informačního systému pro společnost Raab Computer, s.r.o. Informační systém se bude zabývat správou zakázek pro oddělení slaboproudých elektromontáží. Nejprve se zaměřím na teoretická východiska nakonec provedu analýzu a následně návrh řešení. Pro společnost Raab Computer, s.r.o. jsem měl na starost samotný návrh systému po jeho funkční i vzhledové stránce a aktivně jsem se celému projektu věnoval v rámci týmu od konce roku 2017 do začátku roku 2019.
ICT Selection
Michálek, Michal ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on the selection and implementation of an information system for a company with a large stock, dealing with the creation of public and private events. The company has significant requirements for quality, simplicity, efficiency and cost that will be taken into account when choosing a system. After selecting the information system, the implementation process and costs calculation will be developed.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Barlíková, Barbora ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This bachelor thesis reviews the information system of the Elementary School - Komenského 6 residing in Stará Ľubovňa. Further it brings opportunities and suggestions of changes, applying which might potentially lead to improvements in the efficiency and safety of this Information System. Using the information defined in theoretical part of this thesis - which in greater depth explicates this particular issue, we analyse the current state of the organisation, as well as the information system ascAgenda. These analyzes exposed shortcomings of the system, based on which I designed my own suggestions for solutions
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Ondruch, Lukáš ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení informačního systému vybrané firmy. Po detailní analýze stávajícího informačního systému společnosti je vyhodnocen aktuální stav a teoretické hrozby pro společnost. Následně jsou popsány návrhy na změny v systému. Výsledek práce bude dodán vedení firmy k nahlédnutí a následné úvaze o změnách v IS.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Sadílková, Tereza ; Juráček, Aleš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému a návrhem jeho změn pro společnost působící v oblasti cementárenského a minerálního průmyslu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro odběr, dopravu a analýzu chemického složení vzorku sypkého materiálu. Navržené změny přispějí zejména ke zlepšení vnitropodnikových procesů, zefektivnění řízení projektů a přehlednějšímu plánování projektů ve všech jeho fázích – od engineeringu, nákupu, výroby až po logistiku.
Výběr a implementace informačního systému
Kuchta, Jiří ; Kindlová, Dita (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výběrem a následnou implementací nejvhodnějšího informačního systému pro zvolenou firmu. První část práce popisuje teorii, druhá část zahrnuje analýzu a požadavky firmy. Závěrečná část je zaměřena na výběr vhodného informačního systému a jeho následnou implementaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.