Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,529 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku
Bílková, Pavlína ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti. Na základě těchto východisek je možné vytvořit podrobnou analýzu ekonomik obou států a provést jejich vzájemné srovnání. Smyslem je popsat, ve kterých oblastech byly přístupy obou států úspěšné a ve kterých jsou stále rezervy, které se mohou stát příštími výzvami k řešení.
Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky
Koláčný, Jiří ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná změna penzijních systémů, protože současný systém je do budoucna neudržitelný. První důchodový pilíř, vyplácený státem, nebude schopný financovat důstojnou penzi zvětšujícímu se počtu lidí v důchodovém věku. Ve své práci srovnám, která z výše zmíněných zemí je na změnu lépe připravena. Snížení důchodů pro mladší generaci může být i v řádech desítek procent, proto je důležité o této skutečnosti informovat a předcházet ji například smysluplným spořením na důchodový věk.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Německu
Tobola, Nicolas ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku zdanění příjmů fyzických osob v České republice a Německu a jejich následnou komparaci. V teoretické části jsou postupně rozebrány základní pojmy a metody zdaňování fyzických osob ve sledovaných zemích. V praktické části jsou tyto metody vzájemně srovnány na konkrétních příkladech. Poté jsou navrženy možnosti daňové optimalizace. Závěr práce se zabývá vyhodnocením států na základě výsledků a následným stanovením výhodnějšího daňového systému pro fyzické osoby.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Rakousku
Michenka, Filip ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Rakousku“ bude zaměřená na zdanění příjmů fyzických osob v těchto státech. Základem bude popis daňových systémů obou států se zaměřením na zdaňování fyzických osob. Dále bude provedeno porovnání zdaňování poplatníků České republiky a Rakouska na modelových příkladech. Závěrem se bude práce zabývat možnostmi daňové optimalizace v České republice a Rakousku.
Mezinárodní úmluvy a dohody v oblasti mezinárodního civilního letectví
Procházková, Hana ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává problematiku mezinárodních úmluv a dohod v oblasti mezinárodního civilního letectví, kterými je Česká republika vázána. Informace o tomto tématu jsem čerpala převážně z elektronických verzí úmluv a dohod a z portálů zabývajících ať už leteckou, nebo právní tématikou. Každou mnohostrannou úmluvu jsem pak zvlášť charakterizovala. Úmluvy a dohody jsou v práci seřazeny chronologicky, tak jak se postupně vyvíjely. Pro lepší orientaci jsem je navíc rozdělila do čtyř hlavních skupin. Seznam dvoustranných dohod, kterými je Česká republika vázána, jsem pak uvedla v příloze. Do přílohy jsem také zařadila změny mezinárodních úmluv a vzorové příklady otázek, které mohou posloužit jako pomůcka pro studenty. Pro názornější přehled jsem na závěr vytvořila časovou osu, kde jsem znovu jen velmi stručně uvedla, čeho se daná úmluva týká, kdy vznikla, do kdy platila, případně jakou další úmluvou byla nahrazena. Práce může být dále použita například při teoretické výuce pilotních žáků, nebo jako pomůcka při přípravě na teoretické pilotní zkoušky.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku
Bělousovová, Zdislava ; Jurajdová,, Hana (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu a komparaci zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Irsku. Teoretická část zahrnuje obecné daňové pojmy, další část práce popisuje český a irský systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické části práce jsou představeny modelové příklady ke stanovení daňové povinnosti fyzických osob v obou zemích se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Poslední část práce zahrnuje možnosti daňové optimalizace u českého poplatníka.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Grác, Henrich ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku za rok 2019. Opisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť sa zameriava na konkrétny výpočet dane z príjmu fyzických osôb, a obsahuje návrh vedúci k daňové optimalizácií v Českej republike.
Attitudes of border dwellers as indicators of the evolution of geopolitical reality in states - the case of the Czech Republic
Aldridge, Gregory Luke ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Mičko, Branislav (oponent)
This thesis aims to understand, in the case of the Czech people living along the borders, the extent to which they are, and have become, more "internationally minded" in recent decades. Three theoretical approaches to understand the attitudes of those living along the boundaries are identified as the Realist Securitisation, Liberal Openness and Bordering as a Process paradigms. Descriptions are presented of the historical and demographic nature of the Czech borderlands as well as developments in Czech politics and attitudes to foreigners in the last two decades. Detailed regression analysis at the level of 6,300 individual municipalities is undertaken to empirically test the theoretical paradigms and to control for other factors so as to understand the specific impact of the boundary on the attitudes of those living alongside it. The formation of attitudes is a complex process in which history still seems important and not all interactions with foreigners are seen as improving attitudes towards them. However, against a backdrop of lower support for EU integration and greater concern over immigration in the Czech Republic as a whole, open borders since accession to the EU have coincided with border dwellers becoming in many, but not all, cases less Eurosceptic and less opposed to migrants than is...
Obstacles in public tenders (cas of Information system for overseeing gambling)
Hrušková, Martina ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Lukavec, Tomáš (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá prekážkami v procesoch zadávania a súťaženia o verejné zákazky. Práca je prípadovou štúdiou, ktorá pracuje s konkrétnou verejnou zákazkou pod názvom "Dodávka a implementace Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami". Práca si ukladá za cieľ objasniť čitateľovi proces verejného obstarávania a poukázať na prekážky a slabé miesta v systéme, ktoré spôsobujú predĺženia či zrušenia verejných zákaziek. Robí tak pomocou rozdelenia procesu obstarávania do fáz podľa práce Langra a Ochranu "Systemic Corruption in Public Procurement" (2015). Výskum vychádza z informácií z oficiálnych záznamov o zákazke, z informácií od relevantných respondentov podieľajúcich sa na verejnom obstarávaní a taktiež čerpá z odbornej literatúry a predošlých výskumov. V neposlednom rade sa výskum opiera o teóriu z práce "Factors Affecting the Length of Procedure in Public Procurement" od Plačka, Schmidta, Ochranu a spol. (2019), na základe ktorej testuje štyri faktory predĺžení. Práca teóriu potvrdzuje a k jednotlivým faktorom priraďuje konkrétne prekážky spôsobujúce predĺženia.
Europeizace vybraných nevládních organizací zabývajících se integrační politikou
Kučerová, Aneta ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje europeizaci vybraných českých nevládních organizací, které se ve své činnosti věnují integrační politice. Otázka nestátních subjektů a jejich europeizace si vyžaduje zvláštní pozornost. Nedílně se totiž týká účasti občanské společnosti v evropském prostoru, který organizacím nevládního sektoru nabízí nové příležitosti a zdroje, které je dále utváří. Práce zkoumá europeizaci ve třech druzích spolupráce - ve finančních zdrojích, zapojení organizací do evropských sítí a v expertních zdrojích. Jádrem tohoto výzkumu byla otázka, do jaké míry lze hovořit o europeizaci finančních zdrojů a/nebo o internacionalizaci expertizy u zkoumaných aktérů. Ukázalo se, že v obou těchto rovinách Evropská unie figuruje jako významný zdroj financí i jako politická aréna, kde může docházet k navazování nových vazeb mezi podobně smýšlejícími subjekty. Ovšem na rozdíl od finanční spolupráce, se spolupráce ve sdílení expertizy neprokázala u všech zkoumaných organizací. Internacionalizace expertizy, a tedy s tím spojené sdílení informací a know-how mezi českými a evropskými organizacemi, je rozšířenější u těch subjektů, které se ve své agendě věnují evropským záležitostem a jsou aktivními členy evropské sítě. Organizace, které se integrační politice věnují čistě na lokální přímé úrovni,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,529 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.