Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Management kvality stavebního díla
Černý, Jaroslav ; Skalický, Roman (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební plán pro stavbu rodinného domu Skalice.
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...
Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu
Štefek, Roman ; Janda, Marcel (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací v obytných budovách. Úkolem práce je seznámení se s požadavky legislativních předpisů se zaměřením na české technické normy ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 a navazující. Konkrétně jsou získané informace využity k provedení revize elektrické instalace zrekonstruovaného bytového domu. Cílem práce je uplatnění teoretických vědomostí a informací pro praktické provedení revize elektrické instalace.
Analýza a návrh náhrady konkrétního venkovního vedení distribuční sítě
Račuch, Marek ; Bátora, Branislav (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce venkovního vedení nízkonapěťové distribuční sítě výměnou za vedení kabelové. Jsou v ní analyzovány důležité faktory potřebné pro vyhotovení projektové dokumentace k vydání územního souhlasu. Práce je členěna na 4 hlavní kapitoly. Po 1. úvodní kapitole následuje kapitola 2, která uvádí rozdíly mezi vedením kabelovým a venkovním s jejich uvedenými výhodami a nevýhodami. Kapitola 3 pojednává o hlavních zásadách při navrhování nízkého napětí kabelového vedení a typech zařízení potřebných pro správný chod konkrétní distribuční sítě při respektování požadavků platných PNE a ČSN. Kapitola 4 rozvádí chronologii postupu vedoucí k vypracování základního technického návrhu, kterým se dále zabývá kapitola 5, kde je řešeno kompletní vypracování projektové dokumentace určené k vydání územního souhlasu.
Návrh elektročásti zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků
Čermák, Jiří ; Hájek, Vítězslav (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh zařízení na máčení a sušení jader pro tvorbu odlitků ve slévárně ve Velké Británii. Je zde ucelený náhled na systém technických norem ČSN a srovnání s britským systémem norem British standards. Ve druhé části práce je řešen podrobný návrh zařízení, včetně specifikace řídicího systému, specifikace jednotlivých napájecích a řídících kabelů a jednotlivých technologických celků. Celá projektová dokumentace je přiložena jako neoddělitelná příloha této diplomové práce.
Optimalizace tloušťky plechů montované ocelové nádrže
Konečný, Jiří ; Lyčka, Petr (oponent) ; Skalka, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou šroubovaných ocelových nádrží, respektive modifikací jedné z nádrží. Tato modifikace je realizována ve spolupráci s firmou Kohimex spol. s r.o., která se těmito nádržemi zabývá již řadu let. Práce navazuje na bakalářskou práci pod názvem „Montované ocelové nádrže“, která se zabývala již zmíněnou problematikou. V úvodu diplomové práce je vysvětlena problematika nádrží. Následně je uveden popis nádrže a detaily modifikace. Dále jsou v práci prezentovány deformačně-napěťové stavy nádrže, nejdříve pro současný stav a dále pro navrhovanou variantu. Na základě realizovaných analýz je provedeno ekonomické zhodnocení návrhové varianty nádoby vzhledem ke stávající nádobě. Výsledky této práce umožnují lépe pochopit problematiku návrhu šroubovaných nádrží, případně dávají podnět na inovaci současného způsobu navrhování.
Polyfunkční dům
Holub, Ondřej ; Kopřivík, František (oponent) ; Košíčková, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje na ulici Buková. Jedná se o objekt s šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Podzemní podlaží je monolitické železobetonové a slouží jako hromadné garáže. Nadzemní podlaží jsou zděná z keramických tvárnic se zateplením. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny čtyři komerční prostory a hlavní vstup do bytové části objektu. V druhém až šestém nadzemním podlaží je 17 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk s terasami a balkony. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Vytápění jednotlivých částí domu bude zajištěno pomocí ústředního vytápění. Každý byt, komerční prostor i společné prostory mají vlastní plynový kotel. Polyfunkční dům je napojen na místní komunikaci – ulici Buková – novým sjezdem. V rámci polyfunkčního domu v podzemním podlaží je navrženo 20 parkovacích míst a dále je na pozemku navrženo dalších 14 venkovních parkovacích míst.
Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti
Lovecký, Marek ; Sláma, Jiří (oponent) ; Bureš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá geodetickými pracemi, které souvisí se zkapacitněním silnice II/497 a úpravou křižovatky se silnicí I/55 v Uherském Hradišti. Práce se z větší části věnuje oblasti inženýrské geodézie. Řeší problematiku vytyčení během výstavby, až po zaměření skutečného provedení stavby. Jednotlivé měřické postupy jsou podrobeny analýze v kontextu s předepsanými odchylkami uvedenými v projektové dokumentaci nebo ČSN. Na vybraná měření je zpracována geodetická dokumentace.
Vytvoření aktivní databáze norem na Ústavu konstruování
Slezák, Jan ; Zimmerman, Martin (oponent) ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelenou databázi platných norem, které jsou v majetku Ústavu konstruování s možností jejího průběžného doplňování, užitím databázového systému. Součástí přehledu je stručná charakteristika dané normy a základní identifikační údaje. V první části je charakterizován pojem norma, druhy norem a historie daných norem. Druhá část je věnovaná tvorbě norem, jejich číslování a závaznosti. Třetí část se zabývá databázemi.
Nýty pro nýtování leteckých konstrukcí podle norem ISO a EN
Raida, Radek ; Mališ, Michal (oponent) ; Klement, Josef (vedoucí práce)
Práce se zabývá plnými kovovými nýty normalizovaných podle norem ČSN ISO a plnými nýty z hliníkových slitin normalizovaných podle norem ČSN EN, s zaměřením na jejich tvar a běžně používané materiály. V závěru je pojednáno o způsobu zná-zorňování nýtů na výkresech leteckých konstrukcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.