Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv specifické lokality na cenu rodinného domu: Brno – Kamenná kolonie
Pokorná, Sofie ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá Kamennou čtvrtí, jakožto specifickou oblastí pro bydlení. Popisuje její historii, morfologii, dnešní život i s jeho klady a stinnými stránkami. Přibližuje současné problémy této lokality a postoj zúčastněných stran. Dále je v práci konkretizováno osm nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou vybrány z tzv. „Horní a Spodní Kamenky“ vždy po čtyřech, aby byly srovnatelné technické výhody a nevýhody jednotlivých částí čtvrti. Jako technická nevýhoda zde figuruje v jedné ze zmiňovaných částí Kamenné čtvrti absence kanalizace a ujíždějící svah dle existujícího geologického průzkumu. Těchto osm rodinných domů je v další části práce oceňováno třemi různými metodami, a to porovnávací metodou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. v jejím aktuálním znění, porovnávací metodou – tržní cenou a nákladovou metodou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. v jejím aktuálním znění. V závěru práce se v diskusi autorka snaží dopátrat vlivů jednotlivých koeficientů na cenu a vysvětlit velkou rozdílnost výsledků.
Analýza trhu pozemků ve zvolené oblasti
TOMANOVÁ, Markéta
Tématem mé bakalářské práce je zpracování analýzy trhu pozemků v obci Bechyně. Cílem je zhodnocení zvolené oblasti a určení průměrných cen daných druhů pozemků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je literární rešerše, která je věnována zejména vysvětlení základních pojmů oceňování, faktorům ovlivňujících cenu pozemků, metodám oceňování a vysvětlení analýzy trhu a jejích jednotlivých kroků. Druhou částí práce je část praktická, která se zabývá popisem lokality z ekonomických a komerčních hledisek, dále analýzou nabídky trhu pozemků a určením cen daných druhů pozemků. Závěrem práce je porovnání mých výsledných cen pozemků s veřejně dostupnými nabídkovými cenami.
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Kritická analýza porovnání jednotlivých metod oceňování nemovitostí
Konečný, Ondřej ; Šmahel,, Milan (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je srovnání jednotlivých metod oceňování. Práce se zabývá především otázkami oceňování nemovitostí a znalecké legislativy. V první části jsou zpracovaná teoretická východiska potřebná analýze jednotlivých metod. Praktická část zahrnuje samotnou analýzu aplikovanou na zvolených nemovitostech.
POROVNÁNÍ TRŽNÍCH CEN BYTŮ S CENAMI ZJIŠTĚNÝMI POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ
Superatová, Alena ; Bradáč, Albert (oponent) ; Abraham, Karel (oponent) ; Weigel, Lubomír (vedoucí práce)
V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. Na základě poznatků získaných v průběhu práce, je navržen nový přístup k oceňování bytů dle oceňovacích předpisů.
Comparing flat prices in the Czech Republik and Slovakia
Šimášková, Ľubomíra ; Ruberová, Marie (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
The objective of this Diploma Thesis is to benchmark prices of preselected types of flats in the Czech Republic and Slovakia. Main aim of this exercise is to examine the pricing rules in the Czech Republic and Slovakia. Other area of focus is to set prices for selected prices of flats in the suburb and in the city center of Brno and Bratislava and compare them with each other. Analyze which factors affect prices and how they differ from each other.
Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody
Kumpanová, Simona ; Pavlíková, Andrea (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Predložená diplomová práca pojednáva o zisteniu tržnej hodnoty konkrétnej nehnuteľnosti na základe analýzy problémovej situácie. Súčasne sa v nej vymedzujú a popisujú potrebné činnosti pri spracovaní ocenenia, realizácii týchto činností a ich aplikácia na danej nehnuteľnosti. Pre ocenenie objektu sa vychádzalo z metódy priameho porovnania oceňovanej nehnuteľnosti s nehnuteľnosťami v databáze a z porovnania podľa oceňovacej vyhlášky. Zároveň sa znaky z oceňovacej vyhlášky porovnali s jednotlivými systémovými podstatnými veličinami vytvorených na nehnuteľnosti. Pri metódach sa dôrazne dbalo na správne zvolené nehnuteľnosti do databázy. V neposlednom rade práca vymedzuje pojmy nielen z oboru súdneho inžinierstva, ale aj systémovej metodológie.
Srovnání vybraných způsobů ocenění pro bezbariérové rodinné domy v Jihlavě a okolí
Chalupová, Monika ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Studnařová, Martina (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl popsat používané způsoby oceňování a u vybraných způsobů oceňování provést porovnání a zohlednit rozdílnost vybraných oceňovacích metod. Diplomová práce je zaměřena především na bezbariérové rodinné domy, které vyžadují zvláštní stavební úpravy pro osoby tělesně postižené. Úkolem diplomové práce je porovnat rozdíl ceny bezbariérového domu s bariérovým. Praktická část diplomové práce je zaměřena především na oceňování rodinných domů vybranými oceňovacími metodami, kterými jsou nákladová metoda, porovnávací metody (vyhlášková, nevyhlášková), cena obvyklá. Jejich výsledné ceny budou vzájemně porovnávány. Dílčím úkolem je zjištění, jakým způsobem se podílí aspekt „bezbariérové konstrukce” na ceně rodinného domu.
Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Bludově a okolí
Hrochová, Kateřina ; Kubičková, Veronika (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce s názvem „Srovnání způsobu ocenění rodinných domů v Bludově a okolí“ je popsat jednotlivé způsoby ocenění a ty nejpouţívanější oceňovací způsoby aplikovat na vybraných nemovitostech. Dalším úkolem je přiblíţit problematiku a právní předpisy potřebné pro oceňování. Praktická část se zabývá komparací výsledných cen z jednotlivých oceňovacích metod, které byly pouţity pro ocenění. Následující část je především určena oceňovací metodě porovnávací (nevyhláškové), která je aplikována na pět rodinných domů v okrese Šumperk. Podstatou této práce je vyuţít porovnávací (nevyhláškovou) metodu, pro získání cen nemovitostí v období od roku 2011 aţ do roku 2013. Pro tuto metodu byla vytvořena databáze s nemovitostmi z blízkého okolí. Výsledkem je odhalit, jak se pohybovaly ceny rodinných domů za dobu posledních 3 let.
Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rodinný dům v lokalitě okolí Tišnova
Šebková, Veronika ; Klika, Pavel (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl popsat používané způsoby oceňování a u vybraných způsobů oceňování provést porovnání a zohlednit rozdílnost vybraných oceňovacích metod. Dalším úkolem diplomové práce je stručně nastínit problematiku Mezinárodních oceňovacích standardů, tedy pouze ty části, které se týkají oceňování nemovitostí. Praktická část diplomové práce je zaměřena především na oceňování rodinných domů vybranými oceňovacími metodami, kterými jsou nákladová metoda, porovnávací metody (vyhlášková, nevyhlášková), cena obvyklá a cena časová. Jejich výsledné ceny budou vzájemně porovnávány. Dílčím úkolem je zjištění, jakým způsobem se podílí aspekt „pracovní příležitosti” na ceně rodinného domu vypočítané porovnávací metodou (vyhláškovou).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.