Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2017
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle přinášíme pokračování našeho letního miniseriálu k ekonomickým dopadům brexitu na Spojené království. V červencovém čísle jsme se zaměřili na analýzu vlivů působících v krátkém období, v tomto srpnovém čísle shrnujeme závěry nejvýznamnějších studií, které se fenoménu brexitu věnovaly z delší perspektivy. Z těchto studií lze vyčíst shodu na tom, že britská ekonomika na odchodu z EU ztratí, což ekonomická realita postupně potvrzuje. Skutečný rozsah ekonomických dopadů brexitu je však stále složité odhadnout, neboť bude primárně záviset na dojednaných podmínkách mezi Spojeným královstvím a EU. Proto i v naší analýze představujeme základní možné scénáře, které optikou ztraceného HDP vyčíslují, kolik Spojené království za odchod z EU „zaplatí“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zahraniční politika Baracka Obamy k BRIC(S) v prvním funkčním období (2009-2012)
Kučerová, Petra ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Laššuth, Juraj (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí zahraniční politiky prezidenta B. Obamy. Cílem práce je zhodnocení zahraniční politiky USA k zemím uskupení BRICS v období prvního prezidentského mandátu B. Obamy (2009 až 2012). Pod akronymem BRICS se skrývá spolupráce světových velmocí Ruska a Číny s regionálními mocnostmi Brazílie, Indie a Jihoafrické republiky. Úvod se věnuje základním charakteristikám hlavních aktérů, tedy USA, prezidenta Obamu a země BRICS. Prostřední část představuje výchozí předpoklady zahraniční politiky USA, faktory, které tuto politiku limitují a postavení prezidenta v zahraniční politice USA. Analýza zahraniční politiky B. Obamy k zemím BRICS je obsahem závěrečné kapitoly. Z analýzy vyplynul rozdílný přístup v zahraniční politice B. Obamy vůči supervelmocím Rusku a Číně na straně jedné, a Brazílii, JAR a Indii jako mocnostem druhého řádu na straně druhé.
Potenciál uskupení MIST a jeho vliv na mezinárodní obchod
Gecko, Alexandr ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Práce je věnována analýze trhů MIST (Mexiko, Indonésie, Jižní Korea a Turecko) v komparaci s uskupením BRIC. Cílem práce je poukázat na rostoucí atraktivitu a celkový potenciál ekonomik skupiny MIST v oblasti mezinárodního obchodu a investic v souvislosti s jejich rostoucí konkurenceschopností. První kapitola se věnuje světovým trendům v mezinárodním obchodu a popisuje vznik a vývoj tohoto uskupení. V druhé kapitole je provedena makroekonomická a demografická analýza těchto trhů s cílem odhalit jejich hlavní silné a slabé stránky. Třetí kapitola zkoumá obchodní aktivitu skupiny MIST a její postavení ve světovém obchodu. Poslední čtvrtá kapitola si klade za cíl charakterizovat podnikatelské a investiční prostředí zkoumaných trhů a úroveň jejich konkurenceschopnosti. Provedený výzkum dokázal, že země MIST představují perspektivní skupinu rozvojových trhů pro obchodní a investiční aktivity.
Amibitons, acomplishments and perspectives of the BRICS countries.
Beleščák, Dušan ; De Castro, Tereza (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Primárním cílem této práce je komplexně ohodnotit schopnost zemí BRICS vzájemnou spoluprací dosahovat stanovené cíle, a to na základě konfrontace cílů deklarovaných samotnou skupinou na její každoročních summitech, s dosaženými výsledky. Sekundárním cílem práce je odhadnout, jakými směry se může ubírat do budoucna spolupráce mezi zeměmi BRICS a definovat možné úskalí ohrožující její úspěch. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části nejprve autor uvádí čtenáře do obrazu popisem vzniku pojmu "BRICS". Pokračuje základní charakteristikou jednotlivých zemí BRICS a popisuje jejich vzájemné podobnosti a rozdíly. Ve druhé, hlavní části práce autor vyhodnocuje míru naplnění jednotlivých cílů stanovených na summitech BRICS, konajících se každoročně od roku 2009. Autor vyhodnocuje speciálně 7 vybraných hlavních cílů, u nichž analyzuje důvody k jejich realizaci, navržený způsob jejich realizace, kroky podniknuté k jejich naplnění, efektivitu těchto kroků a současný stav. Následně práce podobným způsobem vyhodnocuje několik dílčích cílů. Ve třetí části práce autor prezentuje očekávání od nadcházejícího summitu BRICS, náčrtem možné směry, kterými se bude ubírat skupina BRICS v budoucnosti a identifikuje její slabé stránky ohrožující úspěšnou spolupráci.
The group of states BRIC and its economic cooperation with Africa
Kurimská, Miroslava ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
Rostoucí globální význam skupiny států BRIC ovlivňuje podobu současné světové ekonomiky. Zvýšený zájem BRIC o africký kontinent potvrzuje skutečnost, že ekonomická spolupráce s africkými státy patří mezi priority jednotlivých států této skupiny.Specifický přístup skupiny BRIC představuje novou alternativu "severo-jižné" spolupráce.Cílem diplomové práce je pomocí obchodně-investiční analýzy ekonomické spolupráce jednotlivých zemí BRIC s Afrikou a následným sjednocením hlavních trendů komplexně identifikovat podobu nové "jiho-jižní" ekonomické spolupráce BRIC s africkým kontinentem. Dále následnou komparací rozdílných přístupů nových a tradičních partnerů Afriky práce podporuje rostoucí význam zemí BRIC na africkém kontinentu na úkor tradičních partnerů. Za pomoci aplikace teoretických přístupů k mezinárodnímu obchodu diplomová práce umožnila definovat možné dopady spolupráce BRIC na ekonomický rozvoj států Afriky.
Current changes in orientation of the German economic diplomacy
Dírerová, Daniela ; Peterková, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Štěpánka (oponent)
Diplomacie je jedinečným nástrojem zahraniční politiky státu, díky které může cílevědomě prosazovat jeho zájmy mezi ostatními aktéry mezinárodního systému. Tento prostředek se však nenachází v existenčním vakuu, ale pro své fungování musí reagovat na dynamické změny v mezinárodním prostředí. Růst zájmu o liberalizaci mezinárodního obchodu a významu soukromých subjektů v tvorbě zahraniční politiky formuje vývoj samotné diplomacie. Do popředí se proto dostává ekonomická diplomacie s cílem realizovat vize státu v hospodářské oblasti. Právě této tématice se věnuje předložená bakalářská práce. V roce 2012 publikovala německá vláda dokument "Shaping Globalization - Expanding Partnership- Sharing Responsibility". Primárním cílem bakalářské práce je zkoumat vliv této nové strategie na ekonomickou diplomacii SRN. Sekundárním cílem je detailněji představit strukturu, úkoly, proces rozhodování a aktéry německé ekonomické diplomacie, protože tyto informace neposkytuje uceleně žádná česká ani slovenská odborná publikace. Klíčová část práce se věnuje samotné strategii, přičemž je rozdělena na multilaterální (makro) a bilaterální (mikro) cíle. První hledisko sleduje ekonomické priority na úrovni mezinárodních organizací. Bilaterální část analyzuje důvody, proč se Německo rozhodlo ekonomicky orientovat na tzv. nové hráče, zájmy v jejich obchodních vztazích a jaké výzvy z toho vyplývají pro ekonomickou diplomacii.
Čína jako součást států BRIC
Gandalovičová, Linda ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Zapletal, Petr (oponent)
Země označované jako "emerging countries" jsou na úkor západních mocností v posledních desetiletích na vzestupu. V tomto ohledu na sebe velmi upozorňují státy BRIC. BRIC je uskupení čtyř států, Brazílie, Ruska, Indie a Číny, států s velkým potenciálem stát se v blízké budoucnosti novými světovými velmocemi. Cílem bakalářské práce je posoudit, s akcentem na Čínu, zda jsou tyto státy schopny vytvořit novou moderní ekonomickou i politickou platformu. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se soustředí na základní informace o BRIC. V druhé kapitole analyzuji postavení jednotlivých států BRIC, i skupiny jako celku, ve světě pomocí základních ekonomických indikátorů, jako je HDP, export a import. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na Čínu, na ekonomicky nejsilnějšího člena skupiny BRIC, jelikož ji považuji za determinant úspěchu celého uskupení. Kapitola zkoumá stávající situaci země a udržitelnost této pozice s ohledem na různé oblasti její ekonomiky.
BRIC: směrem k prohlubování a rozšiřování spolupráce
Wiesner, Jakub ; De Castro, Tereza (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Cílem bakalářské práce na téma BRIC: směrem k prohlubování a rozšiřování spolupráce je přiblížit čtenáři základní znalosti o tomto uskupení. Zaměřím se na analýzu vzájemné spolupráce mezi zeměmi BRIC a nastíním možnosti vývoje. V další části se zabývám eventuálním rozšířením tohoto uskupení o další rychle se rozvíjející země. Ekonomické výsledky zemí BRIC porovnávám s největšími ekonomikami světa, jako jsou Spojené státy americké, Evropská unie a země G7. V práci uvažuji o tom, zda by se mohlo seskupení BRIC stát ekonomickým lídrem ve světě.
The economic position of China within the group "BRICS"
Mišendová, Zuzana ; Kašpar, Václav (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Cílem závěrečné diplomové práce je zkoumání postavení Číny v rámci seskupení BRICS - Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky. Čína je nejsilnějším členem skupiny vykazující vysokou míru růstu i v období globální recese a na základě toho získává i nejsilnější vliv v mezinárodních záležitostech a dominuje ve vzájemných vztazích s ostatními členy. Předmětem zkoumání je analýza postavení Čínské lidové republiky v rámci BRICS a v širším kontextu i ve světovém hospodářství. Další oblastí, kterou se práce zabývá, jsou důsledky finanční krize pro skupinu BRICS a předpoklad, že právě krize by mohla urychlit změnu světového uspořádání, v jehož rámci by Čína získala pozici světového lídra. Práce je rozdělena do čtyř kapitol.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.