Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparativní analýza jazykových prostředků komentátorů biatlonu České televize a Eurosportu v sezóně 2018/2019
Tinková, Alexandra ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Práce si dává za cíl zanalyzovat jazykové prostředky komentátorů biatlonu na dvou televizních stanicích, ČT sport a Eurosport, srovnat je a poskytnout náhled na lexikální stránku českého sportovního komentáře. Autorka se nejdříve zabývá rozvrstvením českého jazyka, teorií sportovní žurnalistiky a mluveného projevu. Dále vymezuje kategorie nejčastěji používaných jazykových prostředků v biatlonovém komentáři a stručně charakterizuje sportovní odvětví biatlon. Poznatky získané v teoretické části práce následně aplikuje při analýze konkrétního komentáře na obou televizních stanicích. V ní se se autorka práce věnuje především rozborem předem zvolených nejčastěji používaných jazykových prostředků a jejich demonstraci. Vzhledem k charakteru práce jakožto komparativní analýzy se autorka na závěr zabývá srovnáním jazykové stránky komentářů na obou dvou stanicích a okrajově srovnává i obsahovou a zvukovou stránku a celkový dojem z komentáře.
Vývoj slovní zásoby v oboru gastronomie a její mediální obraz od roku 1989
Hubka, Tomáš ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Podzimek, Jan (oponent)
Bakalářská práce podává přehled neologismů v českém jazyku v rozdělena do několika částí. První část se teoreticky zabývá neologismy, popisuje změny jazyka roce 1989 a způsob, jakým jsou v našem jazyce přejímána cizí slova, včetně jejich pravopisných podob. Také se věnuje historickému společensko politickému kontextu. Další část se věnuje mediální analýze časopisu Vlasta a zkoumá, s něm byla mediálně pokrývána gastronomická témata od roku 1989. Časopis V důvodu jeho dlouhodobého vydávání. První číslo tohoto týdeníku vyšlo již v 1947. Práce dále informuje o magazínech, které se věnují gastronomii a začaly vycházet po revoluci. Pro doplnění jsou přiloženy dva rozhovory. Janou Bilíkovou se věnuje vztahu mezi médii a kuchaři a pojednává o vlivu sociálních sítí na tuto profesi. Druhý rozhovor se Šárkou Hamanovou popisuje způsob psaní pro lifestylové magazíny a debatuje pomezí tohoto žurnalistického žánru s dní část je věnována konkrétním neologismům, které se českém jazyce objevily po roce 1989. Hesla obsahují gramatické informace, původ (pokud je nezbytný), význam a konkrétní případ užití v kontextu společně se zdrojem.
Čtení knih u žáků se sluchovým postižením
Götzová, Tereza ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá čtenářstvím žáků se sluchovým postižením, jejich oblibou čtení knih na 2. stupni základní školy pro sluchově postižené vzhledem k jejich specifikům, která vyplývají z jejich postižení. Nejprve je práce věnovaná čtenářské gramotnosti a čtenářství obecně, jeho ukotvení ve vzdělávání a pohledu na sluchové postižení v rámci dvou disciplín. V rámci práce jsou také popsány nejznámější výzkumy týkající se čtenářské gramotnosti a čtenářství. Poté jsou témata čtenářství a čtenářská gramotnost úzce zaměřena na žáky se sluchovým postižením, což také úzce souvisí s problematikou nabývání jazyka majority u osob se sluchovým postižením i kvůli rozdílům mezi českým jazykem a českým znakovým jazykem. Dále je zařazena analýza dat a interpretace výsledků výzkumného šetření, které bylo uskutečněno na základních školách pro sluchově postižené prostřednictvím dotazníků pro žáky a jejich pedagogy. Z výstupů výzkumného šetření lze vyvodit některá specifika typická pro neslyšící žáky ve vztahu k četbě, ale také shodné prvky, které byly nalezeny při porovnání s výzkumem čtenářství u slyšících žáků v České republice.
Reflexe prekonceptu přísudku v 6. ročníku ZŠ
Skřivánek, Vratislav ; Štěpáník, Stanislav (vedoucí práce) ; Hájková, Eva (oponent)
Cílem práce Reflexe prekonceptu přísudku v 6. ročníku ZŠ je postihnout, jakým způsobem žáci 6. ročníku přemýšlejí o větném členu přísudek. Práce tedy nejprve charakterizuje konstruktivismus, jakožto směr, který s prekoncepty aktivně pracuje, ve vztahu k výuce českého jazyka. Dále je charakterizován přísudek, a to jak z hlediska lingvistického, tak z hlediska didaktického pojetí v RVP a v učebnicích. Ke zjištění prekonceptu přísudku bylo využito cvičení speciálně designovaného pro tento výzkum, které žáci písemně individuálně vypracovávali, a polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na jejich způsob řešení. Pro výzkum bylo vybráno 37 žáků 6. ročníku ze 4 různých pražských škol. Rozhovory byly nahrávány a následně přepsány a analyzovány. Z výzkumu vyplývá, že žáci výrazně preferují přísudek slovesný před slovesně-jmenným, avšak pro oba typy přísudku dokáží navrhnout adekvátní komunikační situaci. Zkoumáno také bylo, jestli žáci sami použijí podstatné a přídavné jméno jako neslovesnou část přísudku. Zatímco přídavná jména takto užívali hojně, užití podstatného jména tímto způsobem pro ně bylo problematické. Dále z výzkumu vyplývá, že žáci neidentifikují přísudek jakožto důležitý větný člen pro smysl věty. Výsledky výzkumu potvrzují, že žáci v 6. ročníku uvažují spíše o významu jednotlivých slov než o...
Využití deskových her pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ
Hyklová, Lucie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Babušová, Gabriela (oponent)
Má diplomová práce na téma Využití deskových her pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teoretickými východisky, která vychází ze zážitkové a konstruktivistické pedagogiky. Zaměřuje se na hru z několika úhlů pohledu - jako na svobodnou činnost a radost v průběhu života a jako na didaktickou metodu, kterou se realizuje vzdělání žáků, tvoří se třídní klima a aplikuje desková hra. Dále jsou zde popsána místa, kde se dají hrát deskové hry mimo školní prostředí. Druhá část je věnována výrobě mých vlastních deskových her a jejich následnému použití ve výuce českého jazyka ve čtvrtém ročníku prvního stupně základní školy. Závěrem reflektuji jejich vhodnost pro výuku. Upozorňuji na jejich výhody, možné nástrahy a vhodné obměny a formy gradace. KLÍČOVÁ SLOVA Hra, desková hra, český jazyk, zážitková pedagogika, konstruktivismus, aktivizační metody, žák, výuka, základní škola, vlastní zkušenost a zážitek
K problematice pojmenování vodních toků
KOLÁTOROVÁ, Adéla
Tématem bakalářské práce je problematika pojmenování vodních toků. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část obsahuje teoretické poznatky z oboru onomastika. Blíže se zaměřuje na toponomastiku, pomístní jména a hydronyma, tj. vlastní jména vod. Praktická část se zabývá lingvistickou analýzou a charakterizováním získaného souboru jmen řek, rybníků a potoků v kraji Vysočina, resp. na Jihlavsku. Cílem této práce bude přispění k onomastickým pojmenováním kraje Vysočina.
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii
Harvalík, Milan ; Valentová, I.
Výzkum anoikonym (pomístních jmen) se v poslední době dostal do centra pozornosti toponomastiků nejen ve slovanských zemích, ale v celém světě. Tento příspěvek poukazuje na možnosti a způsoby užití synchronního anoikonymického materiálu, sebraného pro české a slovenské slovníky pomístních jmen, v historické dialektologii. Vzhledem ke specifickým funkcím vlastních jmen je zjevné, že k anoikonymům nelze aplikovat stejný přístup jako k obecným jménům. Proto je zvláštní pozornost věnována rozdílům v metodách jejich dialektologické a onomastické analýzy. Představené úvahy jsou založeny na studiu českých a slovenských vlastních jmen, autoři však doufají, že závěry formulované v tomto příspěvku lze aplikovat obecně.
Biografické a literární souvislosti pobytu Boženy Němcové v Polné
KAPLANOVÁ, Kamila
Bakalářská práce se zaměřuje především na pobyt Boženy Němcové v Polné. Předmětem zájmu je vysvětlení, z jakého důvodů se rodina Němcových do Polné přistěhovala. Součást práce tvoří také charakteristika samotného polenského regionu spjatá s porovnáním tehdejšího a dnešního sociokulturního zázemí regionu. Těžiště práce spočívá v utřídění a výkladu biografických údajů, které jsou dostupné v primární i sekundární odborné literatuře (charakteristika polenské společnosti i jednotlivých klíčových osobností polenského společenského života a jejich vztahu k Boženě Němcové). Tento výklad je zároveň doprovázen i zhodnocením privátního života rodiny Němcových. Práce se soustředí i na známou osobnost Michaela Floriána, jehož práci tvoří šest dřevorytů týkající se Boženy Němcové. Nedílnou součást bakalářské práce představuje interpretační analýza literárních textů reflektujících polenský pobyt Boženy Němcové. Do práce je vnesena nová zmínka o odhalení památníku Boženy Němcové, k němuž došlo v červnu 2017. Práce je koncipována jako příspěvek k regionálnímu literárněhistorickému bádání.
Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu
Fiyalka, Svitlana ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Hrdlička, Milan (oponent)
Diplomová práce ukazuje přístupy kognitivní gramatiky k popisu a analýze fungování kategorie pádu, zejména v češtině a ruštině. Pozornost je při tom omezená na kognitivní gramatiku v podání amerického lingvisty R. Langackera. Zásadními pro tuto práci jsou rovněž studia kognitivní slavistky L. Jandové o kognitivní sémantice ruských a českých pádů. Z hlediska této disciplíny diplomantka zkoumá interferenční jevy u ruskojazyčných mluvčích češtiny, tj. pomocí pojmového aparátu příslušného kognitivní gramatice vysvětluje rozdílné užití kategorie pádu v obou zmíněných jazycích. Klíčová slova Kognitivní gramatika, pád, interference, čeština, ruština

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.