Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
DOLEŽAL, David
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vedení tepla pevnými látkami a vytvořením modelu v komerčním programu COMSOL Multiphysics. Práce je celkem členěna do pěti tématických celků. První část se stručně zabývá významem a charakteristikou programu i modulu přenosu tepla. Teplo, jako jedna z forem energie, doprovází všechny fyzikální děje se kterými se můžeme setkat a je nedílnou součástí našich životů. V souvislosti s tímto jsou ve druhé části práce uvedeny základní fyzikální mechanismy přenosu tepla, kterými jsou vedení, proudění a záření. Taktéž je pozornost věnována fyzikálním veličinám, teoriím a pojmům, jejichž znalost je k vyšetřování mechanismů přenosu tepla nezbytná. Třetí část práce je věnována experimentu, spočívajícím ve sledování teplot zahřívaných materiálů pomocí termokamery. Ve čtvrté části práce jsou nejprve obecně popsány kroky doprovázející výrobu modelu a následně výroba konkrétního modelu v samotném programu. Poslední pátá část práce je věnována porovnání výsledků experimentu s daty z modelu.
Přenos tepla radiací
Budovec, Michal ; Svoboda, Josef (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy prenosu tepla s dôrazom na prenos tepla radiáciou s konvekciou. Kapitola Prenos tepla vedením popisuje základné typy vedenia tepla. V kapitole Prenos tepla prúdením sú uvedené kriteriálne rovnice a príklady určovania bezrozmerných čísel. Kapitola Prenos tepla sálaním sa zameriava na prenos tepla medzi dvomi telesami a faktor sálania. Pomocou týchto rovníc a bezrozmerných čísel sa počítajú jednotlivé veličiny vo výpočtovej časti. V teoretickom časti je vypracovaný výpočet pre zadaný prípad prenosu tepla vo vzduchu a vákuu. Tento výpočet je experimentálne overený a je vypracovaný protokol kde sa porovnáva meranie s výpočtom a meranie vo vzduchu a vákuu.
System level analysis of thermal properties of integrated circuits
Vaněk, Martin ; Jirák, Josef (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
The major aim of this work is to summarize the basic facts about the heat related topics with focus on applications in electronics and to perform measurements of thermal resistance of integrated circuit packages. The first part is theoretical and deals with the heat transfer theory, thermal properties of materials and JEDEC methodology for the thermal properties measurements of integrated circuit packages. The second part consists of the natural convection chamber construction, test printed circuit boards design and thermal measurements. In conclusion, methodology for the measurements of junction-to-ambient thermal resistance is summarized together with practical piece of knowledge from the preceding measurements. This work can serve as the base for further evaluations of integrated circuit thermal parameters and for verification of thermal simulations. It can also help to asses thermal conductivity of printed circuit boards.
Nepřímotopný ohřev vzduchu
Beneš, Josef ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na druhu použitého materiálu a druhu teplonosné látky. Problematice výpočtu přenosu tepla u výměníků a popisu způsobů regulace primární teplonosné látky je věnována samostatná kapitola. V experimentální části se práce zaměřuje na stanovení výkonu stávajícího vzduchotechnického výměníku při určitém teplotním spádu a různých teplonosných látkách. Ve výpočtové části, na základě hodnot stanovených měřením, jsou navrhnuty dvě varianty řešení pro využívání technologického odpadního tepla. Pro závěrečné zhodnocení jednotlivých řešení byla jako kritéria zvolena efektivita využití a investiční náklady nutné pro realizaci.
Použití termovizní kamery v měřicí technice.
Švestka, Jiří ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Bejček, Ludvík (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je bezdotykové měření tepelných vlastností izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Uvedený je zde i seznam vybraných firem a základní přehled druhů izolačních materiálů na trhu. Cílem je změření a následné porovnání tepelných vlastností u vybraných materiálů
Měření teploty v elektrických strojích
Halfar, Ivo ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Bakalářská práce Měření teploty v elektrických strojích se zabývá vznikem a šířením tepla u elektrických motorů a měřením teploty. Teplota je v diagnostice jednou z nejdůležitějších veličin. Vysoká teplota nám může u motorů poškodit izolaci, což může vést i ke zničení celého stroje. U motorů s permanentními magnety nám teplota ovlivňuje jejich magnetické vlastnosti, při dosažení Curieho teploty může dojít také k jeho demagnetizaci. Měření teploty je důležité k ověření dovoleného oteplení motoru. V dnešní době je měření teploty také podstatné k minimalizaci nákladů na výrobu motoru a k jeho výsledné ceně. K měření teploty je možné použít dvou metod a to dotykové a bezdotykové. Oteplení a rozložení teplot elektrického stroje lze určit také pomocí teoretických výpočtů, které vycházejí z metody konečných prvků. Tuto metodu využívá řada počítačových programů. Jelikož existuje mnoho druhů elektrických motorů, jak z hlediska jejich principu funkce, tak z hlediska jejich provedení, zaměřil jsem se na problematiku asynchronních motorů. V této bakalářské práci jsem provedl teoretický výpočet a měření dotykovou a bezdotykovou metodou oteplení asynchronního motoru.
Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací
Šot, Petr ; TROJAN,, Karel (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá ověřením tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních foliových izolací. Teoretická část práce je věnována problémům energetické náročnosti budov, problematice šíření tepla materiálem, pojmy potřebnými pro studium termoreflexních teplených izolací a experimentálním metodám pro stanovení tepelně-izolačních vlastností izolantů. V další části je kapitola doplněna přehledem nejrozšířenějších izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Závěr kapitoly je věnován popisu termoreflexního souvrství a analýzou tepelného šíření izolačními vrstvami termoreflexní tepelné izolace. První kapitola praktické části práce je věnována použití termoreflexní tepelné izolace ve stavbách. Druhá kapitola je věnována návrhu, sestavení a cejchování měřicího zařízení, které využívá metody chráněné teplé komory. Ta je deklarována jako závazný způsob zjištění tepelně-izolační schopnosti termoreflexních tepelných izolací. Vyvinuté měřicí zařízení umožňuje zjištění sledované vlastnosti v libovolném směru šíření tepla. Měření součinitele prostupu tepla se věnuje třetí kapitola praktické části. Tato kapitola obsahuje i popis použitých vzorků pro měření součinitele prostupu tepla. Ve čtvrté kapitole praktické části jsou uváděny výsledky měření součinitele prostupu tepla na vybraných vzorcích termoreflexních foliových izolací. Uvádí se charakteristika součinitele prostupu tepla jednotlivých vzorků, závislost součinitele prostupu tepla na poloze vzorku v měřícím zařízení a doporučení vhodného použití vzorku ve stavbě pro klimatické podmínky České republiky. Práci uzavírá kapitola porovnání a vyhodnocení všech vzorků s praktickými doporučeními.
Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby
Šot, Petr ; auditor, Karel Trojan, Brno, energetický (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a obsahuje popis jevů při jednotlivých způsobech šíření tepla. V práci je uveden i přehled experimentálních metod pro stanovení tepelně-izolačních vlastností izolantů. Dále je zde uveden výběr nejrozšířenějších izolačních materiálů využívaných v dnešní výstavbě. Obsahuje rozdělení izolantů z hlediska použitých materiálů a následné zatřídění nejpoužívanějších materiálů do těchto skupin. Další část práce se zabývá samotnými termoreflexními izolacemi, kde jsou zařazeny potřebné pojmy pro studium termoreflexní tepelné izolace, mezi které patří emisivita povrchu tělesa, součinitel vzájemného sálání a průsvitnost materiálu. Poté je vysvětlen způsob šíření tepla termoreflexním souvrstvím. Dále jsou zde uvedeny experimentální metody stanovení tepelně-izolační vlastnosti termoreflexního tepelně-izolačního materiálu. Práce obsahuje i praktickou část, ve které se nachází výsledky měření na malém rozsahu vzorků vybraných termoreflexních izolantů. V závěru je pak uvedena stručná realizace termoreflexních tepelně-izolačních materiálů ve stavbách.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.