Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Statická analýza bytového domu
Hanzlík, Petr ; Šopík, Leonard (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je statická analýza bytového domu. Práce se zabývá posouzením původního řešení a navrhnutím varianty nové. Zaměřuje se na statické řešení monolitické železobetonové žebrové desky a věnuje se posouzení této žebrové desky podle mezních stavů. Zahrnuje časovou analýzu konstrukce a předpětí žeber v nové variantě.
Monolitická ŽB deska s žebry
Dvořák, Vít ; Perla, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh železobetonové monolitické liniově podepřené křížem vyztužené stropní desky a návrh podporujících železobetonových žeber. Půdorysný tvar desky je obdélník a deska je 1x výškově zalomená. Obsahem práce je výpočet a návrh vyztužení desky a žeber. Pro výpočet vnitřních sil byl použit výpočetní program Scia Engineer 14 a také kontrolní ruční výpočet. Stropní deska s žebry se nachází v 1. NP polyfunkčního domu. Ostatní části objektu práce neřeší.
Stropní deska s žebry nad rohovými okny
Tuchyňová, Andrea ; Zich, Miloš (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh stropní železobetonové desky s žebry nad rohovými okny. Deska má obdélníkový půdorys a uprostřed se nachází velký otvor pro schodiště. Deska je dimenzována na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. V rámci prutového modelu byly silovou metodou stanoveny vnitřní síly na žebru, které byly porovnány s vnitřními sílami na prostorovém modelu desky vytvořeným v programu Scia Engineering.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.