Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Koncepční nástroje územního plánování a jejich specifika ve zvláště chráněných územích Šumavy
Komárek, Matěj ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Koncepční nástroje územního plánování a jejich specifika ve zvláště chráněných územích Šumavy Práce se zabývá vztahem mezi ochranou přírody a územním plánování na Šumavě. Na Šumavě se nachází náš největší národní park a celé území je chráněno dalšími nástroji územní ochrany přírody a krajiny. Zároveň se však na Šumavě nachází velké množství obcí a katastry některých z nich zasahují i do nejpřísněji chráněných území. V roce 2017 byla zákonem č. 123/2017 Sb., schválena novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Práce vznikala na přelomu let 2019 a 2020, kdy se některé nástroje, jako jsou klidová území, zásady péče o národní park a především zonace podle novely nově vymezovaly. Tato novela významným způsobem změnila nástroje ochrany přírody a krajiny a na území národních parků jejich roli posílila. Proti této novele se otevřeně stavěli starostové některých šumavských obcí, kteří argumentovali tím, že v důsledku této novely bude omezen rozvoj šumavských obcí. Práce se zabývá specifiky koncepčních nástrojů územního plánování na Šumavě, tedy tím, jakým způsobem jsou obce při svém územním rozvoji omezeny existencí zvláště chráněných území a to i v souvislosti s možnými dopady předmětné novely. Dále se práce mimo jiné zabývá vztahem státní správy a samosprávy na úseku ochrany přírody nebo...
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v euroregionu Šumava
Honsová, Eliška ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá příkladem přeshraniční spolupráce v Evropské unii, konkrétně přeshraniční spoluprací zdravotnických záchranných složek v euroregionu Šumava. Výzkum je zaměřen zejména na otázky, jak byla tato spolupráce domluvena a jak lze na tuto případovou studii aplikovat teorii evropské integrace. V práci je analyzována role různých aktérů, jaké smlouvy byly pro tuto přeshraniční spolupráci potřeba, jak probíhala jednání na domluvě a realizaci projektu, odkud vznikla iniciativa k této přeshraniční spolupráci či jaké se vyskytly komplikace. Téma přeshraniční spolupráce ZZS je praktickým příkladem evropské integrace, a proto je součástí práce i zkoumání přeshraniční spolupráce regionů v Evropské unii, role unijních fondů pro regionální rozvoj a v neposlední řadě i zdravotnická politika EU. Diplomová práce vychází z teorie evropské teritoriální integrace, která se vyznačuje mizením hranice a potlačováním jednostrané orientace státu do vnirozemí. Dále s tímto souvisejícími teoriemi regionálního rozvoje a nového regionalismu. A pracuje i s teorií sdílené suverenity, která s hlubší integrací nevyhnutelně přichází. Téma je časově ohraničeno rokem 1989, kdy padla železná opona a začaly první počátky přeshraniční spolupráce a zářím 2019, kdy došlo k rozhodnutí předělat Rámcovou smlouvu...
Variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace na plochách s různou strukturou lesa na Šumavě během tání sněhu
Míka, Dominik ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Hotový, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá variabilitou dlouhovlnného a krátkovlnného záření na třech lokalitách s různou strukturou lesa v rámci povodí Ptačího potoka na Šumavě. Strukturu vegetace kvantifikuje index listové plochy (Leaf Area Index, LAI) vypočtený na základě hemisférických snímků vegetace. Data o krátkovlnné a dlouhovlnné radiace na všech lokalitách byla měřena pomocí radiometrů. U zdravého lesa je průměrná propustnost krátkovlnného záření 6,5 % a v závislosti na struktuře vegetace je v meziročním srovnání neměnná. Naopak propustnost krátkovlnné radiace se u poškozeného lesa v čase mění. Propustnost také závisí na celkové velikosti příchozí radiace, kdy s vyšší intenzitou záření roste propustnost vegetace. Celková bilance dlouhovlnného záření pod lesní vegetací je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří nejen struktura lesní vegetace, ale také její propustnost a velikost celkové příchozí krátkovlnné radiace. Bilance dlouhovlnné radiace byla kladná ve zdravém lese, záporná na otevřené ploše a v poškozeném lese se postupně měnila z kladné na zápornou hodnotu. Rozdíly v bilanci dlouhovlnné radiace vedou k různé dynamice tání sněhu. Zvyšování kladné bilance dlouhovlnného záření pod zdravou lesní vegetací vykazovalo závislost na příchozí krátkovlnné radiaci v korelačním koeficientu r = 0,68. U...
Rok 1918 - nový začátek česko-německého soužití v Kašperských Horách?
Uhlich, Tereza ; Kučera, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou, jak se změnilo soužití Čechů a Němců před a po 28. říjnu 1918 v Kašperských Horách, kdy vzniklo Československo. Tuto otázku se práce snaží zodpovědět pomocí historického kontextu, který zavítá až do roku 1908, pomyslným mezníkem zdejšího národnostního konfliktu. Práce dále představuje, v jaké pozici se ocitli kašperskohorští Němci a jak novou republiku vnímali. Zároveň popisuje situaci Čechů v převážně německém městě po vzniku republiky. V neposlední řadě budou nastíněny momenty, při kterých docházelo také díky společnému sousedství a historii ke vzájemnému smíru.
Vazby mezi vybranými aktéry cestovního ruchu na území Šumava - západ
Kohoutová, Eva ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Novotná, Markéta (oponent)
Náplní této práce je analýza vazeb mezi aktéry cestovního ruchu v lokalitě vymezené na území západní Šumavy. Výzkum je zaměřen na obce a vybrané subjekty působící v NP Šumava. Cílem práce je zhodnocení úrovně destinačního managementu na základě spolupráce mezi obcemi nebo obcí s jednotlivými subjekty cestovního ruchu. Destinační management je podrobněji charakterizován ve vymezeném území pomocí rozboru činnosti jednotlivých aktérů cestovního ruchu. V diplomové práci je zhodnocen vliv aktivity aktérů, administrativních hranic, geografické vzdálenosti a organizační struktury na vznik a fungování destinačního managementu. Úroveň spolupráce je analyzována pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem práce je zhodnocení významu jednotlivých aktérů na základě intenzity spolupráce a návrh zefektivnění destinačního managementu pro již vzniklé a nově vznikající destinační společnosti v západní části Šumavy. Klíčová slova: management cestovního ruchu, teorie sítí, destinace, venkovský cestovní ruch, Šumava
Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
VONDRUŠ, Pavel
Tato bakalářská práce se zabývá historickými budovami v příhraničním regionu. V úvodních kapitolách jsou krátce popsány technické budovy a historické milníky ve vývoji skla a skláren. Dále jsou zde zmíněné dva významné rody sklářů. Hlavní část práce utváří kapitoly o sklárnách a hamrech samotných. V práci jsou uvedeny jednotlivé technické budovy (především sklárny), případně místa, kde tyto budovy dříve stály. Všechny tyto historicky významné sklárny a hamry jsou znázorněny na mapách podle různých kategorií.
Vybavenost a časová dostupnost šumavských ski areálů
MANDÁK, Petr
Bakalářská práce se zabývá tématem vybavenosti a časové dostupnosti šumavských ski areálů. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké ski areály jsou nejlépe vybavené a dostupné a vytvořit pro ně zdigitalizovanou mapku areálu. Teoretická část práce se věnuje lokalizaci jednotlivých ski areálů do oblasti Šumavy. Dále informuje o jednotlivých bodech z hodnotícího systému pro vybavenost ski areálů. Praktická část práce je zaměřena na vypracování hodnotícího systému pro ski areály a jeho vyhodnocení, na jehož základě budou vytvořeny mapové výstupy.
Udržitelný a odpovědný cestovní ruch na Šumavě
ŠVECOVÁ, Denisa
Tato diplomová práce se zabývá udržitelným a odpovědným cestovním ruchem na Šumavě a zároveň vlivem nepříznivého počasí na udržitelnost cestovního ruchu v Národním parku Šumava. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické části jsou vysvětleny pozitivní a negativní vlivy související s cestovním ruchem, následuje charakteristika udržitelného cestovního ruchu, jeho principů, pilířů, managementu a marketingu. Závěr teoretické části je zaměřen na pojmy z oblasti odpovědného cestovního ruchu a na jeho principy. V praktické části je charakterizován Národní park Šumava a jeho vztah k udržitelnému cestovnímu ruchu. Na základě sekundárních dat je provedena analýza, která porovnává vliv počasí na tržby v cestovním ruchu. V navazující kapitole je zanalyzován současný stav nabídky turistických atraktivit cestovního ruchu za nepříznivého počasí v oblasti Šumavy, který je zpracován do podrobného přehledu. Na základě vyhodnocení získaných dat a poznatků jsou navrženy produkty, které využívají moderní metody a trendy cestovního ruchu s ohledem na udržitelný a odpovědný cestovní ruch. Jedná se o návrh sítě krytých přístřešků, tzv. "útulen", nepromokavého oděvu a v neposlední řadě mobilní aplikace Národního parku Šumava doplňující výše zmíněná opatření.
Obraz Šumavy v hraném filmu
Klímová, Lenka ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Práce Obraz Šumavy v hraném filmu se zabývá v úvodní části oblastí Šumavy jako takovou, tedy původem, rozlohou, podnebím, vodstvem, přírodními katastrofami, zemědělstvím, průmyslem či řemesly a každodenním životem na Šumavě. Cílem práce ale je věnovat se filmům, které byly na Šumavě natáčeny. Šumava v těchto filmech hraje buď roli hlavní, kdy režiséři umístili děj filmu záměrně do oblasti Šumavy, nebo je pouhou kulisou k hlavnímu dění ve filmu. Práce je doprovázena fotografiemi či plakáty k jednotlivým filmům a výstřižky z různých periodik. Práce se opírá o dobovou i sekundární českou a zahraniční literaturu, česká i zahraniční periodika, internetové zdroje či odbornou a vlastní analýzu samotných filmů. KLÍČOVÁ SLOVA Šumava a kinematografie, nacistická propaganda, komunistická propaganda

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.