Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 242 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Čas ve fotografii
Kubiková, Darina ; Klusová, Katarína (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Obsahem a tematem teto diplomove prace je projev casu ve fotografickem mediu. Hledám cestu k vzpomínkám, na které si nepamatuji. Výsledkem je manipulace s fotografií.
Koncept pomíjivosti v románu V. Woolfové Paní Dallowayová
ZVONÍČKOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce zkoumá koncept pomíjivosti v románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová. Cílem práce je podat ucelený přehled těchto momentů, interpretovat je a ukázat, jakými technikami autorka dosahuje pocitu pomíjivosti; to vše především za pomoci teorií o čase Henriho Bergsona. Na základě myšlenek tohoto filosofa bude v práci prozkoumán i čas objektivní a subjektivní, jak se v Paní Dallowayové projevuje. Jelikož je v práci čas jako jedno z hlavních témat, lze v ní nalézt i přehled nejvýznamnějších filosofických teorií.
Využití hloubkového kypřiče při pěstování obilovin a řepky olejné v podniku Zemědělské služby Dynín, a.s.
KUBEŠ, Jan
Diplomová práce se zabývá hloubkovými kypřiči, které se používají v podnikách zemědělské výroby. Teoretická část je zaměřena na historii zpracování půd, na zpracování půdy a na kypřící stroje, které se používají v dnešní době. Jsou zde obsaženy talířové kypřiče, radličkové kypřiče, dlátové kypřiče, prutové kypřiče a stroje s poháněným pracovním ústrojím. Vlastní práce obsahuje porovnání radličkového kypřiče a pluhu provádějící orbu. Hodnotí se kvalita udržení nastavené hloubky, časová náročnost, spotřeba PHM a finanční náročnost.
Kniha Píseň písní jako odpověď na Kazatelovu marnost
FILIPOVÁ, Anna
Práce se zabývá ve slovech biblické knihy Píseň písní nalezením možné odpovědi na Kazatelovu marnost - pomíjivost lidského života i věcí s ním souvisejících, jež on sám v úvahách své knihy deklaruje. První kapitola představuje knihu Kazatel, usiluje o zachycení hlavních témat s příznaky marnosti a pomíjivosti a snaží se také poskytnout Kazatelova východiska z této situace. Druhá kapitola seznamuje s knihou Píseň písní a rovněž se zabývá jejím obsahem, který se nese v interpretaci a rázu poselství lásky mezi mužem a ženou. Třetí kapitola předkládá úsilí a snahu autorky, probíhá porovnávání hlavních myšlenek a východisek obou knih tak, aby bylo možné v závěru práce přinést odpověď na otázku, zda je láska v knize Písni písní možnou odpovědí na Kazatelovu marnost - pomíjivost lidského života, kterou Kazatel ve své knize proklamuje.
Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence
MRÁZOVÁ, Vlasta
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části byl předmětem zájmu člověk a čas z hlediska filosofie. V druhé části jsme se zabývali lidským bytím a lidskou existencí. Ve třetí kapitole jsme ve věnovali souvislosti času a dějin a jejich důležitostí pro člověka a lidskou společnost. Čtvrtá kapitola se snaží postihnout smysl lidské existence a navazuje další kapitola, která se snaží zjistit možné příčiny, které mohou vést ke ztrátě smyslu života. Poslední část, věnovaná volnému času a výchově ve volném čase, měla za cíl ukázat možnosti a meze vychovatele volného času při pomáhání ke smysluplnému žití.
Programmable nucleases in human therapy
Šlaufová, Marta ; Kašpárek, Petr (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Většina genomických mutací vede k závažným symptomům, které obvykle nejsou vyléčitelné. Intenzivní vývoj technik spojených s programovatelnými nukleázami (PN) v posledních letech otevřel nové možnosti při léčbě mnoha nemocí, jako jsou například geneticky podmíněné choroby, infekční nemoci, nebo rakovina. PN jsou enzymy, které umožňují místně specifické štěpení DNA, jež může vést k cílené modifikaci daného genomického lokusu. Skládají se z domény nespecificky štěpící DNA a z DNA-vazebné domény, která má buď formu modulárních proteinů vázajících se na DNA, nebo formu oligonukleotidů, které se na základě "Watson-Crickovského" párování váží na odpovídající sekvenci DNA. Doména nespecificky štěpící DNA zajišťuje vznik dvouvláknových zlomů, které jsou nezbytné pro následující úpravy genomu. Vývoj zinc finger nukleáz (ZFN) a poté i TALE nukleáz (transcription activator-like effector nucleases, TALEN) umožnil první terapeutické postupy založené na cílené úpravě lidského genomu. Technologie CRISPR-Cas (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) přinesla další výrazné zjednodušení a rozšíření metod využívajících PN. Tato práce si klade za cíl poskytnout přehled o současném stavu, vývoji a překážkách v oblasti využití PN při léčbě lidských pacientů.
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Čas a jeho reflexe v právu
Bernklau, Petra ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právu. Cílem je zachytit, jak je čas promítán do občanského práva, a to s ohledem na platnou právní úpravu v občanském zákoníku. Práce má osm kapitol, první čtyři jsou obecným pojednáním, pátá a každá další kapitola je věnována již konkrétně jednomu z právních institutů spojených s časem. V první - obecné - části je čas definován jako právní událost, je vysvětlen rozdíl mezi dobou a lhůtou, zmíněny jsou stěžejní zásady pro tuto právní oblast; mj. zásada vigilantibus iura scripta sunt, či zásada poctivosti. V části, která je věnována jednotlivým právním institutům, je postupně pojednáno o promlčení, prekluzi, vydržení a doložení času. Vždy je nejprve popsána podstata toho kterého právního institutu, následně jeho charakteristické znaky, to, v čem se daný právní institut odlišuje od ostatních právních institutů, a jaký je jeho dopad do reálného života adresátů právních norem. Nejvíce prostoru je v práci věnováno promlčení. Důraz je kladen na podstatu tohoto institutu, a sice zachování rovnosti stran a požadavek bdělosti ke svým právům. V kapitole o promlčení jsou práva rozdělena na ta, která promlčení podléhají a na práva nepromlčitelná, dále jsou zmíněny následky marného uplynutí promlčecí lhůty a popsána právní konstrukce...
Časová perspektiva a prokrastinace u studentů vysokých škol
Böhm, Tomáš ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza časové orientace u studentů vysokých škol na území České republiky a následné zkoumání vazeb příslušné perspektivy na míru prokrastinačního chování jedince. Teoretický rámec práce se zaměřuje na komplexní představení konceptu časové perspektivy a to především z hlediska multidimenzionálního přístupu P. Zimbarda, včetně příslušného diagnostického nástroje. Dále je zmapován současný fenomén prokrastinace v pojetí jednotlivých psychologických směrů a konkrétních forem prokrastinačního jednání. Na základě syntézy zmíněných konceptů jsou uvedeny dosavadní výzkumy zabývající se vzájemnými vazbami prokrastinace a tvorbou časových rámců, jejichž konkrétní prvky představují meritorní obsah empirické studie této práce. Pro výzkum souvztažností je v oblasti časové perspektivy použita rozšířená verze dotazníku Zimbardo Time Perspective Inventory, která na rozdíl od předchozích výzkumů umožní podrobně analyzovat potenciální přítomnost zcela nových vztahů. K diagnostice prokrastinace pak výzkumná sonda využívá dotazník Procrastination Scale for Students, který ve srovnání s alternativními diagnostickými nástroji dosahuje nejvyšší míry vnitřní konzistence a zároveň korelace jednotlivých bloků otázek. Z výsledků empirické studie vyplývá záporná vazba pozitivní budoucí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 242 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.