Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití Historického atlasu měst ČR ve výuce geografie
Firlová, Veronika ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Fikarová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce vznikla s cílem vytvořit soubor úkolů s Historickým atlasem měst České republiky, a tím nastínit možnost začlenění historických map do výuky na gymnáziích. Byly definovány dílčí cíle, které přibližně odpovídají struktuře celé práce. Za pomoci dílčích cílů byl vytvořen soubor úkolů s Historickým atlasem Českého Krumlova a tím splněn hlavní cíl práce. Nejprve byl analyzován obsah Historických atlasů, nastíněny možnosti využití. Dále byly popsány didaktické materiály, které atlasy obsahují a možnosti práce s nimi. Za pomoci odborné literatury byly popsány obecné okruhy dovedností, které rozvíjí kompetenci k řešení problémů a měly by být využity při řešení úkolů. Za účelem vytvoření úkolů byl analyzován Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a z něj vybrány očekávané výstupy, které by mohl Historický atlas rozvíjet. Za pomoci zjištěných informací byl vytvořen soubor úkolů, které rozvíjí vybrané očekávané výstupy z Rámcového vzdělávacího programu. Soubor úkolů má mezioborový charakter se začleněním geografie a dějepisu.
Analýza úkolů v čítankách pro 9.ročník ZŠ
Procházková, Jana ; Klumparová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Hausenblas, Ondřej (oponent)
RESUMÉ Podstatou diplomové práce bylo srovnat vybrané čítanky či pracovní sešity z hlediska doprovodných otázek a úkolů. Teoretickým východiskem byla charakteristika pubescentního čtenáře, ale také Bloomova taxonomie, typologie a výsledky v mezinárodním testování PISA apod. Práce se také zabývala čtenářskou gramotností. Její definice se v čase proměňuje. Čtenářská gramotnost se nezaměřuje pouze na znalosti, ale hraje důležitou roli i při začleňování do společnosti. Jedná se o komplex několika rovin (vztah ke čtení, doslovné porozumění, vysuzování, metakognice, sdílení a aplikace). Každá ze složek je nepostradatelná. Do analýzy bylo zařazeno pět čítanek pro 9. ročník ZŠ od různých nakladatelství (SPN, Nová škola, Fraus, Alter). Nejednalo se tak o reprezentativní rozbor celé nabídky současných čítanek, ale o vybraný vzorek. Dvě čítanky pocházejí od stejného nakladatelství SPN, ale každá představuje jiný přístup (starší z nich vychází ze školních osnov, novější se vztahuje již k výuce podle RVP ZV). Rozbor jednotlivých čítanek se nejprve věnovala obecné charakteristice a obecnému kontextu. (autor, zda je deklarována souvislost s RVP ZV, ilustrace, celková struktura čítanky apod.). Dále bylo na čítanky nahlíženo z pohledu zařazených textů. Závěrečnou částí byl rozbor otázek a úkolů zařazených v čítankách k...
Delegování a jeho realizace v praxi
Tunysová, Alena ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces delegování a jeho realizaci v praxi. Práce se skládá z teoretické části a vlastní práce. Literární rešerše se v úvodní části zabývá definováním obecných pojmů z oblasti managementu. V hlavní teoretické části je rozebírána problematika delegování, co je předmětem, jaké jsou prvky a cíle. Dále jsou uvedeny výhody a nevýhody, bariéry, které brání řídícím pracovníkům delegovat. Detailněji je rozebírána analýza práce, tedy co lze a nelze delegovat, dále plánování delegování, které zahrnuje dílčí části jako cíle, termíny, rozhodnutí, rozsah delegované pravomoci či kontrolu. Nejsou opomenuty ani kapitoly zaměřující se na volbu vhodného pracovníka pro delegování a jak správně delegovat. Praktická část je primárně založena na technice dotazníkového šetření, ve kterém jsou uvedeny výroky vycházející z literární rešerše. Pomocí grafů jsou vyobrazeny odpovědi dotazovaných manažerů, doplněné o informace získané z nestrukturovaných rozhovorů. Pro získání komplexních informací je využita i metoda strukturovaného rozhovoru s řídícími pracovníky. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky šetření a na jejich základě navrženo opatření, které by mělo zajistit efektivnější využití delegování ve zkoumaném podniku.
Delegování a jeho realizace v praxi
Bečkovská, Michaela ; Kříž, Josef (vedoucí práce) ; Zdeněk, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu proces delegování a jeho realizace v praxi ve vybrané společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o. Delegování úkolů je součástí každého podniku a pro efektivní plnění stanovených cílů je důležité toto pojetí neopomíjet. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu delegování a důkladné rozebrání jeho procesu. V rámci definice pojmu jsou zahrnuty výhody i nevýhody delegování, bariéry, které brání správnému fungování delegování i činnosti, které delegovat nelze a výběr vhodného pracovníka. Praktická část popisuje vybranou společnost, její historii a současný vývoj. Dále se zaměřuje na samotný průzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru s vedoucími pracovníky společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou vymezeny problémové oblasti a navržena vhodná doporučení, která by zlepšila kvalitu řídící práce do budoucna. V závěru práce je zhodnocena úroveň procesu delegování ve vybrané společnosti.
Zadávání a plnění úkolů v 3D prostoru pro více uživatelů
Kudlač, Boris ; Kršek, Přemysl (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvoření systému pro zadávaní a plnení úkolů v 3D prostoru pro více uživatelů, konkrétne pro projekt TankGame. Tento projekt je simulací boje tanků a práce do nej přidává možnost zadávat a detekovat libovolné úkoly pro hru jednoho i více hráčů. Zároveň demonstruje tyto možnosti na konkrétním příklade, implementováním soubojového módu hry pro více hráčů.
Mobilní aplikace pro nové studenty na FIT VUT
Muráň, Michal ; Zachariáš, Michal (oponent) ; Kajan, Rudolf (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro operační systém Windows Phone 7, která slouží pro ulehčení studia novým studentům na fakultě FIT VUT. Teoretická část se zabývá získáním zpětné vazby od studentů pro návrh jednotlivých prvků aplikace. Na základě získaných údajů byl vytvořen návrh obsahu a rozhraní. V praktické části se pojednává o implementaci funkčnosti aplikace.
Nástroj pro vlastní tvorbu NFC štítků na platformě Android
Černý, Tomáš ; Zachariáš, Michal (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá bezdrátovou technologií NFC, její podporou na platformě Android a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace, která je schopná pracovat s vlastními NFC štítky včetně jejich vytváření, upravování, mazání, a interpretace. Reálné využití NFC štítků spočívá v urychlení a automatizaci běžných úkolů a akcí, které na mobilním zařízení s operačním systémem Android často provádíme. Jedná se např. o akce, jako je změna nastavení, změna vyzváněcího profilu, ovládání hardwaru, spouštění aplikací, inicializace hovoru, odeslání zprávy, apod. 
Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor
Kuchařík, David ; Kubek, Ján (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a střežení tohoto objektu. Jeden ve formě kamerového systému a druhý v podobě klasického systému EZS. Bylo provedeno zhodnocení a vyzvednutí nejvýznamnější výhody jednotlivých návrhů. Na základě zadaných kritérií byl vybrán systém založený na ústředně a k ní připojených detektorech. Posléze byl vytvořen model vybraného systému, u kterého byla provedena simulace a verifikace požadovaného chování a nástin implementace v jazyce C.
Návrh informačního systému
Kindlová, Dita ; Szöllös, Alexandr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému a technologiemi k tomuto cíli potřebnými. Vymezuje pojmy podstatné pro orientaci v problematice informačních systémů a sumarizuje základní znalosti potřebné pro vytvoření funkčního IS.
Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě
Pohl, Martin ; Morávek, Petr (oponent) ; Šeda, Miloš (vedoucí práce)
Práce byla vypracována za účelem evidence záznamů jednání obchodních zástupců a jako přehled pro vedoucí pracovníky společnosti. Aplikace využívá relační databázový systém MySQL pro ukládání dat a webové rozhraní jako vstup, napsaná je pomocí skriptovacího jazyka PHP. Data získaná z těchto záznamů budou použita k vyhodnocení a posouzení. Součástí práce je vypracování vlastní grafické šablony s použitím kaskádových stylů CSS a jQuery knihovny. Upozorňování na termíny jednání v aplikaci a odeslanou e-mailovou zprávou bylo implementováno za účelem omezit možnost opomenutí této události. Ze získaných dat jsou pomocí grafů vykreslovány hodnoty znázorňující sledované činnosti, stav a průběh událostí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.