Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 171 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic
Horáková, Eva
Informace o pohybu uživatelů mobilních sítí patří v dnešní době k ceněným zdrojům dat pro sociologické a urbanistické analýzy denních vzorců chování obyvatel měst. Tato data jsou otevřená, ale v omezené kvalitě publikovaná na webu. Umožňují sledovat množství uživatelů v rámci základních sídelních jednotek ve vybraných průřezových hodinách během celého dne. Data také poskytují anonymizované informace zvlášť o pohlaví a věku uživatelů. Cílem příspěvku je představit informace z mobilních dat na případové studii vybraných územních celků města Brna.
Environmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivy
Židek, Dominik ; Sobotka, Michal (oponent)
Disertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavebního práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno "environmentálními akty" - tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů ("finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany životního prostředí při "rozhodování" v oblasti stavebního práva. V první z nich (kapitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva vydávaných orgány ochrany životního prostředí a...
Univerzita v městském prostoru: Univerzita Karlova a Universität Wien
Kavan, Ondřej ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce) ; Konrád, Ota (oponent)
Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou otázky, kterými se předkládaná práce zabývá.
Interakce developerů a starostů suburbánních obcí v zázemí Prahy
Martinovská, Denisa ; Špačková, Petra (vedoucí práce) ; Čermák, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje charakteru interakce klíčových aktérů suburbánního rozvoje, kterými jsou představitelé obcí a developerské společnosti, a to v kontextu jednání o rezidenční výstavbě. Analyzovaným územím jsou vybrané obce v severovýchodním zázemí Prahy. V teoretické části práce se zabývám institucionálním přístupem, rezidenční suburbanizací, územním plánováním a developerskou činností zaměřenou na bytovou výstavbu. Praktická část je věnována samotnému výzkumu, který má charakter kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů s představiteli obcí a developerských společností. Rozhovory jsou následně vyhodnoceny na základě teoretické tematické analýzy. Interakce mezi developery a starosty obcí je poměrně komplikovaná, jelikož při ní dochází ke střetu soukromých a veřejných zájmů a aktéři jsou tak nuceni vyjednávat. Na charakter interakce, tedy i vyjednávání, působí mnoho různých okolností, které ji více nebo méně ovlivňují. V rámci této práce byly rozlišeny čtyři typy interakcí mezi klíčovými aktéry, které se odlišují určováním podmínek a požadavků k projektům ze strany starostů a jejich následným plněním ze strany developerských společností. Klíčová slova: suburbanizace, územní plánování, developer, developerský projekt, vyjednávání, kvalitativní analýza
Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy
Moučka, Michal ; Rozmanová, Naděžda (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním řádu a také na konkrétním příkladu územního plánu. Poté následuje stěžejní část bakalářské práce, která se zaměří na veřejné prostory. Tato část obsahuje definici pojmu veřejné prostory a současné poznatky o vytváření kvalitních veřejných prostorů. Z nasbíraných poznatků vychází praktická část, ve které je provedena analýza stávajícího veřejného prostoru s cílem zhodnotit veřejný prostor z několika pohledů a případně nabídnout možnosti pro jeho zkvalitnění. Analýza a konkrétní příklady jsou aplikovány na městě Žďár nad Sázavou, kterému je věnován začátek bakalářské práce.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Beránková, Tereza ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Tomcová, Barbora ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.
Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení
Krůpa, Miloslav ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Tématem práce je navrhnout městské účelné komfortní bydlení v klidném přírodním prostředí mezi původní zástavbou staré Líšně a panelovým sídlištěm z 80. let 20. století. Návrh nového obytného souboru bude odpovídat současným trendům a potřebám zdravého bydlení. Stavební pozemek má lichoběžníkový tvar s delší stranou ve směru západ - východ s tím, že se zužuje a svažuje směrem k východu. Převýšení je cca 22 m na 330 m délky pozemku. Významnou dominantou Líšně je "kostelíček“ (Kaple Panny Marie Pomocnice) na protějším východním kopci. Cílem urbanistické studie bylo vytvoření plynulého přechodu mezi "Starou Líšní" a "Novou Líšní“ s důrazem na environmentální a sociální aspekty. Území je členěno kompoziční a pohledovými osami, které se „potkávají“ ve společenském prostoru, který je tvořen společenským centrem s dominantním otevřeným prostorem a krytým zázemím v přilehlém objektu, umístěným v jeho nejvyšší západní části. Před objektem se nachází menší „náměstíčko“, na které navazuje centrální prostor s pobytovým trávníkem, veřejným grilem a dětským hřištěm. Tato část je poté na východě ukončena novou vodní plochou v podobě koupacího biotopu, který je překlenut dvěma lávkami ve směrech kompozičních os. Mezi těmito lávkami jsou na západním břehu navrženy terasové schody s navazujícím molem na vodě. Smíšená zástavba rodinnými a bytovými domy se výškově i objemově zvedá od východní a jižní hranice území směrem k severozápadnímu rohu území, kde navazuje na stejně vysokou zástavbu bytových domů. Podél západní hranice území při ulici Novolíšeňská je navržen bariérový dům, který plní i funkci optické dělící linie od stávající zástavby panelovými domy. Důraz byl kladen i na minimum dopravních ploch. Hlavní silniční trasy jsou jednosměrné a usnadňují tak orientaci v území. Při návrhu parkovacích ploch bylo upřednostněno kryté a podzemní parkování. Hlavními prioritami bylo jednak co největší množství zeleně, a to ve formě vzrostlé zeleně a zelených střech, a jednak snaha o maximální ponechání rostlého terénu. Výsledkem návrhu je tedy bydlení v zelení v rozvolněné nízkopodlažní zástavbě s možností uplatnění výhledů z objektů do okolí, výborného proslunění obytných místností a vnesením společenského života do řešeného území pro jeho obyvatele a obyvatel jeho okolí. Při situování rodinných domů byl brán zřetel na energetickou úspornost. Objekty jsou navrženy v jednoduchých hmotách ve tvaru kvádrů s obdélníkovou nebo čtvercovou půdorysnou stopou. Bytové domy mají většinou společné či prolínající se podzemní podlaží. Objekt bariérového domu má liniový charakter, který přibližně kopíruje západní hranici území. Jeho parter je ve čtyřech místech pravidelně přerušen a umožňuje tak pomocí těchto průchodů a průjezdu propojení s obslužnou komunikací Novolíšeňská. Při výběru materiálů byl kladen důraz hlavně na dřevo a kamen, jakožto hlavní přírodní materiály. Rodinné domy při jižní hranici jsou řadové (ve skupinách 2 x 4 a 1 x 5) a jsou uvažovány jako pasivním domy. Samostatné rodinné domy okolo vodní plochy jsou přístupny pouze pro pěší, a tedy je zde vyloučena automobilová doprava (příjezd vozidel však možný je po pojížděném chodníku šířky 3,0 m). Tyto domy jsou uvažovány jako nízkoenergetické.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Poláková, Katarína ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.
Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu
Zedka, Zdeněk ; Menšíková, Naděžda (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Transformace bývalého vojenského areálu u Českého Krumlova na centrum vzdělávání KRUMLOVIA, které by mělo být zdrojem inspirace nejen v oblasti vzdělávání, ale také zdrojem inspirace k vytvoření novodobého urbanistického prostoru s výrazným sociálním a ekologickým přesahem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 171 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.