Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů.
Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861 - 1914. Podobnosti a odlišnosti.
Cibulka, Pavel
Podstata studie spočívá v porovnání Českých zemí a Bavorska v letech 1861-1914 z hlediska systémů politických stran. Studie je vychází z předpokladu, že tehdy byly pro Bavorsko i pro České země vlastní dvě roviny vysoké politiky – úroveň zemská a říšská. Studie se hlavně zaměřuje na to, jakým způsobem se tato obdobná struktura politiky odrazila v systémech českých, moravských a bavorských politických stran.
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami
Zvonková, Štěpánka ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Diferenční analýza kojenecké úmrtnosti v Českých zemích mezi světovými válkami Abstrakt Bakalářská práce pojednává o kojenecké úmrtnosti v Českých zemích v meziválečném období, které se vyznačovalo postupným poklesem hodnot všech příslušných ukazatelů. V úvodní teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky o hospodářském a populačním vývoji z meziválečného období. Analytická část je zaměřena na splnění hlavního cíle této práce, kterým byla diferenční analýza úmrtnosti kojenců během let 1920-1937 na území historických zemí Čech, Moravy a Slezska. Nejprve byla analyzována úmrtnost podle stáří zemřelých kojenců (novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost), pohlaví, legitimity, místa bydliště a poté podle dalších diferenčních znaků jako např. národnost, náboženství a příčiny úmrtí. V neposlední řadě byla provedena analýza na základě spočtených tabulek kojenecké úmrtnosti podle pohlaví a legitimity. Závěr shrnuje výsledky a odpovědi na položené výzkumné otázky. Klíčová slova: míra kojenecké úmrtnosti, České země, meziválečné období
Koncept jeskyně a teorie spojených umění
Petrasová, Taťána
Text vychází ze známé skutečnosti, že v 18. století došlo k prolnutí zahradní a architektonické teorie a klade si otázku jak se teorie architektury a teorie zahrad propojily. Podle autorky ke sbližování obou teorií přispěla dobová snaha vytvořit univerzální teorii všech umění, tak jak ji prosazoval J. W. Goethe.
Chudinská péče v Čechách a v Bavorsku do první světové války
Hlavačka, Milan
V obou zemích byl vyvinut systém pro chudinskou péči, ve kterém zabezpečení ve stáří a lékařská péče nebyly centralizované a nebyly jednotně zajištěny pro všechny. V českých zemích i v Bavorsku však začal od osvícenství proces, který rozšířil šířku nástrojů pro boj s chudobou.
Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem
Spinková, Stanislava
V posledních letech stoupá Česku počet lidí, kteří pátrají po svých kořenech a sestavují si svůj rodokmen. Zjišťují, jak se jmenovali jejich vlastní přímí předkové, kde žili, jaké pracovní činnosti je živily… Někdo zase sestavuje rodokmen známých osobností, herců, spisovatelů, umělců.\nPopulární je také sestavování rodinných kronik nebo kronik obyvatel jednoho domu, usedlosti, v nichž po určitý čas předkové žili.\nMotivy mohou být různé: někdo se chce seznámit s dějinami obyčejného člověka, jiný se zase rozhodne sestavit rodokmen pro své děti. Shromažďování informací o předcích sbližuje v rodinách členy jednotlivých generací, zintenzivní komunikaci mezi starými a mladými.
Imaginace jinakosti a přehlídky lidských "kuriozit" v Praze v 19. a 20. století
Herza, Filip ; Storchová, Lucie (vedoucí práce) ; Hanulík, Vladan (oponent) ; Sokolová, Věra (oponent)
Práce se zabývá tradicí vystavování lidských "kuriozit" v Praze a českých zemích v širším kontextu moderních diskurzů ne/způsobilosti a představ o kolektivním těle českého národa. Pražské přehlídky "liliputánů", "obrů", "siamských dvojčat" a dalších "abnormit" jsou zde zasazeny do širšího rámce vývoje zábavní kultury v Evropě od počátku 19. století. Těžiště práce spadá do období přelomu 19. a 20. století, do období rozvoje mezinárodního zábavního průmyslu na jedné straně a expertního vědění o ab/normálním na straně druhé. Jak tvrdím, přehlídky "kuriozit" čerpaly svou popularitu především ze schopnosti artikulovat určité obavy a touhy, spojené jak s vtělenou existencí jednotlivých návštěvníků, tak s jejich představami o tělech společenských, především s imaginacemi kolektivního těla českého národa. Ve čtyřech případových studiích ukazuji, jak performance "kuriozních" těl propojovaly dobové imaginace o etnických, genderových a třídních diferencích a umožňovaly tak v různých historických kontextech reprodukovat představy o společenském řádu a mocenských hierarchiích, které se odrážely rovněž v představě kolektivního těla národa.
Svatá královna Eliška? Proměna a idealizace obrazu české královny
Mikulíková, Klára ; Doležalová, Eva (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce je věnována české královně Elišce Přemyslovně, a to z několika úhlů pohledu. Vedle jejího historického obrazu sestaveného na základě historických, převážně narativních pramenů je cílem práce zachytit také proměnu tohoto obrazu v příklad zbožné ženy a světice, a to zejména v souvislosti s dnešní snahou o její beatifikaci. V této souvislosti budou hledány také historické počátky idealizace královny Elišky, které beatifikační proces doprovázely již v době vrcholného středověku. Dalším cílem je pak sonda do kanonizačních procesů středověkých urozených dam a panovnic a v nedávné době kanonizovaných českých a moravských světců a sledování proměn tohoto procesu od středověku do současnosti. Stranou pozornosti přitom nezůstanou ani motivace současného úsilí o Eliščino blahořečení.
Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Nováková, Barbora ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu životních osudů a postojů příslušníků říšsko- německé šlechtické rodiny Schaumburg-Lippe, vlastníci v letech 1842-1945 náchodské pan- ství, a česko-německého soužití v 1. polovině 20. století. První kapitola je věnována 19. století a osobě prince Wilhelma. Jejím cílem je poukázat na postoje a skutky dotyčného, jež hrály důležitou roli při rodící se česko-německé "symbióze". Druhá kapitola se zabývá velkostat- kem Náchod a jeho majitelem princem Friedrichem v meziválečném období. Výše uvedená "symbióza" je zde zkoumána na problematice pozemkové reformy jako nejdůležitějšího aspektu 20. a počátku 30. let. Hlavní předmět bádání začíná kapitolou třetí a pojednává o ži- votě rodiny a česko-německém soužití v období druhé světové války. Soustředí se na otázky: zda Schaumburgové využili nacistické okupace a vytvoření Protektorátu ke svému prospěchu, zda se změnilo jejich chování vůči českému okolí, dále jak prožívali válečné události a jaký byl jejich vztah k nacistickému režimu a představitelům okupační moci. Poslední část diplo- mové práce je věnována životnímu osudu prince Leopolda za druhé světové války, především jeho věznění za urážlivý výrok na adresu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri- cha po uskutečnění atentátu na jeho osobu. Základní...
Books by Jiří Kejř
Krafl, Pavel
The essay presents Jiří Kejř´books on medieval history.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.