Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Variabilita krátkovlnné a dlouhovlnné radiace na plochách s různou strukturou lesa na Šumavě během tání sněhu
Míka, Dominik ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Hotový, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá variabilitou dlouhovlnného a krátkovlnného záření na třech lokalitách s různou strukturou lesa v rámci povodí Ptačího potoka na Šumavě. Strukturu vegetace kvantifikuje index listové plochy (Leaf Area Index, LAI) vypočtený na základě hemisférických snímků vegetace. Data o krátkovlnné a dlouhovlnné radiace na všech lokalitách byla měřena pomocí radiometrů. U zdravého lesa je průměrná propustnost krátkovlnného záření 6,5 % a v závislosti na struktuře vegetace je v meziročním srovnání neměnná. Naopak propustnost krátkovlnné radiace se u poškozeného lesa v čase mění. Propustnost také závisí na celkové velikosti příchozí radiace, kdy s vyšší intenzitou záření roste propustnost vegetace. Celková bilance dlouhovlnného záření pod lesní vegetací je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří nejen struktura lesní vegetace, ale také její propustnost a velikost celkové příchozí krátkovlnné radiace. Bilance dlouhovlnné radiace byla kladná ve zdravém lese, záporná na otevřené ploše a v poškozeném lese se postupně měnila z kladné na zápornou hodnotu. Rozdíly v bilanci dlouhovlnné radiace vedou k různé dynamice tání sněhu. Zvyšování kladné bilance dlouhovlnného záření pod zdravou lesní vegetací vykazovalo závislost na příchozí krátkovlnné radiaci v korelačním koeficientu r = 0,68. U...
Rok 1918 - nový začátek česko-německého soužití v Kašperských Horách?
Uhlich, Tereza ; Kučera, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou, jak se změnilo soužití Čechů a Němců před a po 28. říjnu 1918 v Kašperských Horách, kdy vzniklo Československo. Tuto otázku se práce snaží zodpovědět pomocí historického kontextu, který zavítá až do roku 1908, pomyslným mezníkem zdejšího národnostního konfliktu. Práce dále představuje, v jaké pozici se ocitli kašperskohorští Němci a jak novou republiku vnímali. Zároveň popisuje situaci Čechů v převážně německém městě po vzniku republiky. V neposlední řadě budou nastíněny momenty, při kterých docházelo také díky společnému sousedství a historii ke vzájemnému smíru.
Vazby mezi vybranými aktéry cestovního ruchu na území Šumava - západ
Kohoutová, Eva ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Novotná, Markéta (oponent)
Náplní této práce je analýza vazeb mezi aktéry cestovního ruchu v lokalitě vymezené na území západní Šumavy. Výzkum je zaměřen na obce a vybrané subjekty působící v NP Šumava. Cílem práce je zhodnocení úrovně destinačního managementu na základě spolupráce mezi obcemi nebo obcí s jednotlivými subjekty cestovního ruchu. Destinační management je podrobněji charakterizován ve vymezeném území pomocí rozboru činnosti jednotlivých aktérů cestovního ruchu. V diplomové práci je zhodnocen vliv aktivity aktérů, administrativních hranic, geografické vzdálenosti a organizační struktury na vznik a fungování destinačního managementu. Úroveň spolupráce je analyzována pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem práce je zhodnocení významu jednotlivých aktérů na základě intenzity spolupráce a návrh zefektivnění destinačního managementu pro již vzniklé a nově vznikající destinační společnosti v západní části Šumavy. Klíčová slova: management cestovního ruchu, teorie sítí, destinace, venkovský cestovní ruch, Šumava
Mapování historických technických staveb v příhraničním regionu
VONDRUŠ, Pavel
Tato bakalářská práce se zabývá historickými budovami v příhraničním regionu. V úvodních kapitolách jsou krátce popsány technické budovy a historické milníky ve vývoji skla a skláren. Dále jsou zde zmíněné dva významné rody sklářů. Hlavní část práce utváří kapitoly o sklárnách a hamrech samotných. V práci jsou uvedeny jednotlivé technické budovy (především sklárny), případně místa, kde tyto budovy dříve stály. Všechny tyto historicky významné sklárny a hamry jsou znázorněny na mapách podle různých kategorií.
Vybavenost a časová dostupnost šumavských ski areálů
MANDÁK, Petr
Bakalářská práce se zabývá tématem vybavenosti a časové dostupnosti šumavských ski areálů. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké ski areály jsou nejlépe vybavené a dostupné a vytvořit pro ně zdigitalizovanou mapku areálu. Teoretická část práce se věnuje lokalizaci jednotlivých ski areálů do oblasti Šumavy. Dále informuje o jednotlivých bodech z hodnotícího systému pro vybavenost ski areálů. Praktická část práce je zaměřena na vypracování hodnotícího systému pro ski areály a jeho vyhodnocení, na jehož základě budou vytvořeny mapové výstupy.
Udržitelný a odpovědný cestovní ruch na Šumavě
ŠVECOVÁ, Denisa
Tato diplomová práce se zabývá udržitelným a odpovědným cestovním ruchem na Šumavě a zároveň vlivem nepříznivého počasí na udržitelnost cestovního ruchu v Národním parku Šumava. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Na začátku teoretické části jsou vysvětleny pozitivní a negativní vlivy související s cestovním ruchem, následuje charakteristika udržitelného cestovního ruchu, jeho principů, pilířů, managementu a marketingu. Závěr teoretické části je zaměřen na pojmy z oblasti odpovědného cestovního ruchu a na jeho principy. V praktické části je charakterizován Národní park Šumava a jeho vztah k udržitelnému cestovnímu ruchu. Na základě sekundárních dat je provedena analýza, která porovnává vliv počasí na tržby v cestovním ruchu. V navazující kapitole je zanalyzován současný stav nabídky turistických atraktivit cestovního ruchu za nepříznivého počasí v oblasti Šumavy, který je zpracován do podrobného přehledu. Na základě vyhodnocení získaných dat a poznatků jsou navrženy produkty, které využívají moderní metody a trendy cestovního ruchu s ohledem na udržitelný a odpovědný cestovní ruch. Jedná se o návrh sítě krytých přístřešků, tzv. "útulen", nepromokavého oděvu a v neposlední řadě mobilní aplikace Národního parku Šumava doplňující výše zmíněná opatření.
Obraz Šumavy v hraném filmu
Klímová, Lenka ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Práce Obraz Šumavy v hraném filmu se zabývá v úvodní části oblastí Šumavy jako takovou, tedy původem, rozlohou, podnebím, vodstvem, přírodními katastrofami, zemědělstvím, průmyslem či řemesly a každodenním životem na Šumavě. Cílem práce ale je věnovat se filmům, které byly na Šumavě natáčeny. Šumava v těchto filmech hraje buď roli hlavní, kdy režiséři umístili děj filmu záměrně do oblasti Šumavy, nebo je pouhou kulisou k hlavnímu dění ve filmu. Práce je doprovázena fotografiemi či plakáty k jednotlivým filmům a výstřižky z různých periodik. Práce se opírá o dobovou i sekundární českou a zahraniční literaturu, česká i zahraniční periodika, internetové zdroje či odbornou a vlastní analýzu samotných filmů. KLÍČOVÁ SLOVA Šumava a kinematografie, nacistická propaganda, komunistická propaganda
Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko
Kotousová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady konkrétních projektů cestovního ruchu realizované v MAS Šumavsko. Hlavním tématem práce je zaměření se na naplnění cílů projektů, jejich následnou udržitelnost, funkčnost, smysl a jejich vnímání žadatelem a místními občany. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních konceptů, pojmů a oblastí spjatých s hodnocenými projekty. V praktické části práce je pozornost nejprve zaměřena na MAS Šumavsko, dále jsou zde popsány řešené projekty a jejich následné hodnocení. Podkladem pro hodnocení projektů byly provedené řízené rozhovory s žadatelem a vybranými lidmi z řad veřejnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, místní akční skupina, projekty, regionální rozvoj, Šumava
Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů
Blažková, Tereza ; Matoušek, Václav (vedoucí práce) ; Semotanová, Eva (oponent) ; Krajíc, Rudolf (oponent)
Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.