Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 336 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pohybová aktivita žáků staršího školního věku v době nouzového stavu
Homola, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou žáků staršího školního věku, tedy žáků 2. stupně základní školy, v době nouzového stavu způsobeným koronavirovou pandemií. Cílem práce je na základě teoretické analýzy a výsledků vlastního výzkumného šetření zmapovat a porovnat program výuky tělesné výchovy v distanční formě ve vybraných základních školách. Teoretická část se věnuje problematice pohybové aktivity, období staršího školního věku, nouzového stavu a s tím spojené nadměrné sezení a sociální izolace. Tuto část uzavírají návrhy vhodných témat pro distanční výuku tělesné výchovy. Praktická část se konkrétně zaměřuje na obsah, objem, intenzitu výuky tělesné výchovy, komunikací učitele s žáky v distanční formě, ale i na volnočasovou pohybovou aktivitu. K zjištění výsledků pro praktickou část jsem zvolil dotazníkové šetření žáků 2. stupně vybraných základních škol a rozhovory s učiteli tělesné výchovy. Součástí těchto výsledků jsou i konkrétní návrhy vhodných témat pro distanční výuku tělesné výchovy od žáků i učitelů vybraných základních škol.
Age-related variables in ELT training
Koutská, Iva ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatury RIGORÓZNÍ PRÁCE ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Age-related variables in ELT training Příprava učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny Mgr. Iva Koutská, Ph.D. Studijní program: Učitelství pro střední školy Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk 2020 Abstrakt Příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka má v České republice dlouhou tradici, nicméně existuje zde jedna oblast, která je v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka i v další přípravě/v dalším rozvoji stávajících učitelů anglického jazyka stále podceňovaná, a to je příprava (budoucích) učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny, respektive pro všechny věkové kategorie. Programy přípravy učitelů anglického jazyka jsou orientované na základní školy (tj. 1. stupeň a 2. stupeň) a na střední školy. Typický český absolvent je tedy připraven a vzdělán k výuce anglického jazyka pro věkovou skupinu 6-19 let. Nicméně počet učitelů anglického jazyka v pre-primárním vzdělávání, či v kurzech pro dospělé a seniory stoupá každým dnem a vzdělávání v andragogice ani učitelství pro mateřské školy s přípravou (budoucích) učitelů anglického jazyka není nijak propojeno. Což v důsledku znamená, že učitel...
Předčasné odchody žáků ze střední školy
Kalašová, Renata ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Tématem diplomové práce je fenomén předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání, který stále častěji končí úplným zanecháním studia. Tento problém nabyl nezvykle velkých rozměrů a jeho dopad je zřejmý nejen pro školství, ale je to společenský problém zasahující do ekonomiky, psychologie, sociologie a dalších oborů. Cílem práce je nejen vymezení předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání, jejich možné příčiny a souvislosti, ale sleduji osobnost žáka z pohledu vývojové psychologie. Součástí práce jsou i zkušenosti a opatření k zamezení předčasných odchodů ze zahraničí. Ve své teoretické části čerpám nejen z odborné literatury, mezi další zdroje patří odborné časopisy, práce Národního ústavu vzdělávání a školský zákon. Praktickou část jsem věnovala empirickému výzkumu, který rozděluji na několik částí. Je zde využit kvantitativní výzkum, který se uskutečnil na základě sběru dat ze školní matriky a je doplněn o dotazníkové šetření pedagogů, vedení školy a nově nastupujících žáků. Z výzkumu vyplynulo, že předčasné odchody se primárně týkají žáků odborných škol. Důvodem ukončení vzdělávání je nejčastěji nezájem o obor a zde jsem provázala své šetření s dotazníkem nově nastoupených žáků, kde jsem se dotazovala co, nebo kdo jim pomohl s výběrem oboru, školy. Nejčastěji žáci uvedli, že se rozhodli...
Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách
Plochá, Johana ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Výuka volejbalu v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách Cíle: Cíl byl zaměřen na průzkum znalostí a zkušeností žáků ze základních a středních škol o sportovní hře volejbalu. Dílčím cílem bylo zjistit, jakým způsobem pedagogové vyučují volejbal v hodinách tělesné výchovy na základních a středních školách. Metoda: V bakalářské práci se vyskytuje kvantitativní metoda. Data byla získána prostřednictvím anonymních dotazníků od pedagogů tělesné výchovy a žáků základních a střední škol. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že žáky základních i středních škol výuka volejbalu při hodině tělesné výchovy zajímá. Znalost volejbalových pravidel žáci prokázali na dostačující úrovni a učitelé tělesné výchovy vytváří optimální podmínky pro výuku volejbalu během tělesné výchovy. Klíčová slova: Tělesná výchova, vyučovací předmět, žák, učitel, Rámcový vzdělávací program.
Učební pomůcky při výuce grafického designu
Římanová, Eliška
Bakalářská práce „Učební pomůcky při výuce grafického designu“ se zaměřuje na vytvoření didaktické pomůcky, a to pracovních listů, které se budou dále využívat při výuce oboru grafický design v odborném předmětu písmo a typografie. Vzhledem k velkému rozšíření grafického designu, kterým jsme neustále obklopeni, je velmi pod-statné připravit pro pracovní trh zdatné grafické designéry, kteří mají profesionální znalosti tohoto oboru. Na českém trhu je, i přes rozšířenost tohoto oboru, jen velmi malé množství odborné literatury a učebnice prakticky neexistují. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku studijního oboru grafický design se zaměřením na klasickou a počítačovou grafiku, profil absolventa, definování pojmu didaktická pomůcka a jeho dělení. V praktické části je charakterizován obor grafický design a jeho základní dělení. Hlavním cílem praktické části je vytvoření didaktické pomůcky – pracovních listů pro podporu výuky předmětu písmo a typografie (PTY), který je jedním ze stěžejních předmětů v prvním ročníku studia. Tyto pracovní listy jsou vytvořeny pro všechny žáky a obsahují nejpodstatnější informace. Jednotlivé pracovní listy obsahují také metodické listy pro učitele.
Znalosti žáků na vybrané střední odborné škole z předlékařské první pomoci
Horáková, Nikol
Bakalářská práce je zaměřena na téma „Znalosti žáků na vybrané střední odborné škole z předlékařské první pomoci“. Cílem teoretické části je definovat pojem předlékařská první pomoc, vyjmenovat a vysvětlit druhy první pomoci, konkretizovat obecné postupy při poskytování první předlékařské pomoci a rozebrání problematiky didaktických testů. Při zpracování teoretické části práce jsou použity metody analýza, srovnávání a syntéza. Cílem praktické části je za pomoci průzkumného šetření, metodou didaktického testu zjistit, popsat a interpretovat stav teoretických znalostí u žáků na Střední průmyslové školy chemické v Brně z oblasti předlékařské první pomoci. Na základě zjištěných výsledků od respondentů, je formulován závěr a doporučení pro pedagogickou praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 336 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.