Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Šrámková, Adéla ; Kotherová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
e-Government: Czech POINT - role a přínosy elektronizace kontaktních míst veřejné správy s občany a s jinými formami subjektů naší společnosti
Pávek, Václav ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce "e-Government: Czech POINT - role a přínosy elektronizace kontaktních míst veřejné správy s občany a s jinými formami subjektů naší společnosti" se zabývá problémem nedostatečné a neefektivní dostupnosti elektronických služeb veřejné správy pro využití soukromého i veřejného sektoru se zaměřením na kontaktní místa elektronických služeb v České Republice - Czech POINT. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplné elektronické podání v prostředí České republiky
Bělíková, Lucie ; Lechner, Tomáš (vedoucí práce) ; Pěkná, Jitka (oponent)
Tématem této práce je rozbor reálných možnosti zavedení úplného elektronického podání v prostředí České republiky. Základem je analýza stávajícího stavu využití služeb kontaktních míst veřejné správy. V první části jsou diskutovány nástroje e-Governmentu a možnosti elektronického podání v České republice. V další části jsou analyzovány služby poskytované kontaktními místy Czech POINT a jsou diskutovány výsledky vlastního šetření. Hlavním přínosem práce je zhodnocení povědomí o službách kontaktních míst veřejné správy a jejich využití, zejména pak (ne)využívání možnosti podání do živnostenského rejstříku.
Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k e-governmentu
Filipová, Lucie ; Ulman, Miloš (vedoucí práce) ; Martin, Martin (oponent)
Diplomová práce "Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k eGovernmentu" zkoumá problematiku rozvoje elektronizace samosprávy ve vztahu k legislativě a eGovernmentu. Téma elektronizace veřejné správy je v posledních letech stále více diskutováno nejen v souvislosti s rostoucími nároky na rychlost zpracování a poskytování informací, ale také na usnadnění a zprůhlednění dílčích procesů ve veřejné správě. V teoretické části jsou popsány role eGovernmentu ve veřejné správě, proces elektronizace veřejné správy v ČR a jednotlivé služby eGovernmentu (Czech POINT, datové schránky, základní registry, komunikační infrastruktura veřejné správy), které využívají obce. Praktická část hodnotí stav využívaného softwarového a hardwarového vybavení, legislativně vázaného softwaru a služeb eGovernmentu na vzorku obcí mikroregionu Zábřežsko. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsou závěrem stanovena doporučení pro zkoumaný vzorek 20 obcí mikroregionu Zábřežsko.
Analýza datových zdrojů ve státní správě
Rezek, Martin ; Ulman, Miloš (vedoucí práce) ; Martin, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou datových zdrojů státní správy. Cílem práce je popis datových zdrojů ČSSZ z hlediska procesní analýzy a návrh změn vedoucích k optimalizaci procesů v rámci instituce. Teoretická část práce definuje elektronickou komunikaci mezi občanem a veřejnou správou, popisuje její základní články. Pozornost je věnována také projektu Procesního řízení ve veřejné správě a posuzování žádostí o nové ICT projekty. Praktická část se zaměřuje na aplikaci získaných poznatků z teorie na konkrétní orgán státní správy, Českou správu sociálního zabezpečení. Provedená procesní analýza datových zdrojů pobočky Okresní správy sociálního zabezpečení včetně dvou případových studií má za cíl navrhnout optimalizaci vybraných procesů v rámci celé instituce.
eGovernment
Sokolová, Aneta ; Korcová, Renata (vedoucí práce) ; Alena, Alena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem eGovernment. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku eGovernmentu a jeho vývoj v České republice. Dále jsou rozebrána související témata jako je veřejná správa a správní právo, informační systémy veřejné správy (datové schránky, Portál veřejné správy, základní registry, Czech POINT, atd.) a listiny a elektronické dokumenty (datová zpráva, elektronický podpis, časové razítko, správa a konverze elektronických dokumentů). Praktická část vychází z informací získaných na základě individuálních polostandardizovaných rozhovorů s odborníky z veřejné správy (obce, Ministerstvo vnitra ČR) na téma eGovernment se zaměřením na datové schránky. V práci je zjišťována současná problematika datových schránek, jejich funkčnost, užitečnost, spolehlivost či celková spokojenost uživatelů (obcí) s těmito schránkami. Dále jsou zmíněny problémy i perspektiva datových schránek a jejich celkové i jednotkové náklady na provoz. Následně je charakterizován současný stav eGovernmentu v České republice a jeho budoucí vývoj. V neposlední řadě je porovnána předem stanovená výzkumná otázka, týkající se českého eGovernmentu a datových schránek, se skutečným stavem tohoto systému.
Elektronizace veřejné správy ČR
Vrábelová, Tereza ; Korcová, Renata (vedoucí práce) ; Pikola, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem elektronizace veřejné správy v České republice. V úvodní části práce je charakterizována veřejná správa, její základní rozdělení a principy organizace. Dále jsou zde představeny druhy samosprávy a jejich právní úpravy. Vlastní práce představí historický vývoj eGovernmentu a jeho současný stav. Zejména se bude věnovat právní úpravě, která je jedním z důležitých aspektů při rozvoji eGovernmentu. Dále představí jednotlivé projekty elektronizace veřejné správy, které významně ovlivňují úroveň eGovernmentu. Následně se bakalářská práce bude zabývat srovnáním úrovně eGovernmentu v České republice s evropským státy. Druhá část práce vychází z dotazníkového šetření, které sledovalo analyzování praktického využití a dostupnosti dvou nejrozšířenějších nástrojů používaných při elektronizaci veřejné správy, projektu Czech POINT a služby datových schránek, občany a dalšími subjekty
Datové schránky
Horna, František ; Hájková, Ivana (vedoucí práce) ; Zdeněk, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zaobírá projektem Datové schránky, který byl spuštěn v roce 2009. Cílem tohoto projektu je elektronická vzájemná komunikace mezi veřejnou správou, samosprávou a fyzickými či právnickými osobami. Informační systém datových schránek je jedním ze základních prvků e-governmentu sloužící k odesílání a přijímání datových zpráv. Díky právnímu rámci jsou datové zprávy povýšeny na stejnou úroveň jako doporučená pošta s právně podstatnými efekty. Hlavní částí diplomové práce, vyjma platné legislativy, je analýza využitelnosti datových schránek ve společnosti Moore Stephens s.r.o. a návrh vhodného programového řešení pro optimální využití datové schránky a archivaci datových zpráv. Dále byly prozkoumány možné chyby systému a případné návrhy na zlepšení.
eGovernment ve veřejné správě
Říhová, Zdeňka
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část se zaměřuje na komparaci těchto obcí a vyčíslení nákladů na elektronizaci veřejné správy u těchto územních celků. Jsou zde uvedeny náklady vynaložené na zřízení či upgrade pracovišť Czech POINT, na pořízení elektronických podpisů, na vybudování eGON center a náklady související se vzděláváním pracovníků v eGON centrech. Následně je provedena analýza současného stavu vybraných agend eGovernmentu v daných obcích. Poté následuje kapitola, která obsahuje přínosy eGovernmentu a upozornění na jeho rizika, zhodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti v rámci této problematiky. V závěru práce jsou zpracována doporučení a metodika pro obce související se zaváděním eGovernmentu.
eGovernment ve vybraných obcích mikroregionu Bystřicko
Ambrožová, Jana
eGovernment ve vybraných obcích mikroregionu Bystřicko. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na obecních úřadech vybraných obcí v mikroregionu Bystřicko. Na základě komparace finanční náročnosti elektronizace veřejné správy, analýzy Czech POINTu, datových schránek a základních registrů jsou formulovány návrhy a doporučení na používání agend eGovernmentu v malých obcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.