Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Large Format Photography in the Digital Era
Yang, Tian ; LEDVINA, Josef (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog photography. The digital revolution brings us into the digital era. Manufacturers and businesses in the photography industry is forced to adapt the transition from analog to digital in order to survive and succeed in the new market. Meanwhile, photography theorists find themselves facing a new set of issues because the photographs have become immediate and immaterial. While camera manufacturers have in effect accelerated the analog-to-digital transition with their proactive business strategies and relentless marketing campaigns, higher education has become the last bastion for the analog where large format camera classes teach students the tradition of photography and how to see the world contemplatively.
Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0
Vlk, Pavel ; Fišerová, Michaela (vedoucí práce) ; Marcelli, Miroslav (oponent)
Diplomová práce Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 se zabývá problematikou digitálních fotografických sbírek sdílených v prostředí webu 2.0. Práce se pokouší postihnout základní principy online fotoalb týkající se jejich charakteristik, sociální funkce, způsobů řazení a klasifikace jednotlivých snímků. Cílem je ověřit předpoklad, že fotoalbum v prostředí webu 2.0 ztrácí svou narativní funkci a stává se souborem fotografií jako modulárních fragmentů, jejichž pořadí se stává snadno přeskupitelným. Práce je koncipována interdisciplinárně, při zkoumání webových fotoalb kombinuje poznatky ze studia nových médií, sociologie, filosofie a sémiotiky. Diplomová práce ověřuje platnost novomediálních teorií Lva Manoviche v prostředí webových digitálních fotoalb a navazuje na jeho analýzu chování uživatelů sociální sítě Instagram. Součástí práce je i vlastní kvantitativní výzkum, který se svou formou přibližuje sociologické studii Pierra Bourdieu z 60. let 20. století věnované sociálnímu užití fotografie. Na základě výše zmíněných teoretických poznatků a vlastního výzkumu pak stanovíme, jakými změnami organizace a sociální funkce fotografických alb za posledního půl století prošla. Klíčová slova Fotoalbum, digitální fotografie, sociální sítě, nová média, web, produžívání, modularita, sémiologie,...
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice
Císařová, Petra ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Topinková, Martina (oponent)
Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice je teoreticko-empirickým výzkumem. Cílem práce byla deskripce způsobu, jakým aplikaci Instagram používají vybraní čeští fotoreportéři. Zda je pro ně důležitá z hlediska profesního zaměření, nebo ji využívají spíše k osobním účelům a také, zda je pro ně důležitá zpětná vazba, kterou prostřednictvím této aplikace mohou získat. V první kapitole se diplomová práce zabývá fotografií jako takovou, jejím přechodem z analogového k digitálnímu věku a problematikou její manipulace. Druhá a třetí kapitola této diplomové práce se věnuje sociálním sítím a aplikaci Instagram, která je pro ni stěžejní. Dále se zabývá tím, jak proces digitalizace ovlivnil práci dnešního fotoreportéra. Praktická část práce je založena na dvou přístupech - kvantitativní obsahové analýze a kvalitativními rozhovory s některými z reportérů. Výzkumná otázka zní: Jakým způsobem se prezentují někteří čeští fotožurnalisté na sociální sítí Instagram? Kvantitativní obsahová analýza odpověděla na stanovené hypotézy v rámci výzkumné otázky, které se týkaly především vizuální stránky instagramových účtů. Kvalitativní rozhovory daly možnost nahlédnout na konkrétní strategie, se kterými fotožurnalisté k aplikaci přistupují. V závěru jsou výsledky obou výzkumných metod vyhodnoceny a mohly by...
Metody rozkrývání digitální manipulace v kontextu ČR
Janeček, Richard ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
V této práci se zaměřuji na postprodukční techniky v žurnalistické fotografii a na forensní metody, kterými je možné tyto zásahy rozkrýt. Pomocí rozhovorů hledám význam pojmu autentický v digitální éře a způsoby, jakými média, porotci fotografických soutěží a soudní znalci ověřují pravost digitálních fotografií. Příklady z minulosti jsou zde zastoupeny jako předzvěst úprav v digitální éře. Tato éra je pak zastoupena jednotlivými případy, které zároveň slouží jako kategorie pro nejtypičtější druhy manipulací fotografie v oblasti zpravodajství, fotografických soutěží a vědecké fotografie.
Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních
Padyšák, Michal ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Musil, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice digitální fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Řešení této problematiky je provedeno složením několika snímků stejné scény s různou expozicí do jednoho snímku s vysokým dynamickým rozsahem. Metoda je implementována jako aplikace pro operační systém Android a pořízený snímek je schopna zobrazit na svém displeji.
Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy
Valeš, Ondřej ; Brejcha, Jan (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti generování fotografií přímo z hloubkové mapy pro účely rekonstrukce. K určení podobnosti je použit deskriptor fotografií GIST nově obohacený o informaci z hloubkové mapy, který umožňuje rychlé vyhledání fotografií v datasetu a nový postup vkládání dat do rekonstruované oblasti, která je na rozdíl od existujících přístupů nejprve rozdělena na podoblasti na základě analýzy hloubkové mapy. To umožňuje řešit rekonstrukci jednotlivých podoblastí zcela odděleně a přináší zlepšení výsledku rekonstrukce, protože podoblasti jsou menší a méně komplexní. Součástí práce je klasifikace fotografií v datasetu pomocí rozšířeného deskriptoru GIST a implementace systému umožnujícího vyhledávání v datasetu na základě podobnosti a za pomoci hloubkové mapy.
Systém pro import/správu fotografií
Škutová, Sára ; Kolář, Martin (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala rozdělovat fotografie do skupin a následně k nim vyhledávat jejích duplikáty. Toto třídění a identifikace identických fotografií probíhá pomocí Exif metadat. Výsledkem je samostatná aplikace, která byla naprogramována pomocí jazyka C++, Qt frameworku a Exiv2 knihovny. Funkčnost programu ověřena balíčkem fotografií a uživatelské rozhraní bylo otestováno s pomocí uživatelů.
Manipulace fotografie: Techniky manipulace a jejich rozklíčování
Liprtová, Anna ; Černý, Vladimír (vedoucí práce) ; Fišerová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou manipulace ve fotografii, a to zejména žurnalistické. Aby uvedla čtenáře do kontextu, věnuje se nejprve vzniku a historií fotografie, raným příkladům manipulace v analogové fotografii a jejím technikám. Hlavní část se zaměřuje na specifika a charakteristiku digitální éry v souvislosti s fotografií, manipulační techniky v digitální fotografii i jejich možnosti odhalování. Zajímá ji také manipulování s fotografiemi na sociálních sítích a v prestižních fotografických soutěžích a otázka objektivity. Zvažuje, jak je to na pozadí manipulačních úprav s důvěrou ve fotografii a zda je možné upravené fotografie odhalit a účinně se proti nim bránit. Předpokládá, že pravdivost jako objektivní kvalita, už není ve své podstatě možná. Díky povaze digitální společnosti a množství všech faktorů, které vznik a publikování fotografie doprovází, musíme o fotografii uvažovat kriticky a chápat její pravdivostní hodnotu jako intersubjektivní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.