Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,481 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Irská dramata v repertoáru Činoherního klubu
Bližňáková, Magdalena ; Kupcová, Helena (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Autorka si klade za cíl své diplomové práce vyšetřit fenomén irské dramatiky v repertoáru jedné z nejvýznamnějších malých divadelních scén v Praze - Činoherního klubu. Nastíní povšechně česko-irské kulturní vztahy od 19. st., a na příkladu her irských autorů, jež byly v průběhu let nastudované v Činoherním klubu, vykreslí poetiku divadla konvenující tragikomické poetice daných irských dramat.
Mural art a jeho vývoj v České republice
Kulhavý, Marek ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá mural artem jako streetartovou disciplínou. Stručně popisuje vývoj muralismu do 20. století. Následně se zabývá vývojem street artu od příchodu graffiti až po současnost, přičemž hlavní důraz je kladen na mural art. Hlavní část textu ukazuje tento vývoj v České republice, zmiňuje přední osobnosti české scény mural artu a následně mapuje její hlavní centra a uvádí konkrétní příklady murálových maleb. Klíčová slova Mural art, street art, graffiti, veřejný prostor, Česká republika, umění, Kaláb, Praha
Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates
Hájek, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Hartwell, Christopher (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Kapounek, Svatopluk (oponent)
Dizertační práci tvoří čtyři články z oblasti měnové ekonomie. První článek zkoumá rozsah vychýlení reálného měnového kurzu ve vybraných zemích eurozóny, další dva članky poskytují vhled do problematiky makroekonomických efektů nákazy v zemích EU stojících mimo eurozónu. Poslední článek se poté zaměřuje na průsak změn měnového kurzu do cenové hladiny v České republice.
Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno
Federičová, Miroslava
Řízení škol v Česku představuje velký problém. V této studii dokumentujeme, že v Česku se na úrovni vedení základních škol střetává několik extrémů: (i) školy mají velmi vysokou autonomii, (ii) administrativní zátěž ředitelů škol je velmi vysoká, (iii) noví ředitelé nejsou na novou profesi v průměru dostatečně připraveni, (iv) platové ohodnocení práce ředitele je nízké a nedostatečně atraktivní a (v) velmi vysoký počet malých škol vyžaduje vysoké počty ředitelů. Tato velmi nezdravá kombinace faktorů představuje pro české školství zásadní problém, který dosud vnímal jen malý okruh expertů. Jeho řešení se tak v lepším případě zatím pohybuje pouze ve sférách úvah, jak by se měl problém řešit, respektive redukovat.
Návratnost soukromých a veřejných výdajů na podnikatelský výzkum a vývoj v České republice
Pleticha, Petr
Tato studie přináší první hrubé odhady míry návratnosti výdajů na výzkum a vývoj (VaV) v podnikatelském sektoru v České republice. Jejím cílem je zhodnotit jak přímé dopady VaV v daném odvětví, tak nepřímé dopady VaV skrze tzv. efekt přelévání na zbytek ekonomiky. Zároveň rozlišujeme dopady VaV financovaného ze soukromých a veřejných zdrojů. Analýza je provedena pomocí regresních odhadů na odvětvových datech ze zpracovatelského průmyslu a vybraných odvětví služeb za období 1996–2015. S ohledem na dlouhodobě rostoucí výdaje na VaV a na mezinárodní poměry vysokou míru vládní podpory podnikatelského VaV je tento typ analýz velmi žádoucí.\n
Spatial Analysis of the Motherhood Wage Gap in the Czech Republic
Vlčková, Radka ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Pomocí mikrodat českých domácností analyzuji regionální rozdíly mzdové diskriminace matek v České republice. Cílem této prostorové analýzy je od- halit nerovnosti mezi metropolitními oblastmi a venkovskými lokalitami. Ta- ková studie v České republice dosud nebyla provedena. Při zohlednění indivi- duálních charakteristik a pracovní historie zaměstnaných žen pozoruji kladné i záporné mezery ve mezdách, ale pouze v několika regionech. Taková zjištění lze vysvětlit kulturními odlišnostmi, výběrem lépe placených pracovních míst nebo přístupem zaměstnavatelů k matkám. Ve zbývajících regionech nebyl nalezen dostatek důkazů o přítomnosti mzdové diskriminace matek. Hypo- téza, že v sociálně vyloučených lokalitách je rozdíl ve mezdách největší, se odmítá. Další zkoumání formálního zajištění péče o děti ukazuje, že zvýšení míry obsazenosti mateřských škol výrazně snižuje platy matek i bezdětných žen. Tento výsledek je v souladu s předchozím českým výzkumem. Klíčová slova Mzdová diskriminace matek, Prostorová analýza, Česká republika, Mateřské školy JEL klasifikace D63, J13, R23 1
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Fousek, Jan ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Kriminologické a trestněprávní aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednotlivými aspekty, se kterými se setkáváme v oblasti kriminologie a trestního práva v souvislosti s problematikou šíření škodlivého programu (malware) v podobě ransomware. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to části teoretické, která se dále člení na kapitoly týkající se obecně kyberkriminality, obecně malware a následně kriminologických aspektů šíření ransomware a trestněprávních aspektů šíření ramsomware, a to jak z hmotněprávního hlediska, tak z procesněprávního. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na dílčí podkapitoly a ty zahrnují nejen otázky pachatelů a obětí ransomware či trestněprávní kvalifikace tohoto fenoménu, ale rovněž i pojmy příbuzné, jejichž zmínka by měla sloužit k širšímu pochopení tohoto druhu kyberkriminality. Ten je typický zejména svým distančním charakterem páchání, vysokou mírou latence a poměrně nízkou možností dopadení jejich pachatelů. Druhou částí práce je část analytická. V této části kombinuji kriminologické výzkumné metody, když se snažím verifikovat hypotézu týkající se růstu čísel evidovaných skutků odpovídají ransomware. Hypotéza je následující: "Počet zaregistrovaných útoků ransomware Policií ČR v České republice od roku 2016 roste." Tato hypotéza nakonec...
Zkušenosti žen s poporodní péčí v českých porodnicích
Vernerová, Karolína ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Slepičková, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem péče na poporodním oddělení/oddělení šestinedělí v prostředí porodnic v České republice očima žen, které zde v uplynulém roce absolvovaly lékařsky vedený porod. V centru výzkumného zájmu stojí to, s jakými očekáváními ženy do porodnice a na oddělení šestinedělí přicházejí, jakým způsobem ve svých výpovědích konstruují svou zkušenost s různými aspekty péče na tomto oddělení, jaké momenty zvýznamňují a jaké strategie volí při případných střetech vlastního "ne-expertního" přesvědčení s režimem dané porodnice či s "autoritativním věděním" jejího personálu. Cílem práce je zprostředkování autentických ženských zkušeností s poporodní péčí a jejich zasazení do širšího teoretického rámce, zejména s ohledem na medicínský diskurz a možné disciplinační techniky, jejichž prostřednictvím je v prostředí porodnice utužována autorita zdravotnického personálu a jež slouží k tělesné i sociální kontrole žen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,481 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.