Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii
Harvalík, Milan ; Valentová, I.
Výzkum anoikonym (pomístních jmen) se v poslední době dostal do centra pozornosti toponomastiků nejen ve slovanských zemích, ale v celém světě. Tento příspěvek poukazuje na možnosti a způsoby užití synchronního anoikonymického materiálu, sebraného pro české a slovenské slovníky pomístních jmen, v historické dialektologii. Vzhledem ke specifickým funkcím vlastních jmen je zjevné, že k anoikonymům nelze aplikovat stejný přístup jako k obecným jménům. Proto je zvláštní pozornost věnována rozdílům v metodách jejich dialektologické a onomastické analýzy. Představené úvahy jsou založeny na studiu českých a slovenských vlastních jmen, autoři však doufají, že závěry formulované v tomto příspěvku lze aplikovat obecně.
Biografické a literární souvislosti pobytu Boženy Němcové v Polné
KAPLANOVÁ, Kamila
Bakalářská práce se zaměřuje především na pobyt Boženy Němcové v Polné. Předmětem zájmu je vysvětlení, z jakého důvodů se rodina Němcových do Polné přistěhovala. Součást práce tvoří také charakteristika samotného polenského regionu spjatá s porovnáním tehdejšího a dnešního sociokulturního zázemí regionu. Těžiště práce spočívá v utřídění a výkladu biografických údajů, které jsou dostupné v primární i sekundární odborné literatuře (charakteristika polenské společnosti i jednotlivých klíčových osobností polenského společenského života a jejich vztahu k Boženě Němcové). Tento výklad je zároveň doprovázen i zhodnocením privátního života rodiny Němcových. Práce se soustředí i na známou osobnost Michaela Floriána, jehož práci tvoří šest dřevorytů týkající se Boženy Němcové. Nedílnou součást bakalářské práce představuje interpretační analýza literárních textů reflektujících polenský pobyt Boženy Němcové. Do práce je vnesena nová zmínka o odhalení památníku Boženy Němcové, k němuž došlo v červnu 2017. Práce je koncipována jako příspěvek k regionálnímu literárněhistorickému bádání.
Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu
Fiyalka, Svitlana ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Hrdlička, Milan (oponent)
Diplomová práce ukazuje přístupy kognitivní gramatiky k popisu a analýze fungování kategorie pádu, zejména v češtině a ruštině. Pozornost je při tom omezená na kognitivní gramatiku v podání amerického lingvisty R. Langackera. Zásadními pro tuto práci jsou rovněž studia kognitivní slavistky L. Jandové o kognitivní sémantice ruských a českých pádů. Z hlediska této disciplíny diplomantka zkoumá interferenční jevy u ruskojazyčných mluvčích češtiny, tj. pomocí pojmového aparátu příslušného kognitivní gramatice vysvětluje rozdílné užití kategorie pádu v obou zmíněných jazycích. Klíčová slova Kognitivní gramatika, pád, interference, čeština, ruština
Inovativní přístupy ke kurikulu ČJ na 2. stupni ZŠ
Pecháčková, Jana ; Štěpáník, Stanislav (vedoucí práce) ; Šmejkalová, Martina (oponent)
Cílem této práce s názvem Inovativní přístupy ke kurikulu ČJ na 2. stupni ZŠ bylo zjistit, zda byly do školních vzdělávacích programů předmětu český jazyk na 2. stupni vybraných základních škol projektovány nějaké inovativní přístupy. Pokud se inovativní přístupy v kurikulu objevily, následovala analýza těchto přístupů. Práce je obsahem rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou zmapovány přístupy ke kurikulu obecně a přístupy ke kurikulu předmětu český jazyk konkrétně. V práci je také stručně nastíněn průběh kurikulární reformy, jež byla oficiálně spuštěna v lednu roku 2005 (viz školský zákon). Práce se rovněž zabývá reakcemi odborné veřejnosti na kurikulární reformu. Praktická část obsahuje analýzu přístupů ke kurikulu v předmětu český jazyk na vzorku třinácti náhodně vybraných základních škol v České republice se zvláštním důrazem na inovativní přístupy k pojetí předmětu český jazyk v duchu kurikulární reformy a inovativních obecně i oborově didaktických postupů. Pro analýzu byla použita metoda srovnávání (komparace) a analýza obsahu textu. Výsledky naznačují, že ve zkoumaných školách se inovativní přístupy v kurikulárních materiálech, konkrétně v tematických plánech předmětu český jazyk, vyskytují. Inovativní přístupy jsou podle výsledků projektovány pro učivo,...
Výukové metody v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol
ADAMOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura na druhém stupni základních škol a vymezuje problematiku výukových metod. Tyto otázky jsou charakterizovány z hlediska teoretického i výzkumného. Teoretická část představuje předmět český jazyk pro druhý stupeň základních škol jako výukový předmět a zabývá se výukovými metodami z hlediska jejich klasifikace. Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření a zaměřuje se na praktickou využitelnost výukových metod v hodinách českého jazyka na druhém stupni základních škol.
Italská přirovnání typu "Adj-come-N" v porovnání s češtinou
SVOBODOVÁ, Renata
Tato bakalářská práce se zabývá italskými přirovnáními konkrétně vymezeného typu v komparaci s češtinou. Obsahuje teorii k danému tématu obecně a také výsledky vycházející z empirického zkoumání. Definování základů frazeologie a idiomatiky je nezbytným krokem před samotnou částí translatologickou. Budou zde přiblíženy i jednotky této lingvistické disciplíny frazém a idiom. Hlavním zaměřením této části je ale především teoretické vymezení přirovnání obecně. V práci se dále zaobíráme nejprve teoretickou analýzou již naši zadané struktury přirovnání, tedy "ADJ-come-N". Pro následnou analýzu praktickou byl do dotazníkového formuláře v korpusu ItWaC zadán dotaz, na jehož základě byly vyexcerpovány vzorky, ze kterých bylo vybráno 266 přirovnání vhodných k dalšímu zkoumání. Jejich překladové možnosti představují nejrozsáhlejší část této práce. Navrhované překlady vycházejí zejména ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Svazek Přirovnání), ze specializovaného slovníku Dizionario dei modi di dire della lingua itliana a z jazykového paralelního korpusu InterCorp. Cílem této kvalifikační práce je nastínění možností pro překlad do češtiny a jejich ohodnocení z hlediska ekvivalence i stavby (respektive případných konstrukčních změn v cílovém jazyce oproti konstrukci zadané) a také zjištění míry výskytů z korpusu SYN.
Slovní zásoba současných populárních písní
d' Almeida, Annamária ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Holanová, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce, na základě porovnávání výsledků žebříčků hitparád za rok 2016, analyzuje slovní zásobu českých písní populárních v roce 2016, a to konkrétně tvorbu autora Ondřeje Ládka. Tato práce zkoumá vrstvy slovní zásoby, popisuje významovou stránku slov na základě analýzy dvaceti vybraných textů kapel Slza a Xindl X a zkoumá tyto texty z hlediska frazeologie. Okrajově se v práci pracuje i s literárně teoretickými pojmy z oblasti versologie. Závěrem práce srovnává rozdíly v tvorbě Ondřeje Ládka v závislosti na projektu, pro který tvoří. Výsledky této práce nám částečně umožňují více poznat současnou pop kulturu a způsob jakým tvoří jeden z nejhranějších současných českých autorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.