Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rehabilitační centrum Pasohlávky
Skříčková, Alžběta ; Císař, Lukáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rehabilitačního centra, které se nachází v katastrálním území obce Mušov na hranici obce Pasohlávky. Jedná se o dvoupodlažní rehabilitační centrum s přilehlou tělocvičnou a částečným podsklepením. Návrh navazuje na podnět společnosti Thermal Pasohlávky, která ve stejné části plánuje vybudovat lázeňský resort, který bude kombinovat prvky lázeňské péče, rekreace a sportovního využití. Objekt plní funkci zdravotnického zařízení rehabilitačního charakteru. Centrum je navrženo pro maximálně 50 pacientu a funkčně je rozděleno na tři částí. První část tvoří rehabilitace. Zde najdeme několik cvičeben, vodoléčbu, elektroléčbu, ordinaci lékaře s čekárnou a recepcí. Rehabilitace dále zahrnuje tělocvičnu s posilovnou s možností vstupu na terasu a přilehlého parku. V druhém patře budovy je navrženo specializované oddělení ergoterapie pro osoby s různým typem postižení. V tomto patře se nachází druhá funkční část objektu. Je tvořena zázemím pro zaměstnance, šatnami, kancelářemi a zasedací místností. Třetí funkční část tvoří technické zázemí objektu v přízemí. Budova je řešena jako stěnový systém, vystavěn z vápenopískových cihel km beta Sendwix se zateplením kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové. Celý objekt je zastřešen plochou střechou. Pro výplně otvorů byla použita dřevěná okna a dveře. Před objektem je řešeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky rehabilitací. K objektu přiléhá terasa, která bude propojena s parkem. Návrh dodržuje zásady bezbariérového řešení. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Plavecké centrum Brno-Židenice
Pleva, František ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. Základní ideou bylo za pomocí jednoduchých ortogonálních tvarů vytvořit stavbu, která by výškové budově nekonkurovala, ale doplňovala ji. Vše za předpokladu citlivého zasazení do terénu a okolí. Většina funkcí objektu je soustředěna v 1.NP, jako hygiena, bar, vodní svět, wellness. V 1.PP se nachází technické zázemí. V 2. NP jen plavecký bazén a na části střechy přístupná terasa s vířivkami. Ze střechy je výborný výhled na Brno. Jižní fasáda bazénové haly je celoprosklená, krytá vertikálním systémem zakřivených hliníkových lamel. Důvodem jsou tepelně technické požadavky a také estetické dotvoření objektu tímto dynamickým prvkem fasády. Konstrukčně se jedná o kombinovaný systém monolitického ŽB se sloupy i stěnami a dřevěných lepených vazníků a rámů. Střechy jsou kompaktní a zelené. V části nad šatnami intenzivní se vzrostlou zelení.
Interiér lezeckého centra
Strnadová, Alice
Obsahem této práce je řešení interiéru konkrétního sportovního centra. Teoretická část řeší historické souvislosti, specifika daného prostoru, stav současných konkurenčních zařízení v České republice a jejich problémy. Krátká část rešerší je věnována inspirativním zařízením v zahraničí. Dále pojednává o materiálech a předpisech pro tvorbu veřejných interiérů a nábytku. Praktická část představuje návrh řešení společenské, sportovní části i sociálního zařízení. Zahrnuje dispoziční řešení, výkres elektroinstalace, položkový plán a výkresy jednotlivých atypických součástí.
Divadlo malých forem Brno
Greguška, Peter ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Témou bakalárskej práce je návrh divadla malých foriem v lokalite Brno – Střed. Pozemok je situovaný na severnom úbočí hradu Špilberk, v tesnom susedstve s parkom Obilní trh, verejným ochrancom práv a pôrodnicou Fakultnej nemocnice Brno. Návrh vychádza z charakteru pozemku, jeho strategickej lokality a samotného účelu. Pozemok je mierne svažitý od uličnej čiary smerom ku hradu. Návrh priestorovo vytvára novú komunikáciu, ktorá spája park Špilberk s parkom Obilní trh a objekt ctí zachovanie uličnej čiary v dynamickom zmysle slova. Všetky vstupné časti objektu sú od uličnej čiary mierne odsadené, čím sa vytvára drobný predpriestor na zhromaždenie pred vstupom dnu. Taktiež vytvára architektonický zámer členenia objemu na mnoho objektov. Ten sa zakladá na samotnej filozofii divadla – mnohotvárnosti, kde sa každá hra dejovo, časovo i geograficky odohráva v inom priestore, s inými ľuďmi, ktorí sú však hraní rovnakými hercami v rovnakom divadelnom sále. Ide o jeden objekt členený na celkovo na 6 častí, ktorý má za úlohu vytvárať ilúziu mesta. Na pozemku sa nachádzajú celkovo 2 objekty a parkovisko. Pre účely bakalárskej práce bol ďalej rozpracovaný objekt SO01 – Divadlo malých forem. Ten je funkčne rozdelený na 3 celky. Prvým je hlavná verejná časť, ktorá slúži na kultúrne vyžitie. Po vstupe sa tu nachádza šatňa pre verejnosť, foyer, dva divadelné sály, dva výstavné priestory, prednášková miestnosť a hygienické zázemie. Druhým verejným celkom je pridružená kaviareň so samostatným vstupom z exteriéru. Kaviareň je dispozične spojená s prevádzkou divadla pre potreby riešenia občerstvenia počas prestávok a doprovodných akcií. Tretím celkom je zázemie divadla so samostatným vstupom pre hercov a vjazdom zásobovacích áut. Tu sa nachádzajú celkom 4 šatne, 2 hygienické zázemia, 2 režijné sály, sklady, skúšobňa, kancelária a technická miestnosť.
Plavecké centrum v Brně
Froňková, Dominika ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem projektu je návrh novostavby plaveckého centra v lokalitě Brno- Židenice. Pozemek se nachází na západě městské části Brno-Židenice, v těsném sousedství s městskou částí Brno-Vinohrady. Návrh vychází z tvaru pozemku, který je velmi nepravidelný a svažitý, z umístění nové stavby vůči stávající poliklinice a dodržení dostatečného odstupu od polikliniky. Objekt je částečně zakopán ve svahu a skládá se ze tří spojených hmot, z nichž dvě mají 2 nadzemní podlaží, třetí hmota tvoří „podnož“ a propojuje zbylé dvě hmoty- vstupní část, komunikační prostor. Dvě vyšší hmoty mají na první pohled budit dojem, že se uvnitř děje něco zajímavého- v jedné se nachází wellness a fitness, ve druhé šatny a hlavní prostor s bazény. Fasáda je navržena tak, aby příliš nekontrastovala se starší budovou polikliniky. Je navržena bílá omítka s prosklenými plochami a nepravidelnými okny se skrytým rámem. Důležité bylo dodržet odstup od polikliniky a zajistit předprostor objektu, kde se mohou stýkat a míjet jak pacienti polikliniky, tak návštěvníci plaveckého centra. Tento prostor může také sloužit k odpočinku.
Rodinný dům
Plávková, Pavla ; Ing.Lucie Fidlerová (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce řeší rodinný dům v katastrálním území obce Chlum. Objekt je osazen v severovýchodním svahu. Rodinný dům má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Střecha je klasická, symetrická, sedlová. Dům má tvar L. Podzemní podlaží neobsahuje pobytové místnosti. 1.NP sestává ze zádveří, pracovny, schodiště, chodby, malé koupelny s WC, zimní zahrady a obývacího pokoje s kuchyní. 2.NP sestává z chodby, schodiště, pokoje pro hosty, ložnice se šatnou, dětského pokoje a balkonu. Fasáda není členěná. Před vstupem do objektu je venkovní schodiště zastřešeno pultovou střechou. Dispozice domu je vhodná pro trvalé obývání 4-6 osobami, dispozice 4+1.
Sportovní vybavenost v kontextu místa
Deržmíšek, Pavel ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
ŽABOVŘESKO KOMÍNSKÝ PARK PRAVDA MÍSTA: údolní niva spoutaná regulací říčního koryta a novodobou silnici odřezávající celé území od okolí zpřetrhaná síť historických cest a vznik nových bez hlubších souvislostí povodně jako pravidelná skutečnost bezprostřední přítomnost vody v silně zastavěné struktuře města KONCEPT: uchopení území jako jednoho celku určeného pro sportovně relaxační činnost respektování jisté zátopy při rozvržení prvotní plošné struktury stanovení primární sítě cest, kopírující hrany plošného rozvržení vymezení pásu podél hlavní silnice, umožňujícího možný rozvoj komunikace, paralelní obslužnou cestu s parkovišti, cyklostezku a pěší komunikaci stanovení možné hrany zastavění na okraji pásu sekundární síť cest v území jako pěší stezka vinoucí se kolem řeky v ploše struktury poté striktní přímky propojující hlavní příčné cesty zeleň parku přimknutá k řece s postupným prolnutím do území po hranách hlavních cest možné plochy hřišť orientované k přímkám cest, propojující hlavní cesty průhledy procházející přes celé území s orientací k nejsilnější dominantě údolí FOTBALOVÁ AKADEMIE KONCEPT: umístění areálu do vhodného pásu nad úroveň padesátileté vody maximální využití možné hrany zastavění dům jako bariéra před hlukem od hlavní silnice ARCHITEKTURA: hmota členěna modulem, vycházející z minimálních prostorových nároků na dané využití rozmístění ploch hřišť dělí hmotu hlavním a vedlejšími průchody možný průhled hmotou v místech sálů a pracovních míst propojení prostorů severní chodbou a jižní zastřešenou fasádou kryté sezení podél hlavní hmoty – molo tribuny bez zastřešení DISPOZICE: nad úrovní stoleté vody důležitost hřišť určuje náplň daného úseku objektu dva bloky šaten a sálů naproti tréninkovým hřištím s umělou trávou blok administrativy, trenéru, rozhodčích vymezuje hlavní travnaté hřiště volná hřiště zaplňují před prostor zázemí kavárny celý blok vymezen na jedné straně uzavřeným zázemím areálu – na straně druhé otevřenou kavárnou KONSTRUKCE: železobetonové stěny založeny na mikropilotách strop žebrový s lepených dřevěných vazníku obvod zasklen izolačním sklem molo z dřevěných trámu založené na ocelových příčných pleších SEZONNÍ ŠATNY KONCEPT: člověk jako pravidelný bod v krajině minimální prostorové nároky, minimum údržby, maximální odolnost ARCHITEKTURA: kvádr s cor-tenových plechů s vypálenými otvory jádro skříněk s nerezového zohýbaného plechu podlaha betonová leštěná stěrka POSTUP KONSTRUKCE: v interním prostoru bodově svařené cor-tenové kvarto plechy osazení dveří navaření střešního dílu osazení na místo do štěrkového lože s přivedenou vodou a odpady dosypání obvodu a zabetonování vnitřku objektu osazení předem vyrobených nerezových bloků skříněk
Rodinný dům
Pourová, Veronika ; Blažek, Petr (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Miletíně. Rodinný dům je stavba pro trvalé rodinné bydlení s jednou bytovou jednotkou. Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími a suterénem. Rodinný dům je zasazen do mírně svažitého terénu. Technické provedení novostavby z tradičních materiálů a tradičních technologií. Budova je navržena ze systému POROTHERM a stropní konstrukci ze systému POROTHERM MIAKO. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplením. Fasády jsou členěny barevně v kombinaci s velkými prosklenými okenními otvory. Okna jsou plastová s izolačním sklem. Střechy jsou ploché.
The storage furniture for preschool children
Slezáková, Kristýna
Práce je zaměřena na problém veřejných interiérů pro děti v předškolním věku, věnuje se především prostorům šatny a koupelny. Zvolené téma bylo řešeno pomocí rešerše na poli psychologie, bezpečnosti, hygieny a materiálů. Získané informace byly převedeny do případové studie, která byla realizována pod autorčiným dozorem. Jednotlivé kusy nábytku společně s dekoracemi vytvořily velmi bezpečný, příjemný a optimistický prostor pro děti i zaměstnance. Realizace byla provedena na ZŠ a MŠ Uherčice v letech 2013 a 2014.
Návrh konstrukčního řešení vybavení prostorů šatny podle předloženého návrhu a zadaných požadavků
Poloch, Jan
Tato bakalářská práce obsahuje návrh konstrukčního řešení nábytkového vybavení šatny v rodinném domě, který respektuje podmínky zadané zadavatelem a splňuje požadavky dle platných norem včetně požadavků na bezpečnost. Návrh konstrukčního řešení je vypracován formou výkresové výrobní dokumentace s příslušnými kusovníky, ekonomickým zhodnocením přímých materiálových nákladů a vizualizacemi. V práci jsou rovněž vypracována teoretická východiska, z nichž se vycházelo při vlastním řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.