Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití mikrobiálních komunit jako markeru podmínek v podzemních biotopech
Burkartová, Kateřina ; Falteisek, Lukáš (vedoucí práce) ; Drahota, Petr (oponent)
V současné době exponenciálně přibývá množství dat získaných barcodingem 16S rDNA bakterií a archeí v různých přirozených prostředích. Proto nabývá na důležitosti rozvoj metod, umožňujících z těchto dat získat smysluplné informace. V této práci byly pomocí sekvenace 16S rDNA analyzovány mikrobiální komunity ze vzorků vody, kalu a vrtného prachu ze tří geologicky dobře prozkoumaných sedimentárních akviferů v Českém masívu. Cílem bylo zjistit, jak je možné využít různé analýzy při interpretaci procesů v podzemní vodě. Mikrobiální komunity z akviferů s různými podmínkami byly charakterizovány třemi metodami: taxonomickým a metabolickým popisem nejhojnějších mikroorganismů v komunitě, ordinačními metodami zobrazujícími variabilitu metabolických skupin a taxonomických jednotek a metodou UniFrac, která ukazuje míru fylogenetické disimilarity mezi komunitami. Z výsledků těchto analýz vyplývá, že na jednotlivých lokalitách odpovídá posun ve složení mikrobiálních komunit vlivu různých složek v prostředí. Pomocí nepřímé ordinační analýzy zobrazující variabilitu metabolických skupin bylo zjištěno, že vzorky z kalu mají lepší výpovědní hodnotu o tom, jaké donory elektronů jsou mikrobiální komunitou využívány, než vzorky vody. Nepřímá ordinační analýza je pro mikrobiální komunity nepoužitelná, pokud jsou vzorky...
Historie výskytu žábronožky Branchinecta gaini na souostroví Jamese Rosse a její fylogeografie
Pokorný, Matěj ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce) ; Janko, Karel (oponent)
Žábronožka Branchinecta gaini Daday, 1910 je největším sladkovodním bezobratlým živočichem Antarktidy a zároveň vrcholovým konzumentem zdejších potravních sítí. Ekologické nároky B. gaini doprovázené "ruderální" životní strategií spolu s rozšířením zasahujícím do Patagonie naznačují, že poslední glaciál přežila v Jižní Americe a že se do Antarktidy rozšířila krátce po jeho skončení. Na ostrově Jamese Rosse, který je klimaticky nejdrsnějším územím, které dnes tato žábronožka obývá byla považována až do roku 2008 za vyhynulou, a to na základě paleolimnologické analýzy několika zdejších jezer, podle které se měla na ostrově vyskytovat asi v letech 4200 až cca 1500 let před dneškem, kdy zde díky změnám v povodí jezer způsobených neoglaciálními podmínkami vymřela. Paleolimnolgický rozbor Monolith Lake předkládané práce ukázal, že byla tato hypotéza chybná a že B. gaini obývala ostrov Jamese Rosse po celou dobu neoglaciálu až do současnosti. Fylogeografická analýza 16S rDNA jedinců B. gaini z Patagonie, Jižních Orknejí, Jižních Shetland a ostrova Jamese Rosse odhalil, že vysoká morfologická variabilita této žábronožky není na úrovni tohoto genu podpořena a že všechny zkoumané populace B. gaini tvoří jeden druh navíc s velmi malým počtem geograficky sdílených haplotypů. Jedinou výjimkou poukazující na delší...
Genetic and Morphological Variability of the European Genus Cochlodina (Mollusca: Gastropoda: Clausiliidae) with Focus on Species C. laminata (Montagu, 1803)
Szalontayová, Veronika ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Drozd, Anna (oponent)
Tato práce se zaměřuje na genetickou a morfologickou diverzitu vřetenovky hladké (Cochlodina laminata). Zatímco většina druhů patřících do rodu Cochlodina je typická svými malými areály rozšíření, areál C. laminata pokrývá většinu Evropy, vyjma jejích nejteplejších a nejchladnějších částí. Již drive zazněly názory, že tento taxon není pouze jedním druhem, ale že by mohlo jít o komplex několika druhů. Předchozí studie také upozornily na velkou, avšak zatím nepopsanou, diverzitu jak na genetické úrovni, tak i v morfologii. Pro studium diversity byly použity dva mitochondriální geny (16S rDNA, COI) a bylo hodnoceno třináct morfologických znaků. Zjistila jsem, že druh C. laminata v současném pojetí jediného druhu neodpovídá zjištěné genetické ani morfologické variabilitě. Původní druhy C. laminata/C. dubiosa vytvářejí společný druhový complex a rovněž klasické pojetí druhu C. fimbriata bude třeba podrobněji zhodnotit.Ostatní středoevropské druhy rodu Cochlodina jsou validními druhy.
Molekulární identifikace a fylogeneze produkčních kmenů \kur{Chlorella} spp. používaných v řasových biotechnologiích
VODIČKA, Tomáš
Zelené řasy patří mezi významné sladkovodní primární producenty. Rod Chlorella reprezentuje jednu z řas, která je nejčastěji používána v řasových biotechnologiích k produkci biomasy užitím jak autotrofních, tak heterotrofních kultivačních systémů. Poté se používá jako potravinové doplňky pro lidi i pro zvířata. Avšak obzvláště druhy uvnitř rodu Chlorella jsou nerozeznatelné na základě morfologie, proto by k jejich spolehlivé charakterizaci měly být použity molekulární markery. Tato práce se zaměřuje na molekulární charakterizaci tří produkčních kmenů Chlorelly za účelem patentové ochrany a specifikuje jejich fylogenetickou a taxonomickou pozici.
Molecular characterisation of stolbur phytoplasma infecting red clover in the Czech Republic
KOLOUŠKOVÁ, Pavla
Testované vzorky jetele lučního (Trifolium pratense) se symptomy zakrslosti byly získány v průběhu podzimu 2004 ze šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích. Po izolaci a amplifikaci 16S rDNA a následném restrikčním štěpení byla identifikována fytoplazma skupiny stolburu (16S rDNA XII-A). Pro bližší fylogenetické zařazení byly amplifikovány další dva geny. Analýza Tuf genu potvrdila předchozí závěr a pomocí štěpení enzymem HpaII byl idetifikován Tuf type II. Následná analýza genu pro DNA helikázu byla orientační (restrikční profily doposud nebyly publikovány). Srovnání sekvencí genu 16S rDNA, Tuf genu a genu pro DNA helikázu s daty v GenBank potvrdilo zařazení diagnostikované fytoplazmy do skupiny stolburu resp. do taxonu Candidatus Phytoplasma solani, což potvrdilo předešlou PCR/RFLP analýzu.
Fylogeneze sinic tvořících heterocyty (Nostocales a Stigonematales)
KORELUSOVÁ, Jana
16S rDNA sequences from 23 heterocytous cyanobacteria were obtained and phylogenetic tree from these sequences and sequences available in the GenBank was constructed. Relationships between traditional taxonomy and phylogenetic clusters were discussed.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.