Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy
Mazura, Marek ; Jeneš, Rostislav (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit železobetonovou monolitickou lokálně podepřenou desku. Jedná se o stropní desku nad 1NP v typickém podlaží administrativní budovy, která je navržena jako čtyřpodlažní. Půdorysný tvar desky je šestiúhelník, takže sloupy nejsou uspořádány pravidelně. Výpočet byl proveden v softwaru SCIA Engineer metodou konečných prvků a ověřen zjednodušenými metodami. Výstupem práce je výkresová dokumentace tvaru a vyztužení ŽB desky .
Železobetonová monolitická konstrukce
Kozumplík, Lukáš ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a prefabrikované schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Výstup z programu je ověřen zjednodušenou ruční metodou. Posouzení konstrukce je provedeno dle platných norem a předpisů.