Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
České hudební časopisy na začátku 21. století
Klézl, Tomáš ; Halada, Andrej (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
1 Anotace (abstrakt) Bakalářská práce České hudební časopisy na začátku 21. století se zabývá tištěnými časopisy zaměřenými na hudbu, které mezi lety 2001 a 2019 vycházely či vycházejí na území České republiky. Tuzemská nabídka těchto periodik si za dané období prošla řadou proměn. Cílem této práce je popsat její vývoj a také vytvořit profily jednotlivých časopisů. Co se týče stále aktivních periodik, jde o časopisy Fakker, Full Moon, Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Rock & Pop a Spark. Práce se věnuje jejich historii, složení redakcí, vydavatelství, nákladu, zaměření, aktivitě na internetu a také přibližuje obsah jednoho z čísel daného periodika z přelomu let 2018 a 2019. Kromě těchto časopisů se práce věnuje také hudebním periodikům daného období, která již zcela zanikla nebo přestala vycházet v tištěné formě a svou aktivitu přemístila na internet. Jsou jimi Bbarák, Filter, Folk and Country, HIS Voice, Music, Report, Rock & All a XMag. Práce popisuje jejich historii, bývalé redakce, vydavatele, zaměření a také se věnuje obsahu jednoho z čísel daného časopisu. Práce obsahuje také stručný přehled historie českého hudebního časopisectví a vymezení několika základních publicistických žánrů a žurnalistických pojmů.
Zánik Základní školy J. A. Komenského v Písku
PROCHÁZKA, Aleš
Bakalářská práce se zabývá zánikem Základní školy Jana Amose Komenského v Písku. V šesti kapitolách jsou postupně představeny dějiny města Písku a píseckého školství, vznik vzdělávací instituce na Alšově náměstí a významné události, které měly vliv na fungování školy od počátků až do konce 20. století. Práce sleduje příčiny návrhu na zrušení a cestu zániku Základní školy J. A. Komenského, ale také popisuje budoucnost školní budovy, která byla přestavěna na novou městskou knihovnu a písecké centrum vzdělávání. Práce především analyzuje dochované prameny - kroniky a úřední dokumenty.
Nigerijská anglicky psaná literatura v českém překladu a recepci
Exnerová, Nika ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje přehled českých překladů anglicky psané nigerijské literatury a jejich recepce od 60. let 20. století. Především se zaměřuje na romány a další prózu, nejprve v kontextu nigerijské historie, kultury a postkoloniální zkušenosti, což jsou faktory, které ovlivňují kreativní rozhodnutí autorů, jako je výběr témat a apropriačních strategií zaměřených na transformaci angličtiny pro specificky africké účely. Diplomová práce se dále věnuje českým překladům nigerijských děl, u kterých se zaměřuje na podobu a změny nakladatelské politiky před rokem 1989 a po něm a dopad oficiální státní ideologie, cenzury a trhu na výběr literárních textů a složení peritextů. Práce obsahuje krátké analýzy překladatelských strategií s ohledem na exotické prvky ve zkoumaných textech a s nimi související apropriační strategie autorů. Výzkum recepce je převážně založen na studiu literárních časopisů a jeho cílem je vytvořit diachronní mapu recepčních událostí složenou z období zvýšeného zájmu čtenářů.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Moderní české překlady hebrejské Bible
Czvalinga, Matěj ; Sládek, Pavel (vedoucí práce) ; Žonca, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá moderními českými starozákonními překlady. Za první moderní překlad považujeme překlad Starého zákona J. N. Hejčla z let 1914-1925. Do práce jsou zahrnuty všechny překlady celého kánonu hebrejské Bible a dále kompletní překlady jednotlivých knih do tohoto kánonu spadajících, které byly vydány tiskem. Cílem práce je nastínit charakteristiku českých překladů a upozornit na některá jejich specifika a to zejména při srovnání s dochovaným masoretským textem hebrejské Bible. K teoretické části bakalářské práce jsou připojeny dvě případové studie, které naznačují možný postup při studiu starozákonních překladů.
Mediální obraz Kosova ve vybraném českém tisku mezi lety 2000 až 2008
Nápravník, Jan ; Žíla, Ondřej (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje mediální Obraz Kosova ve vybraných českých denících (Hospodářské noviny, Deník Právo a Mladá Fronta DNES) mezi lety 2000 až 2008. Celkem je analyzováno 116 zpravodajských článků v časovém období mezi lednem roku 2000 až únorem 2008. Při práci je využívána kvantitativní obsahová analýza. Cílem zkoumání je odpovědět na otázku, zda tři vybrané české deníky ve výše zmíněném období podávaly kvalitní a neutrální zpravodajství. Praktická část je rozdělena do čtyř částí a v každé z nich jsou deníky podrobovány analýze na základě předem určených nástrojů a následně každý deník obdrží hodnocení zvlášť v každé oblasti. V závěrečném shrnutí je pak celkově zhodnocena práce jednotlivých deníků.
Převrácený totalitarismus
Petr, Ondřej ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Tato diplomová práce kriticky reflektuje teorii amerického politického filozofa S. Wolina. Práce vymezuje Wolinovo pojetí převráceného totalitarismu. Dále podává přehled běžných, mainstreamových pojetí totalitarismu v komparaci s Wolinovým pojetím. Věnuje se Wolinově reflexi současné západní liberální demokracie jako řízené demokracie . Text se obrací i na dílo G. Agambena, který zastává podobné pozice v kritice euroatlantické formy demokracie. V jeho pojetí výjimečného stavu autor nachází spojitosti právě s konceptem převráceného totalitarismu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Americko - ruská spolupráce v severopacifické oblasti
Raková, Alena ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Šír, Jan (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá americko-ruskou spoluprací v severopacifické oblasti po rozpadu Sovětského svazu. Tichomořské oblasti obou států, ruský Dálný východ a západní pobřeží Spojených států si jsou svojí geografickou polohou, vzdáleností od politického centra, historicky, kulturně, ale i hospodářsky velmi blízké. Ruský dálný východ disponuje zásobami nerostných surovin, Spojené státy potřebným kapitálem a technologiemi na jeho rozvoj. Na rozdíl od atlantického rozměru vzájemných vztahů, mají v asijsko-pacifickém regionu podobné zájmy v bezpečnostních otázkách. Jejich spolupráce v této oblasti tak skýtá ohromný potenciál i řadu nástrah. Tato bakalářská práce zkoumá možnosti, vývoj a směřování jejich spolupráce na pozadí americko-ruských vztahů v posledních dvaceti letech. Zaměřuje se na bezpečnostní, ekologické a ekonomické aspekty vzájemné spolupráce na vládní a regionální úrovni. Důraz je kladen především na roli Spojených států a jejich přístup k Ruské federaci v oblasti severního Tichomoří, proto se věnuje zejména americkým programům, institucím a firmám snažícím se o spolupráci s Ruskem v severopacifické oblasti. Práce dochází k závěru, že spolupráce v oblasti, především na regionální úrovni, existuje, avšak její potenciál je stále z velké míry nevyužit.
Konkurenceschopnost Číny ve 21. století: Analýza čínského lidského kapitálu
Dvořáková, Markéta ; Stuchlíková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat, jak se změnila konkurenceschopnost Číny ve 21. století se zaměřením na lidský kapitál jako jeden z klíčových výrobních faktorů, který rozsáhle podporuje rozvoj konkurenční výhody. První kapitola staví teoretický rámec pro výzkumnou část diplomové práce. Přestavuje koncepty konkurenceschopnosti, diamant Michaela Portera a teorii lidského kapitálu. Druhá kapitola analyzuje trendy a výzvy konkurenční výhody Číny podle modelu diamantu Michaela Portera. Třetí kapitola zhodnocuje vývoj čínského lidského kapitálu, jeho kultivaci, současný stav, a zkoumá postoje generace Y k lidskému kapitálu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.