Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Překlad XTR výstupu nástroje UPPAAL do uživatelsky přívětivé reprezentace
Mazánek, Antonín ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce seznamuje s nástrojem Uppaal. Popisuje principy a možnosti modelování a analýzy systémů pomocí tohoto nástroje. Dále se blíže zabývá formáty souborů, které nástroj Uppaal používá. Strukturou souboru XML, sloužící pro uložení vytvořených systémů, formátem XTR, který nástroj používá k ukládání simulačních běhů, a formátem IF, který je nutný k porozumění obsahu souboru ve formátu XTR. V textu je zmíněna i dostupná programová podpora pro práci s těmito formáty. Další částí, kterou se tato diplomová práce zabývá, já návrh uživatelsky přívětivé reprezentace simulačních běhů spolu s návrhem a implementací aplikace, která provádí překlad simulačních běhů nástroje Uppaal do navržené reprezentace. Na konci práce je zmíněno možné pokračování v projektu spolu s hodnocením navržené reprezentace a aplikace pro překlad.
Kinetika polymerací dentálních dimethakrylátových monomerů
Vaněk, Martin ; Bystřický, Zdeněk (oponent) ; Poláček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá charakteristikou kinetiky polymerací dentálních materiálů. Předmětem zájmu jsou dentální materiály ze skupiny dimethakrylátových polymerů, které se v průmyslu používají pro potřeby dentálního zaměření jako jsou například opravy, úpravy a tvorba nových zubů. Jedna část práce se zabývá tím, jak změna molárního poměru jednotlivých monomerů (přídavek dalšího monomeru do systému) ovlivňuje kinetiku polymerace. Druhá část studuje přídavek siliky (plniva) do systému methakrylátů a její vliv na reakční kinetiku. Hlavní sledované parametry byly polymerační rychlost, stupně konverze, bod gelace, teplota skelného přechodu a dynamického modul. Povaha změn rychlosti reakce a konverze v dimethakrylátových matricích byla charakterizována fotometricky diferenciální kompenzační kalorimetrií (DSC), reologie byla prostudována na fotoreometru a teplota skelného přechodu a moduly byly stanoveny pomocí dynamicko-mechanické analýzy (DMA). Bylo zjištěno, že v případě přídavku vybraného monomeru a plniva dochází k postupnému snižování sledovaných veličin jako jsou polymerační rychlost a konverze jak při dlouhém, tak při krátkém osvitu. Z reologického stanovení vyplývá, že k síťování materiálů dochází s přídavkem monomeru nebo plniva později při vyšších koncentracích. Byl sledován a komentován velmi nepravidelný trend v případě zjištěné teploty skelného přechodu a dynamického modulu. Přidaný monomer se pravděpodobně částečné chová jako plnivo při vyšších koncentracích. Při sledování metodou DMA se projevily dva vlivy rozdílné výchozí konverze vytvrzených vzorků s protikladným efektem plniva.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Machač, Ondřej ; Chuděj, Tomáš (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku a novou budovu radnice pro městskou část Brno-střed. V mojí práci představuji úvahu nejen nad zadaným místem a budoucím rozvojem této lokality, ale i nad možným využitím významné budovy brněnského hlavního nádraží jako vhodné stavby pro konverzi na městský úřad.
Hluk, centrum: záchrana lichtenštejnského dvora
Bartoš, Roman ; Wahla, Ivan (oponent) ; Kiszka, Josef (vedoucí práce)
Oživení historického dvora v prostředí maloměsta. Práce se zabývá problémem začlenění opuštěné struktury v centru města do jeho organismu. Studie zahrnuje urbanistický, architektonický i stavařský pohled na věc.
Transformation of identity due to conversion and deconversion within non-traditional religious community
Knapeková, Lívia ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Chrz, Vladimír (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná...
KONVERZE SLÉVÁRNY V ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, Vysočanech
Kuric, Alexander ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
DIplomová práce se zabývá konverzí objektu slévárny v areálu bývalé ČKD Vysočany na společenské a obchodní centrum. Prioritou návrhu je zachování klíčových hodnot industriálního dědictví a jejich prezentace širší veřejnosti. Návrh objekt zasazuje do nové urbanistické struktury, kterou integruje do širšího celku regenerovaného brownfieldu.
TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU VE ŠLAPANICÍCH
Bušová, Kateřina ; Steuer, Pavel (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Urbanistická strategie možného rozvoje post–industriální lokality zatížené částečnou kontaminací půdy. Je řešen především rozsah a způsob transformace bývalého továrního areálu a jeho začlenění do struktury města Šlapanice. Jde o vytvoření fungující urbanistické struktury a vymezení jednotlivých funkčních celků v území. Druhou částí práce navazující na nové urbanistické členění území je architektonická studie budovy městského pivovaru, která se nachází v centru předmětné lokality.
MERINA 2.0
Ambrosová, Katarína ; Goluchová, Martina (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Urbanistická a strategická studie se zabývá možnou transformací vybrané post-industriální brownfieldové lokality v blízkosti jádra města v Trenčíně. Důraz je kladen na areál bývalého textilního závodu Merina, který má potenciál stát se novým polyfunkčním centrem. Práce se věnuje jeho prostorové restrukturalizaci a hledání nové funkční náplně.
Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod
Soška, Jakub ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce Řešení brownfields v rámci České republiky – Tepna Náchod, řeší nevyužívané území po bývalé textilní továrně v těsné blízkosti historického jádra města. Práce se zabývá analýzou současného stavu území, jeho problémy a návrhem nově urbánní struktury. Zaměřuje se na práci s veřejným prostorem, blokovou strukturou navazující na historické jádro a napojením území na jeho okolí. Cílem je vytvoření fungující městské struktury v zajímavé lokalitě města.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.