Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Televizní zábava na obrazovkách ČT a TV Nova na počátku tisíciletí a v současnosti
Průšová, Denisa ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá televizní zábavou jako fenoménem na českých televizních obrazovkách. V teoretické části práce poskytuje pohled na zábavu jako na termín a koncept a usiluje o její definici, dále popisuje její historické podoby před nástupem masových médií i její následný vývoj směrem k zábavní revoluci médií, přičemž je kladen důraz na etablování zábavy na televizních obrazovkách. Práce následně vymezuje zábavní funkce médií a jejich význam ve společnosti, do kontrastu však uvádí i kritiku spojovanou se zábavními obsahy. Součástí práce je i klasifikace televizních zábavních žánrů a formátů a případy penetrace zábavy do dalších forem komunikace. Z pohledu české právní úpravy také hodnotí právní podmínky pro vysílání televizní zábavy v České republice. Teoretickou část uzavírá historie televizní zábavy v Československé televizi a TV Nova. Praktická část práce si klade za cíl zjistit, jakou podobu měla televizní zábava na počátku tisíciletí na obrazovkách České televize a TV Nova ve srovnání s její nynější podobou a identifikovat tak rozdíly či podobnosti ve vysílání televizní zábavy nejen napříč lety v rámci daných médií, ale také mezi veřejnoprávním a komerčním vysílatelem. Na základě těchto zjištění usiluje práce rovněž o zodpovězení otázky, zda televizní zábava z českých televizních...
Mediální obraz českého výtvarného umění v Událostech v kultuře na ČT Art
Vičarová, Barbora ; Sládková, Hana (vedoucí práce) ; Ježková, Tereza (oponent)
Diplomová práce s názvem "Mediální obraz českého výtvarného umění v Událostech v kultuře na ČT Art" se zabývá českým výtvarným uměním a jeho mediálním obrazem v rámci kulturně-zpravodajského pořadu Události v kultuře na ČT Art. Cílem práce je zmapovat mediální obraz českého výtvarného umění v pořadu, který je na denní bázi produkován českou veřejnoprávní televizí. K takové analýze je v práci použita metoda kombinované kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, která zkoumá jednotlivé reportáže z dané relace v rámci celého roku 2019. Práce se snaží odpovědět na otázku, jakou formou a jakým způsobem bylo v rámci Událostí v kultuře v roce 2019 referováno o českém výtvarném umění, o jakých umělcích se nejvíce hovořilo, jaké instituce nebo témata měla ve zpravodajské relaci největší prostor. Práce se také snaží odpovědět na otázku, jaké téma musí být, aby se vůbec do kulturně-zpravodajského pořadu na celostátní veřejnoprávní televizi mohlo dostat, podle jaké logiky jsou témata do relace vybírány a nakolik jsou při výběru témat a tvorbě reportáží naplněny zpravodajské hodnoty, zásady vyváženosti nebo veřejnoprávnosti. V teoretické části práce je nejprve nastíněn rámec daného tématu, kdy je obecně popsána televize jako médium a je na základě literatury rozebrán koncept mediálního obrazu, koncept...
Redakce ČT sport bez šéfredaktora. Kde jsou její limity?
Zoubková, Kateřina ; Chladová, Marta (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Diplomová práce Redakce ČT sport bez šéfredaktora. Kde jsou její limity? mapuje fungování sportovní redakce České televize, která mezi lety 2013 až 2019 fungovala bez šéfredaktora. Jelikož v lednu roku 2020 došlo k restrukturalizaci oddělení a redakce sportu má opět ve svém čele šéfredaktora, který by ji po novinářské stránce řídil, výzkumnice se zaměřila na analýzu obou možných struktur. V teoretické části práce autorka popisuje možné organizační struktury, podle kterých mohou být koncipovány mediální redakce, zaměřuje se také na mediální rutiny a historii a současnost redakce sportu s větším důrazem na hierarchii oddělení. Empirická část vycházela ze 14 hloubkových rozhovorů s pracovníky redakce, kteří popisovali její chod a hodnotili pozitiva a negativa, které práce v atypicky strukturované redakci má. Dotazování probíhalo ve dvou fázích, a to před začátkem funkčního období šéfredaktora a po několika měsících ve funkci. Z analýzy pak vyplynulo, jak redaktoři vnímali starý systém, který pro redakci podobného typu není běžný.
Současná podoba vysílání a redakce předpovědi počasí v České televizi
Šindelářová, Tereza ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Šmíd, Milan (oponent)
Práce analyzuje současnou podobu televizní předpovědi počasí, a to na příkladu vysílání České televize. Soustředí se na druhy pořadů specializující se na předpověď počasí, metodiku práce televizního meteorologa, technologické zajištění předpovědi, zároveň mapuje historický vývoj televizní předpovědi ve světě i v českém prostředí. Prostřednictvím analýzy vysílání vybraného dne na zpravodajském kanálu ČT24 práce charakterizuje vysílací schéma televizní předpovědi a popisuje konkrétní podob počasí. Na základě rozhovorů České televize přibližuje personální zajištění televizní předpovědi a dalšími odbornými institucemi.
Mediální obraz seriálu Most! ve vybraných českých médiích
Vondrák, Jaroslav ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Růžička, Daniel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem seriálu Most!. Divácky jde o jeden z nejúspěšnějších projektů České televize a také zájem médií o něj byl velký. Seriál byl výjimečný ​vysokou sledovaností, ale hlavně tématy, která prezentoval, jako například xenofobie, rasismus nebo problematika změny pohlaví. Děj se odehrává v severočeském městě Most. V práci bude stručně představen seriál samotný, jeho děj, tvůrci a herci. Hlavní část práce ale tvoří kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza vybraných médií. Cílem kvantitativní obsahové analýzy je získat data o tom, jak média o seriálu psala, jak často a v jakém rozsahu, jakým tématům se média v souvislosti se seriálem nejčastěji věnovala a podobně. Cílem kvalitativní obsahové analýzy je detailněji analyzovat vybrané texty. Součástí práce je také vyjádření tvůrce seriálu.
Současné způsoby tvorby vysílacího schématu veřejnoprávních a komerčních televizí
Jandečka, Václav ; Růžička, Daniel (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Primárním cílem bakalářské práce je komparace programového schématu programu ČT1, jakožto média veřejné služby a TV Prima, jako televize komerční a následný rozbor metod využívaných při jejich tvorbě. Sekundárním cílem je determinace okolností vzniku nové vlastní tvorby televize a její následná integrace do programových schémat obou televizí. První část bakalářské práce vysvětluje hlavní pojmy úzce spojené s rozebíraným tématem. Mezi ně se řadí: duální systém vysílání, televize veřejné služby, televize komerční, televizní sledovanost, cílová skupina, mediální publikum, subkultura, prime time, reklama, výroba pořadů a vysílací schéma. Účelem navazující části je stručný popis jednotlivých televizí a podrobnější rozbor vybraných charakteristik dané televize. Těmito vybranými pojmy jsou pro účely bakalářské práce - mediální publikum, sledovanost a televizní programové schéma, které mají za úkol přiblížení přístupu jednotlivých televizí ke stavbě jejich programových schémat. Praktická část je rozdělena do třech částí, z nichž první je věnována kvantitativní obsahové analýze, jejíž pomocí je možné odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky. Doplněním této části je rozbor metod využívaných při tvorbě programových schémat a udání praktických příkladů. Druhá část je věnována dotazníkovému šetření, jehož...
Rozbor práce moderátorů, komentátorů, reportérů a expertů při sportovních přenosech v ČR a USA
Hruška, Michal ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Turková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce s názvem Rozbor práce moderátorů, komentátorů, reportérů a expertů při sportovních přenosech v ČR a USA se zabývá analýzou struktury, možností a kvality konkrétních sportovních přenosů v České republice a Spojených státech amerických. Blíže se přitom zaměří na hodnocení přenosů z mistrovství světa ve fotbale 2018 na ČT Sport a americké FOX Sports a finálová utkání české i americké nejvyšší soutěže v americkém fotbale na stejných stanicích, tzv. Czech Bowl a slavný Super Bowl. Tento výběr umožňuje několik způsobů srovnání jednotlivých přenosů. Zaprvé nabízí komparaci přístupu obou televizních stanic ke stejné sportovní události v podobě fotbalového šampionátu. Dále poskytuje pohled na rozdíl mezi velikostí největšího zápasu amerického fotbalu v ČR a slavným Super Bowlem i jejich televizním zprostředkováním. Zajímavé je i porovnání přenosů různých sportů na stejné televizní stanici, přičemž v České republice jde o mainstreamový fotbal a ne tak oblíbený americký fotbal, zatímco v USA je situace přesně opačná. Zároveň lze hodnotit i rozdílné přístupy v komunikaci směrem k divákům. Klíčovou součástí je totiž rozbor práce konkrétních postav televizního vysílání sportovních přenosů z hlediska mluveného projevu, vizuálního projevu, odbornosti, kontextu či nastolování témat. Práce obsahuje...
Vývoj mimořádného vysílání na ČT24 (2013-2018)
Mrzena, David ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Lokšík, Martin (oponent)
Následující bakalářská práce Vývoj mimořádného vysílání na ČT24 v letech 2013 až 2020 vymezuje charakteristické prvky mimořádného vysílání, které v posledních letech ve vysílání ČT24 zaujímá stále dominantnější postavení. Zároveň práce podává ucelený pohled na vývoj mimořádného vysílání na ČT24. Hlavní metodou výzkumu byla kvalitativní analýza obsahu zaměřující se na porovnání čtyř vybraných mimořádných vysílání, které v daném roce svým rozsahem a vážností platily za nejvýznamnější mimořádná vysílání pro zpravodajství ČT24. Ve stanovém intervalu v nich práce hledá vývoj prvků, kterými jsou například přechod z kontinuálního vysílání do mimořádného vysílání, role moderátorů, výběr hostů nebo stopáž a vývoj obsahu samotného mimořádného vysílání na ČT24. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se členy redakce zpravodajství ČT24 přináší pohled do zákulisí mimořádného vysílání stanice, charakterizuje strukturu mimořádného vysílání a také popisuje podněty ke změnám ve struktuře vysílání ČT24, které proběhly v roce 2013.
Komunikace ČT24 mimo obrazovku
Nevšímalová, Aneta ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Diplomová práce 2020 Aneta Nevšímalová Diplomová práce analyzuje komunikaci veřejnoprávní stanice ČT24 na sociálních sítích a webu ČT24 a zjišťuje, zda je tento způsob komunikace efektivní a pro konzumenty sociálních sítí a internetového zpravodajství atraktivní. Odpovídá také na otázku, zda se ČT24 touto aktivitou na internetu snaží k televizním obrazovkám přilákat mladší diváky. Teoretická část se zabývá způsobem komunikace ČT24 na sociálních sítích i webu ČT24 a obsahem, který na těchto platformách ČT24 zveřejňuje. Tato část je doplněna o informace, které byly získány na základě rozhovorů. Výzkum ve formě komparativní analýzy příspěvků v televizním vysílání i na internetových platformách ČT24 se zaměřuje na efektivitu komunikace ČT24 na sociálních sítích a webu ČT24 a demonstruje, jakým způsobem se veřejnoprávní televize svým obsahem přizpůsobuje konzumentům těchto platforem. Součástí analytické části je i dotazník, který odpovídá na otázky, nakolik jsou tyto platformy ČT24 pro mladší uživatele atraktivní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.