Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 237 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Čas a jeho reflexe v právu
Bernklau, Petra ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právu. Cílem je zachytit, jak je čas promítán do občanského práva, a to s ohledem na platnou právní úpravu v občanském zákoníku. Práce má osm kapitol, první čtyři jsou obecným pojednáním, pátá a každá další kapitola je věnována již konkrétně jednomu z právních institutů spojených s časem. V první - obecné - části je čas definován jako právní událost, je vysvětlen rozdíl mezi dobou a lhůtou, zmíněny jsou stěžejní zásady pro tuto právní oblast; mj. zásada vigilantibus iura scripta sunt, či zásada poctivosti. V části, která je věnována jednotlivým právním institutům, je postupně pojednáno o promlčení, prekluzi, vydržení a doložení času. Vždy je nejprve popsána podstata toho kterého právního institutu, následně jeho charakteristické znaky, to, v čem se daný právní institut odlišuje od ostatních právních institutů, a jaký je jeho dopad do reálného života adresátů právních norem. Nejvíce prostoru je v práci věnováno promlčení. Důraz je kladen na podstatu tohoto institutu, a sice zachování rovnosti stran a požadavek bdělosti ke svým právům. V kapitole o promlčení jsou práva rozdělena na ta, která promlčení podléhají a na práva nepromlčitelná, dále jsou zmíněny následky marného uplynutí promlčecí lhůty a popsána právní konstrukce...
Časová perspektiva a prokrastinace u studentů vysokých škol
Böhm, Tomáš ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza časové orientace u studentů vysokých škol na území České republiky a následné zkoumání vazeb příslušné perspektivy na míru prokrastinačního chování jedince. Teoretický rámec práce se zaměřuje na komplexní představení konceptu časové perspektivy a to především z hlediska multidimenzionálního přístupu P. Zimbarda, včetně příslušného diagnostického nástroje. Dále je zmapován současný fenomén prokrastinace v pojetí jednotlivých psychologických směrů a konkrétních forem prokrastinačního jednání. Na základě syntézy zmíněných konceptů jsou uvedeny dosavadní výzkumy zabývající se vzájemnými vazbami prokrastinace a tvorbou časových rámců, jejichž konkrétní prvky představují meritorní obsah empirické studie této práce. Pro výzkum souvztažností je v oblasti časové perspektivy použita rozšířená verze dotazníku Zimbardo Time Perspective Inventory, která na rozdíl od předchozích výzkumů umožní podrobně analyzovat potenciální přítomnost zcela nových vztahů. K diagnostice prokrastinace pak výzkumná sonda využívá dotazník Procrastination Scale for Students, který ve srovnání s alternativními diagnostickými nástroji dosahuje nejvyšší míry vnitřní konzistence a zároveň korelace jednotlivých bloků otázek. Z výsledků empirické studie vyplývá záporná vazba pozitivní budoucí...
Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP
Drbohlavová, Šárka ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Mozkové mrtvice jsou jednou z nejzávažnějších onemocnění, které často vedou k trvalé invaliditě, v některých případech i ke smrti. V současné době je doporučována široce dostupná léčba intravenózní trombolýzou. Cílem diplomové práce bylo analyzovat komplikace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, léčených intravenózním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na jednotce intenzivní péče (JIP) v péči o tuto skupinu pacientů a zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby. Pro získání dat jsme zvolili smíšenou formu výzkumu. Kvantitativní část byla retrospektivně vyhodnocena na základě dat z registru SITS. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kterým byla aplikována intravenózní trombolýza (IVT) v období leden 2014 až prosinec 2015. Analyzujeme komplikace léčby, pohlaví pacientů léčených IVT, přítomné rizikové faktory, časové údaje, tíži deficitu před léčbou a po ní. Dále sledujeme, kam je pacient po IVT propuštěn a kolik pacientů je tři měsíce po léčbě, schopno setrvat v domácím prostředí. Kvalitativní část šetření byla vyhodnocena na základě polostrukturovaných rozhovorů se sestrami pracujícími na JIP centra vysoce specializované péče o pacienta s iktem. Sledovali jsme jejich zkušenosti s tímto druhem léčby, monitoraci komplikací a jejich řešení. Na základě kvantitativního šetření jsme...
Místo knihy Kazatel v rámci soudobé starověké filosofie
FILIPOVÁ, Anna
Práce se zabývá místem biblické knihy Kazatel v kontextu soudobé starověké filosofie. První část bakalářské práce knihu Kazatel představuje, zejména její název, autorství, dobu a místo vzniku, hlavní a charakteristická témata i myšlenky knihy. Další část obsahuje základní charakteristiku čtyř zvolených starověkých filosofií: filosofie 6. 5. století př. Kr. a jejího představitele Hérakleita, Aristotelovy filosofie a filosofie helénistické - jmenovitě stoy a epikureismu. Poté probíhá porovnávání knihy Kazatel a uvedených filosofií. Práce se zaměřuje zejména na nalezení styčných bodů, které kniha se soudobými filosofiemi vykazuje, snaží se rovněž zodpovědět otázku, zda se v knize odráží některý ze stěžejních prvků či vlivů těchto filosofií.
Existencialismus a jeho pojetí člověka
RAPČANOVÁ, Anna
Diplomová práce se zabývá zkoumáním konkrétních prací Alberta Camuse a Gabriela Marcela se zaměřením na jejich otázku hodnot člověka. Cílem je poukázat na dvě podoby existenciální filozofie týkající se lidské existence v jejich vybraných dramatech. Práce je rozdělena do kapitol. V první kapitole nalezneme základní charakteristiku existencialismu a jeho vývoje. Druhá a třetí kapitola se zabývá Camusovo a Marcelovo pojetím filozofie. V těchto kapitolách bude v případě Camuse nastíněna problematika sebevraždy, revolty, absurdna a smyslu bytí. V případě Marcela bude řešena problematika duality být a mít, vztah já-ty, lásky, naděje, smrti, svobody a víry. Diplomová práce vyúsťuje v navazujících kapitolách, kde nalezneme porovnání existenciálních motivů v tvorbě autorů.
Keramické obrazy (cyklus) . Obraz jako reprezentace vzpomínky
PRÁŠILOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá analýzou povahy proudění času a jeho vlivem na formování vzpomínek a konstituci paměti. Koncepční základ teze filozofie Henriho Bergsona a Gilla Deleuze. Text se sestává se ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část uvádí základní pojmy a slouží jako koncepční rámec, který mi umožňuje je aplikovat na konkrétní příklad díla. Praktická část pak ztvárňuje vzpomínku v proudu času znázorněnou technikou sítotisku na keramických kachlích.
Tempo hry v tenise na Wimbledonu 2017
Šiman, Jakub ; Carboch, Jan (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název práce: Tempo hry v tenise na Wimbledonu 2017 Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké je tempo hry na Wimbledonu 2017 u mužů a porovnat rozdíl tempa hry v utkáních z prvního kola se závěrečnými koly turnaje (semifinále a finále). Metody: Použité metody v této práci jsou nepřímé pozorování a systémová notační analýza. Při vyhodnocování celkového průměru všech proměnných ze 7 utkání, jsme měli počet hráčů N = 12 s průměrným umístěním M=45,09 ± 38,09. Sledovanými proměnnými byla doba rozehry, čas pauzy a počet úderu. Výpočet tempa hry byl zjištěn podílem času pauzy a počtu úderů. Poměr zatížení se vyhodnotil podílem doby rozehry a počtem úderů. Výsledky: Průměrné tempo hry je 1,27 s. Průměrná délka rozehry je 5,33 s, průměrný počet úderů je 5,47 a průměrný čas mezi rozehrami je 18,9s. V této práci byly porovnány první kola turnaje se závěrečnými koly Wimbledonu 2017 a průměrné tempo bylo v závěrečných kolech o 0,14 s rychlejší. Průměrná délka rozehry je o 1,85 s kratší v závěrečných kolech, průměrný počet odehraných míčů je v prvních kolech o 1,05 větší a průměrný čas mezi rozehrami je v semifinále a finále o 0,65 s delší. Klíčová slova: tempo hry, tenis, rozehra, čas, Wimbledon 2017

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 237 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.