Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka
Šipková, Milena
Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy podomních obchodníků budou zpracovány ve Slovníku nářečí českého jazyka.\n\n
Zpracování nářeční slovní zásoby v celonárodním slovníku
Ireinová, Martina
Slovník nářečí českého jazyka vznikající od roku 2011 v dialektologickém oddělení ÚJČ AV ČR. Tento slovník jako první v českém prostředí zpracovává lexikální zásobu všech dialektů českého národního jazyka. Slovníková hesla (s náslovím A–Č) jsou dostupná na internetových stránkách (https://sncj.ujc.cas.cz/). Materiálovou základnou je Archiv lidového jazyka, založený v roce 1952, v němž je uložen bohatý nářeční materiál. Nářeční slovník je propojen pomocí odkazů s výkladovými slovníky spisovné češtiny, s Českým jazykovým atlasem, se Slovníkem pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku a se Slovníkem pomístních jmen v Čechách.
Hranice nářečního lexika
Šipková, Milena
Po komplexním popisu gramatiky od Jaromíra Běliče a geografickém zachycení a popisu českých dialektů v šestisvazkovém Českém jazykovéma atlasu je třetím a patrně nejdůležitějším úkolem tradiční české dialektologie zpracování celonárodního nářečního slovníku. Na pozadí současné jazykové situace v České republice se autorka zamýšlí nad pojetím celonárodního nářečního slovníku, nad jeho specifiky a hranicemi (např. otázka profesionalismů, potencionality apod.).
K některým výpůjčkám z němčiny ve Slovníku nářečí českého jazyka
Čižmárová, Libuše
Stať se věnuje některým lexémům německého původu obsaženým v nářeční databázi, v tzv. Archivu lidového jazyka, z něhož SNČJ vychází, a jejich hláskoslovné, morfologické a slovotvorné variabilitě v procesu adaptování do češtiny. Některé lexémy, především složeniny, prošly v českých dialektech velkými změnami. V článku jsou uvedeny příklady adaptovaných slov a popsány postupy jejich adaptace (bamšáblena, brantvajn, branzole, bruclek, brutvan atp.)
Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
Ireinová, Martina
Vedle komplexního zachycení územní diferenciace tradičních českých nářečí obrací čeští dialektologové svou pozornost též na nivelizační jazykové pocesy, které se projevují především v mluvě měst. Ve svých výzkumech navazují na programovou stať významného českého lingvisty Jaromíra Běliče Ke zkoumání městské mluvy (1962). V českém jazykovém prostředí městskou mluvu popisují jednak dílčí monografie, jednak jsou výsledky výzkumu představeny v Českém jazykovém atlase (1992–2011), ve vznikajícím Slovníku nářečí českého jazyka a v korpusech mluveného jazyka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.