Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Increasing the visibility of grey literature in Algerian institutional repositories
Ahcene, Babori ; Nabil, Aknouche
Cílem tohoto příspěvku je definovat přínosy a vliv institucionálních repozitářů, jejich role při podpoře vědeckého výzkumu a zvýšení globální viditelnosti a významu šedé literatury prostřednictvím zodpovězení následujících otázek: Jaké jsou nejlepší postupy pro zlepšení viditelnosti šedé literatury? Jak bychom mohli dosáhnout náležitého zviditelnění šedé literatury v institucionálním repozitáři v Alžírsku?
Plný text: Ahcene_Nabil_fulltext - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Ahcene_Nabil_presentation_EN - Stáhnout plný textPDF; Ahcene_Nabil_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Ahcene_Nabil_video - Stáhnout plný textMP4
Modernizační reformy v koloniálním Alžírsku v letech 1945 - 1962
Mlčoch, Kryštof ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Francouzská koloniální přítomnost v Alžírsku po druhé světové válce byla doprovázena zvýšenou snahou předních představitelů metropolitní Francie i správy Alžírska k rychlé modernizaci tohoto teritoria. Těmito reformami se jej snažili udržet, a to proměnou ve francouzský departement s vyspělým hospodářstvím a dobře integrovaným obyvatelstvem. V době, kdy na tomto území probíhala válka o nezávislost, se jeví tyto modernizační plány jako alternativní přístup Francie k udržení teritoria pod svou správou, jelikož pozorujeme eskalaci těchto plánů, stejně jako u paralelně probíhajícího vojenského konfliktu. Hlavní náplní této případové studie je výzkum způsobu, jakým probíhala francouzská strategie koloniální modernizace na případu Alžírska v období mezi druhou světovou válkou a nabytím samostatnosti. Jejím cílem je pak představit čtenáři zde aplikovaný systém reforem a jejich průběh. Práce analyzuje zejména modernizaci v hospodářství. Právě na něm je možno dobře sledovat patrné znaky modernizace jako úbytek zemědělské populace, zefektivnění práce, rychlý růst HDP, vzdělání, industrializace a efektivní využívání přírodních zdrojů. Tento pokrok byl založen na megalomanských čtyřletých modernizačních plánech. Tyto reformy vykazují mnohé znaky modernizace, ale pokud byl jejich opravdový cíl udržet Alžírsko...
The Role of the Civil Society in the Transformation of the North African States
Jiránková, Adéla ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Rigorózní práce se zaměřuje na roli občanské společnosti v procesech tranzice k demokracii v rámci možné demokratizační vlny na Blízkém východě také známé jako Arabské jaro. Pro účely této práce autorka zkoumá tři případové studie zemí, kde proběhly úspěšné revoluce - Egypt, Libyi a Tunisko a dvě případové studie, zemí, kde revoluce úspěšné nebyly - Maroko a Alžírsko. S využitím metody process-tracing se zaměřením na path-dependency práce sleduje změny v dynamice občanské společnosti v předrevolučním období, konkrétně v průběhu vlád prezidenta Mubáraka v Egyptě, plukovníka Qaddáfího v Libyi, prezidenta Ben cAlího v Tunisku, krále Mohameda VI. v Maroku a prezidenta Búteflíqy přes revoluce až k post-revolučnímu období. Hlavním předpokladem práce pak je fakt, že původní nedemokratické režimy významně ovlivňují transformační procesy ve všech třech zkoumaných zemích, což platí i pro občanskou společnost jako takovou. Samotná občanská společnost je v této práci definována pomocí dvou paradigmat. První z nich je založeno na liberálně modernizačním rámci a druhé je spojeno se stagnací a socioekonomickou deprivací. Tato unikátní kombinace přispěla k transformaci Egypta, Libye, Tuniska, Maroka a Alžírska. Dynamika občanské společnosti je pak determinována několika faktory, které jsou: organizace občanské společnosti,...
Komentovaný překlad: L'Algérie des Français (Pierre Laffont, 2003, Paris, str. 93-124)
Felčer, Petr ; Duběda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šotolová, Jovanka (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část tvoří český překlad vybraných kapitol z knihy francouzského novináře Pierra Laffonta o koloniální historii francouzského Alžírska s názvem L'Algérie des Français. Druhá část práce je věnovaná analýze zdrojového textu částečně vycházející z modelu Christiane Nordové. V druhé části je dále představena koncepce překladu, typologie překladatelských problémů a jejich konkrétní řešení.
History and the present of Algeria and the development of the French language
Landová, Adéla ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Machleidtová, Silva (oponent)
Anotační list Název bakalářské práce: Historie a současnost Alžírska a vývoj francouzského jazyka Klíčová slova: Alžírsko, arabizace, arabština, berberština, francouzský jazyk, historie, kolonizace, Maghreb, nacionalismus, nezávislost, současnost, vzdělávání Abstrakt: Alžírsko, druhý největší stát Afriky, je součástí oblasti zvané Maghreb. Stejně jako ostatní státy Maghrebu, bylo i Alžírsko ovlivněno francouzskou kolonizací na počátku 19. století. Kolonizace měla za následek nejen změnu alžírské společnosti, ale hlavně zavedení francouzského jazyka, jenž je v Alžírsku používán dodnes. Cílem této bakalářské práce je nastínit historii a současnost této země, vývoj francouzštiny a ostatních jazyků, tedy arabštiny a berberštiny, a také vývoj školského systému v Alžírsku. Bakalářská práce je rozdělena do tří velkých kapitol, které jsou seřazeny chronologicky a zabývají se nejprve historií a dále jazykovou otázkou v dané historické době. První kapitola je věnována Maghrebu a nejstarší historii až do francouzské kolonizace, druhá kapitola se zaměřuje na dobu francouzské nadvlády v Alžírsku a poslední kapitola se věnuje prvním krokům nezávislého Alžírska až do jeho současnosti.
Příčiny existence francouzské Cizinecké legie v současnosti
Dolejší, Daniel ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Daniel Dolejší Příčiny existence francouzské Cizinecké legie v současnosti 2015 Abstrakt Tématem práce je francouzská Cizinecká legie, jejíž existence je zkoumána z hlediska národních zájmů a strategické kultury Francie. Autor k tématu přistupuje tak, že na základě předem definovaných národních zájmů a strategické kultury ve vybraných časových periodách hodnotí, zda jednotky Cizinecké legie pomáhaly naplňovat francouzské národní zájmy a jestli jejich činnost byla v souladu se strategickou kulturou Francie. Hlavním závěrem práce je potvrzení hypotézy, že Cizinecká legie nebyla zrušena z toho důvodu, že v každé době plnila důležitou roli při dosahování tehdy aktuálních národních zájmů Francie. Na druhé straně se zcela nepotvrdila hypotéza, že strategická kultura vždy působila jako podpůrný prvek, který pozici Legie v rámci francouzských ozbrojených složek stabilizoval a upevňoval. Především v meziválečném období tomu bylo spíše naopak. Autor také dospěl k závěru, že pozice Legie je v současné době nenahraditelná vzhledem k nízkému počtu jednotek států EU vycvičených pro boj v zahraničí. Roli legionářů vidí především v řešení regionálních konfliktů pod mandátem OSN či v rámci NATO.
Success rate of Saudi Arabia's counter-terrorism measures in comparison with counter-terrorism measures in Algeria
Vetráková, Kristína ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Ditrych, Ondřej (oponent)
Téma predkladanej práce je zaujímavá najmä z hľadiska zavedenia protiteroristických opatrení v krajinách, ktoré sa považujú práve za "kolísky terorizmu". Tak ako v Saudskej Arábii, tak aj v Alžírsku boli prijaté tvrdé a mäkké opatrenia proti nebezpečnej globálnej hrozbe súčasnosti, terorizmu. Mojim cieľom je preto komparáciou daných druhov opatrení oboch krajín priblížiť, ktoré z implementovaných opatrení mali v praxi väčšiu úspešnosť. Predložená práca bude spracovaná ako komparatívna štúdia. Úvodná časť práce vymedzí pojem terorizmus ako taký a priblíži tiež pre prácu relevantný náboženský terorizmus. Nasledovať bude načrtnutie pomerov spojených so vznikom terorizmu v Saudskej Arábii a v Alžírsku. Taktiež sa pokúsim priblížiť chápanie pojmu terorizmus v krajinnom kontexte. Nosnou časťou bakalárskej práce bude práve jadro pozostávajúce zo skúmania vládnych protiteroristických opatrení, t.j. rehabilitačných programov, udeľovaných amnestií, konfrontácií a vojenských či policajných represií v oboch krajinách. Záverečná kapitola obsiahne výsledky pozorovania, kde kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotím počet "napravených" teroristov na základe spracovania dostupných zdrojov. Táto časť práce poskytne odpoveď na hlavnú výskumnú otázku, či boli v praxi na základe doložených dokumentov v krajinách...
Harkis - zrádci či oběti alžírské války? Reflexe pomocných jednotek francouzské armády v Alžírsku od r. 1962
Ondrová, Sára ; Emler, David (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem pomocných jednotek francouzské armády harkas během alžírské války a dále analyzuje vnímání jejích členů (harkis) v alžírském prostředí od roku 1962, tedy od vyhlášení nezávislosti Alžírska, do současnosti. V prvních kapitolách se práce věnuje představení a vzniku pomocných jednotek v kontextu alžírské války. Text se zaměřuje na motivaci Alžířanů pro vstup do pomocných jednotek francouzské armády a zároveň na prostředky používané francouzskou armádou pro přesvědčení co největšího množství místního obyvatelstva pro zapojení se do jejích služeb. Následně je popsán osud členů pomocných jednotek v konečné fázi války a po vyhlášení příměří. V další kapitole je nastíněn vývoj samostatného Alžírska. Největší prostor je věnován charakteristice nově vzniklého režimu, konkrétně jeho propojení s vojenskými složkami státu a dále splynutí vládnoucí elity s Frontou národního osvobození, které přetrvává dodnes. Tato historická kapitola také zkoumá alžírské pojetí dějin a vliv tohoto fenoménu na vytvářený obraz bývalých členů pomocných jednotek francouzské armády v alžírské společnosti. V souvislosti s historickým vývojem Alžírska jsou popsány osudy bývalých členů pomocných jednotek, kteří po ukončení války ať už dobrovolně či nedobrovolně zůstali na půdě nově...
Leishmania tropica ve Středomoří
Peštová, Jitka ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Sádlová, Jovana (oponent)
Ve středomořských státech severní Afriky se v posledních letech objevila nová ohniska leishmanióz působených druhem Leishmania tropica. V Maroku byla L. tropica izolována z lidí, psů a flebotomů druhu Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti, v Egyptě z lidí a pískomilů (Gerbilus pyramidum floweri) a v Tunisku, Alžírsku a v Libyi pouze z lidí. V posledních třech zmíněných státech se vyskytuje pouze L. tropica označovaná jako L. killicki. Pro většinu ohnisek L. tropica ve středomořských státech severní Afriky není známo, zda se jedná o antropotický či zoonotický cyklus a případně, kdo je zvířecím rezervoárem a přenašečem. V Maroku a Egyptě je přenašečem s největší pravděpodobností pouze P. sergenti, zatímco v Tunisku, Alžírsku a Libyi by jím mohl být i P. (Paraphlebotomus) riouxi, P. (Paraphlebotomus) chabaudi, P. (Paraphlebotomus) alexandri nebo P. (Larroussius) perniciosus. Vzhledem k venkovské distribuci a sporadickému výskytu L. killicki by se u tohoto parazita mohlo jednat o zoonotický cyklus, přičemž rezervoárovým hostitelem by mohl být například hlodavec Ctenodactylus gundi, jenž se v ohniscích L. kilicki hojně vyskytuje.
Transformační proces v Alžírsku (1988-1999)
Beránek, Zdeněk ; Gombár, Eduard (vedoucí práce) ; Mendel, Miloš (oponent) ; Pirický, Gabriel (oponent)
- Transformační proces v Alžírsku (1988-1999) Předkládaná práce analyzuje politické změny v Alžírsku po roce 1988, kdy byl po nepokojích v hlavním městě zahájen liberalizační proces a urychleny ekonomické tržní reformy. Politické reformy měly posílit postavení prezidenta Bendžedída a jeho spojenců na úkor konzervativních oponentů a zároveň obnovit legitimitu režimu. Autoři reforem každopádně nepočítali s výraznějším sdílením moci. Nečekaný úspěch islamistické strany mobilizoval konzervativce a protiislamisticky zaměřené armádní velení. Zrušení voleb kvůli jednoznačnému vítězství islamistů v lednu 1992 vedlo k eliminaci islamistické i sekulární opozice. Obnovený autoritářský režim dokázal dostat pod kontrolu islamistické povstání a s pomocí MMF i kritickou ekonomickou situaci. Návrat k ústavnímu režimu proběhl bez účasti islamistické i sekulární opozice, která byla fragmentovaná a režim ji dokázal částečně kontrolovat. Po roce 1996 byl nastolen autoritářský režim s omezenými pluralitními prvky s dominantním postavením prezidenta, které je však oslabováno výrazným vlivem armádního velení. Politické strany mohou působit, ale jejich vliv je omezen. Jisté limity má i svoboda tisku. Došlo k posílení soukromého sektoru, postavení státu je však stále výrazné a ekonomika je závislá na vývozu ropy a zemního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.