Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
Alternativní tresty v ČR
Mrajcová, Simona ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Práce se zabývá alternativními tresty v České republice. Primárně se soustředí na spolupráci relevantních aktérů při procesu udělování, výkonu a kontrole alternativních sankcí a také na případné proměny jejich využívání pro novele trestního zákona v roce 2010. Pro komplexní pohled na problematiku se práce v krátkosti soustředí i na alternativy k potrestání a odklony od trestního řízení. Systém alternativního trestání je zarámován trestní politikou a trestním právem ČR a jsou stanoveny faktory mající vliv na jeho fungování. Těmito faktory jsou nadnárodní struktury (OSN, Rada Evropy, EU), míra evidované kriminality a její formy a také veřejné mínění. Navzdory tomu, že trestní právo České republiky obsahuje poměrně široký výčet alternativních sankcí, stále se lze setkat s názory, že nejsou využívány v dostatečné míře a jsou preferovány tresty odnětí svobody, které ve svém důsledku způsobují problémy s přeplněností věznic a jsou velkou zátěží pro státní rozpočet. Soudci a státní zastupitelé se obhajují a tvrdí, že problémem není to, že málo udělují alternativní tresty, ale spíše to, že jsou špatně nastavené podmínky těchto trestů, které odrazují od jejich využívání. Kritice čelí také nekoncepčnost trestní politiky jako takové, která nemá jasně stanovené cíle. Cílem práce tedy je zjistit, zda...
Nepodmíněný trest odnětí svobody z pohledu teorie a praxe
Pleva, Jiří ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Kalvodová, Věra (oponent) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Nepodmíněný trest odnětí svobody z pohledu teorie a praxe Disertační práce JUDr. Jiří Pleva Abstrakt Předkládaná disertační práce je vedena snahou vyjádřit některé názory k současné teorii i praxi týkající se nepodmíněného trestu odnětí svobody a poskytnout některé podněty k případné změně. Základním mottem předloženého pojednání je konstatování, že primárním znakem ukládaného trestu je újma působená pachateli trestného činu. Argumenty uznávaných autorů, případně vlastními, chce autor prokázat neúčinnost ukládaných trestů v případech, kdy následný výkon těchto trestů nebude pro pachatele dostatečně citelný, přičemž konkrétní citelnost trestu je možno alespoň přibližně stanovit pouze ad hoc vzhledem k poměrům konkrétního pachatele. Vybranými případy ze soudní i vězeňské praxe se pak snaží vyvrátit obecně rozšířené tvrzení, že nepodmíněný trest odnětí svobody je vždy nejpřísnějším druhem trestu. Autor se v práci pokouší zdůraznit důležitost všech základních účelů trestu, doposud upravených v § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, které nemohou být při úvahách o ukládání trestu ani po nabytí účinnosti zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku opomíjeny. V duchu smíšené teorie trestání pak vyjadřuje přesvědčení o nevhodnosti ukládání trestu odnětí svobody tehdy, pokud by bylo možno učinit závěr o jeho...
Domácí vězení - možná alternativa k trestu odnětí svobody
SLABÝ, Václav
Práce se zabývá trestem domácí vězení jako alternativou ke klasickému trestu odnětí svobody. V úvodu rozebírá jednotlivé pohledy na účel trestu, charakterizuje funkce trestu a pomocí lidsko-právních dokumentů vymezuje hranice pro ukládání trestů v rámci trestní justice. Dále historickým exkurzem mapuje výskyt trestu domácí vězení v jednotlivých právních normách České republiky od doby zániku Rakouska - Uherska do současnosti. Práce charakterizuje současnou právní úpravu trestu domácí vězení, způsob jeho kontroly, úkoly Probační a mediační služby ČR související s trestem domácí vězení a porovnává domácí vězení s trestem odnětí svobody. Současně obsahuje stručný exkurz do zahraničních právních úprav a rozbor některých etických aspektů trestu domácí vězení. V závěru práce autor hodnotí nakolik je domácí vězení jako mírnější forma postižení osobní svobody schopno naplnit účel trestu a nahlíží na tento institut z pohledu de lege ferenda.
Alternativní tresty a jejich problém v praxi
PETRBOKOVÁ, Lenka
Překládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku alternativních trestů. Toto téma je v dnešní době, kdy jsou naše věznice přeplněné, velice aktuální. V teoretické části jsou popisovány různé druhy alternativ, které se uplatňují v rámci řešení trestné činnosti. Mimo to se také zabývá východisky alternativních trestů, naráží na některé problémy uplatňování těchto trestů. Popisuje pojmy, které souvisí s danou problematikou. V praktické části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány názory odborníků - soudců a studentů sociálních oborů na dané téma. Jejich postoje jsou porovnávány. Je provedeno vyhodnocení výzkumu, který se zabývá povědomím širší společnosti o alternativních trestech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.