Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obytný areál Ponavia park v Brně, příprava a organizace stavby
Hladký, Dominik ; Patloka, Jiří (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce je proces výstavby areálu bytového domu Ponavia Park v Brně. Práce řeší jednotlivé fáze výstavby ve studii realizace hlavních stavebních etap. Pro navrhovanou výstavbu je zpracován návrh zařízení staveniště, který je řešen ve třech variantách výstavby. Součástí zařízení staveniště je i technická zpráva zařízení staveniště. V rámci dopravy na staveniště jsou ověřovány kritická místa na trase dopravy materiálu a strojů na staveniště. Na celou stavbu je vypracován finanční plán, který je konkretizován jako souhrnný časový plán pro objekt bytového domu. Jako podklad pro finanční plán sloužily finanční údaje z jednotné klasifikace stavebních objektů. Souhrnný časový plán je vypracován v programu MS projekt, který je řešen formou Ganttova diagramu. Pro řešenou výstavbu byl udělán návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, které byly dimenzovány na požadovanou činnost během výstavby. V rámci práce je vypracován technologický předpis na železobetonové konstrukce hrubé stavby, který řeší proces zhotovení vodonepropustného betonu, vázání výztuže, bednění svislých a vodorovných konstrukcí s následným procesem ošetřování betonové konstrukce. Na technologický předpis navazuje kontrolní a zkušební plán pro železobetonové monolitické konstrukce a bezpečnost na staveništi, která je zpracována formou vytipovaní hlavních bezpečnostních rizik. Pro hlukovou zátěž na okolních budovách byla zpracována hluková studie, která zkoumala množství hluku v místě chráněného venkovního prostředí. Tato studie je vytvořena z programu Hluk +. Na bytový dům byl vypracován položkový rozpočet, který je sestaven z programu Build Power S.
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy
Mazura, Marek ; Jeneš, Rostislav (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit železobetonovou monolitickou lokálně podepřenou desku. Jedná se o stropní desku nad 1NP v typickém podlaží administrativní budovy, která je navržena jako čtyřpodlažní. Půdorysný tvar desky je šestiúhelník, takže sloupy nejsou uspořádány pravidelně. Výpočet byl proveden v softwaru SCIA Engineer metodou konečných prvků a ověřen zjednodušenými metodami. Výstupem práce je výkresová dokumentace tvaru a vyztužení ŽB desky .
Železobetonová monolitická konstrukce
Kozumplík, Lukáš ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a prefabrikované schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Výstup z programu je ověřen zjednodušenou ruční metodou. Posouzení konstrukce je provedeno dle platných norem a předpisů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.