Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,214 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České a nizozemské publikum a jejich vnímání enviromentálních otázek na příkladu seriálu Teorie velkého třesku
Homolková, Lenka ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
V této práci se zaměřuji na propagaci environmentálních témat skrze situační komedii a porovnávám vnímání těchto témat českým a nizozemským publikem. Reportuji výsledky focus groups pořádaných za využití amerického sitkomu Teorie velkého třesku (2007-2019), z nějž byly předem vybrány artefakty za pomoci tematické analýzy. Tyto poznatky indikují rozdílné vnímání environmentálních obsahů obsažených ve sledovaném seriálu, stejně jako odlišnou percepci hypotetické propagace environmentálních témat v seriálech dalších. Všeobecně vnímá globální vzorek propagaci environmentálních témat v populárních médiích kladně, liší se však míra a forma akceptovaného užití takovýchto témat. České publikum vnímá sledovaná témata negativněji než publikum nizozemské, vykazujíc nižší práh citlivosti k případnému útoku na vlastní názory a identitu. Nejsignifikantnější rozdíly byly pozorovány v oblasti percepce konceptu přírody, osoby, zajímající se o životní prostředí, a individuálního vlivu na zlepšení / zhoršení stavu životního prostředí. Vhodným nástrojem komunikace environmentálních témat obsažených v sitkomu je korektivní ironie (umožňující zdůraznění kontrastu mezi poznatky o životním prostředí a osobními akcemi, které jej mají chránit), humor (nedeprimující, neodrazující divačku před sledováním samotného pořadu) a...
Emise metanu z přehrad mírného pásma
Bašta, Jan ; Frouzová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Rulík, Martin (oponent)
Emise metanu (CH4) z přehrad mírného pásma jsou uvažovány teprve v posledních desetiletích. Sladkovodní ekosystémy, včetně přehrad, uvolňují zásadní množství tohoto důležitého skleníkového plynu. Ebulice, uvolňování metanu do atmosféry z bublin ze sedimentu, je významný zdroj. Přesto existuje pouze velmi omezené množství prací monitorujících tento tok do atmosféry. Uváděné hodnoty emisí metanu z jednotlivých přehrad mírného pásma jsou značně rozdílné. Pro monitorování emisí metanu existuje mnoho odlišných metod. Také vyhodnocení poměru přírodních a antropogenních emisí není jednoduché. Zdá se, že přehrada většinou podněcuje vznik metanu ve vyšší míře. Snadné není ani konstatovat, jaké je celkové množství emisí metanu z přehrad mírného pásma.
Narození
Piskova, Olena ; Klímová, Barbora (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
Venkovský turismus v oblasti Blanského lesa - případová studie obce Křemže
BISCHOFOVÁ, Michaela
Bakalářská práce na téma Venkovský turismus v oblasti Blanského lesa analyzuje situaci ve vybrané obci Křemže formou případové studie. V teoretické části jsou vymezeny hlavní klíčové pojmy jako cestovní ruch a jeho formy, venkovský turismus. Je zde charakterizován region Jihočeský kraj, Chráněná krajinná oblast Blanský les včetně obce Křemže a jejích přilehlých osad. Zachycuje druhy venkovského turismu, které jsou v obci Křemže a jeho okolí využívány. V praktické části je shrnuto empirické šetření na základě vyplněných dotazníků mezi obyvateli a turisty dané lokality. Zpracovaná analýza názorů turistů i obyvatel hodnotí více aspektů venkovské turistiky. A to jak z pohledu infrastruktury, tak i z pohledu dopadu venkovského turismu na životní prostředí v dané obci a okolí. Závěrem je zhodnocen venkovský turismus a jeho dopad na přírodu a obyvatelstvo v oblasti Křemežska.
Měření a porovnání emisí z chovů skotu
ŠEBELKA, Jan
V této diplomové práci se zabýváme problematikou znečišťování životního prostředí a hledají se opatření na její redukci. Dále se tato práce zabývá skleníkovými plyny a zátěžovými plyny jako jsou amoniak, metan a další, které jsou z velké části produkovány v zemědělské živočišné výrobě. Vlastní práce se zabývá stanovením a měřením koncentrací zátěžových plynů jako jsou amoniak a metan. Následně je vypočtena výrobní měrná emise, která je na konci této práce diskutována a navrhnuto opatření na její redukování. K měření bylo poskytnuto zimoviště s hlubokou podestýlkou, kde celé 24. hodinové měření probíhalo. Pro správné měření mikroklimatu jsme použili měřící přístroj INNOVA a další speciální přístroje pro vyhodnocení výsledků.. Dále jsou v práci uvedeny návrhy prostředků na snižování emisí plynů.
Zhodnocení zásad "Správné zemědělské praxe" ve vybraném provozu s chovem skotu
ŠÍMA, Ondřej
Tato diplomová práce je věnována problematice znečisťování životního prostředí skleníkovými a zátěžovými plyny ze zemědělské živočišné výroby. Diplomová práce je zaměřena na změření a stanovení koncentrace emisí plynů amoniaku, metanu, oxidu dusného a oxidu uhličitého ve vybraném provozu s chovem skotu s produkcí mléka. Vlastní měření pro tuto diplomovou práci probíhalo ve stáji na rodinné farmě pana Michala Horáka se sídlem v Žíšově nedaleko Veselí nad Lužnicí. Pro zjišťování koncentrací emisních plynů byly použity speciální přístroje BAT centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Měření emisí zápachu a tuhých znečišťujících látek z intenzivního chovu drůbeže
BELKA, Daniel
S narůstající zemědělskou produkcí vzrůstá i důraz na zlepšování kvality ovzduší, která ovlivňuje nejen obyvatele v okolí farem, ale v globálním měřítku i klimatické změny. Tato diplomová práce se zabývá měřením tuhých znečišťujících částic a pachových emisí v intenzivním chovu drůbeže. Měření probíhalo na Farmě U Lesa v Sudoměřicích u Bechyně na jaře a na podzim roku 2018. Pomocí dynamické olfaktometrie dle normy ČSN EN 13 725 byla vyhodnocena výrobní měrná emise pachových látek do ovzduší, která se dle fáze výkrmového cyklu pohybovala od 0,01 do 0,3 OUE . ks-1 . s-1. V porovnání s referenčním dokumentem BREF, který uvádí hodnoty emisních pachových látek od 0,032 do 0,7 OUE . ks-1 . s-1 vyšli naměřené hodnoty na farmě p. Šonky velmi nízké. Prachové částice frakce PM10 byli naměřeny dle metodiky ČSN EN 12 341 pro měření prachových částic a byla zjištěna výrobní měrná emise částic PM10, která se během měření celého výkrmového cyklu pohybovala v přepočtu maximálně do 0,0025 kg. ks-1.rok-1. Výsledky měření byly porovnány s referenčním dokumentem BREF, kde je uvedena maximální přípustná produkce pevných znečišťujících látek této frakce od 0,004 do 0,025 kg. ks-1.rok-1. V porovnání naměřených hodnot prachových emisí s referenčním dokumentem BREF vyšla produkce škodlivých emisí velmi nízká.
Stanovení základních emisí z výfuků osobních vozidel ve vybraných úsecích dopravní trasy
KAHUDA, Jan
Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečišťování životního prostředí produkcí škodlivých látek ze spalovacích motorů automobilů a výpočtem produkce základních škodlivých látek emitovaných z výfuků osobních vozidel pohybujících se po vybraných úsecích dopravní trasy. Cílem práce bylo vypočítat množství produkovaných základních škodlivých látek, dle skladby vozového parku na zvolených sledovaných úsecích dopravní trasy. K analýze byly vybrány tři úseky pozemních komunikací ve městě České Budějovice. Provedením analýzy sestavy vozového parku, zjištěním intenzity dopravy, průměrné rychlosti vozidel a plynulosti dopravy na dané dopravní trase byly získány hodnoty pro výpočet produkce emisí speciálním výpočtovým programem MEFA 13.
Rozbor negativních externalit silniční dopravy
BARTŮŠEK, Vít
První část této práce pojednává a seznamuje v podobě rešerše s pojmy týkající se silniční dopravy. Vysvětluje, jak se rozdělují negativní externality silniční dopravy. Dále pak stručně popisuje jednotlivé externality. Vybrané externality jsou tu popsány více dopodrobna. Druhá část práce je pak zaměřena na provedené měření hladiny hluku a koncentrace polétavého prachu PM10 v pěti vybraných lokalitách. Zahrnuje metodický postup vlastního měření. Uvádí se zde jak zjištěné hodnoty měřených veličin, tak i další okolnosti nezbytné pro doplnění měření jako jsou: charakter dopravní trasy, druh a počet dopravních zařízení prostředí a počasí. Zkoumá se zde i jejich působení na lidské zdraví. V následující diskusi jsou vyhodnoceny naměřené hodnoty sledovaných externalit ovlivňujících lidskou společnost. Naměřené hodnoty jsou zde dány do souvislostí a porovnány s očekáváními výsledky uváděnými ve zkoumané literatuře a se stanovenými limity. V závěru práce jsou shrnuty negativní externality s uvedenými možnostmi a doporučeními pro zmírnění či úplné odstranění jejich dopadu na lidskou společnost a životní prostředí.
Zhodnocení vybrané "správné zemědělské praxe" ve vybraném provozu s chovem skotu
POSPÍCHAL, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečišťování ovzduší skleníkovými plyny a amoniakem vznikající při chovu skotu s tržní produkcí mléka. Celosvětově je zemědělství považováno za jednoho z největšího produkce amoniaku. V práci jsou popsány jednotlivé složky životního prostředí, zákony a legislativa spojená s tímto tématem. Dále jsou v práci popsány plyny, které byly měřeny a vyhodnocovány. Vlastní měření probíhalo v ZD Skalka na farmě Lipí, kde jsou chovány krávy pro produkci mléka. Hlavní měřicí přístroj byl od značky INNOVA spolu s rozdělovačem odběrných míst. Dále se práce zabývá prostředky, jak snižovat emise stájových plynů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,214 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.