Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,188 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu
Batelka, Michal ; Stehlík, Michal (oponent) ; Kolář,, Karel (oponent) ; Cigánek,, Jindřich (oponent) ; Adámek, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě betonů. Možnost výroby umělého kameniva je řešena na principu samovýpalu surovinové vsázky na aglomeračním roštu. Optimalizace procesu výpalu byla provedena jak na homogenizované, tak vrstvené vsázce. Další část práce je zaměřena na výrobu betonů a stanovení jejich parametrů, tato etapa je významným způsobem rozšířena také o porovnání základních a specifických vlastností nového druhu betonu s betony běžně vyráběnými. V poslední části je řešena ekologicko-ekonomická situace této problematiky. Navržené řešení poukazuje na možnost využití černouhelných hlušin, které jsou ukládány na haldy. Podařilo se optimalizovat proces výpalu a najít nejvhodnější systém pro ukládání surovinové vsázky na aglomerační rošt. Dále bylo prokázáno, že z betonů při jejich výrobě bylo použito nového druhu kameniva je možné vyrábět i konstrukční betony s pevnostmi nad hranicí 50 MPa, které je možné uplatnit i v náročnějších prostředích. Tyto betony disponují také nižší objemovou hmotností a velmi dobrými ohybovými vlastnostmi. Hlavním zjištěním, ze kterého plynou i přínosy této práce je, že z dosud nevyužitelného materiálu je možné vyrobit poměrně kvalitní a tepelně stabilní kamenivo o pevnostech na hranici 5 MPa jehož uplatněním při výrobě betonů lze dosáhnout velmi dobrých výsledků i v této oblasti. Velkým přínosem může být také skutečnost, že předběžná ekonomická bilance výrobního procesu umožňuje poměrně rychlou návratnost vstupní investice.
Environmentální aspekty Olympijských her
Pechman, Václav ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Environmentální aspekty olympijských her Cíle: Hlavní cíl je zachytit význam životního prostředí v aktivitách olympijských her. Zpracováním vývoje organizačního řešení environmentálních aspektů stanovit formální požadavky, demonstrovat jejich reálnou účinnost a identifikovat určující faktory stávající situace. Metody: Kvalitativní výzkum vychází z obsahové analýzy směrodatných dokumentů a je doplněn řízenými rozhovory s aktéry olympijského hnutí. Výsledky: Výsledky ozřejmují podloží praktik olympijských her v oblasti životního prostředí. Provázání teoretických zásad se skutečnými výstupy indikuje reálnou pozici environmentálních záležitostí při zajištění sportovní akce Klíčová slova: kvalitativní výzkum, životní prostředí, Mezinárodní olympijský výbor
Islám a životní prostředí: ekologická témata očima současných islámských právníků a filosofů
Koláček, Jakub ; Ťupek, Pavel (vedoucí práce) ; Novák, Ľubomír (oponent)
Práce se zabývá soudobými výklady islámské náboženské etiky ve vztahu k problematice životního prostředí. V první části je představena teoretická perspektiva, která na zkoumaný problém nahlíží jako na historicko-sociologický problém spočívající v procesu interakce moderního fenoménu environmentalismu s tradičním rámcem náboženské etiky. Druhá část se zaměřuje na analýzu těch částí posvátné textové tradice, které jsou v soudobých interpretacích environmentální problematiky z perspektivy islámu využívány, a podává jejich strukturovaný přehled. Ve třetí části jsou rozlišeny a analyzovány tři hlavní soudobé diskurzy islámské etiky životního prostředí a dva další přístupy reprezentované vybranými texty, které byly k této otázce publikovány v anglickém a arabském jazyce. Na těchto textech jsou ukázány prvky, které tvoří společný rámec islámského etického vztahu k přírodě a otázkám životního prostředí, i významné rozdíly, které od sebe odlišují jeho jednotlivé interpretace ze strany učenců a právníků, laických aktivistů, institucí a dalších aktérů. Sledovány jsou různé možné podoby vztahu mezi koncepty a představami moderního environmentálního myšlení a tradičními nábožensko-etickými principy islámu včetně jejich politických a sociálních důsledků.
Prezentace kvality životního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus pomocí geostatistických nástrojů, multidisciplinární přístup
Stramová, Andrea ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
V současné době existuje velké množství dat, které charakterizují životní prostředí na základě různých parametrů. Existence takového množství datových sad je náročná na porozumění a komplexní vizualizaci. Z toho důvodu je nutné hledat nástroje pro jejich vhodné zobrazení. Cílem této práce je přehledně veřejnosti prezentovat stav životního prostředí v jejich místě bydliště a zároveň prezentovat možný vliv těchto faktorů na jejich zdraví. Aby bylo cíle dosaženo bylo nejprve nutné jednotlivé sady dat získat a připravit je, jak pro vstup do jednotlivých analýz, tak pro srozumitelnou prezentaci. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty životního prostředí v zájmovém území Příbramsko. Následně se práce věnuje podrobnému rozboru prostorového uspořádání medicinálních dat. Součástí práce je i analýza O2PLS jež dá za vznik regresnímu modelu pro parametry funkce štítné žlázy. Výstupem práce je webová aplikace, jež srozumitelně prezentuje vstupní data (životního prostředí, medicinální), prostorové analýzy a analýzu O2PLS. Díky této práci vznikl postup přípravy a geostatistické analýzy různých typů dat a zároveň i podrobný popis prezentace těchto informací. Klíčová slova: GIS, O2PLS, geomedicína, životní prostředí, story mapy, endokrinologie
Vliv těžby uranu na životní prostředí v oblasti Žďáru nad Sázavou
Bártová, Alžběta ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Vacek, František (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku těžby uranové rudy a jejího vlivu na životní prostředí v oblasti Dolní Rožínky. První část práce shrnuje poznatky o uranu z mineralogického a geologického hlediska, geologicky vymezuje zkoumanou oblast a charakterizuje uranové ložisko Rožná. Je zde popsána také historie těžby uranu a stručný technologický postup zpracování vytěžené uranové rudy v podniku DIAMO, resp. GEAM Dolní Rožínka. Dále jsou popsány specifické aspekty provozu odkaliště a sanační a rekultivační činnosti v těžbou porušené krajině širšího okolí Dolní Rožínky. Druhá část práce je věnována vlivu těžby uranové rudy na jednotlivé složky životního prostředí včetně nebezpečí úniku radionuklidů do okolí s důrazem na znečištění vod, ovzduší, půdy a změnu krajiny a druhové skladby ekosystémů. V neposlední řadě má vliv těžby uranu i na zdraví horníků, zaměstnanců chemické úpravny a také na obyvatele nejbližších obcí. KLÍČOVÁ SLOVA uran, těžba, rekultivace krajiny, životní prostředí, Dolní Rožínka, výuka, základní škola
Výskyt farmak v životním prostředí I.
Tkáčová, Gabriela ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Opletal, Lubomír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Gabriela Tkáčová Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D Název diplomové práce: Výskyt farmak v životním prostředí I. Léčiva jsou biologicky aktivní látky užívané k prevenci a léčbě nemocí u lidí a zvířat. Po vyloučení z organismu si některá léčiva nebo jejich metabolity zachovávají svou aktivitu. Skrze různé cesty se pak tyto biologicky aktivní látky dostávají do životního prostředí. Je možné je pak detekovat v odpadních vodách, povrchových vodách, mořích, podzemních vodách, pitné vodě, sedimentech a půdě. Chronická přítomnosti nízkých koncentrací těchto kontaminant může negativně působit na necílové organismy. Tato práce se zabývá výskytem SSRI, statinů a hypoglykemických léčiv v životním prostředí. Zástupci těchto farmakoterapeutických skupin byly detekováni v životním prostředí v koncentračním rozmezí několika ng/l až μg/l. Vybraná farmaka skupiny SSRI byla fluoxetin, citalopram, fluvoxamin, sertralin, paroxetin a escitalopram. Ve vzorcích vody byly detekovány obvykle v koncentracích v řádu desítek až stovek ng/l, dále byly nalezeny také v půdě a sedimentu. Byl prokázán jejich negativní vliv na vodní organismy, kdy například fluoxetin u ryb způsobuje změny v sekundárních pohlavních znacích...
Analýza a hodnocení environmentální politiky ve vybraném podniku
JURGOVÁ, Iva
Diplomová práce se zabývá analýzou, hodnocením zavedení a realizováním environmentální politiky ve vybraném podniku. Předmětem práce je představení environmentální politiky a jejího fungování napříč Evropskou unií a Českou republikou. Hlavním cílem této práce je provedení analýzy a vyhodnocení environmentální politiky ve firmě EGEM s. r. o. Dílčím cílem práce je analýza fungování environmentální politiky v Evropské unii a České republice. Diplomová práce bude rozložena do dvou základních rovin, z nichž první představuje teoretický popis environmetální politiky včetně jejího předmětu a subjektů. Podrobněji se také zaobírá cíli a nástroji politiky ochrany životního prostředí. Následně v ní bude provedena analýza environmentální politiky v České republice a Evropské unii. Druhou část tvoří kvalitativní výzkum společnosti EGEM s. r. o., která se zabývá poskytováním služeb v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, teplárenství a průmyslu, z hlediska její environmentální situace a postojů k ochraně životního prostředí. Závěr diplomové práce přináší celkový obraz na analyzovanou problematiku environmentální politiky ve vybraném podniku na základě získaných poznatků s doplněním o diskuzi.
Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti: certifikovaná metodika
Kocourek, František ; Šrámková, Anna ; Stará, Jitka ; Jursík, Miroslav ; Hamouz, Pavel ; Abrhám, Zdeněk
V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní zeleniny. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na využívání ekonomických prahů škodlivosti, zejména pro škůdce a plevele a na analýze ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Jsou popsány metody stanovení křivek škodlivosti a model pro stanovení mnohorozměrného ekonomického prahu škodlivosti pro škůdce a plevele. Jsou popsány metody stanovení environmentální zátěže pro účinné látky herbicidů a pro účinné látky zoocidů a fungicidů. Jsou popsány principy modelu degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a ověřeny na případových studiích herbicidů v zelenině a zoocidů a fungicidů v ovoci a zelenině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2014 - 2016, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,188 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.