Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 822 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh turistické mapy pro mladé lidi ve městě Brno
Procházka, David
Bakalářská práce se zabývá problematikou cestovního ruchu mladých lidí a sou-časného stavu map zaměřených na cestovní ruch ve městě Brno. Cílem této práce je na základě dotazníkového šetření identifikovat potřeby a zájmy mladých lidí a získat seznam lokalit atraktivních míst pro tento segment. Dalším cílem je poté pomocí nástroje ArcGIS online navrhnout mapu na základě získaných podkladů.
Návrh úpravy lesoparku Akátky za účelem jejich maximálního rekreačního využití
Tamborlani, Andrea
Bakalářská práce se zabývá představením brněnského lesoparku Akátky, přičemž hlavním cílem je vytvoření návrhu, který zohledňuje aspekty směřující k maximálnímu rekreačnímu využití tohoto prostoru nacházejícího se na okraji brněnské čtvrti Židenice. Lesopark Akátky disponuje vysokým potenciálem pro relaxaci v přírodě, sportování a další volnočasové vyžití. Teoretická část představuje problematiku lesoparků a dále přírodní podmínky dané lokality. Stěžejní praktická část, která jako hlavní nástroj k výzkumu využívá dotazníkového šetření, reflektuje názory návštěvníků lesoparku a především představuje konkrétní návrhy k úpravě lesoparku Akátky.
Strategy of the tourism development in Brno with the focus on Brno - city of students
Urbanová, Patrícia
Diplomová práce je zaměřena na strategii cestovního ruchu v Brně, a přitom se soustředí na téma Brno město studentů. Práce je složena ze dvou částí. V teoretické části je zpracována rešerše literárních a internetových zdrojů řešené problematiky. Hlavní pozornost je věnována strategickému plánování a dokumentům regionálního rozvoje pro Českou republiku na národní, regionální a lokální úrovni. Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit a ověřit, jestli cílová skupina studentů a téma Brno - město studentů získat vyšší prioritu a vyšší zastoupení v novém Programu, který byl vytvořen právě v období přípravy této diplomové práce. V práci jsou formulovány další dva cíle. Prostřednictvím průzkumu mezi zahraničními univerzitami bude ověřeno, jestli tyto univerzity spolupracují s městem a jak. Dotazníkové šetření má zjistit, jak zahraniční studenti vnímají město Brno. V praktické části jsou shrnuté výsledky z provedených výzkumů a jejich interpretace.
Nové formy potravinových trhů v městě Brně
Plencnerová, Kateřina
Záměrem bakalářské práce je přispět k poznání alternativních potravinových sítí na území České republiky. Práce se konkrétně zaměřuje na potravinový trh FoodPark a podstatné souvislosti jeho vzniku a vývoje. V práci jsou vymezeny hlavní znaky této formy trhu společně s identifikací zapojených aktérů. Na základě provedených polostrukturovaných rozhovorů byly analyzovány a hodnoceny motivy, nutné předpoklady a potenciální přínosy a rizika vyplývající ze zapojení prodejců v rámci FoodParku. Tato analýza byla i podpořena uskutečněným pozorováním na konkrétních trzích. FoodPark se po svém založení stal jedním z pravidelných potravinových trhů v městě Brně a nabízí možnost realizovat svoji produkci rozmanitému okruhu výrobců. Jeho hlavní přínos však prodejci spatřují především v možnosti reklamy, propagace a zvyšování povědomí o jejich produktech.
Migrace pracovníků ve vědě a výzkumu: případová studie vybraných brněnských center excelence
Břicháčková, Lucie
Hlavním tématem této práce je hodnocení motivů migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků ve vědě a výzkumu v Brně. Práce identifikuje faktory, které jsou pro vědce ze dvou vybraných center excelence při pracovně podmíněné migraci důležité. Dále je zachyceno vnímání spokojenosti těchto osob s prostředím města Brna. Výsledky jsou segmentovány dle socioekonomických, rodinných, kariérních a dalších atributů. Na základě výstupů provedeného kvantitativního šetření a konzultací s odborníky jsou navržena doporučení s cílem zatraktivnění podmínek pro příchozí vysoce kvalifikované vědce. Tato doporučení jsou mířena jak k Jihomoravskému kraji a městu Brnu, tak k zapojeným centrům vědecké excelence.
Vybrané ekonomické efekty přítomnosti studentů ve městě Brně
Kotoučková, Sylva
Cílem diplomové práce, který byl formulován ve spolupráci s pracovníky Kanceláře strategie města Brna, je zhodnotit vybrané ekonomické efekty přítomnosti studentů ve městě Brně. Zhodnocení vlivu studentů na ekonomiku a rozvoj města je provedeno prostřednictvím kvantitativního výzkumu, který zjišťuje preference studentů v oblasti bydlení a dopravy ve městě, využití volného času studentů a dále strukturu jejich příjmů a výdajů. Výsledky šetření jsou porovnávány s výzkumem provedeným v roce 2014. Bylo zjištěno, že se výsledky opakovaně provedeného výzkumu podobají, preference studentů, jejich výdaje ani příjmy se nijak zásadně nezměnily. Získaná data o studentech pomohou Magistrátu města Brna při práci na nové Strategii pro Brno 2050.
Udržitelná mobilita města Brna - individuální automobilová doprava a cyklodoprava
Francová, Lenka
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na individuální automobilovou a cyklistickou dopravu v rámci udržitelnosti urbánní mobility města Brna. V teoretické části jsou popsány historické souvislosti dopravy, především v České republice, dále pak teoretická východiska pro udržitelnou urbánní mobilitu a její plánování a legislativní normy dopravy. Tato práce se také zabývá sociálními a environmentálními dopady a vlivy dopravy. Praktická část analyzuje dva vybrané druhy dopravy a dále jsou, na základě výsledků dotazníkového šetření, navrhnuta opatření s cílem zintenzivnit cyklistickou dopravu v Brně, která jsou reflektována s odborníky z praxe.
Návrh na využití bývalého průmyslového areálu
Zelená, Kateřina
Cílem této práce bylo přiblížení problematiky brownfields v České republice i zahraničí a zároveň navržení znovuvyužití objektu v bývalé průmyslové oblasti. V první části práce byla provedena literární rešerše na celkovou problematiku brownfields, na ni navazovala charakteristika zájmové lokality s nevyužívanou budovou v Brně-Líšni. V dalším bodě bylo navrženo, jakým způsobem by se tato budova mohla v budoucnu znovu využít. V této modelové studii byl pro budovu uvažován způsob budoucího využití coby sídlo společnosti zabývající se zpracováním recyklovatelných PET lahví na granuláty a střižová vlákna. Pro tento návrh byla vypracována základní ekonomická bilance včetně SWOT analýzy celého projektu.
Proposal of recommendations to Brno universities on how to attract Chinese students
Wei, Wei
Spolu s trendem internacionalizace a globalizace roste počet čínských studentů, kteří vy-hledávají vysokoškolsk vzdělání v Evropě. Česká republika nezůstává pozadu, počet čín-ských studentů narůstá i zde. Účelem této práce je zkoumat faktory, které ovlivňují čínské studenty při jejich rozhodování ohledně místa jejich zahraničního studia, a navrhnout do-poručení pro brněnské univerzity, jak přilákat více čínských studentů. Hlavním zdrojem primárních dat byly hloubkové rozhovory (n = 15), online dotazníkové šetření (n = 158), skupinová diskuse a autorčiny osobní zkušenosti. Výslekdy naznačují, že brněnské univerzity mají potenciál přilákat ke studiu více čínských studentů. Brno nabízí nákladově výhodné a atraktivní studijní prostředí. Práce navrhuje pro vedení univerzity v závěru doporučení.
Nákupné správanie generácie Y na trhu kávy v Brne
Tuka, Štefan
Tuka, Š. Nákupní chování generace Y na trhu kávy v Brně. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce je zaměřena na nákupní chování generace Y na trhu kávy v Brně. Cílem diplomové práce je identifikovat jednotlivé segmenty spotřebitelů na trhu kávy v Brně, zjistit jejich preference, a na základě toho stanovit doporučení pro subjekty poskytující služby na zkoumaném trhu. K naplnění cíle je využit kvantitativní i kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum je uskutečněn formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou použity k segmentaci spotřebitelů pomocí shlukové analýzy. Pro doplnění charakteristik jednotlivých segmentů je použit kvalitativní výzkum ve formě hloubkových rozhovorů. Na základě získaných poznatků jsou vytvořeny 4 segmenty spotřebitelů. Subjektům poskytujícím služby na trhu kávy v Brně jsou navrženy doporučení zaměřená na jednotlivé segmenty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 822 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.