Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí
Křemečková, Denisa ; Záhorská, Hana (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí. V teoretické části je vymezena problematika stavebních investic, veřejného projektu, dále jsou zde popsány ukazatele ekonomické efektivnosti investic. Jsou zde popsána analýza rizika. Praktická část je zaměřena na ekonomické hodnocení efektivnosti a analýzu rizik projektu realizovaného obcí.
Organizace projektu výstavby
Špačková, Sára ; Lupač, David (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus stavby, účastníky projektu, techniky plánování projektu a finančního plánování. Praktická část je zaměřena na organizaci projektu výstavby z pohledu plánování času pomocí harmonogramu a financování nákladů veřejné zakázky. Tato problematika je řešena na konkrétním projektu, kde je investorem město Brno. Jedná se o stavbu parkovacího domu.
Plánování průběhu projektu výstavby
Kočíbová, Markéta ; Škabrahová, Eva (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji plánovaní, které se při plánování průběhu projektu používají. Výstupem je aplikace jednotlivých metod na projektu Bytových domů na Dlouhé v Olomouci, kde jsou jednotlivé metody zobrazeny a porovnány.
Návrh plánu pro řízení projektu v obci
Marečková, Soňa ; Veselý, Josef (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou komparaci zjištěných skutečností na návrh plánu rodinného folklórního odpoledne.
Řízení investičního projektu
Koukal, Marek ; Kříž, Pavel (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a proveditelnosti projektu. V teoretické části je popsána rozsáhlá problematika studie proveditelnosti. Dále se práce zabývá hodnocením efektivnosti projektu a jeho rizik. V praktické části je analyzován současný nevyhovující stav konkrétního stavebního objektu. Jsou navržena a zpracována dvě alternativní řešení projektu včetně jejich vyhodnocení. Tato řešení byla mezi sebou porovnána a předložena investorovi.
Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí
Kladivová, Tereza ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu realizovaného obcí. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů veřejný sektor a veřejný investiční projekt. Dále přibližuje metody používané pro ekonomické hodnocení veřejných projektů a vymezuje možné zdroje jejich financování. Praktická část obsahuje případovou studii na projekt parkovacího domu v Litomyšli. S využitím poznatků z teoretické části hodnotí ekonomickou efektivnost projektu a možné zdroje jeho financování.
Předcházení krizí při řízení stavebních projektů
Skalický, Martin ; Hromádka, Vít (oponent) ; Špirková,, Daniela (oponent) ; Bobek, Zdeněk (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody identifikace rizik, analýzy rizik a jejich ošetření. V práci jsou také popsaný metody krizového řízení a obecné vyjádření krize. Pro predikci nebezpečí stavebního závodu byly také popsány nástroje finanční analýzy. Cílem disertační práce je potvrdit významnost hierarchie rizik v procesu jejich řízení. Druhým cílem disertační práce je prokázat korelaci mezi krizí v projektu a krizí ve stavebním závodu.
Analýza developerských projektů v ČR
Růžička, Jan ; Gardášová, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis developerského trhu v České republice. Práce popisuje konkrétní činnosti, vedoucí k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích, uvádí projektová rizika a vymezuje zajištění a specifikace developerských projektů. Analýza je zaměřena na komerční kancelářské projekty a je tvořena ve třech na sebe navazujících úrovních, a to na úrovni ČR, na úrovni analýzy pražského a brněnského trhu, až ke konkrétní analýze vybraného projektu.
Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
Dušek, Václav ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Bubeníček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě nové webové prezentace divizního úseku ITreklama společnosti DISKUS spol. s r.o. Tvorba nového webového řešení s sebou nese specifické potřeby, a to především kvůli obchodnímu zaměření na sektor B2B, do něhož tento divizní úsek spadá. Projekt využívá tradičního přístupu k řízení se všemi jeho relevantními nástroji, aby bylo dosaženo co nejvyšší přidané hodnoty. Hlavním cílem je úspěšné spuštění nové webové prezentace a mezi dílčí cíle patří identifikace potřeb cílové skupiny a popis specifických nároků na webovou prezentaci v obchodním sektoru B2B. Vysvětlení životního cyklu projektu, spolu s identifikací specifických potřeb pro webovou prezentaci v sektoru B2B, má následně sloužit i jako metodika pro oblast tvorby webových B2B prezentací.
Plánování průběhu projektu výstavby
Jedlička, Jan ; Vala, Jiří (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na praktickém projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.