Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv stálezelenosti vs. opadavosti u rostlin v teplých obdobích vyšších zeměpisných šířek na strukturu dřeva: případová studie ze svrchní křídy ostrova James Ross (Antarktický poloostrov)
Chernomorets, Oleksandra ; Sakala, Jakub (vedoucí práce) ; Gryc, Vladimír (oponent)
Změny prostředí v důsledku globálního oteplovaní a jejich následky jsou podstatnou a široce studovanou otázkou. Křídové polární ekosystémy nemají v dnešní době obdobu. Proto takové ekosystémy představují unikátní možnost pro studium extrémních prostředí a organizmů se specifickými adaptacemi na ně. Příslušné ekosystémy mohou mít klíčový význam pro pochopení možných budoucích změn na naší planetě. Diplomová práce se věnuje otázce strategie adaptace suchozemských rostlin v období pozdní křídy: stálezeleností a opadavostí. Studovaný materiál pochází z oblasti Brandy Bay a Crame Col na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova a byl sbírán v souvislém sledu profilů od souvrství Kotick Point po souvrství Santa Marta (cenonam až kampán). Ze studovaných 55 vzorků fosilních dřev bylo vybráno a systematicky popsáno pět typických taxonů jehličnanů pro dané geologické období a oblast: Agathoxylon kellerense, Agathoxylon antarcticus, Araucarioxylon chapmanae, Podocarpoxylon multiparenchymatosum a Phoroxylon sp. Agathoxylon kellerense (vzorek číslo AN34) byl vybrán pro detailní analýzu a zjištění strategie adaptace jehličnanů na základě anatomické stavby letokruhů. Metodou stanovení strategie adaptace rostliny (procentuální zmenšení buněk; procentuální zastoupení letního dřeva; RMI; náklon CSDM křivky)...
Puerto Argentino, inhabited by the pirates and drunkards of the royalty
Mlynarčík, Štefan ; Mrva, Jozef (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Objektivita a neutralita súčasných tvorcov online máp je problematizovaná faktom, že najvýznamnejší z nich, ktorí formujú verejný diskurz, sú zväčša komerční giganti. Citlivosť prístupov je pritom žiadúca najmä pri špecifických situáciách okolo územných sporov. Textová časť práce prináša teoretické náhľady do problematiky politík mapových tvorcov a ich dodržiavaní či porušovaní. Zároveň popisuje kritickú kartografiu ako súčasnú opozíciu voči vládnemu a korporatívnemu mapovaniu, ktorej procesy counter-mappingu sú hojne využívané aj v umení. Praktický výstup sa pokúša reflektovať špecifické prístupy mapových tvorcov v závislosti na konkrétne územné spory. Odohráva sa prevažne v online prostredí, využívajúc funkcie Google Street View či Google Earth a formy counter-mappingu na platforme OSM. Cieľom je prinášať alternatívne reality problematizujúce politiky mapových tvorcov a vládnych aparátov do mapových projektov s medzinárodným pokrytím.
Právní režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí
Ledl, Jakub ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické oblasti. V první části diplomové práce dochází k seznámení se samotným kontinentem, včetně přírodních podmínek, historie objevování, soutěžení o dobytí jižního pólu a územních nároků jednotlivých států, které byly vznášeny v první polovině dvacátého století. Druhá část je věnována základnímu dokumentu, který upravuje právní režim Antarktidy. Jedná se o Smlouvu o Antarktidě, která byla přijata ve Washingtonu v roce 1959. Ta mimo jiné zakotvila mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní spolupráci, demilitarizaci, zákaz budování vojenských základen, jaderných pokusů a vojenských manévrů na jejím území, což vzhledem k probíhající studené válce a napětí mezi dalšími státy představuje mimořádný počin. Územní nároky jednotlivých států byly touto smlouvou zmrazeny a z Antarktidy se stal mezinárodní prostor. Třetí část obsahuje přehled a rozbor Antarktického smluvního systému, tedy komplexního systému, který upravuje právní režim Antarktidy. Je tvořen Smlouvou o Antarktidě, Úmluvou o zachování antarktických tuleňů, Úmluvou o zachování antarktických mořských živých zdrojů, Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě...
Historie výskytu žábronožky Branchinecta gaini na souostroví Jamese Rosse a její fylogeografie
Pokorný, Matěj ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce) ; Janko, Karel (oponent)
Žábronožka Branchinecta gaini Daday, 1910 je největším sladkovodním bezobratlým živočichem Antarktidy a zároveň vrcholovým konzumentem zdejších potravních sítí. Ekologické nároky B. gaini doprovázené "ruderální" životní strategií spolu s rozšířením zasahujícím do Patagonie naznačují, že poslední glaciál přežila v Jižní Americe a že se do Antarktidy rozšířila krátce po jeho skončení. Na ostrově Jamese Rosse, který je klimaticky nejdrsnějším územím, které dnes tato žábronožka obývá byla považována až do roku 2008 za vyhynulou, a to na základě paleolimnologické analýzy několika zdejších jezer, podle které se měla na ostrově vyskytovat asi v letech 4200 až cca 1500 let před dneškem, kdy zde díky změnám v povodí jezer způsobených neoglaciálními podmínkami vymřela. Paleolimnolgický rozbor Monolith Lake předkládané práce ukázal, že byla tato hypotéza chybná a že B. gaini obývala ostrov Jamese Rosse po celou dobu neoglaciálu až do současnosti. Fylogeografická analýza 16S rDNA jedinců B. gaini z Patagonie, Jižních Orknejí, Jižních Shetland a ostrova Jamese Rosse odhalil, že vysoká morfologická variabilita této žábronožky není na úrovni tohoto genu podpořena a že všechny zkoumané populace B. gaini tvoří jeden druh navíc s velmi malým počtem geograficky sdílených haplotypů. Jedinou výjimkou poukazující na delší...
Problematika prostředí vysokých zeměpisných šířek v křídě a paleogénu se zaměřením na suchozemské rostliny
Chernomorets, Oleksandra ; Sakala, Jakub (vedoucí práce) ; Dašková, Jiřina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vysokých zeměpisných šířek v křídě a paleogénu. V úvodu jsou popsány a definovány oblasti vysokých zeměpisných šířek a krátce popsány jejich hlavní charakteristiky v současné době. To umožňuje lepší pochopení výrazných odlišností těchto oblastí dnes a v geologické minulosti. Vlastní práce se stručně zabývá paleogeografickým postavením arktických a antarktických oblastí, jejich paleoklimatickou situací, organismy obývajícími suchozemská a mořská prostředí a způsoby jejich adaptací. Detailnější přehled je uveden u suchozemských rostlin. Poslední část je věnována specifickým strategiím přežití suchozemských rostlin v polárních oblastech v teplých geologických obdobích. Na základě prostudované literatury se práce snaží odpovědět na otázku, jaká byla strategie rostlin při adaptaci na vysoké zeměpisné šířky, zda byla stálezelenost, nebo opadavost účinnější pro přežití dlouhých a relativně teplých polárních noci. Na závěr je uveden význam studia vysokých zeměpisných šířek v období křídového a paleogenního skleníkového typu klimatu ve vztahu k možným budoucím důsledkům globálního oteplování. Klíčová slova: křída, paleogén, vysoké zeměpisné šířky, Antarktida, Arktida, suchozemské rostliny.
Korýši antarktických jezer - minulost a současnost
Pokorný, Matěj ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce) ; Nedbalová, Linda (oponent)
Antarktický kontinent je jednou z nejnevlídnějších oblastí planety a je charakterizován celoročně nízkými teplotami, malými srážkovými úhrny, extenzivní ledovou pokrývkou a nízkým energetickým přísunem ze Slunce. Přesto jeho jezera hostí nejen mikrobiální společenstva a protista, ale v mnoha případech, a to i na těch neextrémnějších lokalitách, se zde vyskytují mnohobuněční živočichové, zejména vířníci a korýši. Minimálně posledních 15 milionů let zažívá Antarktida masivní zalednění, které je rozhodujícím činitelem pro rozšíření organismů na tomto kontinentu. Ačkoliv se původně přepokládalo, že zdejší sladkovodní živočichové nepřežívali kvartérní glaciály in situ, ale migrovali do mírnějších oblastí na severu, dnes se ukazuje, že tomu tak alespoň v některých případech není. Přímé důkazy o přežití vířníků (Notholca sp.) a korýšů (Daphniopsis studeri) na antarktickém kontinentu poskytly paleolimnologické studie provedené v Larsemann Hills a nepřímých důkazů o trvalém osídlení Antarktidy korýši (např. druhem Gladioferens antarcticus) také postupně přibývá. V současnosti žije na Antarktidě asi 14 druhů sladkovodních korýšů, přičemž současné klimatické změny a rychlé oteplování Antarktického poloostrova pravděpodobně povede ke změnám distribuce některých druhů (např. Boeckella poppei, Branchinecta gaini), které...
Právní režim Anktarktidy, zejména ochrana jejího životního prostředí a postavení České republiky
Přech, Ondřej ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Cílem mé práce je analyzovat právní režim Antarktidy, zejména ve vztahu k ochraně jejího životního prostředí. Úvodní kapitoly jsou věnovány stručnému popisu přírodních podmínek v Antarktidě a historii jejího objevování. V souvislosti s objevitelskými cestami jsou také zmíněny první územní nároky států a právní základy, z kterých státy takové nároky vyvozovaly. Dále se pak zabývám elementárním právním dokumentem ve vztahu k tomuto kontinentu, a to Smlouvou o Antarktidě (Antarctic Treaty), především jejími hlavními principy jako je nemilitarizace, zákaz přivlastnění a zmražení dosavadních nároků. V rámci Smlouvy o Antarktidě se věnuji rovněž rozdělení smluvních stran do několika kategorií, které je u mezinárodních smluv neobvyklé a s tím souvisejícím Poradním shromážděním ke Smlouvě o Antarktidě (Antarctic Treaty Consultative Meeting), které dále rozvíjí úpravu zakotvenou Smlouvou o Antarktidě a vydává různé právní akty. Těžiště mé práce spočívá v analýze ochrany životního prostředí Antarktidy. Problematiku ochrany jsem pro lepší přehlednost rozdělil podle jednotlivých složek životního prostředí a v jednotlivých kapitolách sleduji postupný vývoj a zpřísňování ochrany od dob objevitelských cest až po současnost. Zvláštní kapitolu jsem věnoval Protokolu ke Smlouvě o Antarktidě, která je doposud nejkomplexnějším...
Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda
Buryová, Tereza ; Mach, Jan (oponent) ; Kristek,, Jan (vedoucí práce)
Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V těchto náročných klimatických podmínkách stanice vznikají a zanikají vlivem přírodního dění. Stanice poskytují badatelům bezpečí a prostor pro výzkum, včetně možného pohodlí. Jsou sestavovány různými způsoby a zajišťují různý komfort, podle rozvoje technologií a dopravních možností.
Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy
Mičkal, Petr ; Halavínová, Michaela (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, struktury, rozdělení, vlastnosti a podrobnější popis vybraných polymerů. V další části jsou popsány základní typy degradací, kterým jsou polymery vystaveny v extrémních podmínkách antarktického klimatu. V praktické části je provedeno vyhodnocení zkoušek degradovaných polymerních materiálů, které byly v Antarktidě odebrány v průběhu jižní antarktické sezóny 2013-2014 správcem České vědecké stanice J.G. Mendela Ing. Bc. Pavlem Kaplerem, Ph.D.
Hospodářský potenciál Antarktidy a jeho využití podle současného mezinárodního práva
Šorf, Alexandr ; Kochan, Jan (vedoucí práce) ; Kuchařová, Alžběta (oponent)
Antarktida je dodnes posledním plně ekonomicky nevyužívaným kontinentem. Její potenciální využívání ale musí být podloženo právní úpravou. Tato práce se zaměřuje na nalezení možností rozvoje právní platformy ekonomického využití Antarktidy. V první části je analyzován potenciál přírodního bohatství a situace jednotlivých hlavních aktérů současného systému. V druhé části jsou poznatky z analýzy aplikovány na současný právní režim, čímž vznikají doporučení do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.