Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapyin older patients in long-term care facilities
Lukačišinová, Anna ; Fialová, Daniela (vedoucí práce) ; Alušík, Štefan (oponent) ; Paluch, Zoltán (oponent)
Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a...
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Framing Climate Policies: Discourse Analysis of Carbon Pricing Debates in Canada and Australia
Davidová, Kateřina ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Fiřtová, Magdalena (oponent)
Framing Climate Policies: Discourse Analysis of Carbon Pricing Debates in Canada and Australia Abstrakt Cílem této práce je provést analýzu a komparaci diskurzů, jež používali Stephen Harper a Tony Abbott během jejich předvolebních kampaní v letech 2008 (Kanada) a 2013 (Austrálie), kde klimatická politika hrála neobvykle důležitou roli. Práce staví na hypotéze, že podle teorie post-materialismu a environmentální Kuznetsovy křivky by tak vyspělé, demokratické země jako je Kanada a Austrálie měly být v čele v boji proti změnám klimatu. Nicméně ve skutečnosti mají jedny z nejhorších výsledků so se týká snižování emisí skleníkových plynů. Oba zkoumaní političtí představitelé veřejně slíbili, že podniknou kroky ke zmírnění dopadu jejich ekonomik na změny klimatu. Avšak když během předvolební kampaně vyvstala otázka zavedení daně z uhlíku, tedy jednoho z nejefektivnějších opatření pro snižování emisí, Harper a Abbott se proti této politice ostře postavili a svým negativním rámováním celé diskuze tuto politiku takřka zdiskreditovali. Tato práce využila kritické diskurzivní analýzy k tomu, aby odkryla typ rámování a dalších diskurzivních strategií, které Harper a Abbott použili ve svých vyjádřeních o dani z uhlíku. Výsledky analýzy ukázaly, že oba představitelé použili všechny typy rámování, které jsou typické pro...
Současný australský film, filmový průmysl a možnosti spolupráce
Janáčková, Alžběta ; MATHÉ, Ivo (vedoucí práce) ; Vacková, Martina (oponent)
Ve své diplomové práci se budu věnovat situaci kolem současného australského filmu (od roku 2000), ať už se jedná o film určený do kinodistribuce či televizní film, přičemž se ale chci soustředit především na celovečerní filmy. Také mne zajímá stav filmového průmyslu a jaké jsou možnosti spolupráce mezi Austrálií a Českou republikou tak, aby byly získané informace využitelné českými producenty.
Imigrácia a austrálska imigračná politika
Nesnadný, Daniel
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou imigrace do Austrálie a australskou imigrační politikou. Hlavním cílem práce je zhodnotit na základě dostupných statistických údajů imigrační vývoj v Austrálii. Z grafů a dat vyhodnocuje otázky především o počtu, zdrojových zemích imigrantů, problematiku povolení k pobytu, pracovní povolení a žádostí o azyl. Práce se zabývá i prognózou vývoje imigrace do země s použitím lineárního trendu. Dále se práce věnuje vývoji imigrační politiky až do současnosti a analyzuje australskou imigrační politiku ,,otáčení lodí", která se ukázala jako účinný nástroj k zastavení nelegálního přistěhovalectví. V závěru práce řeší problematiku aplikace australských postupů a praktik v ČR a EU.
Australská imigrační politika jako inspirace pro Evropskou unii v době migrační krize?
Šimák, Radim ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Zeman, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá komparací rozdílných imigračních politik Evropské unie na vzorku vybraných členských zemí: Německa, Belgie, Švédska, Itálie, České republiky a Austrálie. Předmětem teoretické části jsou základní pojmy pojící se s migrací jako teorie a metodologie migrace. V teoretické časti je dále představena společná přistěhovalecké, azylová a vízová politika Evropské unie a její historický vývoj. Práce dochází k závěru, že Evropská unie se může v dobách migrační krize v určitých aspektech inspirovat od australského přístupu k migraci. Cílem bylo vyhodnocení rozdílných přístupů a následných dopadů. Z dopadů na ekonomické ukazatele vychází, že přiblížením se k australskému modelu je možné dosahovat lepších výsledků v oblasti zaměstnanosti a menšího zatížení veřejných rozpočtů. S ohledem na zjištěné poznatky práce stanovuje doporučení vlastních návrhů řešení.
Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapy in older patients in long-term care facilities
Lukačišinová, Anna ; Fialová, Daniela (vedoucí práce) ; Alušík, Štefan (oponent) ; Paluch, Zoltán (oponent)
Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u geriatrických pacientů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné; analyzovat vztah mezi užitím benzodiazepinů a pády v populaci akutně hospitalizovaných geriatrických pacientů a zmapovat vývoj preskripce benzodiazepinů v prostředí České republiky. Metodika Byla provedena nesystematická literární rešerše, která se stala zdrojem pro přehledový článek zaměřený na farmakokinetiku, farmakodynamiku, nežádoucí účinky a vliv užití benzodiazepinů na výskyt pádů u geriatrické populace. Hodnocení užití benzodiazepinů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v evropských zemích bylo provedeno v rámci retrospektivní průřezové analýzy dat z evropského projektu SHELTER (Service and Health in the Elderly in Long Term Care). Za účelem posouzení vlivu benzodiazepinů na výskyt pádů byla provedena analýza dopadů v prospektivní kohortové studii hospitalizovaných seniorů v Austrálii. Ke zmapování trendů ve spotřebách benzodiazepinů v České republice byla použita data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a z databáze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato disertační práce sestává z publikací všech výše uvedených studií a...
Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law
Ondřejová, Eva ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
Se vzrůstajícími globálními zásahy do osobnostních práv je nutné znát i úpravy rozdílných států, zejména ze systému angloamerického, neboť dopady těchto zásahů lze pociťovat v domácím prostředí, ale vymahatelnost bude nastávat v právních řádech cizích států. Konečně prostřednictvím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se tyto systémy začínají prolínat i v oblasti ochrany osobnostních práv a prvky common law se dostávají do právních řádů a judikatury kontinentálního práva, včetně České republiky. Disertační práce představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systémech common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která doposud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Práce přináší teoretickou koncepci institutu ochrany osobnosti v common law a její základy pro potřeby vysvětlení rozdílů zkoumaných systémů. Danou problematiku uvádí na klíčové judikatuře, vedoucí k ukotvení principů common law. Práce pracuje s aktuálními případy a problémy, které právní řády řeší v 21. století.
Právní úprava shromažďovacího práva v Austrálii
Timura, Petr ; Kudrna, Jan (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
SHRNUTÍ Předmětem této diplomové práce je analýza právní úpravy shromažďovacího práva v Austrálii. Vzhledem k rozdílným úpravám této oblasti v jednotlivých státech země, je téma velmi široké. Práce se proto zaměřuje na ústavní vymezení tohoto práva a na zákonnou úpravu ve státě Nový Jižní Wales. Diplomová práce se člení na deset kapitol. Po úvodu se druhá kapitola věnuje vzniku australského práva a jeho vývoji. Rozebírá zejména právní a historické souvislosti anglického koloniálního práva, které dalo vzniknout právu australskému. Třetí kapitola rozebírá otázku australského osídlení. Objevení kontinentu Jamesem Cookem v roce 1770 a následné rozšiřování území až do současné podoby. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na ústavní vývoj australského práva. Zejména ve vztahu k nezávislosti Austrálie. Rozebírá rozhodující ústavněprávní momenty, které ovlivňovaly nezávislost. Obsahem páté kapitoly je analýza systému australského práva. Zabývá se hlavními prameny australského práva a vztahem mezi common law a mezinárodním právem. Šestá kapitola se zaměřuje na prameny australského shromažďovacího práva. Anylyzuje jeho common law základy, ústavní rozměr a aplikační praxi Nejvyššího soudu. Sedmá následně analyzuje zákonnou úpravu ve státě Nový Jižní Wales a to zejména v duchu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a aktuální...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.