Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 160 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dávkování paliva.
Jirsa, P. ; Veselý, Václav
Pro ověření spalovací mobilní jednotky byly zvolen tři druhy paliva. Jsou to TAP, granulované biomasa, sušené kaly. Na základě experimentů byly navřeny úpravy šnekového podavače. Byly provedeny kalibrace pro jednotlivá paliva.
Rotary Encoder Calibration
Šindelář, Michal
Manufacturer of an encoder gives an information about maximum error level of the measured position and the magnitude of the angle deviation for each single position is unknown. The calibration provides an error map which can be used for correction of actual measured angle value. Hence, the measurement accuracy for each position is significantly increased. Presented method provides on-axis self-calibration and does not require any external angle standard. It is based on the interpolation of correct angle position for each count of the encoder.
Posouzení časových změn kalibračních charakteristik vodoměrných vrtulí
Sedlák, Daniel ; Kocman, Tomáš (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik jednotlivých typů vodoměrných vrtulí, zpracování poskytnutých kalibračních dat, jejich vyhodnocení a následné vzájemné porovnání výsledky jiných autorů. Práce popisuje proces kalibrace vodoměrných vrtulí.
Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí
Březina, Jiří ; Brázda, Martin (oponent) ; Žoužela, Michal (vedoucí práce)
Tato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání s některými dalšími experimenty podobného typu.
Rozšířená realita pro deskové hry
Bačovčin, Juraj ; Kapinus, Michal (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá realizáciou vybranej spoločenskej hry pre interaktívny stôl. Jej cieľom je navrhnúť, implementovať a otestovať aplikáciu s rozhraním, ktorého účelom je dosiahnutie čo najpozitívnejšej používateľskej skúsenosti bez straty kľúčových aspektov definujúcich hranie stolových hier. Výsledný program je spustiteľný v pracovnom priestore ARTable3, umožňujúcom premietanie obrazu na dotykovú plochu a snímanie udalostí z jej povrchu v reálnom čase. Bol podrobený riadnemu funkcionálnemu a používateľskému testovaniu, takže ho je možné považovať za plne funkčný a pripravený na prípadné rozšírenia navrhované v záverečných častiach tejto práce.
Augmented Reality for Desk Board Game
Richter, Jiří ; Sochor, Jakub (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
The aim of this work is to create a system, which will enhance the experience from playing the board and especially the card games, by projecting a relevant multimedia information in a game area. At first, the benefits of card and board games are described. Next, the principles of Augmented reality and their usability during design of such system are presented. The designed system is divided into three modules. First of them is module, which analyze the state of game in the real-world --- provide the information about player activity and the types of game objects which are presented in a game area. Second of them is module, which control whole system, provide user interface for its calibration and implements game state space, for which the system is intended. Third module provides output of the system --- it creates a~multimedia content, which is projected in a game area, and it is relevant to current game state. Finally, the designed system is implemented for card game Bang. Its ability to read the real-world game state is measured and user experience is tested.
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále
Velecká, Kateřina ; Kuruc, Michal (oponent) ; Kratochvíl, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. Práce obsahuje stručný popis lokality, postup prací od rekognoskace a doplnění stávající měřické sítě po podrobné měření a samotnou tvorbu výsledné mapy v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. K podrobnému měření byla využita zvláštní speleologická metoda měření přístrojem DistoX2 s tvorbou měřického náčrtu na tabletu v programu TopoDroid.
Kontrola přesnosti nivelačních systémů
Szabó, Tibor ; Bárta, Ladislav (oponent) ; Bureš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberala kontrolou presnosti robotizovanej totálnej stanice s automatickým cielením na metrologickej kalibračnej základni FAST. Úvodná časť práce sa zaoberá s vysvetlením základných pojmov z oblasti výškového merania, popisuje geodetické metódy merania výšok a súčasné riešenie problematiky. Hlavná časť práce je venovaná kontrole použitého prístroja a pomôcok popisuje kalibračné základne, metódy merania a spracovanie nameraných dát. Výsledné presnosti a rozdiely boli zostavené do tabuliek a grafov.
Hydraulická drsnost vodovodních potrubí
Náplavová, Eva ; Hofmannová, Lenka (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše v oblasti současného přístupu k hydraulickému modelování vodovodních sítí a jeho možného budoucího směřování, dále je uveden přehled používaných drsností, výpočetních vztahů a možných přístupů ke kalibraci hydraulického modelu. V praktické části práce je sestaven matematický model přiváděcího řadu vodovodní sítě obce Hvozdná a následuje jeho kalibrace. Ke kalibraci je jakožto účelová funkce použita vážená metoda nejmenších čtverců. K minimalizaci hodnoty účelové funkce, a tedy stanovení hydraulické drsnosti přiváděcího řadu, slouží optimalizační metody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 160 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.