Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 324 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání kvality života matek s dětmi do 4 let s ohledem na délku čerpání z rodičovské dovolené
Hronová, Karla ; Palánová, Tereza (vedoucí práce) ; Kaňák, Jan (oponent)
Práce se zabývá srovnáním kvality života matek s ohledem na jejich návrat do zaměstnání v různých fázích průběhu rodičovské dovolené. Práce se snaží poukázat na klady a zápory vnímání matek ideální doby na zpětný nástup do práce či věnování se výchovy dětí po co nejdelší dobu. Srovnání tradičních hodnot v otázkách rodiny oproti moderním hodnotám vnímajícím kariéru a finance jako hlavní zdroj pro zabezpečení rodiny a celkový dopad na sociální vnímání kvality života žen na rodičovské dovolené.
Mediální prezentace FIBA mistrovství Evropy v basketbale žen 2017
Sitek, Daniel ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tématem této diplomové práce je analýza mediální prezentace basketbalového mistrovství Evropy žen 2017, které se odehrálo v České republice, a to v českých sportovních online médiích. Z hlediska teorie jsou stručně definovány koncepty rámcování, nastolování agendy a zpravodajských hodnot. Práce rovněž nabízí náhled na současnou sportovní žurnalistiku. Užitím kvalitativní metody je zkoumáno pět sportovních webových portálů, jejichž agenda obsahuje basketbal. Cílem práce je zodpovězení otázky, jak bylo mistrovství Evropy prezentováno v médiích, pomocí analýzy rámcování. Analytická část popisuje jednotlivé rámce, které byly identifikovány v článcích během sledovaného období, a to včetně jejich dílčích modifikací. Závěr sumarizuje výsledky získané provedenou analýzou.
Zobrazování žen v českém filmu v období diktatur
Havlíčková, Michaela ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce Zobrazování žen v českém filmu za dob diktatur se věnuje tématu ženských postav ve filmech ovlivněných nacistickou a komunistickou propagandou. Za cíl si klade prozkoumat společné a rozdílné rysy, kterými se zobrazování žen dané filmy vyznačovaly. V případě filmů pod vlivem komunistické propagandy se práce konkrétně zabývá obdobím 1948-1956. K analýze ženských filmových postav bylo vybráno 15 filmů, které splňují kritérium ženy v hlavní nebo v jedné z hlavních rolích. Teoretická část se věnuje ukotvení tématu diplomové práce, proto je v ní pojednáváno o propagandě, dále o fenoménu nacistické a komunistické propagandy, vývoji české kinematografie a role ženy v nacistické a komunistické ideologii. V části praktické je pak využit k analýze model Jense Edera - Hodiny postavy.
Vznik a vývoj kanoistiky v Nymburce a Poděbradech se zvláštním zřetelem k práci s mládeží
Hrušková, Marie ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Přibyl, Ivan (oponent)
Práce se zabývá historií Oddílu rychlostní kanoistiky LOKOMOTIVA Nymburk a je členěna na:  léta meziválečná  válečné roky 1938 - 1945  1945 - 1970  1970 - 2000  2000 - současnost Součástí práce jsou také obecné počátky kanoistiky v Čechách, stručná 80-letá historie sousedního konkurenčního (i spřáteleného) Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady a historie Nymburských dračích lodí. V práci je zapracována též historie, vývoj a současnost mládežnických kategorií Kanoistického oddílu Lokomotiva Nymburk a Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady. Jde o kategorie žákovské, dorostenecké a juniorské. Klíčová slova Rychlostní kanoistika Historie Kanoe Kajak Loděnice Závody Přebory Velká cena Mistrovství Medaile Umístění Sezóna Soustředění Dračí lodě
Líčení ve vztahu k psychickým proměnným
SBOULI, Angelika
Tato práce si vytkla za cíl získat detailní vhled do problematiky líčení žen a psychologických souvislostí, jež se k tomuto fenoménu vážou. S využitím dosavadního výzkumu vztahujícímu se k takto definovanému tématu práce ve své teoretické části objasňuje význam pojmu líčení, historické počátky a vývoj líčení, vztah líčení k atraktivitě, motivaci a sebepojetí žen. Jádrem praktické části je kvalitativní analýza, která mapuje souvislosti vztahující se k výše uvedeným atributům. Sběr dat probíhal pomocí hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů a byl proveden na výzkumném vzorku sedmi participantek, které líčení denně využívají. Důvodem pro tuto formu sběru dat byla snaha získat detailní vhled do osobního vývoje a proměny stylu líčení v průběhu dosavadního života participantek a rovněž odhalit, jaké okolnosti dávají respondentky do souvislosti se svým líčením. Pro analýzu získaných dat byla nejprve použita metoda otevřeného kódování, ze kterého bylo získáno 189 kódů, 60 subkategorií a 14 kategorií. Následně byly výsledky vícečetné případové studie shrnuty v mezikazuistickém srovnaní za použití dříve získaných kategorií a kódů z otevřeného kódování. Ukázalo se, že hlavní aspekt vývoje stylu líčení v dosavadním životě participantek podílejících se na této studii spočívá především v postupném snižování nanášeného množství kosmetických dekorativních produktů a v získané zručnosti v líčení. Z faktorů, které mají vliv na motivaci participantek k líčení, byly nejčastěji zmiňován vliv společnosti a stav svého partnerského života: relativně vysokou míru vlivu na rozhodování má to, zda participantky v daném čase mají či nemají partnera. Jako motiv pro využívání líčení pravidelně uvádí především vliv společnosti.
Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči
Mrázková, Karolína ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
Název práce: Výkonnostní předpoklady skokanek o tyči Cíle práce: Cílem práce je uspořádání shromážděných informací z domácí i zahraniční literatury o struktuře sportovního výkonu ve skoku o tyči a analýza výkonnostních předpokladů juniorské mistryně světa z roku 2018 v této disciplíně. Metoda: Údaje byly získány z knih, článků a výzkumů dostupných v tištěné či elektronické podobě, z bakalářských a diplomových prací a z poskytnutých tréninkových deníku. Veškeré zjištěné výsledky byly zaznamenány do tabulek a některé přehledně v grafech. V této práci byla použita metoda deskripce, rešerše a srovnání. Výsledky: Bylo zjištěno, že Amálie Švábíková má skvělé výkonnostní předpoklady pro skok o tyči. Je vysoká a štíhlá, což je uváděno jako ideální ukazatel elitní závodnice v této disciplíně. Kondičně je velice dobře připravená, což potvrzují výsledky motorických a speciálních testů i naměřená náběhová rychlost. Dochází k posupnému nárůstu výkonnosti a pokud do přípravy nevstoupí žádná nepředvídatelná událost, jako je například nemoc či zranění můžeme od atletky čekat zdolání laťky ve velkých výškách. Klíčová slova: atletika, skok o tyči, ženy, technika, kondice
Pohybová aktivita a struktura osobnosti žen v produktivním věku
MIZON, Ruby
Míru pohybové aktivity ovlivňuje řada faktorů, tzv. biosociálních korelátů. Ženské pohlaví patří mezi negativně působící koreláty. Proto lze očekávat, že ženy budou ve srovnání s muži méně aktivní. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda osobnostní rysy žen ovlivňují míru jejich pohybové aktivity. Pro účely výzkumu byl náhodně vybrán soubor 40 žen ve věku 20-54 let. Pro objektivní měření pohybové aktivity byl použit krokoměr Yamax Digiwalker SW-700, který respondentky používaly po dobu jednoho týdne ve dvou termínech - v květnu a v říjnu 2018. Pomocí krokoměru byl zaznamenán celkový počet kroků za den. Celková týdenní pohybová aktivita byla zapisována do záznamových archů. Ke zjištění osobnostních rysů byla použita metoda "Big five NEO pětifaktorový osobnostní inventář." Tyto údaje byly statisticky zpracovány a následně vyhodnoceny. Psychologické údaje byly zpracovány pod supervizí psychologa. Bylo zjištěno, že u žen splňujících normu zdravotně orientované pohybové aktivity se projevuje vyšší dominance u osobnostního rysu extroverze a svědomitost. Věková skupina 20-34 je pohybově aktivnější a má nižší hodnotu BMI, než kategorie 35-54 let. Mezi ženami s dominantním osobnostním rysem a ženami bez dominantního osobnostního rysu nebyl shledán v míře PA rozdíl.
Pohybová aktivita a struktura osobnosti dospělých se zaměřením na ženy
PROKSOVÁ, Lenka
Tématem této bakalářské práce je pohybová aktivita a struktura osobnosti u dospělých žen ve věku 20-60 let. Výzkumu se zúčastnilo 68 žen, které byly vybrány náhodným výběrem. Jako výzkumné nástroje byl použit krokoměr Yamax Digiwalker SW-700, NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Analýza dat byla vyhodnocena pomocí nepárového a párového t-testu. Měření pohybové aktivity probíhalo na jaře a na podzim. Vzhledem ke stanoveným hypotézám jsme došli k závěrům, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi osobnostním rysem extraverze a vyšší mírou pohybové aktivity, dále průměrná pohybová aktivita nebyla během víkendů vyšší než v pracovních dnech.
Manažerské kompetence žen
MALENOVÁ, Natálie
Bakalářská práce se zabývá výzvami, kterým čelí ženy na vedoucích pozicích. Práce vymezuje koncepční rámec definováním managementu, stylů managementu a základních manažerských dovedností. Vysvětluje také klíčové pojmy, jako jsou rozdíly v chování žen a mužů, problematika diskriminace a vstupní bariéry. Dále poskytuje kvalitativní analýzu, prostřednictvím rozhovorů provedených se vzorkem vybraných žen. Použitá metoda průzkumu je polostrukturovaný rozhovor, v němž jsou vyjádřeny názory a představy manažerek. Rozhovory se týkají problémových situací souvisejících s jejich pracovním prostředím, s rozdíly mezi ženskými a mužskými kolegy a budoucí rolí žen na pracovišti. Cílem práce je navrhnout změny v přístupu firem k manažerkám a zároveň najít podporu pro ženy, které se ucházejí o manažerské pozice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 324 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.