Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 536 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reprezentace ideologických proměn po roce 1945 v časopisu "Kytice"
MORAVČÍKOVÁ, Eliška
Bakalářská práce se věnuje měsíčníku pro literaturu a umění Kytice, který vycházel v letech 1945-1948. V deskripci jednotlivých ročníků se zaměřuje na preferovaná témata a beletristické příspěvky. Hlavním cílem práce je představit časopis a analyzovat vybrané texty jednotlivých ročníků. Důraz je kladen na interpretační analýzu v souvislosti s historickým kontextem po roce 1945, v níž se snaží zachytit reprezentaci dobových ideologických proměn ve sledovaném periodiku.
Historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Kubišovy župy spolku Orel
NOVÁK, Martin
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Kubišovy župy spolku Orel od samotného počátku, kdy byly založeny jednotlivé jednoty, až po současnost, respektive do roku 2019. Z pohledu obsahu je práce zaměřena především na historii orelské tělesné výchovy a sportu v jednotlivých jednotách Kubišovy župy, sekundárně pak na stručný nástin historie Československého Orla, na stručný nástin historie Kubišovy župy a na osobnost Jana Kubiše (štábní kapitán in memoriam). Z pohledu územního hlediska je práce primárně zaměřena na území dnešní Kubišovy župy spolku Orel. Z pohledu časového je tato práce zaměřena na období od roku 1947 do současnosti, v širší souvislosti pak na období od počátků orelského hnutí v Českých zemích, až do současnosti. Do práce je zařazeno množství původních úryvků z dobové periodiky a vzpomínkové literatury. Text je doplněn množstvím dobových obrázků, fotografií a také pohlednicemi.
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Hartman, Matouš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Následující diplomová práce se věnuje problematice ideologického konfliktu mezi Východním blokem a chilskou vojenskou juntou. Autor textu zkoumá mediální obraz Československa v Chile a analyzuje mediální propagandu v ČSSR vedenou proti chilské vojenské vládě. Mediální kvalitativní analýza doplňují vzpomínky čtyř Čechů, kteří prožili kritické roky chilských dějin přímo v jihoamerickém státě. Autor se soustředí na roky 1973 a 1988 a 1989. První je začátkem chilské diktatury, tedy obdobím největšího šoku. Roky 1988 a 1989 pak vymezují konec nedemokratických režimů v Chile, respektive Československu. Pro mediální analýzu byly vybrány nejvýznamnější deníky v obou státech. V Chile se jedná o El Mercurio a La Segunda, v Československu Rudé právo a Mladou frontu. Mediální analýzu doplňují rozhovory s Milanem Syručkem, vedoucím zahraniční rubriky Mladé fronty k roku 1973, a Bohuslavem Borovičkou, zahraničním zpravodajem Rudého práva v Havaně, který se roku 1988 dostal do Chile u příležitosti referenda o budoucnosti vojenského režimu. Práce nabízí teoretickou část, v níž autor shrnuje moderní dějiny Chile a problematiku ideologií v jihoamerickém státě. Na jedné straně tu stál konzervativní antikomunismus, jehož kořeny sahají k začátku dvacátého století, na druhé straně pak allendovská vize socialismu,...
Mediální obraz Československa v britském tisku 1918 - 1922
Bajerová, Adéla ; Pešek, Jiří (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá recepcí nově vzniklého Československa britským tiskem v letech 1918 až 1922. Mým úkolem bylo zjistit jak často a v jakém kontextu se Československo v tisku objevovalo a jaký byl rozdíl mezi portrétováním republiky v jednotlivých denících. Sekundárně, bylo mým úkolem zhodnotit úspěšnost Československé propagandy v Británii. Práce se sestává ze dvou částí, v rešeršní části je přiblížen kontext vzniku republiky, dosavadní poznatky o československo-britské diplomacii v daném období a kulturní propaganda. Jedna kapitola je dále věnována vývoji britského tisku a profilům zkoumaných deníků v daném období. Praktická kapitola kombinuje poznatky získané z kvantitativní a kvalitativní analýzy tisku. Celkem byla v této práci zkoumána čtyři britská periodika ze sektoru kvalitního tisku. Jsou to tři deníky The Times, The Manchester Guardian a The Daily Telegraph, a jeden nedělní list The Observer. Tělo praktické části tvoří kvantitativní obsahová analýza deníku The Times, která přibližuje četnost, délku, zájem a téma zpráv, v nichž se Československo objevuje. Na základě této analýzy byly vybrány zkoumané časové úseky pro kvalitativní analýzu napříč všemi čtyřmi deníky. Kvalitativní analýza dále prohlubuje kvantitativní část a předkládá explicitní a implicitní přízviska, jež britská...
ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele
MIKULÁŠEK, Josef
Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými dějinami v letech 1890 až 1967, přehledem papežů a teologického myšlení v letech 1878 až 1978. Dále si podrobně všímá jednotlivých životních etap Kubešova života, jeho rodinného prostředí, středoškolských studií v Hradci Králové, teologických studií a kněžského působení v Praze, vstupu do řehole a jeho činnosti v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Sleduje Kubešovy osudy v komunistických centralizačních klášterech, na Moravci, krátké působení v Bukovince a nakonec nucený pobyt v Břežanech u Znojma. Následně rozebírá Kubešovo teologické knižní a časopisecké dílo a jeho přínos tehdejší i pozdější době. V závěru disertace je všeobecné zhodnocení a význam Kubešovy osobnosti v rámci českých církevních a řádových dějin 20. století. Téma disertační práce je zpracováno především na základě archivních pramenů, Kubešových drobných autobiografických vzpomínek, ústních i písemných svědectví pamětníků a v neposlední řadě za použití sekundární literatury. Druhá část disertační práce obsahuje 182 textových příloh a 2 obrazové přílohy, které jsou nezbytným a logickým doplnění celkového obrazu života, působení a přínosu osobnosti Konráda Maria Kubeše.
Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století
Brodňanská, Adéla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obrazem první republiky v učebnicích dějepisu ve 2. polovině 20. století. Hlavním záměrem práce je reflexe způsobu a proměny zpracování výkladu první republiky v učebnicích dějepisu vydávaných ve sledovaném období vymezeným lety 1948 až 2004. V teoretické části textu je v základních obrysech nastíněn vývoj školské struktury a kurikulárních dokumentů ve sledovaném období a proměna historiografické produkce ve vztahu k tématu československých meziválečných dějin. Dále jsou v této části práce vymezeny klíčové pojmy, které vycházejí ze stěžejních témat a generalizací soudobé české historiografické produkce. V analytické části práce jsou pak tyto pojmy v učebnicích sledovány v celkem šesti obdobích, jež kopírují chronologický vývoj školských reforem. Jednotlivé analýzy se zaměřují na způsob výkladu či proměnu interpretace těchto pojmů. V závěrečné části práce jsou představeny jednotlivé proměny interpretací, jež byly sledovány ve vztahu ke stanoveným klíčovým pojmům. Největší proměny intepretace v rámci sledovaných učebnic se odvíjejí od změny společensko-politických poměrů v souvislosti s pádem komunistického režimu.
Pronikání západní hudební kultury do Československa
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá pronikáním západní hudební kultury do socialistického Československa v období společenského uvolňování a mírného politického tání poloviny 50.let. Mapuje prvotní proniknutí rock'n'rollové hudby a její konflikt s tehdejším režimem a jeho reakcí na ní, cesty, jakými se sem zahraniční hudba dostávala a jak působila na tehdejšího člověka. Také zachycuje její prvotní projevy a zmínky o ní v tehdejším tisku a kinematografii. Cílem práce je také stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální hudby u nás od jejich prvopočátků až do období vznikání prvních oficiálních kapel.
Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře
Kalousková, Jana ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Schöttner, Jan (oponent)
Bibliografická citace Keramická plastika v pražské meziválečné architektuře [rukopis]: Diplomová práce / Jana Kalousková; vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., Praha 2018. 106 stran Anotace Diplomantka zpracuje uměleckohistorickou studii o uplatnění keramické plastiky v architektuře mladé Československé republiky s důrazem na národní sloh. Ten vymezí nejprve teoreticky a uvede do souvislostí jednak s domácím vývojem, jednak s širším mezinárodním proudem art deco. V samostatných kapitolách zpracuje roli českých uměleckých škol a jádrovou osobnost a dílo Heleny Johnové. Záběr svého výzkumu omezí na pražský materiál, přihlédne ovšem i k významným realizacím mimopražským. Součástí práce bude katalog keramické plastiky spojené s pražskou architekturou zvoleného období. Klíčová slova Národní styl, keramická plastika, Československo, první republika, Helena Johnova, Uměleckoprůmyslová škola

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 536 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.