Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 534 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Hartman, Matouš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Následující diplomová práce se věnuje problematice ideologického konfliktu mezi Východním blokem a chilskou vojenskou juntou. Autor textu zkoumá mediální obraz Československa v Chile a analyzuje mediální propagandu v ČSSR vedenou proti chilské vojenské vládě. Mediální kvalitativní analýza doplňují vzpomínky čtyř Čechů, kteří prožili kritické roky chilských dějin přímo v jihoamerickém státě. Autor se soustředí na roky 1973 a 1988 a 1989. První je začátkem chilské diktatury, tedy obdobím největšího šoku. Roky 1988 a 1989 pak vymezují konec nedemokratických režimů v Chile, respektive Československu. Pro mediální analýzu byly vybrány nejvýznamnější deníky v obou státech. V Chile se jedná o El Mercurio a La Segunda, v Československu Rudé právo a Mladou frontu. Mediální analýzu doplňují rozhovory s Milanem Syručkem, vedoucím zahraniční rubriky Mladé fronty k roku 1973, a Bohuslavem Borovičkou, zahraničním zpravodajem Rudého práva v Havaně, který se roku 1988 dostal do Chile u příležitosti referenda o budoucnosti vojenského režimu. Práce nabízí teoretickou část, v níž autor shrnuje moderní dějiny Chile a problematiku ideologií v jihoamerickém státě. Na jedné straně tu stál konzervativní antikomunismus, jehož kořeny sahají k začátku dvacátého století, na druhé straně pak allendovská vize socialismu,...
Mediální obraz Československa v britském tisku 1918 - 1922
Bajerová, Adéla ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá recepcí nově vzniklého Československa britským tiskem v letech 1918 až 1922. Mým úkolem bylo zjistit jak často a v jakém kontextu se Československo v tisku objevovalo a jaký byl rozdíl mezi portrétováním republiky v jednotlivých denících. Sekundárně, bylo mým úkolem zhodnotit úspěšnost Československé propagandy v Británii. Práce se sestává ze dvou částí, v rešeršní části je přiblížen kontext vzniku republiky, dosavadní poznatky o československo-britské diplomacii v daném období a kulturní propaganda. Jedna kapitola je dále věnována vývoji britského tisku a profilům zkoumaných deníků v daném období. Praktická kapitola kombinuje poznatky získané z kvantitativní a kvalitativní analýzy tisku. Celkem byla v této práci zkoumána čtyři britská periodika ze sektoru kvalitního tisku. Jsou to tři deníky The Times, The Manchester Guardian a The Daily Telegraph, a jeden nedělní list The Observer. Tělo praktické části tvoří kvantitativní obsahová analýza deníku The Times, která přibližuje četnost, délku, zájem a téma zpráv, v nichž se Československo objevuje. Na základě této analýzy byly vybrány zkoumané časové úseky pro kvalitativní analýzu napříč všemi čtyřmi deníky. Kvalitativní analýza dále prohlubuje kvantitativní část a předkládá explicitní a implicitní přízviska, jež britská...
ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele
MIKULÁŠEK, Josef
Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými dějinami v letech 1890 až 1967, přehledem papežů a teologického myšlení v letech 1878 až 1978. Dále si podrobně všímá jednotlivých životních etap Kubešova života, jeho rodinného prostředí, středoškolských studií v Hradci Králové, teologických studií a kněžského působení v Praze, vstupu do řehole a jeho činnosti v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Sleduje Kubešovy osudy v komunistických centralizačních klášterech, na Moravci, krátké působení v Bukovince a nakonec nucený pobyt v Břežanech u Znojma. Následně rozebírá Kubešovo teologické knižní a časopisecké dílo a jeho přínos tehdejší i pozdější době. V závěru disertace je všeobecné zhodnocení a význam Kubešovy osobnosti v rámci českých církevních a řádových dějin 20. století. Téma disertační práce je zpracováno především na základě archivních pramenů, Kubešových drobných autobiografických vzpomínek, ústních i písemných svědectví pamětníků a v neposlední řadě za použití sekundární literatury. Druhá část disertační práce obsahuje 182 textových příloh a 2 obrazové přílohy, které jsou nezbytným a logickým doplnění celkového obrazu života, působení a přínosu osobnosti Konráda Maria Kubeše.
Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století
Brodňanská, Adéla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obrazem první republiky v učebnicích dějepisu ve 2. polovině 20. století. Hlavním záměrem práce je reflexe způsobu a proměny zpracování výkladu první republiky v učebnicích dějepisu vydávaných ve sledovaném období vymezeným lety 1948 až 2004. V teoretické části textu je v základních obrysech nastíněn vývoj školské struktury a kurikulárních dokumentů ve sledovaném období a proměna historiografické produkce ve vztahu k tématu československých meziválečných dějin. Dále jsou v této části práce vymezeny klíčové pojmy, které vycházejí ze stěžejních témat a generalizací soudobé české historiografické produkce. V analytické části práce jsou pak tyto pojmy v učebnicích sledovány v celkem šesti obdobích, jež kopírují chronologický vývoj školských reforem. Jednotlivé analýzy se zaměřují na způsob výkladu či proměnu interpretace těchto pojmů. V závěrečné části práce jsou představeny jednotlivé proměny interpretací, jež byly sledovány ve vztahu ke stanoveným klíčovým pojmům. Největší proměny intepretace v rámci sledovaných učebnic se odvíjejí od změny společensko-politických poměrů v souvislosti s pádem komunistického režimu.
Pronikání západní hudební kultury do Československa
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá pronikáním západní hudební kultury do socialistického Československa v období společenského uvolňování a mírného politického tání poloviny 50.let. Mapuje prvotní proniknutí rock'n'rollové hudby a její konflikt s tehdejším režimem a jeho reakcí na ní, cesty, jakými se sem zahraniční hudba dostávala a jak působila na tehdejšího člověka. Také zachycuje její prvotní projevy a zmínky o ní v tehdejším tisku a kinematografii. Cílem práce je také stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální hudby u nás od jejich prvopočátků až do období vznikání prvních oficiálních kapel.
Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře
Kalousková, Jana ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Schöttner, Jan (oponent)
Bibliografická citace Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře [rukopis]: Diplomová práce / Jana Kalousková; vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., Praha 2018. 106 stran Anotace Diplomantka zpracuje uměleckohistorickou studii o uplatnění keramické plastiky v architektuře mladé Československé republiky s důrazem na národní sloh. Ten vymezí nejprve teoreticky a uvede do souvislostí jednak s domácím vývojem, jednak s širším mezinárodním proudem art deco. V samostatných kapitolách zpracuje roli českých uměleckých škol a jádrovou osobnost a dílo Heleny Johnové. Záběr svého výzkumu omezí na pražský materiál, přihlédne ovšem i k významným realizacím mimopražským. Součástí práce bude katalog keramické plastiky spojené s pražskou architekturou zvoleného období. Klíčová slova Národní styl, keramická plastika, Československo, první republika, Helena Johnova, Uměleckoprůmyslová škola
Establishment of the Ukrainian National Council in Presov, the role and representation of the interests of the Carpathian Ruthenians
Feľbaba, Vladimír ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove, úlohy a zastupovanie záujmov karpatských Rusínov Abstrakt Vznik Ukrajinskej národnej rady v Prešove má svoj historicko-právny význam v rámci dejín národnostných menšín v Československu. V podmienkach oslobodených časti územia Československa sa dňa 1. marca 1945 v Prešove konštituuje národno-politický orgán, ktorý má zastupovať záujmy rusínsko-ukrajinského etnika, prevažne v severovýchodných častiach Slovenska. Predkladaná rigorózna práca preskúmava dostupné faktografické údaje o okolnostiach konštituovania, pôsobenia a následnej činnosti tohto národnopolitického reprezentanta rusínsko-ukrajinskej menšiny v Československu až po jej definitívny zánik. V kontexte dejinného vývoja sa časť práce zameriava na historické súvislostí, ktoré zaznamenávajú etnogenézu rusínsko-ukrajinskej menšiny, začleňovanie etnika do štátnych útvarov, ako aj vojnových okolností, ktoré mali za následok straty územia Československa a pripojenie Podkarpatskej Rusi k Sovietskej Ukrajine. V rámci skúmanej problematiky sa autor zaoberá aj pridruženým otázkam, ktoré bezprostredne súvisia s činnosťou Ukrajinskej národnej rady v Prešove a jej predstaviteľmi. V tomto duchu je priblížená činnosť Ukrajinskej národnej rady v Prešove v oblasti školstva, kultúry, ale aj cirkvi. V neposlednom rade sa táto...
Český nacionalismus a vznik Církve Československé
Mach, Pavel ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Tato práce popisuje nacionalismus jako fenomén, který se stal nedílnou součástí života české společnosti 19. Století a jeho projevy. Popisuje hlavní motivy české nacionální ideologie vytvořenou T. G. Masarykem. Jsou zde popsány politické poměry během první světové války a okolnosti vzniku samostatného československého státu a jeho podílu na rozbití Rakousko - Uherské monarchie. Práce se zabývá problémem modernismu v katolické církvi jehož přívrženci se později stali zakladateli Církve československé. Jsou krátce popsány životy zakladatelů církve a jejich případný vztah k nacionalistickým politickým hnutím. Jádrem práce je analýza textů souvisejících s reformním hnutím českého katolického duchovenstva a s Československou církví, z období mezi lety 1906 - 1931, která se podle stanovené definice nacionalismu snaží posoudit jeho vliv na vznik a další život Československé církve.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 534 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.