Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24
Klepáčová, Sára ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Kruml, Milan (oponent)
Typologie pořadu a programová struktura kontinuálního vysílání ČT24 Sára Klepáčová Anotace Podstatou diplomové práce je definovat a následně analyzovat jeden z televizních pořadů zpravodajské stanice ČT24 - Studio ČT24. Jedná se o specifický typ kontinuálního vysílání, který ČT24 svým divákům nabízí každý den, sedm dní v týdnu, jako jediná v České republice, a který je svým způsobem jedinečný i mezi ostatními pořady evropských veřejnoprávních médií. Teoretická část se zabývá standardními postupy práce ve zpravodajství - od získání informace po zasazení zprávy do vysílacího scénáře. Je doplněna o faktické poznámky, které pro potřeby práce poskytl zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT24 František Lutonský. Výzkum se ve formě kvantitativní obsahové analýzy soustředí na strukturu samotného pořadu, a především na jeho obsah. Na vzorku čtyř celých týdnů ze čtyř programových období demonstruje strukturu a skladbu kontinuálního vysílání zpravodajské stanice ČT24. Zaměřuje se také na změnu skladby vysílání v případě mimořádné události, a to vše v kontextu divácké sledovanosti.
Mediální obraz Mexika ve zpravodajství České televize v roce 2017
Hyláková, Klára ; Šobr, Michal (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Žijeme v době, kterou zásadně ovlivňují média. Konzumujeme informace každý den, v podstatě každou hodinu i minutu našeho života. To, jakým způsobem jsou v médiích vyobrazeny určité sociální skupiny, národy, identity, zásadně ovlivňuje naše vnímání. Je prokázáno, že čím déle a častěji na nás zkreslené obrazy působí, tím více jim budeme věřit. Diplomová práce se zaměřila na mediální obraz Mexika ve vysílání České televize. V kvalitativní, kvantitativní obsahové analýze můžeme pozorovat, že většina odvysílaných zpráv je negativního zabarvení a často se týká migrace, politiky Donalda Trumpa nebo přírodních katastrof. I proto, že je Mexiko geograficky a kulturně českému prostředí vzdálené, se do zpravodajství dostávají zpravidla takové zprávy, které nesou velkou negativitu nebo závisí na jiné elitě - Spojených státech. Pokud je český divák takovému vysílání vystaven pravidelně, může získat dojem, že Mexiko je nebezpečná, zaostalá země. Je třeba si ale povšimnout i pozitivních informací, které jsou často vyloučeny, což má za následek vznik výše uvedených zkreslených názorů.
Volba generálního ředitele České televize v roce 2017 jako zpravodajské téma
Coufalová, Dominika ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Práce se zabývá volbou generálního ředitele České televize v roce 2017. Na téma je pohlíženo z hlediska mediální agendy jednotlivých tištěných a internetových médií. Zkoumaná média byla vybrána klíčem nejvyšší čtenosti ve zkoumaném období od začátku ledna do konce dubna 2017. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá specifiky účinků médií, které kategorizuje do tří typů. Dále teorie zmiňuje koncept nastolováním témat, který řadíme do dlouhodobých účinků médií, a do kterého patří zkoumaná mediální agenda. Teorie také vymezuje pojmy veřejnoprávní média a média veřejné služby, pojmy s nimi související a základní právní ukotvení. Teoretická část představuje instituci České televize a její dozorčí orgán, který generálního ředitele volí, Radu České televize. Praktická část skrze analýzu zpravodajských výstupů, které byly k volbě ve vymezeném období publikovány, pomocí kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní analýzy rámců ukazuje, jakým způsobem byla volba v mediálním prostředím zobrazována a jaká témata nastolovala. V kvantitativní části jsou stanoveny kódy, které se ve zpravodajských výstupech nejvíce vyskytovaly. Kvalitativní část pak pracuje s pěti rámci, které z kvantitativní analýzy vyplynuly a bylo zajímavé je zkoumat do hloubky, tedy kvalitativním...
Současná česká seriálová tvorba: metody využívané při vývoji scénáře
Knéblová, Michaela ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Práce se zabývá současnou českou seriálovou tvorbou z hlediska vývoje scénáře. Zaměřuje se především na vývoj scénářů seriálu v České televizi a na dramatické seriály s hodinovými díly. Srovnává vývoj v českém prostředí s britskou a americkou praxí. Mapuje současné české seriálové prostředí, vytváří přehled současných českých seriálů ve vysílání a objasňuje základy narativní seriálové struktury. Obsahuje srovnání vybraných pilotních dílů z hlediska jejich narativní struktury. Zaměřuje se jak na scenáristickou praxi, tak i na postupy vývoje z hlediska instituce veřejnoprávní televize, v případě americké produkce hollywoodského systému. Využívá metody kvalitativní analýzy scénářů, hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s kreativními producenty a komparaci vývoje scénáře v jednotlivých produkcích.
Projekty mediálních institucí v oblasti rozvoje a podpory mediální gramotnosti
Šestáková, Kristýna ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Supa, Markéta (oponent)
(abstrakt) Hlavním cílem této diplomové práce je popsat projekty vybraných českých mediálních institucí, které vznikly od počátku roku 2008 až do konce května 2019 a měly za cíl rozvíjet a podporovat mediální gramotnost veřejnosti. Půjde primárně o zkoumání pořadů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, České televize a Českého rozhlasu. Určitou pozornost věnujeme i projektům dalších mediálních institucí. U jednotlivých projektů se práce soustředí především na období vzniku, formát, typ a jeho tematickou náplň. Získaná data budou v závěru přehledně shrnuta. Na základě výsledků a s ohledem na současný stav mediální gramotnosti v Čechách budou v závěru práce navrženy další formáty pro jednotlivé instituce, které by mohly napomáhat rozvoji a podpoře mediální gramotnosti. Kromě této systematické rešerše se hned v úvodu bude práce zabývat historií implementace mediální výchovy, tedy systematického vzdělávání k dosažený různých úrovní mediální gramotnosti, do světové i české společnosti. Během popisu historie mediální výchovy bude brán zřetel zejména na to, jakou úlohu v celém procesu sehrála média a mediální instituce. V práci budou rovněž zmíněny některé aktuální zahraniční projekty rozvíjející mediální gramotnost.
Zlatá Ester Ledecká, komparace sportovního zpravodajství v pořadech Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny v době zimních olympijských her 2018
Rossi, Adéla ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tématem této práce je komparace mediálního obrazu dvojnásobné zlaté šampionky Ester Ledecké v období Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, a to optikou pořadů Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny. Vybrané pořady jsou hlavními sportovně zpravodajskými relacemi České televize a TV Nova. Analyzovány budou reportáže věnující se Ester Ledecké v období týden před začátkem Zimních olympijských her v Pchjongčchangu, po celý jejich průběh a týden po skončení (od 3. 2. do 3. 3. 2018). Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. První je věnována veřejnoprávním a soukromým médiím, historickým souvislostem vzniku sportovní redakce v Československé televizi a teoretickým přístupům, které jsou využívány pro výzkum obsahu mediálních sdělení. Druhá část je tvořena kvalitativní a kvantitativní analýzou, která zkoumá vybrané příspěvky. Kvantitativní analýzou bude získán celkový počet příspěvků o Ester Ledecké a průměrná stopáž každého z nich. Dále výzkum zjišťuje, kolik příspěvků v rámci vysílání vybraných pořadů se věnovalo Ester Ledecké ve spojení se sportovními a profesionálními výkony a jaký podíl měla témata odlišná. Kvalitativní analýza se zaměřuje na samotný obsah jednotlivých reportáží. Zkoumá, jaká témata byla s Ester Ledeckou spojována a jakým způsobem byla sportovkyně v...
Living history ve vysílání České televize: Dovolená ve starých časech
Halva, Tomáš ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Růžička, Daniel (oponent)
Pořady subžánru living history TV (v některých případech také označovány jako historical reality TV pořady) jsou jedním ze soudobých trendů tvorby v rámci žánru reality TV. Cílem těchto pořadů je v televizním vysílání zobrazit zábavnou a odlehčenou formou určité historické období. Jelikož se jedná o pořady zařazené do žánru reality TV, je jejich cílem zároveň zachytit autentické reakce účastníků, kteří v takovýchto pořadech vystupují. Díky tomuto stylu narace mají diváci možnost sledovat, jak se člověk z 21. století adaptuje na dané období a jak se zachová při konfrontaci s určitými historickými okamžiky. Tento druh pořadů se těší velké oblibě v zahraničních médiích. Na obrazovkách českých televizí se objevily dva pořady, které vytvořila Česká televize. Jedná se o pořady série Dovolená ve starých časech - Dovolená v Protektorátu a Dovolená v éře páry.
Polsko ve zpravodajství ČTK a ČT na příkladu vládních reforem v letech 2015-2018
Šedová, Michaela ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
České tiskové kanceláře a Událostí České veřejné služby letech 2015 až 2018. Teoretická část je zaměřena na srovnávaných subjektů a zejména pak jejich zahraniční věnována i jednotlivým typům agenturních a televizních zpráv Českou tiskovou kanceláří a Českou televizí - a historickými souvislostmi a dále nastiňuje situaci - přibližuje výsledky voleb, současnou podobu vlády a jí provedené reformy a plánované změny odrobněji téměř ú potratů, které jsou zároveň předmětem praktické části práce využ jaké míře se obě redakce polským reformám věnovaly, jakou důležitost informování o reformách přikládaly, o čem a z jakých zdrojů obě a zda se lišil jejich obsah důsledku přítomnosti stálého zpravodaje Čes Polsku, kterého agentura na místě nemá.
Sportovní dokument v České televizi
Rokyta, Václav ; Záruba, Robert (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Sportovní televizní dokument od počátků televizního vysílání v Československu patřil k žánrům, které se pravidelně objevovaly na obrazovkách. Mnohé československé a české sportovní dokumenty dokonce získaly významná ocenění doma i v zahraničí. Tato diplomová práce pátrá po tom, aké má sportovní dokument místo ve vysílání České televize na počátku 21. století v éře, která stále více patří internetu a sdílenému obsahu než televiznímu vysílání. Diplomová práce hledá i odpověď na otázku, aké typy sportovních dokumentů se v současné době točí sportovní dokument výsadou pouze veřejnoprávní televize nebo se o jeho produkci snaží i soukromé televizní či dokonce internetové stanice a platformy. Součástí práce je i seznam sportovních dokumentů vysílaných Českou televizí v až
Rozdíly v hlavní zpravodajské relaci veřejnoprávní a komerční televize
PROKEŠOVÁ, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním hlavních zpravodajských relací televize veřejné služby a komerční televize. Jejím cílem je zjistit, zda a jak se liší, a to jak po formální, tak po obsahové stránce. Teoretická část práce se zabývá zpravodajstvím obecně, jeho stručnou historií a současnými trendy, procesem výběru zpráv apod. Dále se zaměřuje na televizní zpravodajství, jeho specifika a také bulvarizaci. Praktická část je věnována srovnání hlavní zpravodajské relace České televize a TV Nova. Analýza se zabývá tematickým zaměřením zpráv, podílem domácího a zahraničního zpravodajství, podílem tzv. soft news a hard news atd.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.