Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR
Cirková, Jana ; Radil, Jan (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu tak, aby zaměstnanci byli efektivnější a bez újmy na rodinném životě a aktivitách volného času v tvrdé realitě dneška nejen obstáli, ale byli také úspěšní.
Činnosti manažerů sportovních klubů
RADOŠ, Jan
Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je doplňování týmu od profesionálních klubů. Nicméně, taková spolupráce neměla předem stanovené žádné cíle, o které by se opírala a ty by se v průběhu mohly kontrolovat. Pozitivní zjištění přišlo u spolupráce týkající se mládeže. Zde kluby spolupracují výrazně více, např. účastí trenérů z profesionálních klubů na trénincích mládeže. I samotné kluby tuto spolupráce hodnotili mnohem pozitivněji. Co se týče financí, manažeři poloprofesionálních klubů jsou většinou spokojeni s podporou měst/obcí, ve kterých kluby sídlí. Některé kluby se mohou těšit z poměrně významné podpory. Nedokonalosti byly nalezeny u partnerů klubů, především v době sjednané spolupráce. Jednoleté kontrakty nejsou vzhledem k budoucnosti klubu zcela ideální, proto je v zájmu manažerů, aby sjednávali dlouhodobější partnerství, případně z krátkodobých vytvářeli dlouhodobé. Poslední zkoumaná oblast byla zaměřena na zajišťování potřebného vybavení pro sportovce. Zjišťováno zde bylo, zda manažeři pořizují vybavení co nejefektivněji a zda delegují kompetence v této oblasti na jiné osoby. V případě, že ne, musí tyto kompetence řešit sami manažeři. K výše uvedeným bodům byly navrhnuty činnosti pro sportovní manažery, které by jim mohli pomoci v jejich denní práci.
Poselství pohádek pro děti v mateřské škole
KUNCOVÁ, Jana
Tato práce se zabývá klasickou pohádkou v životě předškolních dětí. Jejím záměrem je zjistit, jaké šance má realizování pohádkových projektů v MŠ, aby zaujaly současné předškolní děti, plnily svá poselství a zároveň naplňovaly cíle RVPPV. Teoretická část se zabývá vývojovými etapami předškolního dítěte s vymezením charakteristických vývojových zvláštností. Druhá část vymezuje symboliku a charakteristické znaky pohádky. Třetí se týká významu pohádky v životě předškolního dítěte a jejího využití v rámci předškolního vzdělávání. Obsahem praktické části je vytvoření projektů, které vychází z pohádkových motivů a jejich realizace s dětskou skupinou.
Atletické činnosti v mateřské škole
Milasevičová, Michaela ; Engelthalerová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na zařazení atletických činností do mateřské školy. Je pojata jako metodický zásobník atletických aktivit určený pro učitelky mateřských škol. Jejím cílem je vyhledat vhodné atletické činnosti, vytvořit jejich přehled a prakticky je vyzkoušet s dětmi předškolního věku. Práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována dítěti předškolního věku, z pohledu fyziologického a motorického. Dále je popsána důležitost hry a pohybu v tomto věku. Další kapitola se zabývá Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní vzdělávání a jeho vztahem k atletice. Poté je kapitola o atletice, v které je uvedena stručná historie atletiky a její význam pro dítě. V práci jsou také rozpracovány pohybové schopnosti, které velice úzce souvisí s atletickými činnostmi, jelikož jsou jejich předpokladem. Poslední část se věnuje charakterizaci a správné technice atletických disciplín, které lze v mateřské škole realizovat, a to běhu, skokům a hodu. V praktické části jsou poté vybrány atletické činnosti a hry, které jsou rozděleny do skupin podle disciplín na běžecké činnosti, skokanské činnosti, házecí činnosti a kombinace všech disciplín. Ve výsledkové části je zaznamenáno jejich hodnocení dle výběru a realizace. Nakonec v přílohách je uveden popis jednotlivých her a...
Volná a řízená hra a činnosti v předškolním vzdělávání z hlediska učitelek
Kázmerová, Jana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Špačková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá volnou a řízenou hrou a činnostmi v předškolním vzdělávání z hlediska učitelek. Je zaměřena především na hru dětí předškolního věku, hře děti věnují nejvíce času a je pro ně nejvýznamnější činností z hlediska rozvoje celé jejich osobnosti. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu hra, podstatu hry a vztah a význam hry dětí předškolního věku. Dále je zaměřena na volnou a řízenou hru a činnosti, jejich poměr a na hru z hlediska učitelek. Praktická část je zaměřena na roli učitelek ve volné a řízené hře a činnostech dětí v mateřské škole prostřednictvím pozorování. Během pozorování se zaměřuji na popis činností dětí, činností a přístupy učitelek k volné a řízené hře a činnostem a k dětem. Výsledkem je poukázat na významnou roli volné a řízené hry v životě dítěte předškolního věku a zejména přístupu učitelek a jejich role ve volné a řízené hře dětí. Klíčová slova: hra, volná hra, řízená hra, činnosti, učitelky, děti předškolního věku, mateřská škola,
Činnosti dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako odvětví sportu
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Engelthalerová, Zdeňka (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.
Činnosti dětí předškolního věku, vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako sportovního odvětví.
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.
Verifikace modelu průběhu procesu při vyhledávání informací podle C.C. Kuhlthau v českém prostředí
Přibylová, Ludmila ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Němečková, Lenka (oponent)
Práce se soustředí na model C.C. Kuhlthau. Autorka nejdříve představí tento model průběhu procesu vyhledávání informací a s ním propojený proces vytváření znalostí z informací. Vysvětlí z modelu vycházející princip nejistoty a zprostředkovatelské služby, které mění pohled na moderní knihovnictví. Ve druhé části práce autorka rozebírá další výzkumy a návody, jež si kladou za cíl usnadnit svému čtenáři tvorbu odborných textů, přičemž podrobněji se věnuje komplexně zaměřené příručce Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách a na stylistiku orientované Jak napsat odborný text od Světly Čmejrkové et al. V závěrečné kapitole autorka verifikuje model C.C. Kuhlthau v českém prostředí na základě dotazníkového průzkumu, který provedla mezi doktorandy, pedagogy a vědeckými pracovníky vybraných vysokých škol v České republice.
Prevence syndromu vyhoření
Petrášková, Bohumila ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Předložená diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření jako fenoménu dnešní doby, který ohrožuje jedince i organizace, v nichž pracují. V teoretické části práce je definován syndrom vyhoření, vymezeny jsou jeho možné příčiny a vliv individuálních i vnějších faktorů. Dále je popsán proces vyhoření a jsou uvedeny psychosociální a tělesné příznaky, které na syndrom vyhoření ukazují, zmíněny jsou i možné důsledky syndromu vyhoření. V další kapitole je pojednáno o faktorech, které mohou působit v prevenci syndromu vyhoření v pracovním životě člověka. Uvedeny jsou vnitřní faktory jako odolnost jedince, jeho pracovní motivace a sebeřízení, i vnější faktory působící v pracovním prostředí. Poslední teoretická kapitola dává do souvislosti poznatky o syndromu vyhoření s řízením a vedením lidí a poukazuje na možnosti jeho prevence v organizaci. Pozornost je věnována řízení znalostí, řízení talentů a řízení rozmanitostí. Dále jsou uvedeny jednotlivé personální činnosti a jejich možná role v prevenci syndromu vyhoření. Nakonec je zmíněn význam osobnostního rozvoje, vzdělávání, vyvážení pracovního a osobního života i spirituality v prevenci syndromu vyhoření. Empirická část práce se skládá z dotazníkového šetření srovnávajícího ohrožení třech věkových kategorií a z rozhovoru s psychologem, který se prevencí syndromu...
Delegování a jeho realizace v praxi
Tunysová, Alena ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces delegování a jeho realizaci v praxi. Práce se skládá z teoretické části a vlastní práce. Literární rešerše se v úvodní části zabývá definováním obecných pojmů z oblasti managementu. V hlavní teoretické části je rozebírána problematika delegování, co je předmětem, jaké jsou prvky a cíle. Dále jsou uvedeny výhody a nevýhody, bariéry, které brání řídícím pracovníkům delegovat. Detailněji je rozebírána analýza práce, tedy co lze a nelze delegovat, dále plánování delegování, které zahrnuje dílčí části jako cíle, termíny, rozhodnutí, rozsah delegované pravomoci či kontrolu. Nejsou opomenuty ani kapitoly zaměřující se na volbu vhodného pracovníka pro delegování a jak správně delegovat. Praktická část je primárně založena na technice dotazníkového šetření, ve kterém jsou uvedeny výroky vycházející z literární rešerše. Pomocí grafů jsou vyobrazeny odpovědi dotazovaných manažerů, doplněné o informace získané z nestrukturovaných rozhovorů. Pro získání komplexních informací je využita i metoda strukturovaného rozhovoru s řídícími pracovníky. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky šetření a na jejich základě navrženo opatření, které by mělo zajistit efektivnější využití delegování ve zkoumaném podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.