Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...
Reakce vybraných odrůd řepky ozimé (Brassica napus) na aplikaci fungicidů
Vojík, Jan ; Bečka, David (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Řepka ozimá je jedna z nejdůležitějších plodin na světě. V České republice je nejvýznamnější a zároveň nejpěstovanější olejninou. Řepka ozimá prošla za posledních 50 let výraznou změnou šlechtění. V současné době roste podíl hybridů na úkor linií (zásev 2016 v ČR 88% hybridů a jen 12% linií). Mezi odrůdami jsou i poměrně velké rozdíly z hlediska odolnosti vůči houbovým chorobám a nejen jim. Začínají se prodávat odrůdy, které v sobě mají gen polygenní výbavy proti pukání šešulí a jiné. Tlak z hlediska houbových chorob také roste z důvodu přibývání plochy s řepkou. Pokusy byly založeny s řepkou ozimou ve vegetačním roce 2014/15 na čtyřech odrůdách a dvou stanovištích. Z odrůd jsme zkoušeli tyto hybridy: Arsenal (Limagrain), DK Exstorm (Monsanto), Jumper (Bayer), SY Cassidy (Syngenta). Pokusnými lokalitami byly: na okresu Jičín podnik AGRO Slatiny a.s., a na okresu Kolín podnik ZD Křečhoř a.s.. Na každé pokusné lokalitě byly založeny u všech odrůd dvě pěstitelké varianty: 1) bez aplikace fungicidů a 2) s aplikací fungicidů. Na lokalitě Slatiny byly aplikovány celkem 3 fungicidy (Toprex, Paroli, Propulse) na lokalitě Křečhoř také celkem 3 fungicidy (Toprex, Magnello, Amistar XTRA). Cílem bakalářské práce bylo sledovat růstové, výnosové a kvalitativní ukazatele vybraných odrůd včetně sledování výskytu houbových chorob a jejich vliv na výnos včetně olejnatosti. Sledovali jsme napadení těmito chorobami Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum, Verticilium dahlie a napadení Botrytis cinerea. Hybrid DK Exstorm (195cm) byl na obou lokalitách nejvyšší, za ním následoval hybrid Arsenal (193,5cm). Z hlediska počtu větví byl nejlépe hodnocený hybrid Arsenal, naopak nejmenší počet větví měl hybrid SY Cassidy. Tam kde byly aplikovány fungicidy, tak počet šešulí vzrostl na m2 v průměru o 6% na obou lokalitách. Průměrný výnos byl nepatrně vyšší na lokalitě Křečhoř, jak v ošetřené variantě fungicidem 70 kg, tak na neošetřené variantě fungicidem 50kg. Na obou pokusných lokalitách byl však velmi zřetelný rozdíl ve výnosu mezi neošetřenou a fungicidy ošetřenou variantou. Navýšení výnosu v průměru činilo 5,4% (tj 200kg/ha). Na fungicidní ošetření výnosově nejlépe reagovaly odrůdy DK Exstorm (Monsanto) a Jumper (Bayer). Aplikace fungicidů měla vliv i na výšku porostu počet větví na m2 a šešulí na m2. Z výsledků bakalářské práce vyplývají tyto závěry: - Aplikace fungicidů v průměru zvýšila výnos o 5,4% (tj. o 200 t/ha) a zlepšila zdravotní stav porostu. - Na fungicidní ošetření výnosově nejlépe reagovaly odrůdy DK Exstorm a Jumper. - Nejvýnosnější odrůdou na obou lokalitách se stal hybrid Arsenal (4,37 t/ha) následovaný hybridem Jumper (4,27 t/ha). - Odrůdové doporučení pro lokalitu Křečhoř je hybrid Arsenal pro lokalitu Slatiny taktéž hybrid Arsenal.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.