Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Simulace mazání bodových kontaktů metodou konečných prvků
Hrdonka, Štěpán ; Čermák, Jan (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá simulací elasto-hydrodynamického mazání bodových kontaktů pomocí metody konečných prvků. První část práce je věnována studiu daného problému, kde jsou postupně představeny rovnice potřebné pro tvorbu modelu a numerické metody, které je možné využít pro výpočet EHD. Z přehledu pak byl vybrán nejvhodnější postup pro řešení a to metodou „Full system approach“. Software, ve kterém se daná metoda aplikuje, byl zvolen COMSOL Multyphysics. Další část práce je věnována samotné tvorbě modelů, která je zde detailně popsána. Postupně jsou představeny modely pro výpočet liniového a bodového EHD mazání pro newtonovská maziva a v neposlední řadě model pro výpočet EHD mazání bodového kontaktu pro nenewtonovská maziva. Výsledková část této práce je věnována verifikaci všech modelů. Ta je provedena porovnáním vypočtených výsledků s výsledky z různých prací. V závěru je pak zkoumána shoda získaných výsledků s různými predikčními vztahy a také s experimenty.
Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
DOLEŽAL, David
Tato bakalářská práce se zabývá studiem vedení tepla pevnými látkami a vytvořením modelu v komerčním programu COMSOL Multiphysics. Práce je celkem členěna do pěti tématických celků. První část se stručně zabývá významem a charakteristikou programu i modulu přenosu tepla. Teplo, jako jedna z forem energie, doprovází všechny fyzikální děje se kterými se můžeme setkat a je nedílnou součástí našich životů. V souvislosti s tímto jsou ve druhé části práce uvedeny základní fyzikální mechanismy přenosu tepla, kterými jsou vedení, proudění a záření. Taktéž je pozornost věnována fyzikálním veličinám, teoriím a pojmům, jejichž znalost je k vyšetřování mechanismů přenosu tepla nezbytná. Třetí část práce je věnována experimentu, spočívajícím ve sledování teplot zahřívaných materiálů pomocí termokamery. Ve čtvrté části práce jsou nejprve obecně popsány kroky doprovázející výrobu modelu a následně výroba konkrétního modelu v samotném programu. Poslední pátá část práce je věnována porovnání výsledků experimentu s daty z modelu.
Vliv elektromagnetických polí na buněčné struktury
Urbánek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Vlachová Hutová, Eliška (vedoucí práce)
Práce se zabývá zkoumáním vlivu elektromagnetického pole na buněčné struktury. Buněčné struktury chápeme jako souhrnný popis všech organel umístěné v buňce. V našem jednouchém 2D modelu uvaţujeme pouze základní organely jako je buněčná membrána, cytoplazma a jádro. Cílem práce bylo seznámit se s vnějším prostředím, do kterého jsme umístily 2D model buňky, na který jsme působili elektromagnetický polem. Tato práce obsahuje výsledky, které byly získány numerickým modelováním v programu COMSOL. Na získaných výsledcích byly ověřeny teoretické předpoklady.
Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin
Sedlář, Petr ; Fiala, Pavel (oponent) ; Vlachová Hutová, Eliška (vedoucí práce)
Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů a vlastností měřených objektů. Cílem práce bylo vytvořit (polo)automatické vyhodnocení susceptibility v tkáni RSE a provést měření, které dokáže nebo naopak vyvrátí správnost tohoto vyhodnocení. Tato práce obsahuje výsledky, která byly získány numerickým modelováním a vytvořeny v programu Matlab. Na těchto výsledcích je ukázána správnost teoretické představy.
Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu
Kosina, Petr ; Dřímal, Jiří (oponent) ; Kolařík, Vladimír (oponent) ; Šandera, Josef (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a reprodukovatelnou výrobu. Možnosti zavedené technologie nízkoteplotně vypalované keramiky byly demonstrovány při návrhu a výrobě tlakového senzoru, elektrodových systémů pro generátory ozónu, planárních obvodových prvků (cívky a transformátory) a výkonového pouzdra pro terahertzový modulátor. Vybrané části navržených zařízení byly doplněny o simulace v programu COMSOL Multiphysics. Práce přináší nové poznatky v oblasti konstrukce pouzder výkonových integrovaných obvodů a v konstrukci elektrodových systémů pro různé druhy elektrických výbojů. Výsledky práce mohou významně přispět v oblasti aplikace planárních obvodových prvku, při vývoji různých typů senzorů, při návrhu netradičních typů pouzder nebo při konstrukci elektrodových systémů pro kapacitně buzené výboje.
Tepelná analýza Gunnovy diody
Chára, Pavel ; Lukeš, Zbyněk (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce byla tepelná analýza Gunnovy diody. Model Gunnovy diody zahrnující tepelné jevy byl analyzován programem COMSOL Multiphysics. Dalším úkolem bylo navrhnout pro diodu vhodný chladič a jeho správnou funkci ověřit simulacemi.
Počítačové modelování polovodičových diod
Pacholík, Vladimír ; Wilfert, Otakar (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a Schottkyho diody. Dále také obsahuje stručný postup toho, jak tyto vztahy prakticky použít a ve spolupráci s programy COMSOL Multiphysics a TiberCAD diody nasimulovat. Výsledkem modelování jsou pak data ve formě grafů, které poskytují základní představu o nosičích náboje v polovodiči, elektrickém potenciálu a voltampérové charakteristice.
Numerical study of the fluid motion and mixing processes in the vitreous cavity
Pavlů, Karel ; Čermák, Libor (oponent) ; Repetto, Rodolfo (vedoucí práce)
The vitreous cavity, the largest chamber of the eye, is delimited anteriorly by the lens and posteriorly by the retina and is filled by the vitreous humour. Under normal conditions the vitreous humour has the consistency of a gel, however, typically, with advancing age a disintegration of the gel structure occurs, leading to a vitreous liquefaction. Moreover, after a surgical procedure called vitrectomy the vitreous body may be completely removed and replaced by tamponade fluids. Besides allowing the establishment of an unhindered path of light from the lens to the retina, the vitreous also has important mechanical functions. In particular, it has the role of supporting the retina in contact to the outer layers of the eye, and of acting as a diffusion barrier for molecule transport between the anterior and the posterior segments of the eye. Studying the dynamics of the vitreous induced by eye rotations (saccadic movements) is important in connection of both the above aspects. On the one hand indications exist that the shear stress exerted by the vitreous on the retina may be connected with the occurrence of retinal detachment. On the other hand, if the vitreous motion is intense enough (a situation occurring either when the vitreous is liqueed or when it has been replaced with a uid after vitrectomy), advective transport may be by far more important than diffusion and may have complex characteristics. Advection has indeed been shown to play an important role in the transport phenomena within the vitreous cavity, but, so far, only advection due to the slow overall fluid ux from the anterior to the posterior segments of the eye has been accounted for, while fluid motion due to eye rotations, even if it is generally believed to play an important role, has been invariably disregarded. Some recent contributions have pointed out the importance of accounting for the real vitreous cavity shape in studying uid motion induced by eye rotations. Modelling the vitreous cavity as a deformed sphere, showed that the flow field displays very complex three- dimensional characteristics to which effective fluid mixing is likely to be associated. The purpose of the thesis is to model numerically the motion of the liqueed vitreous within the vitreous cavity induced by different eye movements. Create the model in the Comsol interface, compare the results with theoretical, experimental measurements and do some ow visualizations. Finally show the dependence of the streaming intensity from the amplitude of rotations and the Womersley number .
Planární přenosové vedení na polovodičovém substrátu
Chára, Pavel ; Harwot, Ondřej (oponent) ; Pokorný, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo seznámit se s typy planárních vedení a diskutovat jejich vlastnosti. Následně pak vytvoření reálných modelů vybraných typů vedení v programu COMSOL Multiphysics a simulací ověřit jejich vlastnosti. Druhá část práce se zabývá modelováním polovodičového substrátu, který nahrazuje dielektrický substrát použitý u vedení v první části práce. Závěrečná část práce se zabývá ověřením dosažených výsledků výpočtem ve specializovaném programu TiberCAD.
Optimalizace metody měření magnetické susceptibility
Jeništa, Petr ; Marcoň, Petr (oponent) ; Bartušek, Karel (vedoucí práce)
Cílem této práce je proměřit vzorky umístěných do pole MR tomografu, naměřená data zpracovat a vyhodnotit chyby měření. Teoretická část je zaměřena na popis základních veličin magnetického pole, uvedení některých starších metod měření a návrhu metody měření pro vzorky nevydávající MR signál. Je zde provedeno modelování pro navrhovanou metodu a to pro 1D, 2D a 3D za pomoci prostředí Comsol Multiphysics. V praktické části je provedeno měření vybraných vzorků v tomografu Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně. Změřená data jsou zpracovány v programech Marevisi a Matlab. V prostředí Matlab je napsán program pro zpracování, analýzu a vyhodnocení dat, po kterém je možné určení hodnoty magnetické susceptibility vybraného vzorku. V závěru práce je vyhodnocení přesnosti měření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.