Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, P. ; Kadeřábková, J. ; Polák, L. ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost; je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví; zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný tet: Stáhnout plný textPDF
Metodika uchovávání, konzervování a restaurování předmětů kulturního dědictví na bázi keramických materiálů (pálená/nepálená hlína)
Štefcová, Petra ; Kadeřábková, Jana ; Polák, Ladislav ; Valach, Jaroslav ; Vavřík, Daniel
Keramika na bázi keramických materiálů (dekorativní i užitková) provází lidstvo od pravěku až po současnost; je proto významnou součástí sbírek všech sbírkotvorných institucí. Vzhledem k povaze materiálu jsou však tyto předměty extrémně náchylné zejména k mechanickému poškození. Předkládaná metodika je souhrnem informací o možných příčinách (mechanismech) poškození či destrukce tohoto typu předmětů kulturního dědictví; zahrnuje však i soubor doporučení pro vytvoření optimálních podmínek deponování, vystavování, konzervování/restaurování a pro manipulaci s předměty, a to včetně popisu několika metod využitelných ke zhotovení kvalitní dokumentace a věrné virtuální replikace předmětů (3D modely).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stylizace architektonických modelů s využitím výtvarné předlohy
Hauptfleisch, Filip ; Sýkora, Daniel (vedoucí práce) ; Pelikán, Josef (oponent)
Jedním ze způsobů, kterým architekti představují své návrhy, je architek- tonický náčrtek. Často by bylo výhodné mít náčrtky nakreslené z několika různých pohledů, ale ruční kreslení těchto náčrtků je zdlouhavé a pomalé. Další zajímavou možností vizualizace by mohla být interaktivní rotace kolem stylizované scény, kterou ručně vytvořit nelze. Přenos stylu je jednou z oblastí nefotorealistického zobrazování. Cílem je přenos stylu z jednoho obrázku na jiný. Tato práce představuje současné metody přenosu stylu a několik z nich porovnává ve specifickém prostředí přenosu stylu v architektuře, konkrétně pro případ přenosu stylu z jednoho pohledu 3D scény na jiný pohled téže scény. Algoritmus StyLit je následně rozšířen, aby prováděl stylizaci několika pohledů zárověň při zachování pros- torové koherence. Nakonec je představena metoda pro interaktivní pohyb mezi již stylizovanými pohledy. 1
Vizualizace modelu ve virtuální realitě
Cmajdálka, Ondřej ; Dobrovský, Ladislav (oponent) ; Hůlka, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh a tvorbu prostředí pro virtuální realitu. Navržené prostředí demonstruje vybrané vlastnosti herního enginu, které z něj činí vhodný nástroj k vývoji prostředí pro virtuální realitu.
Vkládání vodoznaků do 3D modelů
Stehlík, Václav ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje vkládání a extrakci vodoznaku do/z 3D modelů reprezentovaných polygonální sítí. Cílem je zvolení vhodné metody pro vkládání/extrakci vodoznaku a vytvoření nástroje, který bude dané metody implementovat. Výsledné řešení práce používá metody navržené v članku A Novel Blind Robust Digital Watermarking on 3D Meshes . Pomocí daných metod se vytvoří dva vodoznaky, přičemž použité metody zajišťují odolnost vodoznaků proti útokům posunutí, škálování, rotace, zjednodušení, náhodnému šumu, remeshingu a změně pořadí vrcholů. Použité metody zajišťují nezřetelnost vodoznaku díky minimálním změnám modelu a nevyžadují původní model pro extrakci vodoznaku. Nástroj je implementován ve formě jednoduché webové aplikace, jenž umožňuje vkládání a extrakci dvou zmíněných vodoznaků do/z modelu ve formátu stl. Součástí práce je také testování úspěšnosti nástroje proti vybraným útokům na testovací sadě šesti různorodých modelů.
Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR
Zouhar, Marek ; Tóth, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ve virtuální realitě využívá. Praktická část této práce se zabývá návrhem a tvorbou trojrozměrných modelů, textur, animací a prostředí pro využití v interaktivní aplikaci ve virtuální realitě a také návrhem a tvorbou takové aplikace, která jejich využití demonstruje.
Odborná rekonstrukce fosilních mořských amniot
Cettl, Karel ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
K vytvoření kvalitní vědecké rekonstrukce je nutná nejen řemeslná a umělecká zručnost malíře a znalost historie zobrazování prehistorických živočichů, ale i odborné znalosti z oborů anatomie, zoologie, paleontologie, paleoekologie a biomechaniky. Odborná rekonstrukce stojí na pomezí vědy a umění. Náš pohled na fosilní mořská amniota se v průběhu času měnil s přibývajícími kosterními nálezy a taktéž se vyvíjely i odborné rekonstrukce. I přesto samotné výstupy jako jsou rekonstrukce a zejména 3D modely mohou osvětlit řadu nových nebo nevysvětlených poznatků týkajících se této skupiny. A odborná rekonstrukce tak může svou činností nejen zkrášlit, ale i obohatit vědecké poznání, nebo dokonce nastínit nový směr dalšího výzkumu. Klíčová slova: Odborná rekonstrukce, fosilní mořská amniota, adaptace, anatomie, evoluce, paleoekologie biomechanika, 3D modely, trendy.
Vkládání vodoznaků do 3D modelů
Honzátková, Tereza ; Herout, Adam (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vkládáním vodoznaků do 3D modelů, které jsou reprezentovány polygonální sítí. Jejím cílem je zvolit vhodnou metodu na vkládání/extrakci vodoznaku do/z 3D modelů a vytvořit nástroj, který ji bude implementovat. Pro řešení jsem zvolila metodu spektrální komprese sítě z článku Watermarking 3D models using spectral mesh compression. Tato metoda je nezřetelná, informovaná, detekovatelná a robustní vůči geometrickým transformacím, adaptivnímu náhodnému šumu, vyhlazování a zjednodušení sítě modelu, kompresi a oříznutí.  Nástroj umožňuje vkládání vodoznaku do načteného modelu, modifikovat model a extrahovat vodoznak z modelu. Testování nástroje jsem prováděla na sadě pěti modelů rozdílných svojí velikostí, tvarem a hustotou bodů. Výsledný nástroj vkládá vodoznak složený ze 4 znaků, který dokáže detekovat jak z nepoškozených modelů, tak z modelů napadených. Mezi útoky, vůči kterým je vodoznak robustní, patří posun, rotace, změna měřítka, aditivní šum, oříznutí a jejich kombinace.
Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod
Vala, Martin ; Řezníček, Michal (oponent) ; Řihák, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto je zde uveden přehled defektů a diagnostických metod BGA pouzder, např.: moderní rentgenová defektoskopie nebo mikrovýbrus. Je zde popsáno zařízení NORDSON DAGE XD7600NT jeho obsluha a nastavení. Zařízení umožnuje pokročilé metody snímání s názvem X-plane. Pro vytváření 3D modelů slouží rekonstrukční program s názvem CERA, který používá raw data z metody X-plane.
Možnosti modelu 3D zobrazení pro e-business a ekonomickou kybernetiku
Burýšek, Michal ; Konečný, Vladimír (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá prostředím e-business, jeho současnými trendy, definováním obecně známých ekonomických postupům a jejich zobrazením pomocí schémat vědního oboru ekonomická kybernetika. V první části je zaměřena na fungování ekonomiky, V druhé části se práce věnuje současným trendům v oblasti 3D zobrazení, jeho využitím v prostředí e-business a předpokládaným vývojem v budoucnosti

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.