Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Rychlík, Jan, ; Šulová, Lenka (vedoucí práce)
Kyberšikana ve společnosti
Bartlová, Tereza ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Diplomová práce "Kyberšikana ve společnosti" pojednává o tomto fenoménu a zmínila jsem i jí příbuzné jevy jako je pronásledování, lákání, videonahrávky, kde agresoři týrají oběť. Snažím se veřejnost seznámit s tímto aktuálním fenoménem dneška. Zabývám se jejími typy, kdo v tomto druhu šikany útočí a kdo se stává obětí. Dále popisuji rozdělení kyberagresorů, jaké jsou dopady na oběti kyberšikany a jak lze obětem pomoci. V praktické části analyzuji případovou studii dívky, se kterou jsem se setkala v praxi a která se stala obětí kyberšikany, dále provádím deskripci pachatele této dívky, snažím se zmapovat prostřednictvím odborníka pátrání a následné dopadení kyberagresora Policií ČR. Dále mapuji konkrétní vývoj kyberšikany u druhého případu a kroky, které učinila škola dívky, pro dopadení kyberagresorů a následné jejich potrestání. Z analýzy případové studie jsem se dozvěděla, že byla šikanována a posléze kyberšikanována dívka Hana ( 14 ), žákyně jedné pražské ZŠ. Dívka byla ve škole nová, protože odešla z původní školy, na které se jí nelíbilo a měla v ní špatný prospěch. Dívka pocházela z nepříznivého rodinného prostředí, ve kterém žila s její matkou, otčímem a mladší sestrou. Hana byla ve škole šikanována chlapcem Radimem, který navštěvoval stejnou ZŠ akorát chodil do třídy o rok...
Mobbing – nebezpečný fenomén naší doby
kolektiv autorů
Publikace se zaměřuje na šikanu v práci, tzv. mobbing. Tento jev úzce souvisí s bezpečností práce - pod vlivem mobbingu dochází u oběti k mnoha změnám, které mohou mít za následek zvýšenou míru selhání, chyb či úrazů. Obrana jednotlivce je složitá, proto by měli pomoci kolegové. Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je ve většině případů strach a nechuť přivodit si svým zásahem potíže. Ignorace a tolerance mobbingu však plyne i z nedostatku informací o tomto jevu. Cílem publikace je poukázat na nebezpečnost mobbingu, přispět k větší informovanosti a rozkrýt, jak se projevuje, koho se týká a jak se mu bránit. Jinak budou schopní lidé dále odcházet ze zaměstnání, které je baví jenom proto, aby se zbavili nepříjemných pocitů a osvobodili se od nekalých praktik mobbera.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příčiny, projevy a prevence agresivity mezi dětmi v mateřských školách
VOBĚREK, František
Bakalářská práce podrobuje zkoumání fenomén dětské agrese v mateřských školách. Socializace dítěte je velmi důležitou součástí výchovy dítěte. Dětská agrese je přirozenou součástí vývoje dětské osobnosti a je ovlivněna vnitřními a vnějšími faktory. Dětská agrese může nabýt formy šikanování, zejména pak v prostředí základních škol. Nedílnou součástí práce je její empirická část, obsahuje výzkumné šetření, které je založeno na zkoumání agresivního chování dětí v průběhu různých kolektivních her. Výsledky šetření prokazují, že hry mohou být spouštěčem agresivního chování u dětí a že existuje souvislost mezi četností projevů agrese a charakterem hry.
Projevy agresivity a ššikany u žžáků středních školŠ a možžnosti prevence
Burianová, Lenka
Bakalářská práce se zabývá projevy agresivity a šikany u žáků středních škol a možnostmi prevence. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce zaměřena na vymezení pojmů agrese, agresivita, šikana, její aktéři, příčiny a druhy, prevence vzniku a řešení šikany. Zdrojem těchto informací je dostupná odborná literatura. Metodou teoretické části je studium těchto zdrojů, jejich analýza, syntéza a srovnávání. Praktická část je zaměřena na průzkum prováděný na střední škole a integrované středí škole v jednom jihomoravském městě. Cílem praktické části je zjistit výskyt a rozsah šikany u žáků těchto škol. Výsledky získané dotazníkovým šetřením jsou vyhodnoceny základními statistickými metodami a jsou zpracovány do tabulek a grafů. Získané poznatky jsou formulovány v podobě doporučení pro pedagogickou praxi.
ŠIKANA JAKO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝ JEV NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HRUŠKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany jako sociálně patologickým jevem na prvním stupni ZŠ. Teoretická část bakalářské práce se zabývá agresí a agresivitou jako základním prvkem šikany, vymezením pojmu šikana a objasněním původu slova z pohledu různých autorů. Současně jsou zde popisovány vývojové stupně šikany, druhy či formy šikany a možnosti její prevence. Závěr teoretické části práce je zaměřen na zákony a organizace zabývající se problematikou šikany. Cílem práce je zmapovat, jaké zkušenosti mají se šikanou žáci druhých a čtvrtých tříd na ZŠ, kde se šikana nejvíce vyskytuje a jakým způsobem je žákům ubližováno. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Pro kvantitativní výzkum byly zvoleny dvě školy, z nichž jedna škola se nachází v obci a druhá ve městě. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením, které bylo provedeno na dvou ZŠ a zúčastnilo se jej celkem 100 respondentů. Výsledky výzkumného šetření jsou graficky znázorněny a vyhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.