Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě
Boško, Marek ; Hakl, Filip (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, vyhodnotiť ich a určiť náročnosť z hľadiska prácnosti a množstva potrebných vstupných údajov. Nehnuteľnosť sa ocení priamym porovnaním a nákladovou metódou. V závere práce sa posúdi, do akej miery sa cenové podiely uvedené v oceňovacej vyhláške, zhodujú s cenovými podielmi v položkovom rozpočte a vyhodnotia sa stanovené ceny rodinného domu.
Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve funkčním celku s rodinným domem stanovených nákladovým způsobem a zjednodušeným způsobem v Novém Jičíně
Polák, Roman ; Weigel, Lubomír (oponent) ; Lorencová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje ocenění venkovních úprav nákladovým a zjednodušeným způsobem v obci Nový Jičín. Teoretická část práce popisuje názvosloví nemovitostí, cenu a hodnotu věci. Dále se věnuje tématu venkovních úprav dle způsobu a postupu ocenění. Praktická část práce obsahuje ocenění venkovních úprav na konkrétních případech a porovnává oba oceňovací způsoby dle stáří a počtu venkovních úprav za účelem určení zjištěné ceny venkovních úprav.
Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu
Vavřincová, Jana ; Podlešák, Stanislav (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za škodu vzniklou pádem stromu v obci Zduchovice. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s nemovitou věcí, pojišťovnictvím a oceněním rekreační chaty. Praktická část řeší ocenění objektu v den sjednání pojistné smlouvy, před pojistnou událostí a náklady na opravu poškozených konstrukcí, nákladovou metodou. Dále jsou tyto náklady řešeny také položkovým rozpočtem. Na závěr je provedena analýza zjištěných výsledků, výhodnost stávající pojistné smlouvy a vyhodnocený zjištěných nákladů dle nákladové metody a položkového rozpočtu.
Smart City objekty a jejich oceňování
Uheríková, Eliška ; Hrdlička, Tomáš (oponent) ; Lorencová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu Smart City. Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, včetně jejich specifikací. Cílem práce je stanovit návrhy na změnu oceňování nákladovým způsobem pro budovy, konkrétně rodinné domy, ve standardu Smart City. Teoretická část obsahuje základní definice a vymezení pojmů z oblasti stavebnictví a typu konstrukcí, krátké shrnutí historického vývoje rodinných domů a metody jejich oceňování v praxi nejběžněji používané. Praktická část práce je zaměřena na výpočty. Podle zjištěných reálných nákladů na výstavbu tří rodinných domů ve Smart standardu jsou vypočítány nové cenové podíly, jenž vstupují do nákladového způsobu ocenění. Jejich účinnost je ověřena společně s dalšími nově navrženými úpravami tohoto způsobu ocenění na dalších pěti rodinných domech ve Smart standardu.
Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v městské části Brno-Líšeň
Záleský, Radek ; Klika, Rudolf (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá oceněním čtyř jednotek ve třech modelových situacích – bez rekonstrukce, s částečnou rekonstrukcí a s celkovou rekonstrukcí. Ocenění je provedeno třemi vybranými způsoby – nákladovou a porovnávací metodou dle cenového předpisu a metodou přímého porovnání. Je stanovena i cena obvyklá a popsán a analyzován realitní trh v dané lokalitě. Na závěr práce je analyzováno zhodnocení investice do rekonstrukce a použitelnost koeficientu stavu a vybavení.
Analýza vlivu rekonstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Hodslavicích
Filipová, Veronika ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posouzení, do jaké míry cenu obvyklou ovlivňují rekonstrukce rodinných domů v Hodslavicích. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy a popis použitých metod při oceňování rodinných domů. Praktická část se zabývá vytvoření databáze nabídkových cen srovnatelných objektů a následným výpočtem přímého porovnání tržní ceny rodinných domů. Dalšími úkoly jsou zjištění nákladové ceny dle platného oceňovacího předpisu a zjištění porovnávací ceny dle platného oceňovacího předpisu. V závěru práce je provedeno porovnání cen, podle použitých způsobu ocenění
Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod
Pošmura, Marek ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomové práce nese název „Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod“. Prvním úkolem je ocenění pěti rodinných domů. Pro ocenění se využije tří metod: nákladová metoda podle vyhlášky, porovnávací metoda podle vyhlášky a metoda přímého porovnání. Druhým úkolem bude posouzení, zda chráněná krajinná oblast ovlivňuje cenu nemovitých věcí. Z tohoto důvodu byla vytvořena databáze rodinných domů v okrese Náchod a následně této vliv vyhodnocen. V závěru této diplomové práce jsou zjištěné ceny rodinných domů porovnány a vyhodnoceny.
Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci
Mertlíková, Michaela ; Tuscher, Martin (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části nalezneme popis čtyř základních kritérií, ze kterých se analýza skládá. Jedná se o tato kritéria: dodržování právních předpisů, fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost a maximální ziskovost. Praktická část poté řeší vyhodnocení konkrétních variant nemovitosti v Červeném Kostelci pomocí analýzy nejvyššího a nejlepšího využití.
Analýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově
Kouřilová, Vendula ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se nachází v malém jihomoravském městě Kyjově, v části Nětčice. Rodinný dům je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Jeho výstavba byla dokončena v roce 1962. Od roku 1976 až do dnes bylo na objektu i pozemku provedeno několik úprav a modernizací, které byly poměrně dost finančně náročné. Rodinný dům je oceněn porovnávací metodou s využitím databáze podobných rodinných domů v Kyjově a dále nákladovou metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. Ocenění je provedeno vždy ve dvou variantách – pro rodinný dům v původním stavu (rok 1985) a ve stávajícím stavu. Současně je navrženo několik variant přestaveb, které jsou v dnešní době obvyklé, a pro jednu z nich je sestaven položkový rozpočet. Výsledkem diplomové práce by tedy mělo být zjištění, zda je lepší koupit dům již po provedených přestavbách a modernizacích, nebo v původním stavu a provést tyto úpravy až následně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.