Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Železobetonová monolitická vícepatrová skeletová konstrukce
Luža, Radim ; Kraut, Jan (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je statické řešení vybraných nosných konstrukcí polyfunkčního domu. Konstrukce jsou navržené dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Objekt pro bydlení – nosná železobetonová konstrukce
Hejl, Zbyněk ; Buřič, Pavel (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce rodinného domu. Model nosné konstrukce je zpracován v programu SCIA Engineer. Vybrané železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992 – 1 -1. Součástí diplomové práce je i technická zpráva a výkresy tvaru a výztuže.
Kraví hora - rodinné stříbro VUT
Peštálová, Lucie ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je navrhnout takovou studii a stavební program, který by se stal kompromisem mezi požadavky města Brna a VUT na území areálu Kraví hora v centru Brna. O území usiluje město Brno a rádo by jej přeměnilo na veřejný park. VUT jej ovšem pokládá za své “rodinné stříbro”, neboť si uvědomuje jeho mimořádnou hodnotu. Vzhledem k mnoha regulacím jsou možnosti výstavby omezené. Můj návrh počítá s demolicí všech stávajících objektů v areálu, respektuje majetkoprávní vztahy v území, ochranné pásmo , návaznost na stávající dopravní komunikace, výškovou regulaci, pomyslný rastr okolních budov, sklon terénu a orientaci ke světovým stranám. Návrh představuje studii 5 skupin objektů tvořící pravoúhlý rastr. Jako kompromisní řešení jsem zvolila pro náplň budov prezentační a propagační prostory jednotlivých fakulty VUT. Součástí fakult by byly i prostory pro zájmové kroužky pro veřejnost sloužící všem věkovým skupinám. V areálu jsem také navrhla muzeum historie VUT, multimediální sál, kavárnu, ateliéry, studentské volnočasové centrum a rozhlednu s lezeckou stěnou.
Hotel s wellness
Jagoš, Ondřej ; Tichomirov,, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness. Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, městě Zlín, ve Zlínském kraji. Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová konstrukce, zastřešena plochými střechami. V prvním nadzemním podlaží je umístěna recepce, zázemí hotelu, restaurace s venkovním posezením a wellness zóna. Druhé a třetí nadzemní podlaží je určeno pro ubytování hostů formou dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů taktéž formou dvoulůžkových pokojů. Pokoje pro hosty a apartmány jsou situovány k severní a jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části opatřeny balkóny, jdoucí až za roh objektu. V posledním šestém nadzemním podlaží se nachází vedení hotelu, zasedací místnost a bar s terasou. Hlavní vstup do objektu je umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace. Exteriér i interiér hotelu je navržen v souladu s moderními designovými trendy. Řešení prostoru je funkční a dispozičně jednoduché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů v odstínu černé a dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. Hotel je určen k poskytování pasivního i aktivního odpočinku s možností ubytování mladých párů, rodin s dětmi, seniorů, jednotlivců, ale i osob s omezenou schopností pohybu. Při jeho navrhování bylo myšleno zejména na jejich pohodlí. Proto jsou součástí objektu prostory pro trávení volného času. Komfort pro odpočinek v rámci objektu nabízí výše zmiňovaná wellness zóna, bar s přilehlou terasou a venkovní bazén. Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic
Stavebně technologická příprava Penzionu Jánský Potok II.
Lebruška, Jakub ; Bříza, Lukáš (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je technologická příprava realizace penzionu Jánský Potok II. v Jánských lázních. Diplomová práce obsahuje studii hlavních technologických etap, návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, časový plán, rozpočet, technologický předpis pro železobetonové konstrukce, návrh bednění stropu a stěn, kontrolní a zkušební plán, návrh komunikace a parkoviště. Podkladem pro vyhotovení technologické přípravy je projektová dokumentace stavby.
Areál VUT Kraví hora
Trčálková, Miroslava ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Dvořák, Miloš (vedoucí práce)
Podstatou diplomové práce je podrobné zpracování studie areálu VUT na Kraví Hoře a to do měřítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území k prospěchu obou subjektů. Pro potřeby města jsem vytvořila veřejně přístupný park, do kterého jsem umístila objekty muzea VUT a prostory pro propagaci jednotlivých fakult VUT, které Vysoké učení technické postrádá. Dále jsem zde umístila objekt kreativního podnikatelského centra. Jedná se o prostory s možností pronájmu zejména pro absolventy a zaměstnance VUT, kteří chtějí podnikat s kreativním zaměřením. Oba objekty s pochůzí zelenou střechou jsou zapuštěné do terénu tak, aby nerušily celkový dojem krajiny a byl vytvořen přirozený přechod mezi objekty a městským parkem.
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení
Kratochvílová, Martina ; Pěkník, Robin (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za účelem zvýšení budovy o jedno patro. Návrh stropní desky byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků a ověřen ručním výpočtem pomocí metody součtových momentů. Návrh sloupu byl proveden ručním výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 -1201. Výsledkem práce je návrh výztuže stropní desky a sloupu.
Víceúčelové kulturní centrum
Kervitcer, Marek ; Donaťák, Vladislav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba Víceúčelového kulturního centra ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín. Konstrukční systém tvoří železobetonová monolitická a vápenopísková konstrukce. Zastřešení je navrženo jako plochá střecha a plochá vegetační střecha. Vertikální komunikační prostor je řešen železobetonovými schodišti a výtahem. Stavba těsně sousedí se základní uměleckou školou.
Nosná konstrukce rodinného domu
Kabrhelová, Eliška ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Zlámal, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného domu. Model železobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1. Kromě statického výpočtu je součástí dokumentace technická zpráva a výkresy tvaru a výztuže.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.