Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 229 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora prodeje a reklama sportovního centra
Spáčilová, Natálie ; Luňáčková, Michaela (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je vypracována pro podnik MIL club, jejímž cílem je doplnění marketingové komunikace o vhodné nástroje podpory prodeje a reklamy. V práci jsou použity dílčí analýzy ke zjištění současné marketingové situace podniku a průzkum spokojenosti zákazníků. Na základě souhrnu analýz jsou navržena opatření k navýšení počtu nových zákazníků a ke zvýšení celkové spokojenosti zákazníků stálých.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení.
Kochová, Adriána ; Mráček, Pavel (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa týka analýzy spokojnosti zákazníkov. Konkrétne sa zameriava na spokojnosť zákazníkov predajne a autoservisu firmy JR-Cars, s.r.o. Zároveň sa na základe zistených údajov z analýzy venuje následným stanovením návrhov na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.
Návrh změn marketingového mixu vybrané společnosti
Nykel, Šimon ; Bindr, Petr (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou nabízených služeb a produktů ubytovacího a rekreačního střediska Heroltická s.r.o. Na základě získaných poznatků o firmě a za pomoci průzkumu dotazníkového šetření vyplněného klienty firmy jsou navržena opatření přispívající k vyšší spokojenosti a loajalitě návštěvníků. Tyto návrhy rovněž slouží k oslovení nových klientů.
Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků
Vítková, Markéta ; Bumberová, Veronika (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků se službami poskytování internetového připojení společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části práce je provedena analýza společnosti a následně výzkum spokojenosti jejich zákazníků. Poslední část práce obsahuje návrhy, které by měly vést ke zlepšení spokojenosti zákazníků.
Spokojenost zákazníků
Vlach, Daniel ; Sedláček, David (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou zákaznické spokojenosti ve vybraném podniku. Teoretická část nabízí objasnění důležitých pojmů, které budou důležité pro orientování se v následující analytické části této diplomové práce. Po teoretických východiscích následuje analýza současné situace podniku prostřednictvím popisu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, na což naváže dotazníkové šetření včetně vyhodnocení výsledků průzkumu. Nakonec dojde k představení návrhů ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Analýza spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře a návrhy na její zlepšení
Svoboda, Lukáš ; Pšenička, Martin (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na zvýšení spokojenosti zákazníků cestovní kanceláře. Spokojenost zákazníků je klíčovou součástí pro udržení tržní pozice, dobrého jména společnosti a její růst. Spokojenost klientů je obzvláště důležitá v oblasti služeb, kam cestovní kancelář patří. Na základě dotazníkového šetření mezi zákazníky s využitím techniky NPS a modelu KANO jsou navržena opatření pro její zvýšení. Pomocí šetření mezi zákazníky jsou také získány podněty ke zlepšení propagace společnosti.
Spokojenost zákazníků
Plešingerová, Simona ; Křivová, Jana (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků fitness centra Lipovka Relax club. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou charakterizována teoretická východiska. Další část analyzuje současnou situaci pomocí vnitřního a vnějšího prostředí vybrané společnosti. Pomocí dotazníkového šetření je zkoumán současný stav spokojenosti zákazníků. V poslední části budou výchozí data vyhodnocena a následně navrhnuty konkrétní návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka
Habrovcová, Iva ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka.
Marketingový výzkum spokojenosti návštěvníků vybraného zimního stadionu.
Bílková, Luďka ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti návštěvníků vybraného zimního stadionu Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit spokojenost návštěvníků veřejného bruslení s poskytovanými službami na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově. Na základě výsledků byly poté vytvořeny návrhy a doporučení vedoucí ke zdokonalení služeb. Metody: V empirické části diplomové práce bylo využito kvantitativně- kvalitativní šetření. Pro zjištění spokojenosti návštěvníků veřejného bruslení s poskytovanými službami na Zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově bylo uskutečněno písemné a elektronické dotazování určené pro návštěvníky stadionu, mimo to proběhl polostrukturovaný rozhovor s vedoucím pracovníkem a pro prohloubení výzkumu byly vedeny polostrukturované rozhovory s návštěvníky stadionu. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí tabulek, grafů, klasifikačních křížů a diagramů. Výsledky ukazují, že jsou návštěvníci stadionu se službami poměrně spokojeni. Nejvíce jsou návštěvníci spokojeni s umístěním stadionu, čistotou vstupní haly a recepce. Naopak nejhůře hodnotí otevírací dobu a nabídku občerstvení. Jako nejdůležitější aspekt se pro ně jeví kvalita ledové plochy a čistota vstupní haly a recepce. Nejméně je zajímá hlasitost a výběr hudby. Primárně by návštěvníci přivítali častější veřejné bruslení pro...
Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios
Vlček, Petr ; Tymočko, Václav (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. Diplomová práce obsahuje analýzu výsledků, na základě které byly zjištěny silná a slabá místa u jednotlivých informačních systémů z pohledu stávajícího zákazníka a návrhy vedoucí ke zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků s informačními systémy HELIOS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 229 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.