Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České hudební časopisy na začátku 21. století
Klézl, Tomáš ; Halada, Andrej (vedoucí práce) ; Hroch, Miloš (oponent)
1 Anotace (abstrakt) Bakalářská práce České hudební časopisy na začátku 21. století se zabývá tištěnými časopisy zaměřenými na hudbu, které mezi lety 2001 a 2019 vycházely či vycházejí na území České republiky. Tuzemská nabídka těchto periodik si za dané období prošla řadou proměn. Cílem této práce je popsat její vývoj a také vytvořit profily jednotlivých časopisů. Co se týče stále aktivních periodik, jde o časopisy Fakker, Full Moon, Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Rock & Pop a Spark. Práce se věnuje jejich historii, složení redakcí, vydavatelství, nákladu, zaměření, aktivitě na internetu a také přibližuje obsah jednoho z čísel daného periodika z přelomu let 2018 a 2019. Kromě těchto časopisů se práce věnuje také hudebním periodikům daného období, která již zcela zanikla nebo přestala vycházet v tištěné formě a svou aktivitu přemístila na internet. Jsou jimi Bbarák, Filter, Folk and Country, HIS Voice, Music, Report, Rock & All a XMag. Práce popisuje jejich historii, bývalé redakce, vydavatele, zaměření a také se věnuje obsahu jednoho z čísel daného časopisu. Práce obsahuje také stručný přehled historie českého hudebního časopisectví a vymezení několika základních publicistických žánrů a žurnalistických pojmů.
Zánik Základní školy J. A. Komenského v Písku
PROCHÁZKA, Aleš
Bakalářská práce se zabývá zánikem Základní školy Jana Amose Komenského v Písku. V šesti kapitolách jsou postupně představeny dějiny města Písku a píseckého školství, vznik vzdělávací instituce na Alšově náměstí a významné události, které měly vliv na fungování školy od počátků až do konce 20. století. Práce sleduje příčiny návrhu na zrušení a cestu zániku Základní školy J. A. Komenského, ale také popisuje budoucnost školní budovy, která byla přestavěna na novou městskou knihovnu a písecké centrum vzdělávání. Práce především analyzuje dochované prameny - kroniky a úřední dokumenty.
Tanec, pohyb, fotografie
Peguero, Benjamin ; ŠIMŮNEK, Michal (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
Cílem bakalářské práce je představit současnou taneční fotografii a českou street dance kulturu. Jako tanečník a fotograf se delší dobu zajímám o schopnost fotografie reprodukovat tanec jakožto umělecký projev a jakožto tělesný, emocionální a v daném situačním kontextu hluboce ukotvený prožitek. Práce bude vycházet z Benjaminova konceptu auratičnosti, jehož prostřednictvím budu zvažovat schopnost fotografie reprodukovat tanec, a to z pohledu tří přímých účastníku taneční události: diváka, který tanec pozoruje; fotografa, který taneční scénu fotografuje; a samotného tanečníka, který tanec a pohyb zakouší nejintenzivněji. Práce bude vycházet ze zúčastněného pozorování české street dance scény, a kromě výše uvedeného přinese přehled české i světové taneční fotografie s důrazem na street dance.
FOTOPUBES
Smodej, Josip ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
In my thesis I want to explore the Slovenian contemporary photographic art focusing on the youngest artists who have recently graduated art schools and have started developing a new strain of fine art photography in Slovenian artistic space. Slovenia, not having a photography programme on any of it's art academies until recently, was always under influence of countries where Slovenian photography artists have studied, that being mainly Czech Republic and Serbia in the 90s and mainly UK, Germany, The Netherlands or France nowadays - the difference in the aesthetical and generally artistic expression is obvious. While most of the countries in Eastern Europe have seemingly lost the connection with the contemporary fine art scene, especially on the photographic field in the time of the post-digital art, Slovenia has kept it or rather gained it through the influence of its artists mainly studying abroad in the most developed western countries and not in Slovenia itself. On the other hand, the Slovenian photography scene has encountered an enormous problem as the artists studying abroad do not return to their motherland after finishing their studies - a trend that has gained on influence and popularity mainly in the last five years and is now almost becoming normality. The question therefore is if those artists can be counted as Slovenian or not at all, as example Aleksandra Vajd, who is one of the most influential Slovenian photography artists and at the same time one of the first ones who stayed in the country of her studies. In my bachelor thesis I would like to create an outline of the most contemporary Slovenian photographic arts with a selection of the most influential or the main artists working in the Slovenian art space, comparing them to the Slovenian artists working in foreign art spaces in the same time and researching and deciding if both groups can be discussed in the discourse of the Slovenian art or are they foreign to each other. In my work I plan to research artists, their works and their exhibitions, focusing on the aesthetical and conceptual aspects of their work, the differences and similarities between them and the comparison to their countries of studies and influences. I mainly plan to work with curatorial texts, exhibition catalogues and interviews with artists and my personal archive to research this topic.
Éra mačiatok: Estetika roztomilosti v súčasnom umení
Petrlová, Simona ; LEDVINA, Josef (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
Roztomilosť pôsobí na poli estetických a emočných sfér. Roztomilosť ako afekt zahŕňa súbor vizuálnych a behaviorálnych vlastností, ktoré sú schopné vyvolať fyzickú alebo emocionálnu reakciu v tele subjektu. V prípade roztomilosti ako estetickej kategórie sa s touto reakciou manipuluje pre komerčné účely, ako umelecký prejav alebo pre vyjadrenie pocitov. V diplomovej práci sa budem zaoberať pojmom roztomilosti a jej využitím v súčasnom umení. Spočiatku budem skúmať genézu tohto pojmu z psychobiologického, sociologického a kulturologického hľadiska. Budem sa venovať pôvodu samotného výrazu anglického slova ''cute'' a japonského výrazu ''kawaii'' a ich vývoju.  Neskôr sa zameriam na aspekty roztomilosti v súčasnej spoločnosti, kde sa roztomilosť stala jedným zo silných marketingových nástrojov ale i nástrojov k predsazovaniu politických záujmov, čo uvediem na konrétnych prípadoch. Estetický aspekt pojmu roztomilosti potom budem skúmať v rámci súčasného umeleckého prejavu, pričom v tejto analýze zahrniem tak sociologické ako i lorenziánske (biologické) hľadisko. V práci budem sledovať aj motiváciu pracovať s roztomilosťou na poli hi-tech technológií. Roztomilosť možno v rámci jej estetiky diferencovať na viacero podkategórií (napr. ''creepy-cute'', ''tortutrer-cute'', ''sexy-cute'', ai.), ktoré načrtnem tak v teoretickej ako i v exemplárnej časti. V celku práce sa zároveň dostanem k jednotlivým  tvorcom a ich dielam, ktorí s roztomilosťou pracujú vo svojej tvorbe.
Nigerijská anglicky psaná literatura v českém překladu a recepci
Exnerová, Nika ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje přehled českých překladů anglicky psané nigerijské literatury a jejich recepce od 60. let 20. století. Především se zaměřuje na romány a další prózu, nejprve v kontextu nigerijské historie, kultury a postkoloniální zkušenosti, což jsou faktory, které ovlivňují kreativní rozhodnutí autorů, jako je výběr témat a apropriačních strategií zaměřených na transformaci angličtiny pro specificky africké účely. Diplomová práce se dále věnuje českým překladům nigerijských děl, u kterých se zaměřuje na podobu a změny nakladatelské politiky před rokem 1989 a po něm a dopad oficiální státní ideologie, cenzury a trhu na výběr literárních textů a složení peritextů. Práce obsahuje krátké analýzy překladatelských strategií s ohledem na exotické prvky ve zkoumaných textech a s nimi související apropriační strategie autorů. Výzkum recepce je převážně založen na studiu literárních časopisů a jeho cílem je vytvořit diachronní mapu recepčních událostí složenou z období zvýšeného zájmu čtenářů.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Téma chybění v současném českém umění
Janů, Valentýna ; Havránek, Vít (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
V této práci se zaměřuji na téma chybění v současném českém umění. Skrze příklady uměleckých děl, autorů a projektů se pokouším popsat situaci na tuzemské umělecké scéně a její východiska. Skrze umělecko–historický kontext dohledávám důvody pro stálou aktualizaci tématu absence a popisuji strategie, jak lze v uměleckém díle s prázdnem pracovat.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Zobrazení smrti v evropském loutkovém divadle v posledních padesátu letech
Hásková, Marie ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; TÄUBELOVÁ, Kristýna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zmapovat výskyt personifikované smrti v evropském umění, poukázat na zobrazení smrti v několika českých a zahraničních loutkových inscenacích a přiblížit proces tvorby vlastní autorské inscenace MORS PICTUS. Bakalářská práce je členěna na dva větší textové celky a obrazovou přílohu. První část textu - teoretická - se dotýká původu personifikace smrti v evropské kultuře. V jejím úvodu se snažím nastínit historii zobrazování smrti v umění, a jak byla vnímána v různých časových obdobích: od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po XX. století a současnost. Následuje kapitola o zobrazení smrti v loutkovém divadle. V závěru teoretické části se věnuji konkrétním loutkovým inscenacím a způsobu, jak je v nich smrt zobrazena. V druhé – praktické - části textu se zabývám svou autorskou inscenací MORS PICTUS, která s tématem bakalářské práce souvisí, a pohnutkami, které mě vedly k tomu na inscenaci pracovat, co mne inspirovalo, jak jsem postupovala při navrhování výpravy, v jaké fázi příprav se inscenace nachází a co od ní očekávám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.