Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza proudění plynu v experimentální komoře diferenciálního čerpání
Hlavatá, Pavla ; Bílek, Michal (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivem kritického proudění, který vzniká při čerpání diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM). Semestrální práce porovnává stav proudění v oblasti čerpané komory s kritickým tlakovým poměrem na clonkách a jeho výhody v konstrukci komor oproti průtoku bez stavu, kdy dojde k ucpání trysky. Problémy byly řešeny metodou konečných objemů v systému Ansys Fluent.
Analýza proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře v závislosti na tvaru vstupní trysky
Hladký, David ; Vaculík, Sebastian (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
U environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu je nutné oddělit komoru vzorku s tlakem aţ 2000 Pa od prostředí tubusu s tlakem 0.01 Pa diferenciálně čerpanou komorou. Tato diferenciálně čerpaná komora musí být konstruována tak, aby nejen dokázala dostatečně oddělit od sebe oblasti s velmi rozdílnými tlaky, ale také v dráze prolétávajících primárních elektronů musí být co nejniţší průměrná hodnota tlaku a hustoty, aby docházelo k co nejniţšímu rozptylu těchto elektronů vzniklým sráţkami elektronů s molekulami vzduchu. Byly vytvořeny osově symetrické 2D modely variant tvaru diferenciálně čerpané komory s různými úhly rozevření kuţele, které byly analyzovány s cílem vybrat optimální variantu. Pro analýzy byl pouţit systém Ansys Fluent vyuţívající metodu konečných objemů pro analýzu proudění tekutin
Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu
Šváb, Martin ; Špinka, Jiří (oponent) ; Jirák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou činnosti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) a detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku mikroskopu. V práci se zaměřím na porovnání velikosti detekovaného signálu za různých podmínek v komoře vzorku, jako je změna tlaku a změna napětí na elektrodách detektoru při konstantním nastavení parametrů elektronového svazku.
Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru
Matloch, Roman ; Špinka, Jiří (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně bude v systému SolidWorks, pro vytváření 3D objemových modelů, vytvořen zjednodušený trojrozměrný model scintilačního detektoru. Na tomto 3D modelu bude pomocí systému SolidWorks Flow Simulation metodou konečných objemů analyzováno a porovnáváno proudění plynu za clonkou. Tato clonka bude analyzována v několika variantách: clonka s otvorem 0.6 mm a clonky s otvory v podobě sítí. Výsledky analýz budou porovnány vzhledem k uvedeným požadavkům. Z analyzovaných části budou vhodné tvary následně prakticky proměřeny.
Optimalizace tvaru čerpání diferenciálně čerpané komory pro novou koncepci elektronového mikroskopu
Polách, Ondřej ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou elektronové mikroskopie především environmentální elektronovou mikroskopií. Hlavním úkolem práce bude návrh optimálního tvaru diferenciálně čerpané komory, oddělující tlakový rozdíl mezi tubusem a komorou vzorku pro novou koncepci elektronového mikroskopu. Pomocí systému Ansys Fluent bude analyzováno čerpání plynu. Následně podle získaných výsledků bude modifikován tvar diferenciální komory tak aby bylo dosaženo co nejnižšího tlaku plynu na dráze elektronového svazku.
Návrh scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální elektronový rastrovací mikroskop
Přichystal, Vít ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Práce se věnuje návrhu scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální rastrovací elektronový mikroskop. Na začátku práce je úvod do mikroskopie. Dále je práce zaměřena na popis EREM (ESEM) mikroskopu a scintilačního detektoru. Následná kapitola se věnuje dynamice proudění. Jsou uvedeny druhy proudění a matematický popis proudění. Další kapitola je o použitém softwaru a jeho způsobu výpočtu proudění. Dále je uveden návrh clonky a způsob odsávání prostoru detektoru. Je popsáno a porovnáno několik typů řešení scintilačního detektoru s jednou clonkou. Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je práce shrnuta.
Analýza rozložení tlaků ve variantě detektoru SE se třemi clonkami pomocí systému CAE
Tomášek, Martin ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozložení tlaků v prostorách scintilačního detektoru sekundárních elektronů ve variantě detektoru se třemi clonkami. Cílem této práce je analýza proudění tekutin v závislosti na aplikaci třetí clonky ve vstupní části detektoru, a tím vytvoření další samostatně čerpané komory, která má za úkol zajistit lepší rozložení tlaků v prostorách detektoru. Výsledkem analýzy by mělo být zjištění, jak se změní parametry uvnitř detektoru. Pokud bude zjištěno, že aplikace třetí clonky má příznivý vliv na proudění tekutin v prostorách detektoru, může být tato úprava použita při zdokonalení detektoru. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. Nejdříve jsou popsány základní principy elektronové mikroskopie včetně přípravy vzorků, podmínek pro správnou funkci mikroskopů a rozdělení jednotlivých typů elektronových mikroskopů. V dalších kapitolách jsou popsány stručně fyzikální popisy proudění plynů v nízkých tlacích a otvorech malých dimenzí, jejich matematické modely a simulačních software použitý při této analýze. Analýza je provedena v programu SolidWorks za pomoci modulu Cosmos FloSimulation. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy včetně grafických znázornění simulace.
Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks
Hladík, Jaroslav ; Špinka, Jiří (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problémy proudění plynu v komoře detektoru enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Popisuje základní vlastnosti elektronového mikroskopu a vyhodnocování výstupních signálů. Základním zaměřením práce je návrh umístění clonek v detektoru v prostředí programu SolidWorks 2008. U nich je pomocí systému COSMOS FloWorks provedena analýza čerpání plynu při různých tlacích a vzájemné poloze, která má v daných podmínkách proudění výrazný vliv. Programové prostředí umožňuje 3D modelování a vyhodnocování proudění metodou konečných objemů při zadání základních podmínek řešení, které by se měli co nejvíce přiblížit reálnému chování plynu v reálném detektoru.
Srovnání podmínek proudění plynu v detektoru při užití clonky a síťky
Hubáček, Jiří ; Špinka, Jiří (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
V diplomové práci je nejprve popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně je v programu SolidWorks vytvořen zjednodušený trojrozměrný model scintilačního detektoru ve variantách se clonkou s jedním větším otvorem a síťkou se 300 malými otvory, přičemž obě varianty mají ve výsledku shodnou průtočnou plochu. Tyto modely jsou pomocí systému Cosmos FloWorks podrobeny analýzám zaměřeným na zkoumání proudění plynů, a to při různých tlacích v komoře vzorku EREM. Výsledky analýz obou variant clonek jsou porovnány vzhledem k požadavku, aby na dráze sekundárních elektronů a v komoře vzorku byl co nejnižší tlak.
Vliv tlaku v komoře vzorku na podmínky diferenciálního čerpání
Placzek, Roman ; Špinka, Jiří (oponent) ; Maxa, Jiří (vedoucí práce)
V práci je nejdříve uvedena a popsána stručně problematika elektronové mikroskopie. Následně jsou v systému SolidWorks vymodelovány tři tvary komory diferenciálního čerpání, u kterých je pomocí systému SolidWorks Flow Simulation provedena analýza čerpání plynu při různých tlacích v komoře vzorku EREM. Výsledky analýzy jsou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze svazku primárních elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu snížení pravděpodobnosti rozptylu svazku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.