Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Globální ekonomický výhled - září 2017
Česká národní banka
Zářijové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle zaměřujeme naši pozornost na fenomén reálného měnového kurzu optikou toho, co nám jeho vývoj sděluje o zemích Evropské unie. Jeho vývoj totiž odráží jak pohyb nominálního měnového kurzu, tak relativních cenových hladin, což umožňuje např. rámcově vyhodnocovat konvergenční úsilí země (k jádru eurozóny), diskutovat vliv centrální banky na rozložení reálného zhodnocování (mezi kanál nominálního kurzu a inflačního diferenciálu), nebo třeba sledovat vývoj vnější konkurenceschopnosti dané ekonomiky EU, tedy i eurozóny. Právě tímto směrem se vydává dějová linie článku, který monitoruje období od vzniku eurozóny v roce 1999 do současnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - srpen 2017
Česká národní banka
Srpnové vydání měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích se zaměřením na hlavní ekonomické veličiny: inflaci, růst HDP, předstihové ukazatele, úrokové sazby, měnové kurzy a ceny komodit. V tomto čísle přinášíme pokračování našeho letního miniseriálu k ekonomickým dopadům brexitu na Spojené království. V červencovém čísle jsme se zaměřili na analýzu vlivů působících v krátkém období, v tomto srpnovém čísle shrnujeme závěry nejvýznamnějších studií, které se fenoménu brexitu věnovaly z delší perspektivy. Z těchto studií lze vyčíst shodu na tom, že britská ekonomika na odchodu z EU ztratí, což ekonomická realita postupně potvrzuje. Skutečný rozsah ekonomických dopadů brexitu je však stále složité odhadnout, neboť bude primárně záviset na dojednaných podmínkách mezi Spojeným královstvím a EU. Proto i v naší analýze představujeme základní možné scénáře, které optikou ztraceného HDP vyčíslují, kolik Spojené království za odchod z EU „zaplatí“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky
Bohovicová, Petra ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Jakl, Jakub (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové politiky do bankovního sektoru přes jeho konkrétní kanály, tj. úrokový, kanál cen aktiv, kurzový a úvěrový kanál. Cílem práce je představit transmisní mechanismus České republiky a určit existenci a významnost těchto kanálů analýzou vybraných časových řad. Analýza probíhá za období 2002- listopad 2013 z důvodu konzistentnosti dat napříč všemi kanály. Použité metody v praktickém výzkumu jsou korelační a grafická analýza a lineární regresní model s úrovňovou konstantou. Výpočty jsou prováděny analýzou v MS Excel a software Gretl.
Updating the Ultimate Forward Rate over Time: a Possible Approach
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr
Tento článek navrhuje metodologický přístup, který může být využit regulátory pro aktualizaci tzv. konečné forwardové sazby (UFR) pro ohodnocení pasiv pojišťoven, která mají splatnost nad rámec výnosů pozorovatelných na trhu. Navržený koncept je založen na optimalizaci dvou protichůdných aspektů – stability a přesnosti implikované tržními fundamenty. Ke kalibraci algoritmu, který dynamicky aktualizuje UFR na základě vzdálenosti mezi hodnotou implikovanou dlouhodobým růstem ekonomických fundamentů v daném roce a regulatorní hodnotou UFR platnou v předchozím roce, jsme použili data o časové struktuře amerických vládních dluhopisů pro roky 1985–2015. Pro extrapolaci výnosových křivek pro splatnosti mezi 21 až 30 lety jsou použity modely Nelson-Siegel a Svensson využívající vybrané hodnoty UFR. Získané hodnoty jsou pak porovnány s pozorovanými výnosy prostřednictvím statistiky střední odchylky čtverců. Dále optimalizujeme parametr navrženého vzorce pro UFR pomocí minimalizace definované ztrátové funkce zohledňující oba zmíněné faktory.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monitoring centrálních bank - červen 2017
Česká národní banka
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni, pouze americký Fed v souladu s očekáváními svou klíčovou úrokovou sazbu zvýšil o dalších 0,25 p.b. na 0,75 –1,00 % a řeší problematiku snižování velikosti své bilance. Inflace se ve všech sledovaných ekonomikách kromě Švýcarska nachází v blízkosti inflačních cílů centrálních bank, nicméně většina z nich pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky. Švédská Riks bank zvýšila cílový objem nákupu vládních dluhopisů. Téma pod lupou se věnuje možnostem a strategiím snížení velikosti rozvahy amerického Fedu. Ve vybraném projevu guvernér švýcarské SNB Thomas J. Jordan hovoří o vlivu nárůstu bilance SNB na její investiční politiku
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Monitoring centrálních bank - březen 2017
Česká národní banka
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni. Pouze americký Fed v souladu s očekáváními svou klíčovou úrokovou sazbu zvýšil o 0,25 p.b. Inflace sice u všech sledovaných ekonomik kromě Švýcarska již překročila 1% úroveň a zdá se, že míří k inflačním cílům centrálních bank, nicméně většina z nich stále udržuje své programy nekonvenční měnové politiky. Téma pod lupou se věnuje moderním formám komunikace centrálních bank. Ve vybraném projevu představuje viceguvernér Bank of England Jon Cunliffe výsledky průzkumu investičního chování firem jako podstatné součásti transmisního mechanismu měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Building Societies in Low Interest Rate Environment
Hanzlík, Petr ; Džmuráňová, Hana (vedoucí práce) ; Baniar, Matúš (oponent)
Cílem této práce je analýza dopadu prostředí nízkých úrokových sazeb v České republice v posledních letech na sektor stavebních spořitelen, který tvoří poměrně specifický segment místního finančního trhu. První část práce zahrnuje popis hlavních charakteristik stavebního spoření a stavebních spořitelen, např. jejich historický vývoj, se speciálním zaměřením na hlavní typy rizik, kterým stavební spořitelny čelí. Ve druhé části je analyzován dopad změn tržní úrokové míry na objemy vkladů ve stavebních spořitelnách. Tato analýza je prováděna pomocí jednoduchých modelů s časovými řadami odhadnutými metodou nejmenších čtverců. V závěrečné části je porovnávána poptávka po úvěrech ze stavebního spoření s poptávkou po hypotečních úvěrech, a dále je rozebírán vývoj ziskovosti sektoru stavebních spořitelen v posledních letech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Role of the Interest Rate in Causing the Great Depression
Ali, Bano ; Ryska, Pavel (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce analyzuje hlavní příčiny těžké ekonomické deprese, která se odehrála ve 30. letech 20. století. Zaměřuje se na roli úrokové míry v jejím zapříčinění a trvání. Cílem práce je pomocí srovnání tří ekonomických škol - keynesiánské, rakouské a monetaristické - ukázat odlišné názory na chápání úrokové míry jako takové a ty následně aplikovat na období před krizí a během ní a vysvětlit tak odlišné perspektivy její role v možném zapříčinění poklesu ekonomické aktivity v průběhu hospodářského cyklu. Toto srovnání nastiňuje, jak hluboce se jednotlivé školy navzájem odlišují. Zatímco keynesiánci považují drahé peníze a vysoké úrokové míry za hlavní příčinu krize a podobně jako monetaristé radí udržovat je na nízké úrovni, rakušané naopak politiku nízkých úrokových měr rezolutně odmítají. Dále práce nejdříve poukazuje na inverzní vztah mezi růstem peněžní nabídky a úrokovými mírami ve 20. letech a potvrzuje, že snížení úrokových měr bylo do velké míry způsobeno zvyšováním nabídky peněz. Poté je demonstrováno, že růst nabídky peněz a investičních výdajů byl vyšší, než růst hrubého domácího produktu.
Monetary Transmission Mechanism: A Closer Look Inside the Black Box
Dvořák, Martin ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Lypko, Vyacheslav (oponent)
Nedávné hospodářské a finanční otřesy způsobily, že centrální banky po celém světě začaly intenzivně využívat nástroje tzv. nekonvenční měnové politiky. Pojem nekonvenční znamená odklon od tradičních opatření centrálních bank, která spočívají ve změnách úrokových sazeb. Ačkoli jsou tato opatření široce diskutována odbornou i neodbornou veřejností, dosud pro tento nový fenomén nevznikl pevný a ustálený teoretický rámec. Cílem této práce je vytvořit možný rámec pro vytvoření klasifikace těchto politik a popsat způsoby a transmisní kanály, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku. Empirická část práce nahlíží na nekonvenční politiky pomocí VAR a VER modelů vytvořených na makroekonomických měsíčních datech z let 1999 až 2013, která jsou ve své druhé polovině nekonvenčními politikami velmi silně ovlivněna. Poslední část práce se zamýšlí nad možnostmi budoucí využitelnosti těchto politik jako běžného nástroje centrálních bank a popisuje jejich nedostatky a budoucí výzvy. JEL klasifikace: C32, E40, E44, E50, E52, E58, E60 Klíčová slova: Nekonvenční monetární politika, úroková míra, princip oddělení, struktura bilanční politiky, kvantitativní uvolňování, transmisní kanály, model vektorové autoregrese, VEC model E-mail autora: martin.ptice@gmail.com E-mail vedoucího práce: vachal@utia.cas.cz

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.