Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,605 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategická kultura České republiky
Beneš, Jan ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Eichler, Jan (oponent) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Jan Beneš Strategická kultura České republiky Abstrakt Dizertační práce si klade za cíl komplexním způsobem definovat strategickou kulturu České republiky. Strategická kultura je nejprve analyzována jako konceptuální fenomén, jak ve vztahu k pojmu strategie, tak skrze její postavení v teorii mezinárodních vztahů. V práci jsou postupně představeny jednotlivé proudy uvažování o strategické kultuře a srovnány přístupy klíčových autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, s důrazem na diskusi mezi jejich první a třetí generací. Vzhledem k faktu, že strategická kultura byla vytvořena a používána především jako nástroj k pochopení a vysvětlení chování strategicky a geopoliticky významných států, autor analyzuje historická a geostrategická specifika malého státu ve střední Evropě a následně definuje vlastní konceptuální a metodologický rámec studia strategické kultury. Metodou zakotvené teorie jsou poté zkoumány důležité symboly a narativy z historie českých zemí, zásadní momenty českého politického myšlení a rozhodování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, vojenství a strategie. Historické narativy se při zkoumání bezpečnostní a obranné politiky České republiky projevují v uvažování aktérů bezpečnostní komunity a spoluformují české myšlení o obraně a bezpečnosti. Výzkum klíčových politických...
Vývoj a transformace irského tance v České republice: Od volnočasové aktivity po vrcholovou disciplínu
Papoušková, Martina ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována výzkumu proměn irského tance v České republice. Výzkum byl prováděn kvalitativními metodami prostřednictvím zúčastněných pozorování, hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a rešerší. Informátoři a informátorky výzkumu jsou tanečníci a tanečnice irského tance, jenž se v tomto oboru pohybují alespoň posledních pět let. Výzkumný terén pak představují irsky orientované události především v Brně a Praze konané v října 2018 do listopadu 2019. Ir České republice vyskytuje již od poloviny 90. let 20. století, přičemž tato práce spočívá ve zkoumání vybraných transformačních procesů a jejich vlivů na podobu irského tance, jak je známý dnes. Těmito procesy jsou globalizace,
Analýza strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy ČR se zaměřením na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra
Nováková, Magdalena ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Zápotocká, Veronika (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy České republiky, kde stěžejní pozornost je věnována konkrétně dvěma resortům, jmenovitě Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu vnitra. Hlavním cílem práce je na základě analýzy sekundárních dat a provedených polostrukturovaných rozhovorů s ministerskými úředníky a experty na veřejnou správu identifikovat současný stav strategického řízení a plánování obou vybraných ministerstev. Těžiště zkoumání je položeno do analýzy kapacity (disponibility) těchto resortů v oblasti rozvoje a posilování strategického řízení a plánování ve veřejné správě. Pozornost je věnována i konkrétním bariérám, které oběma ministerstvům brání v uplatňování strategické činnosti. Za tímto účelem je v rámci diplomové práce provedena kvalitativní analýza, jež se v dané souvislosti postupně zaměřuje na oba zkoumané případy. Dílčím záměrem práce je na základě provedeného zjištění a analýzy výchozího stavu vyvodit teoretické a praktické předpoklady a s nimi související doporučení, týkající se strategického vládnutí České republiky.
Essays on labour force and its productivity
Štěpánek, Martin ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Yerushalmi, Erez (oponent)
Tato disertační práce obsahuje čtyři studie analyzující pracovní sílu a její produktivitu. Za pomoci simulačního modelování posuzuje dopad demografických změn, migrace nebo změn v produktivitě pracovní síly na veřejné finance a ekonomiku v České republice a USA, a také využívá statistické modelování k vyhodnocení vlivu personálních faktorů a okolí na produktivitu zaměstnanců na pracovišti. První tři studie nahlíží na daná témata z makroekonomického pohledu a nabízí prognózy pro příští desetiletí. Jsou si také podobné typem analýzy: používají stejný základní simulační Overlapping Generations (OLG) model napsaný v MATLABu, který je dále rozpracován pro konkrétní použití v každé z nich. Čtvrtá studie naproti tomu přistupuje k tématu z opačného směru a analyzuje faktory na úrovni jednotlivců. Konkrétněji, první článek se zabývá demografickými změnami - stárnutím a zmenšováním populace - v kontextu českého důchodového systému. Výsledky předložené analýzy ukazují, že stávající penzijní systém v České republice bude schopný splnit pouze dva ze tří následujících cílů současně: navyšovat důchody na úrovni růstu nominálních mezd, být dlouhodobě finančně udržitelný, nebo nenavýšit výchozí věk odchodu do důchodu o více než dva roky do roku 2050. Řešením by mohlo být zavedení alternativního, částečně financovaného...
Historie zdravotnické záchranné služby na území ČR
Závadová, Irena ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Jankovcová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá historickým vývojem institutu záchranné služby jako činnosti koordinované včetně vývoje personálního a věcně-technického zabezpečení, právního ukotvení a vývoje prestiže oboru, včetně prestiže v době současné se zaměřením na území České republiky. Cílem tedy bylo zmapovat jednotlivá období z hlediska poskytování koordinovaných záchranných činností, popsat jejich právní vymezení v čase a zaznamenat personální a věcně-technické vybavení. Pro zjištění uvedených cílů bylo použito kvalitativního výzkumného šetření za použití historické analýzy se studiem historických pramenů, včetně kvantitativního výzkumného šetření pro objektivizaci dat získaných z dotazníkového šetření, mapujícího názor veřejnosti nejen k prestiži oboru samotného, ale i otázek s touto problematikou korespondujících. Práce udává přehled událostí zasazených do historického rámce, vedoucích k vzniku prvních zařízení poskytujících služby záchranné, včetně jejich dalšího vývoje. Z tohoto hlediska představuje nejen jednotlivá období, ale i poskytovatele těchto činností. Předkládá vývoj právního vymezení záchranných služeb, rovněž i personální a materiálně technické podmínky poskytovatelů v jednotlivých časových obdobích. Odpovídá na otázky ohledně prestiže oboru i jeho historického vývoje. Tyto informace mohou sloužit nejen...
Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii
Haniaková, Tereza ; Bauer, Paul (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce "Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii" si udává za cíl odkrýt a prozkoumat souhru mezi jednotlivými aktéry v rámci boje proti obchodování s lidmi. Jsou jimi: Evropská unie a její dva členské státy Česká republika a Belgie. Pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů tato práce odpovídá na to, jak pracují s definicí obchodování s lidmi a do jaké míry dva zmíněné členské státy EU implementovaly Směrnici 2011/36/EU a další dokumenty. Kromě této analýzy, bádání již prostudovaných témat a diskurzů, které s tímto fenoménem souvisí, práce zahrnuje také dva polostrukturované rozhovory se zastupiteli České republiky a Belgie. Ty nabídly ještě hlubší vhled do toho, jak tyto státy boj formují. Rozhovory pomohly odhalit aspekty přístupů, které jsou navzájem odlišné, ale i ty, ve kterých jsou jednotliví aktéři unikátní. Práce také prozkoumává terén toho, jak probíhá přijímání nové strategie - nejdůležitějšího dokumentu, který dodává boji proti obchodování s lidmi strukturu a jasnou prioritizaci - a co obecně budou tyto strategie od roku 2020 obsahovat.
Strategie prosazování Čechů na pozice vedoucích delegací EU
Urban, Patrik ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o strategiích prosazování Čechů na pozice unijních ambasadorů (HoD) od spuštění Evropské služby pro vnější činnost do současnosti. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda Česká republika (ČR), podobně jako další členské země Evropské unie, prosazuje své kandidáty na pozice HoD do zemí svých zájmů a jaké metody k tomu využívá. Český občan se dosud stal HoD v šesti případech. Tyto případy jsou konfrontovány s kategorizací prioritních zemí pro ČR, která byla vytvořena autorem této práce. České aktivity jsou následně v hlavní části této diplomové práce, na základě rozhovorů s relevantními aktéry české státní správy, zasazeny do kategorizace lobbovacích strategií menších států v oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Na základě kategorizace teritoriálních priorit ČR lze tvrdit, že Češi neobsazují pozice HoD v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Rovněž země, o které se čeští kandidáti ucházeli v dalších výběrových řízeních, nebyly v drtivé většině případů českými prioritami. ČR se ovšem snaží tento nepříznivý trend zvrátit. Zaprvé, české úřednictvo zprostředkovává networking a neformální setkání mezi Čechy v Bruselu. Zadruhé, byly vytvořeny formální mechanismy k trénování a mentorování potenciálních kandidátů na HoD pozice. České ministerstvo zahraničí rovněž...
Analýza pozice České republiky vůči revizi směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Bein, Nikola ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Tomalová, Eliška (oponent)
Práce se zabývá postojem České republiky vůči návrhu revize směrnice o dočasně vysílaných pracovnících, který představila Evropská komise v březnu 2016. Ačkoliv Česká republika zaujala v březnu 2016 negativní stanovisko, při finálním hlasování na Radě v červnu 2018 návrh podpořila. Práce se proto snaží vysvětlit příčiny změny české pozice pomocí teorie advokačních koalic a potvrdit tak hlavní tezi, že změnu pozice lze vysvětlit existencí advokačních koalic, které se snažily prosadit právě svá přesvědčení, tudíž pomocí této teorie. Práce ukázala, že tezi lze potvrdit jen částečně. Ačkoliv byla potvrzena existence dvou názorově protichůdných advokačních koalic, nelze s jistotou tvrdit, že důvodem změny byly právě tyto koalice. Byly definovány dvě teze. První teze pracuje s externími událostmi, jejichž existence byla v práci potvrzena, potvrzena byla také jejich dominantní role na změnu pozice. Teze proto mohla být potvrzena. Druhá teze byla naopak vyvrácena, neboť s ohledem na slabou a spíše pasivní druhou koalici, nebyla na národní úrovni snaha překonat patovou situaci nutná. Změna pozice navíc nemůže být považována za absolutní, spíše šlo o posun, ale stále ve stejné názorové rovině. Řečeno slovy terminologií teorie, práce zjistila, že šlo spíše o vedlejší změnu (minor change).
The media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies
Dvořáčková, Mária ; Just, Petr (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá mediálnym obrazom 100. výročia vzniku Československa v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období dva týždne pred výročím a dva týždne po výročí. Primárnym cieľom práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu stého výročia Československa vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská, charakteristiku skúmaných denníkov a špecifikuje výskumné metódy. Druhá kapitola pozostáva zo stručného prierezu históriou Československa, ktorý analýzu uvádza do kontextu. Tretia kapitola analyzuje spracovanie témy stého výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch s dôrazom na frekvenciu, žurnalistické žánre, zaradenie do rubrík, tematické zameranie a konotácie. Štvrtá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu, odpovedá na výskumné otázky a overuje správnosť hypotéz.
Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách a Česká republika
Zelnerová, Eliška ; Bayerová, Monika (vedoucí práce) ; Flídrová, Eliška (oponent)
Právo na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách a Česká republika. Abstrakt: Tato práce řeší problematiku ochrany práva na vzdělání. Zaměřuje se na pojetí práva na vzdělání obsaženého v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále také porovnává znění tohoto práva s jeho vyjádřením v jiných dokumentech poskytujících mu ochranu na mezinárodní úrovni. Těmito dokumenty jsou Listina o základních právech EU a Úmluva o právech dítěte. Podstatná část práce je věnována také koncepci práva na vzdělání v českém právním řádu a jejím porovnáním s úpravou v Úmluvě. Velká pozornost je pak věnována rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní proti České republice, protože se jedná o jediný odsuzující rozsudek týkající se České republiky v oblasti práva na vzdělání. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv mělo toto rozhodnutí na Českou republiku a další členské státy rady Evropy, a zda se je podařilo úspěšně implementovat do českého právního řádu. Toto rozhodnutí je důležité nejen pro Českou republiku. Vrhlo světlo na problém, se kterým se potýká řada evropských států. Stalo se pilotním rozsudkem, který následovala další podobná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající ne například Řecka či Maďarska. Z těchto rozhodnutí je patrné, že Česká...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,605 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.