Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem
Drugdová, Eliška ; Novotná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti DTS Vrbenský, a.s. v letech 2013 až 2017 pomocí vybraných metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti. Dále hodnotí informační systémy využívané společností a jejich vliv na výsledky společnosti. Na základě provedených analýz jsou navržena řešení ke zlepšení současné situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Cink, Lukáš ; Pekárek, Miroslav (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ASV, v. d., za období 2012–2017. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy a teoretická východiska. Analytická část je zaměřena na základní informace o podniku a aplikace vybraných metod. V poslední části jsou představeny návrhy sloužící k budoucímu zlepšení.
Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení
Mejdr, Matouš ; Štarman, David (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně navrhnuta řešení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace obchodního závodu.
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvement
Straňanek, Juraj ; Hrašková,, Dagmar (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to assess the financial situation of the company James Lakeland Ltd. between the years 2010 and 2015 based on the selected methods of financial and strategic analysis. The results of financial analysis are compared with recommended values, as well as with the results of two competing companies. The thesis also formulates appropriate proposals to solve the problematic areas.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Konečná, Petra ; Pitrová, Lada (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které se týkají finanční analýzy. V druhé části je již provedena finanční analýza, která obsahuje výpočty vybraných ukazatelů. Dále přichází srovnání společnosti s jejími hlavními konkurenty. Následně jsou ze zjištěných výsledků zpracovány návrhy, které vedou ke zlepšení finanční situace sledovaného podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Gavendová, Alena ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Holík International s.r.o. v letech 2011 až 2015. Cílem této práce je posouzení současné finanční situace podniku a tvorba návrhů pro její zlepšení. Část práce obsahuje teoretické poznatky, v druhé části je představena společnost a vypracována analytická část, která se zabývá výpočtem finančních ukazatelů. Výsledkem práce je vytvoření souboru doporučení pro zajištění lepších výsledků v dalších letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Geletová, Miroslava ; Procházková, Petra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena finanční situace společnosti a poté jsou navrhnuta doporučení, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Galita, Martin ; Procházka,, Zdeněk (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Vybrána byla společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace k finanční analýze a použitým metodám. V části druhé je uvedena charakteristika společnosti a výpočty ukazatelů. Třetí část zahrnuje hodnocení stávající situace firmy a návrhy na zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vencálková, Eva ; Chuchlíková, Dana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TRUMF International, s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bílá, Leona ; Voborný, Miloš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro tyto účely jsem si vybrala společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretická východiska, v druhé části jsou uvedeny základní informace o společnosti a výpočty jednotlivých ukazatelů. Třetí závěrečná část obsahuje celkové zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.