Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2017
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2016
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vnímání autority trenérů basketbalu z pohledu jejich svěřenců
Srníková, Kateřina ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnímáním autority trenérů basketbalu z pohledu jejich svěřenců. Data byla získávána od hráček/hráčů basketbalu ve věku 14-19 let pomocí kvantitativní metody, prostřednictvím online dotazníku. Sesbíraná data byla zpracovávána pomocí programu Microsoft Excel a SPSS. Hlavním cílem práce je zjistit, jak svěřenci vnímají autoritu svých trenérů basketbalu. V práci jsou identifikovány různé formy autority vyskytující se u trenérů a následně určeno, která z nich převládá. Na základě získaných informací je zjišťováno, jak se vnímání autority trenéra liší v závislosti na osobnostních charakteristikách svěřence, jimiž jsou věk, pohlaví a vzdělání. Práce zkoumá také způsob jednání trenéra před svěřenci a to, jak celý tým vede. V práci je také popsáno, jaký je vliv rodičů svěřenců na vnímání autority. Práce je rozdělena na šest částí, první je část teoretická, ve které najdeme definice a teoretické ukotvení všech pojmů, jež jsou v práci zmiňovány. Další části se zabývají metodami práce. Následuje empirická, část, která se zabývá samotným procesem výzkumu, následnou analýzou výsledků, jejich interpretací a zhodnocením. V poslední části práce, tedy v závěru, jsou shrnuty veškerá zjištění a výstupy práce. K hlavním závěrům výzkumného šetření patří zjištění, že u trenérů převládá autorita...
Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR
Krejzek, Igor ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
V diplomové práci se zabývám aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce se nejprve budu zabývat pojmem veřejného zájmu, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále budu stručně charakterizovat stávající systém památkové péče v České republice včetně geneze rozhodovací činnosti správních orgánů po dobu existence stávajícího zákona a vysvětlím souvislosti všeobecně proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu "dvoukolejnosti památkové péče". Stávající systém rozhodování v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích problémů, které je žádoucí nejen pojmenovat a analyzovat, ale také navrhnout některé varianty jejich smysluplných řešení. Přínosy zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v objevení a rozkrytí některých dosud neřešených souvislostí rozhodovací činnosti v památkové péči a uchopení pojmu veřejného zájmu památkové péče z odlišných úhlů pohledu, než nabízí zejména soudní judikatura. Ta je v současnosti nejobsáhlejším pramenem definování pojmu veřejného zájmu ve vztahu k památkové péči. Základním cílem výzkumné části diplomové práce je prostřednictvím realizace...
Judicial Review of Executive Orders
Slezáková, Monika ; Kudrna, Jan (oponent)
Tématem diplomové práce je soudní přezkum exekutivních nařízení. Práce začíná první kapitulou věnovanou exekutivní normotvorbě se zaměřením na kontext dělby moci. Druhá kapitola pak popisuje exekutivní nařízení jakožto právní akty, pozornost je věnována specifikám jejich právní závaznosti, využití a procesu vydávání. Třetí kapitola rozebírá soudní přezkum těchto aktů, nejdříve vymezuje pravomoc pro přezkum a specifika přezkoumatelnosti, následně analyzuje kontexty přezkumu exekutivních nařízení a nakonec formuluje tzv. směrnici, která má být následována při stanovování platnosti exekutivních nařízení. Poslední kapitola aplikuje tuto směrnici a všechny dosavadní informace na vybrané případy, které jsou analyzovány. Klíčová Slova: Exekutivní nařízení, exekutivní normotvorba, dělba moci, soudní přezkum, pravomoc, doktrína případu práva a spravedlnosti
Shareable Authority Reference Model
Wang, Jing
Lightning Talks (June 7), video záznam je k dispozici na: http://repozitar.techlib.cz/record/1274
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Kipor, Michael ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kázně na základních školách. V teoretické části práce jsou popsány nejběžnější projevy nekázně ve školním prostředí, jak nekázni předcházet a případné možnosti jak kázeňské přestupky řešit. Cílem empirické části práce je zjistit, jak se učitelé vypořádávají s nekázní žáků na 2. stupni základní školy a co žáky ovlivňuje v oblasti nedodržování pravidel ve vyučovacích hodinách. Výzkum je proveden metodou pozorování tříd a rozhovory s učiteli a žáky na základní škole v Praze. V závěru práce je shrnuta problematika kázně, různé pohledy na řešení kázně učiteli a důležité faktory, které žáci vnímají u učitelů za pozitivní nebo negativní. Aby byl průběh hodiny pro pracovní činnost maximálně efektivní, záleží jak na žácích, tak na práci a přístupu učitele. Klíčová slova: kázeň, nekázeň, učitel, chování žáka, autorita, výchova Název: JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Autor: Michael Kipor Vedoucí práce: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.