Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhlídková věž v oblasti Brdy
Kováčová, Kristýna ; Barnat, Jan (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování statického řešení vyhlídkové věže v oblasti Brdy. Konstrukce je vytvořena jako 3D model. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 15.1. Na základě těchto sil je provedeno dimenzování nosných prvků konstrukce. Jedná se o konstrukci z lepeného lamelového dřeva a oceli. Celková výška vyhlídkové věže činí 25,725 m. Půdorys ve tvaru kružnice je po výšce proměnný a směrem k vrcholu se konstrukce zužuje. Hlavním nosným prvkem je 8 zakřivených dřevěných žeber, která jsou uspořádaná radiálně po kruhovém půdorysu. Vyhlídková věž má celkem 3 vyhlídkové plošiny.
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Návrh mostu o jednom poli
Barič, Dominik ; Panáček, Josef (oponent) ; Nečas, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem trámové mostní konstrukce přes řeku Svitavu mezi obcemi Blansko a Brno. Most převádí silnici II. Třídy kategorie S9,5/90. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Studie A byla vybrána k podrobnému zpracování. Jedná se o dodatečně předpjatou deskotrámovou konstrukci. Výpočet zatížení je proveden programem Scia Engineer 17.1. Návrh a posouzení je zpracováno ručně. Zatížení větrem, sněhem a horizontálními silami od dopravy bylo zanedbáno.
Návrh rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch
Procházka, Tomáš ; Baláš, Marek (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický výpočet rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch. Konstrukčně se jedná o výměník se svazkem trubek v plášti. Práce je rozdělena na dvě části. První část seznamuje s nejčastějšími typy výměníků a jejich využití. Zároveň ob- sahuje popis základních metod a rovnic pro návrh výměníků. Druhá část je výpočet ohříváku pomocí softwaru EES. Celý výpočet je zkontrolován v programu HTRI Xchanger Suite. Na konci práce jsou dva datasheety s navrženými parametry pro řešení této úlohy jak s hladkými trubkami ve svazku, tak i s žebrovanými. Koncepce výměníku je zvolena podle TEMA Standards.
Statické řešení železobetonové konstrukce
Mašek, Petr ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti části monolitické železobetonové konstrukce aquaparku se střešní terasou. Konstrukce se skládá z jednoho podzemního podlaží, které slouží jako technické zázemí aquaparku a ze dvou nadzemních podlaží. Na střeše se nachází terasa s trávníkem, mobilním barem a místem pro odpočinek. Předmětem diplomové práce je nosný rám, který překlenuje rozpětí 32 m. Konstrukce je navržena podle mezních stavů platných norem včetně zohlednění vlivu výstavby a časové analýzy. Statický model je proveden jako prutový a deskostěnový. Je zpracován statický výpočet a přehledná výkresová dokumentace.
Železobetonová konstrukce
Benešová, Lenka ; Hrubý, Tomáš (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
Zastřešení planetária
Vojta, Radek ; Šmak, Milan (oponent) ; Buchta, Stanislav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit dřevěnou nosnou konstrukci planetária pro lokalitu Brna a výšku konstrukce 10 m. Navržený objekt planetária je tvořen kopulí a halou, které staticky působí samostatně. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, rostlého dřeva a ocelových táhel, prstence a spojovacích prvků. Spodní stavba je řešena železobetonovými kotevními bloky vetknutými do základových patek, které jsou vzájemně spojeny základovými pasy. Nosnou konstrukci kopule tvoří oblouková žebra společně s vaznicemi a vrcholovým prstencem. Stabilitu zajišťují 4 pole diagonálních ztužidel umístěných mezi vaznicemi. Nosnou konstrukci haly tvoří střešní a stěnová žebra vzájemně spojená rámovými rohy společně se střešními a stěnovými vaznicemi. Ve štítových stěnách je konstrukce doplněna sloupy. Stabilitu zajišťují diagonály a svislice umístěné mezi stěnovými vaznicemi společně vytvářejícími příhradový systém.
Dálniční most přes silnici II/464
Mezera, David ; Koláček, Jan (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je vyřešení přeložky pozemní komunikace II/464. Jedná se o most o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této bakalářské práce. Vybrána byla varianta č. 3 dvojdeskotrám. Statický model byl vytvořen v softwaru Scia engineer 15.2. a posudky byly zpracovány ručně podle eurokódu. Účinky větru, sněhu, rozjezdové a brzdné síly byly zanedbány.
Most na silnici II/369
Gratza, Jonáš ; Požár, Michal (oponent) ; Panáček, Josef (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně předpjatou deskotrámovou konstrukci. Statický model společně s modelem zatížení a jeho účinky byly řešeny v programu Scia Engineer 15.2. Posudky jsou zpracovány ručně podle Eurokódu. Zatížení větrem, sněhem a horizontálními silami od dopravy bylo zanedbáno.
Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou
Figuli, Juraj ; Perla, Jan (oponent) ; Koláček, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty řešení. První variantu tvoří čistě železobetonové prvky a v druhé variantě je pro průvlaky použito předpětí, kvůli požadavku snížení konstrukční výšky. Základní model, jsem řešil pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2013, a to tak, že jsem v programu udělal plošný model stropní desky a prutové prvky jsem připojil k desce jako žebra. Zvoleným předpětím se snížila konstrukční výška, a tak se docílilo požadovaného vzhledu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.